Tjaerby Odekirke og Kirkegard
154 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Tjaerby Odekirke og Kirkegard , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
154 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

I middelalderen blev et meget stort antal kirker opfort i Danmark. Der var oftest tale om massive konstruktioner i granit og tegl, og det kan vAere svAert at forestille sig, at en sadan bygning kan forsvinde igen. Alligevel er denne skAebne overgaet flere hundrede af Danmarks middelalderlige kirker. I dag kender vi til omkring 500 af disse forsvundne, sakaldte odekirker. Kun fa af de kendte odekirker er blevet undersogt videnskabeligt, og en af de disse er odekirken i TjAerby ved Randers. De sidste rester af selve kirken og hele den tilhorende kirkegard har vAeret genstand for arkAeologiske udgravninger. Kirkegarden ma antages at rumme hele det forsvundne TjAerby sogns befolkning og tillader dermed et enestaende indblik i levevilkarene i et middelalderligt landsogn i Danmark gennem tiden.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 30 juin 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771845945
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 9 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0072€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

TJÆRBY ØDEKIRKE OGKIRKEGÅRD
Inger Marie Hyldgård
Aarhus Universitetsforlagà
Tjærby Ødekirke og Kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inger Marie Hyldgård
Museum Østjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aarhus Universitetsforlaga
Tjærby Ødekirke og Kirkegård Af Inger Marie Hyldgård Museum Østjyllands Publikationer vol.  © Museum Østjylland og Aarhus Universitetsforlag 
Opsætning: Ea Rasmussen Omslagsfoto: Hans Grundsøe E-book production: Narayana Press, Denmark
ISBN978 87 7184 594 5
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Langelandsgade  DK- Aarhus N www.unipress.dk
Udgivet med støtte fra Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S Menighedsrådet i Gimming Sogn
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
11 111314
17
19 19222325272830
31 3136
39 4142434445474748
Forord
Indledning
keirdidegknsddimlaleogaigLajTræybodnbseynneder  . Landsbyen  . Kirken  . Tjærby sogn
Udgravningen og dens forløb
Gård og bebyggelse før kirken  . Langhuset  . Mindre bygninger  . Smedeanlæg  . Hegns og vejforløb  . Gårdsanlægget og kirkebyggeriet  . Gruber og skelgrøfter  . Sammenfatning
Trækirken og klokkestablen  . Trækirken og dens datering  . Klokkestablen
Stenkirken  . Koret  . Skibet  . Tårnet  . Våbenhuset  . Datering  . Spor efter gulvbelægninger  . Gravlægninger i kirken  . Nedlæggelse og nedbrydning
53 53545556
61 61667176818587
97 97989999100
103
107
111
114
Kirkegården  . Bevaringsforholdene  . Kirkegårdens afgrænsning og gravtæthed  . Grave uden for kirkegården  . Kirkegården som byggeplads
Gravene  . Skeletternes armstillinger og belægningsområder på kirkegården  . Armstillingernes relative alder  . Armstillingernes absolutte alder  . Gravenes udformning  . Sociale aspekter af gravpopulationen  . Børnegrave  . Gravene i Tjærby – sammenfattende overblik
Demografiske aspekter  . Køns og aldersfordeling  . Børnedødelighed  . Levetid  . Legemshøjde  . Befolkningens størrelse
Sammenfatning
English Summary
Litteratur
Katalog over gravene
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denne bog er resultatet af min mangeårige be-skæftigelse med Tjærby ødekirke, der med talrige afbrydelser har stået på i snart  år. Det arkæo-logiske arbejde i og omkring Tjærby ødekirke og kirkegård foregik i regi af det daværende Kultur-istoriske Museum i Randers i kampagner af - måneders variged over flere år i perioden fra  til . Udgravningerne blev gennem alle årene bekostet af Kulturstyrelsen, uden vis støtte det ikke avde været muligt at gennemføre de mange kampagner. Resultaterne af disse undersøgelser bliver suppleret med dem, undersøgelsen af et spil-devandstracé i kirkens og kirkegårdens periferi frembragte i . Det ar således været et langt, sejt træk at få arbejdet færdiggjort. Undersøgel-serne blev fulgt med stor interesse af jordens ejer, nu afdøde Jens Slot Cristensen, med vem mu-seet avde et fint samarbejde. Selve bearbejdnin-gen af de mange indsamlede data fandt sted i  og blev muliggjort ved støtte fra Kulturstyrelsens rådigedssum. Der skal lyde en meget stor tak til min gode kol-lega gennem alle årene, Ernst Stidsing, der ar sør-
get for ansøgninger om midler til både udgravnin-ger og det efterfølgende forskningsprojekt, ligesom an ar været en støtte og sparringspartner under udgravningskampagnerne. Det er ans fortjene-ste, at projektet blev skabt. Der skal også lyde en stor tak til Lutz Klassen for et godt samarbejde og tålmodig vejledning under bearbejdningen. Uden ans støtte var jeg næppe kommet igennem forsk-ningsprojektet. Endvidere skal der også lyde en tak for godt sam-arbejde til Pia Bennike, Niels Lynnerup og Car-lotte Primeau, Panum Instituttet, for gennemgang og bearbejdning af skeletmaterialet. Endelig skal også homas Guntzelnick Poulsen takkes for samtlige møntbestemmelser. Ligeledes takkes Peter Hambro Mikkelsen og Jannie Holm Larsen, begge fra Moesgård Museum, samt Arne Jouttijärvi fra Heimdal-arcaeometry for identifi-kation af de forskellige slaggetyper. Trykningen af bogen er blevet muliggjort ved økonomisk støtte fra Den Hielmstierne-Rosencro-neske Stiftelse, Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S og menigedsrådet i Gimming Sogn.
Inger Marie Hyldgård, marts 
INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I middelalderen blev et meget stort antal stenkir-ker opført i Danmark. Disse kirker præger den dag i dag bybilledet i hundredevis af landsbysamfund i hele landet. Der er oftest tale om massive kon-struktioner i granit og tegl, og det kan være svært at forestille sig, at en sådan bygning kan forsvinde igen. Alligevel er det denne skæbne, der overgik flere hundrede af Danmarks middelalderlige kir-ker. I dag kendes der  af disse forsvundne, så-kaldte ødekirker, men det reelle antal kan have været meget høere endnu (mundl. meddelelse N. Engberg). Kun et fåtal af de kendte ødekirker har været genstand for omfattende videnskabelige under-søgelser. Blandt disse er ødekirken i Tærby ved Randers. De sidste rester af selve kirken og hele den tilhørende kirkegård har været genstand for arkæologiske udgravninger mellem  og , udført af det daværende Kulturhistorisk Museum i Randers. Under udgravningerne blev der fundet spor efter i alt tre forskellige anlægstyper. Ældst var spor efter et gårdsanlæg fra sen vikingetid. Denne gård blev anlagt på stedet omkring år , men blev revet ned omkring  år senere og erstattet af en trækirke. Efter en levetid på omkring  år blev også trækirken jernet og erstattet med en romansk stenkirke, som prægede Tærby frem til -tallet. Stenkirken blev nedrevet formentlig i forbindelsen med reformationen i  og har, indtil de arkæologiske undersøgelser begyndte, kun kunne spores i få skriftlige kilder, svage indicier på
gamle kort og beretninger om sten og skeletter i marken. Påvisningen af sammenængen mellem en (stor-)gård fra sen vikingetid og den efterfølgende bygning af den første kirke er af særlig betydning, fordi en sådan sammenæng generelt bliver anta-get at ave været gældende for mange af kirkerne i Danmark (Jeppesen/Madsen , ). Indtil udgravningen af ødekirken i Tærby har denne antagelse dog arkæologisk kun kunnet sandsynlig-gøres i tilstrækkelig grad i et enkelt andet tilfælde i Lisberg ved Århus (Jeppesen/Madsen , ). Resultaterne af undersøgelserne i Tærby er derfor væsentlige ikke kun for den lokale historie, men også for forståelsen af et helt centralt element i problematikken omkring overgangen fra vikingetid til middelalder i hele Danmark. Det faktum, at der udover selve kirken og dens forgænger af træ, også blev udgravet hele den tilhørende kirkegård med flere end  grave, er det andet aspekt, der giver undersøgelserne i Tærby national betydning. Tær-by ødekirkegård er den hidtil eneste totaludgravede kirkegård i Danmark, der har eksisteret fra mid-delalderens start til reformationen. Kirkegården må antages at rumme hele det forsvundne Tærby sogns befolkning og tillader dermed et enestående indblik i levevilkårene i et middelalderligt landsogn i Danmark gennem tiden. I det følgende vil der først blive gort rede for Tærbys beliggenhed og sognets formodede ud-strækning og historie, så meget som sidstnævnte nu kan rekonstrueres fra de sparsomme skriftlige
INDHOLD Dette materiale er opavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
 · 9 Indledning
kilder, kort og arkæologiske undersøgelser i omgi-velserne. Derefter vil de forskellige anlæg, der kom frem under udgravningerne, blive gennemgået i deres kronologiske rækkefølge, dvs. først gårdsan-lægget fra vikingetiden, så trækirken og endelig stenkirken. Til de to kirkebygninger ørte også et klokketårn, som ligeledes vil blive omtalt. Udgravningen af den store kirkegård og de demograske konklusioner, der kan drages ud
10 ·Tjærby Ødekirke og Kirkegård
fra undersøgelsen af de mange fundne skeletter, udgør publikationens anden del. Særlig vægt vil der blive lagt på udredningen af gravenes krono logiske rækkefølge, sådan som den kan rekonstru eres ud fra skeletternes gennem tiden skiftende armstillinger. Endelig fokuseres der i det demo graske afsnit på de skiftende livsbetingelser, som Tjærbys befolkning var underlagt gennem sognets ca.  år lange historie.
INDHOLD
Dette materiale er opavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
Landsbyen Tjærby og dens kirke i dag og i middelalderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Landsbyen
Den nuværende landsby TJærby ligger øst for Ran-ders på nordsiden af Randers FJord, lidt fremskudt for foden af den brede jorddal (Fig. ). Der er enge ud til jorden og dyrkede marker til de øvrige sider. Udgravningsområdet med kirketomt og kirkegård ligger vest for landsbyen (Fig. ), lidt oppe ad bak-ken på en næsten flad strækning, nærmest et lille plateau, inden terrænet falder mod syd. Mod nord falder terrænet mere Jævnt mod en lille lavning kaldet ”Kirkedals rende”. Nord herfor stiger ter-rænet igen. Mod vest rækker Randers-forstaden Dronningborg i dag næsten ud til TJærby, mens af-standen til købstaden i middelalderen var ca.  km. Området mellem den i udgravningen påviste kir-ketomt og den nuværende landsby er i dag dyrket mark, men i middelalderen lå landsbyen TJærby her. Spor efter denne landsby, som strakte sig helt frem til den udgravede kirkegårds østside, blev fundet under udgravningen af kirkegården, men vil ikke blive omtalt nærmere her. Den middelal-derlige landsbys fulde udstrækning kendes ikke, fordi udgravningen kun berørte dens periferi. Den nuværende viden er dog tilstrækkelig til at kunne konstatere, at TJærby enten har flyttet sig siden middelalderen, eller at landsbyen har haft en noget større udstrækning, end den har i dag. For nabo-landsbyen Gimming foreligger der informationer om størrelsen omkring år , som med forsigtig-hed kan bruges til at anslå størrelsen i reformati-onstiden (Gimming Historiegruppe , ff.). Lig-
TJÆRBY Randers
Aarhus
Fig. 1 |Tjærbys placering i Østjylland.
nende oplysninger mangler desværre for Tjærby. De tidligste tilgængelige informationer er fra . Aage Sørensen publicerede i  oplysninger om en række herreder på Randersegnen, her i blandt Støvring herred. Primærkilden til Aage Sørensens udregninger er Henrik Pedersens store tabelværk om de danske landbrug fra . Det fremgår, at TJærby omkring  omfattede ni gårde og , tdr. hartkorn (Sørensen , ). Disse oplysninger kan dog desværre hverken bruges til at anslå lands-byens størrelse i den ældre del af middelalderen, eller som udsagn om den middelalderlige TJærbys beliggenhed i forhold til den nuværende landsby.
lalderen11 · Landsbyen Tjærby og dens kirke i dag og i midde
INDHOLD Dette materiale er opavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents