Studier i pAedagogisk sociologi
522 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Studier i pAedagogisk sociologi , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
522 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

I Studier i pAedagogisk sociologi kortlAegger forskere fra DPU - Danmarks Institut for PAedagogik og Uddannelse - den pAedagogiske sociologis udvikling og aktualitet. Bogen indeholder kapitler om bade national og transnational uddannelsespolitik og om uddannelsesinstitutionernes didaktik og faglighed pa forskellige uddannelsestrin. Desuden er der kapitler om intervention, ulighed og monsterbrydning i uddannelsessystemet og eksempler pa sAerlige metodiske tilgange til den pAedagogiske sociologi.Studier i pAedagogisk sociologi kan lAeses som et bidrag til en forstaelse af de komplekse politiske, sociale og organisatoriske sammenhAenge, der danner ramme om pAedagogisk praksis pa tvAers af uddannelsesomrader og -institutioner.Bogen er isAer henvendt til studerende pa kandidatuddannelsen i pAedagogisk sociologi og pa professionsuddannelserne. De 20 kapitler giver os ny viden om, hvordan vi kan forsta og handtere borns, unges og voksnes lAering og socialisering i et samfundsmAessigt perspektiv.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 24 août 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771842005
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,013€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Studier i pædagogisk
sociologi
Bøgerne i Asterisk-serien indeholder
forskningsbaseret viden om pædagogiske emner
og spørgsmål med relevans for studerende Redigeret af
og undervisere på universiteter og
professionshøjskoler. Serien dækker særligt om-Hans Dorf og
råderne pædagogisk psykologi, pædagogisk Niels Rosendal Jensen sociologi og uddannelsesflosof.
I Studier i pædagogisk sociologi kortlægger forskere fra DPU – Danmarks
institut for Pædagogik og Uddannelse – den pædagogiske sociologis ud-
vikling og aktualitet. Bogen indeholder kapitler om både national og   P ædagogisk e umuligheder
transnational uddannelsespolitik og om uddannelsesinstitutionernes Kirsten Hyldgaard (red.)
didaktik og faglighed på forskellige uddannelsestrin. Desuden er der
 Lear komplekset kapitler om intervention, ulighed og mønsterbrydning i
uddannelsessyLars-Henrik Schmidt (red.)stemet og eksempler på særlige metodiske tilgange til den pædagogiske
sociologi. Studier i   Verdens bedste folkeskole
Frans Ørsted Andersen (red.)
Studier i pædagogisk sociologi kan læses som et bidrag til en forståelse
af de komplekse politiske, sociale og organisatoriske sammenhænge, der   Pædagogiske værdier og etik
danner ramme om pædagogisk praksis på tværs af uddannelsesområder Anne-Marie Eggert Olsen (red.)pædagogiskog -institutioner.
  Ret til dansk
Claus Haas, Anne Holmen, Christian Bogen er især henvendt til studerende på kandidatuddannelsen i
pædaHorst og Bergthóra Kristjánsdóttir (red.)gogisk sociologi og på professionsuddannelserne. De 20 kapitler giver os
ny viden om, hvordan vi kan forstå og håndtere børns, unges og voksnes sociologi  Motiv ation og mismod
læring og socialisering i et samfundsmæssigt perspektiv.
Kirsten Marie Bovbjerg (red.)
 H vem sagde samarbejde?
Karen Ida Dannesboe, Niels Kryger,
Charlotte Paludan og Birte Ravn (red.)
 Liter acy og sproglig diversitet
Helle Pia Laursen (red.)
  Staten, eliten og ’os’
Claus Haas (red.)
Aarhus Universitetsforlag
Studier i paedagogisk…aw.indd 1 02/08/2016 13.31Studier i pædagogisk sociologiStudier i pædagogisk sociologi
Redigeret af
Hans Dorf og Niels Rosendal Jensen
Aarhus Universitetsforl a| gStudier i pædagogisk sociologi
© forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2016
Omslag, tilrettelægning og sats: Narayana Press
Forlagsredaktion: Cecilie Harrits
Bogen er sat med Minion
E-bogsproduktion ved Narayana Press, Gylling
ISBN 978 87 7184 200 5
ISSN 1904 2698
Asterisk nr. 10
Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade 177
8200 Aarhus N
www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra
Aarhus Universitets Forskningsfond
Weblinks var aktive, da bogen blev trykt.
De kan nu være
inaktive.
FAGFÆLLEBEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på
ph.d.niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.Indhold
Forskning i pædagogik, uddannelse og samfund 9
Hans Dorf og Niels Rosendal Jensen
Del I Pædagogisk sociologis aktualitet
1 Hvad er det særlige ved pædagogisk sociologi? 19
Christian Christrup Kjeldsen
2 Pædagogisk sociologi og debatten med de kognitive videnskaber 29
Jørn Bjerre
3 Uddannelsessamfundet og den edukative diskurs 59
Jonas Lieberkind
Del II Uddannelse og uddannelsespolitik i en transnational
kontekst
4 Sociale institutioner og det komparative studium af uddannelse 89
Stavros Moutsios
5 Europæisk governance og uddannelse 107
Marcella Milana
6 Livslang læring 129
Anne Larson
7 Organisation og ledelse i pædagogiske organisationer 157
Klaus Kasper KofodInd ho ld
Del III Pædagogisk sociologiske perspektiver på særskilte
uddannelsesinstitutioner
8 Undervisningskvalitet, skolepolitiske diskurser, faglighed
og lærerpraksis 183
Hans Dorf
9 Fra klasseværelse til læringslandskab 221
Lisa Rosén Rasmussen
10 Lærere og læreruddannelse 245
David Reimer
11 Når studerendes uddannelsesinteresser udfordrer
universitetspædagogikken 269
Tilde Mette Juul
12 Danske håndværkeruddannelser i et in- og eksklusionsperspektiv 299
Ida Juul
13 Alternativer til bande-exit 325
Line Lerche Mørck
Del IV Social og uddannelsesmæssig ulighed
14 Anerkendelse 357
Niels Rosendal Jensen
15 Mønsterbrydning for drenge på kanten 375
Frans Ørsted Andersen
16 Forholdet mellem familiebaggrund og karakterer i folkeskolen 401
Ulf Brinkkjær
17 Ulighed og inklusion 419
Charlotte Ringsmose
18 Ulighed blandt substantielle friheder 433
Christian Christrup Kjeldsen
6Ind ho ld
Del V Særlige tilgange til pædagogisk sociologi
19 Fortællinger, historier og narrativer i biografforskning 463
Marianne Høyen
20 Om performance og oplevelsesanalyse 493
Søren Nagbøl og Ingelise Flensborg
7Forskning i pædagogik,
uddannelse og samfund
Hans Dorf og Niels Rosendal Jensen
Formålet med denne antologi er først og fremmest at præsentere en rækk-e forsk
ningsbidrag, som ved deres temaers relevans og deres samlede tematiske va - ria
tionsbredde kan gøre den anvendelig i forskellige uddannelser, der kvalifceres
gennem aktuel pædagogisk sociologisk forskning – ikke blot kandidatuddannelsen
i pædagogisk sociologi, bachelor- og kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab
eller andre pædagogiske universitetsuddannelser, men også på en række pro- fessi
onsuddannelser, hvor der anlægges et pædagogisk sociologisk perspektiv på p- rofes
sionens arbejdsområde. Bogen henvender sig med andre ord til uddannelser, hvor
det er afgørende at kvalifcere sine forudsætninger for at forstå og håndtere børns,
unges eller voksnes liv, læring og socialisering i et samfundsmæssigt perspektiv.
En forskningsantologi til et fagområde som pædagogisk sociologi er ikke en
elementær indføring i fagområdets historiske genstandsområder, teorier og metoder,
selv om de helt selvfølgeligt træder frem i de problemstillinger, der bærer bogens
enkelte kapitler. Dens udgangspunkt er de forskningsinteresser, som kapitlerne
udspringer af, med de karakteristiske perspektiver (herunder de forskellige t- eore
tiske blikke og de metodiske tilgange), der anlægges på de temaer, der tages op til
behandling.
Det er imidlertid et mål, at antologien skal være studierelevant i den betydning,
at den kan bidrage til at udvikle et kvalifceret kritisk og konstruktivt analytisk
blik på en række uddannelsesmæssige og pædagogiske temaer, som optræder og
diskuteres i den nationale og transnationale politiske og sociale virkelighed, som
vi er en del af, og som vi er omgivet af tidstypiske forståelser af. Bogen tilslutter
sig det demokratiske ideal, at man som medlem af en profession kan udøve fagligt
begrundet stillingtagen og indfydelse på sit professionsområde; dens mål er at
bidrage til et fagligt grundlag herfor, men ikke at foreskrive bestemte professionelle
løsninger eller handlemåder.
Antologien er disponeret i fem dele: Første dels tre kapitler beskæfiger sig med
den pædagogiske sociologis udvikling som faglig disciplin set i lyset a- f konkur
rerende forskningsmæssige tilgange og skifende samfundsmæssige interesser i
uddannelse. I anden del, der omfatter fre kapitler, behandles en række perspektiver
på uddannelse og uddannelsespolitik i spændingsfeltet mellem transnationale og
nationale institutionelle kontekster. Tredje del omfatter seks kapitler, der sætter
9Indhold
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.studier i pædago gisk so ciolo gi
fokus på forskellige niveauer og dele af uddannelsessystemet – folkesk-ole, erhvervs
uddannelse, videregående uddannelse samt bande-exit-programmer. Fjerde dels
fem kapitler har fokus på social og uddannelsesmæssig ulighed og anerkendelse,
som behandles teoretisk og empirisk og i relation til specifkke uddannelser eller
uddannelsesforløb. Femte del udgøres af to kapitler, hvis tema er metodisk, idet
de – teoretisk og didaktisk – undersøger, hvordan henholdsvis narrative og o - ple
velsessociologiske tilgange kan bidrage til den pædagogiske sociologi.
Præsentation af antologiens enkelte kapitler
Del I: Pædagogisk sociologis aktualitet
Kapitel 1, ”Hvad er det særlige ved pædagogisk sociologi?”, er et bidrag til en l- ang
varig diskussion, der angår den pædagogiske sociologis egenart. I kapitlet diskuterer
Christian Christrup Kjeldsen dette ved at sætte den pædagog

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents