Unge liv
244 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Unge liv , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
244 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

De unge trives ikke, de drikker, tager stoffer, er ligeglade med politik, bruger for mange ar pa deres uddannelser og er afhAengige af sociale medier. Ser vi kun nyhedsmediernes overskrifter, har vi grund til at vAere bekymrede for vores unge. Men dykker vi ned under de mange stereotype fremstillinger, finder vi de unge midt i en kompleks hverdag fuld af udfordringer og forventninger, som de skal handtere og forsoge at leve op til.I Unge liv udforsker en rAekke fagpersoner kompleksiteten i de unges liv og viser blandt andet, at skellet mellem normale og sarbare unge maske ikke er sa hardt, som aviserne far os til at tro.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 21 juin 2016
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771841602
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,008€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

UNGE LIV TILHØR OG UDFORDRINGER
Redigeret af
Mads Uffe Pedersen og Signe Ravn
Unge liv
Unge liv Tilhør og udfordringer
Redigeret af Mads Uffe Pedersen & Signe Ravn
Aarhus Universitetsforlag|
Unge îv © Foraerne og Aarus Unîversîesorag  Omsag: Jørgen Sparre Bogen er sa med: Mînîon og Bodonî Sas og e-ogsproduîon: Narayana Press
ïSBN      ïSSN -
Bogen er udgîve med søe ra Aarus Unîversîes Forsnîngsond
Samund og rusmîder, nr. 4
Aarus Unîversîesorag Langeandsgade   Aarus N
www.unîpress.d
FAGFÆLLEBEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d. niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
Indholdsfortegnelse
Forord
Introduktîon A Sîgne Ravn og Mads Ufe Pedersen
DEL 1: TRIVSEL OG SÅRBARHED Kapîtel 1 Personlîge lîvsarrîererlandt danske unge A Mads Ufe Pedersen og Krîsîne Rømer homsen
Kapîtel 2 De unges socîale lîv: Famîlîe og uddannelse A Mads Ufe Pedersen
DEL 2: IDENTITET OG FORHANDLING Kapîtel 3 (U)skæve køn og romantîske relatîoner Unge vînders orandînger a øn og sesuaîe A Meree Pousen
Kapîtel 4 Passende og upassende rum ïdenîesdanneser og aegorîserînger and unge med mînorîesaggrund A Kîrsen Søndergaard Frederîksen, Karîna Eegaard Hom og Torsen Koînd
Kapîtel 5 Når steder får en stîl Forandînger a îdenîe, sî og îør A Sîgne Ravn og Jako Deman
DEL 3: FÆLLESSKABER OG SOCIALE NETVÆRK Kapîtel 6 ‘Skæve’ venskaer?E ønne î på soerarne unges vensasoræînger A Marîa Dîc Herod
Kapîtel 7 At være optîmal Feser, rusmîder og dîscîpînere nydese and unge med mînorîesaggrund A Karîna Eegaard Hom, Kîrsen Søndergaard Frederîksen og Torsen Koînd
Kapîtel 8 Fællesska og forandrînglandt margînalîserede etnîske mînorîtetsunge A Bîrgîe hysrup, homas Frîîs Søgaard og Torsen Koînd
7
9
21
41
65
87
107
131
155
175
DEL 4: UNGE MED SÆRLIGE UDFORDRINGER Kapîtel 9 Dårlîgt selska? ADHD, venskasrelatîoner og stobrug A Seîa Jones, Mîcae Mujerg Pedersen og Moren Hesse
Kapîtel 10 Traumatîske oplevelser, posttraumatîsk stressforstyrrelse og stofmîsrug A Dagmar Feddern Donæk og Mîcae Mujerg Pedersen
Appendîks 1: Antologîens datagrundlag
Appendîks 2: Metode tîl îdentîikatîon af grupperî kapîtel 1 og 2
Om forfatterne
199
215
235
237
241
Forord
Unge îv – îør og udordrîngerer de jerde înd î ogserîenSamund og rusmîder. Omdrenîngspune î dee înd er îe prîmær rusmîd-erne, men de unges îv og îør î e redere perspeîv. Med de menes e ous på de unges verdagsîv og e særîg ous på de unges ope-veser a udordrînger og îør – vorvîd dee ander om a øre î î e esem geograis område, a øe îør î eseme æessaer, a îøre en esem uddannesesmæssîg gruppe osv. Lîgesom de øvrîge re înd er anoogîen er asere på den senese empîrîse orsnîng på Cener or Rusmîddeorsnîng.  Anoogîen er e produ a en ræe mennesers îndsas, naur-îgvîs ørs og remmes ogens oraere. Vî vî gerne ae or eres îdrag og or eres samarede underves î processen.  Også a î Socîa- og ïndenrîgsmînîserîe og Aarus Unîversîe, som øonomîs ar muîggor udgîvesen a denne og. Lîgeedes a î SFï – De Naîonae Forsnîngscener or Veærd or a søe Sîgne Ravns arede med ogproee. Desuden en sor a î ae de, der ar upe med a organîsere og îndsame daa, udsrîve înervîews og mege mere. erunder îe mînds a î Naasa A-arîrî, Laura Soie Kres og Lîse Nordesgaard or æp og assîsance î orîndese med gennemøresen a de o ousgruppeundersøgeser.  Endeîg en mege sor a î de lere usînde unge, som med åen sînd ar ora os om deres aner, odnînger og om deres ressourcer og î îder mege svære udordrînger. De er deres åened, der ar være ogens rændso.
 Aarus og Meourne, ma  Mads Ufe Pedersen, Cener or Rusmîddeorsknîng, Aarus Unîversîe Sîgne Ravn, Scoo o Socîa and Poîîca Scîences, Unîversîy o Meourne, Ausraîen
INDHOLD Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents