//img.uscri.be/pth/f7a8293b369ef0fa07b79882fac4f1057c6b724b
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

La Nouvelle Revue Française N° 612

De
160 pages
Éditorial :
La Revue, 'Ce numéro de la NRF, premier d'une nouvelle série, renoue avec...'
Chronique :
Michel Crépu, Du Monstre
Ouvertures :
Frédéric Beigbeder, Hé bien! La guerre
Roberto Calasso, Foi et raison
Miguel de Unamuno, Le mal du siècle
Contemporains :
Joseph Cheneraille, Que truites et ciel bleu...
Gaëlle Obiégly, La collaboration
Christophe Langlois, Lettre après le temps (poèmes choisis)
Grégory Schneider, Le ballon à l'usage
Entretien :
Alfred Brendel - Michel Crépu - Eryck de Rubercy, Alfred Brendel, le joueur de musique (entretien)
Arts visuels :
Jean-Pierre Naugrette, Les Soviétiques face à la Shoah : filmer la guerre à l'épreuve de l'image
Magali Lesauvage - Bernard Lahire, Le sacre de l'art (entretien)
Martin Filler, Rénovation scandaleuse à Chartres
Documents :
Adrien Le Bihan, Vie et mort d'Isaac Babel (bonnes feuilles)
Isaac Babel, Lettre à Serge Eisenstein
Eryck de Rubercy, Lecture de l'Hymne de Sicile d'August von Platen
Notes de lecture :
Judith Oriol, Imre Kertész, L'ultime auberge (Actes Sud)
Olivier Cariguel, Philippe Entremont, Piano ma non troppo. Souvenirs (Éd. de Fallois)
Gérard Albisson, Renato Serra, Examen de conscience d'un homme de lettres. Départ d'un groupe de soldats pour la Lybie (Éd. de la revue Conférences)
Voir plus Voir moins
éditorial
chronique michel crépu Du Monstre
ouvertures frédéric beigbeder Hé bien ! La guerreroberto calasso Foi et raison miguel de unamuno Le mal du siècle
entretien alfred brendel, LE JOUEUR DE MUSIqUE
arts visuels jean-pierre naugrette Les Soviétiques face à la Shoah magali lesauvage Le sacre de l’art Entretien avec Bernard Lahire martin filler Rénovation scandaleuse à Chartres
f o n d é e e n 1 9 0 8
la
NOUVELLEREVUE FRANÇAISE
contemporains joseph cheneraille Que truites et ciel bleu… gaëlle obiégly La collaboration christophe langlois Lettre après le temps grégory schneider Le ballon à l’usage
documents isaac babel Biographie et lettre inédite à Eisenstein, par A. Le Bihan august von platen Lecture par E. de Rubercy
notes de lecture iMRE KERTÉSz pHILIPPE eNTREMONT rENàTO sERRà
n ° 6 1 2 / A v r i l 2 0 1 5
n° 612 – avril 2015
la nouvelle revue française
sous la direction de michel crépu
G A L L ï  A R D
É D I TO R I A L
ÇÉ ûô É àNRF, ÉîÉ ’ûÉ ôûÉÉ ŝîÉ, ÉôûÉ àÉ Éŝ ÉûX gàŝ ôàÉàûX É à ÉûÉ Éûîŝ ûŝ ’û ŝîèÉ : àîÉ ôàÉ à îàûÉ qûî Éŝ É àî É ŝ’îÉÉ, É àîîÉ àû bà îÉÉûÉ, àûX gàÉŝ qûÉŝîôŝ É ’ôqûÉ. Pôû Éà, à ÉûÉ Éŝ û ôî É ÉèÉ, û ôbjÉ É ŝî, ŝàŝ jûgŝ, ŝàŝ ôÉ -Éî. ÇÉ ŝô Éŝ ÉXÉŝ qûî ôûŝ ÉÉ É ôûÉÉ, ô ’îÉŝÉ : àÉ, ô, àûX ÉXÉŝ, â Éû ûîŝŝàÉ ’É-àÉÉ, É ŝàbîîŝàîô. Dàŝ É ôûÉàû ûô, ô Éà qû’î Éŝ àûŝŝî bîÉ qûÉŝîô É ôôbà É É yŝîqûÉ, É ôŝîÉ É É ûŝîqûÉ, ’îŝôîÉ É É îôŝôîÉ, É É bîÉ ’àûÉŝ ôŝÉŝ ÉôÉ. AÉ BÉÉ ŝ’ÉXîqûÉ ŝû ŝÉŝ Éàîôŝ àÉ Hày É BÉÉôÉ, ïŝàà BàbÉ î ûÉ ÉÉ â SÉgÉ EîŝÉŝÉî ŝû û ôjÉ É î, RôbÉô Çààŝŝô ôÉÉ û Éŝ É DàÉ É àŝŝà à Éŝ Vàŝ, É gà îgûÉ É Uàûô ôqûÉ « É à û ŝîèÉ », Fî BÉîgbÉÉ ŝÉ àî É ôî ’ûÉ ŝôî îŝÉ â ’ÉûÉ, Ggôy SÉîÉ ÉèÉ ŝô ÉÉû àûX Éŝ Fô àŝŝîŝÉ â û à îôbàbÉ, ÉêÉ îàÉûÉ ŝû É ôÉ qûî Éŝ É ÔÉ : à îŝÉ ŝîîûÉÉ, îŝÉ É îîîŝàîô, qûÉ ôûŝ îôŝ ÉàÉ â êÉ ôîŝÉ, îÉ-É,racontéeŝôûŝ ôûÉŝ ŝÉŝ ôÉŝ. U à É ôô Éû êÉ àûŝŝî îÉûX â « îÉ » qû’ûÉ àgÉ É à DîîÉ ÇôîÉ.
6
éditorial
ÇÉÉ àî É ŝûjÉŝ àŝîÉ â ôŝîûÉ, ôûŝ Éŝ ÉûX ôîŝ, ûrendez-vousûîqûÉ É ŝô gÉÉ. L’ôqûÉ ôù ôûŝ ŝôÉŝ àÉŝÉ ûÉ îŝÉ îîÉ ôû à ôŝîÉÉ Éûô-ÉÉ, ’EûôÉ qûî à  â ’ôÉ àÉ SàkÉŝÉàÉ É Dôŝ-ôÉŝkî É qûî àî àÉ àûjôû’ûî â ûÉ ôÉ É ôŝûôŝî ŝàŝ àÉîÉ. À à îàûÉ ’ÉÉÉÉ É îÉÉ É ÉÉ îŝÉ É îîîŝàîô àŝ û àgàgÉ qûî ûî Éŝ ôÉ, àûX àîôÉŝ û ôààgÉ É ’ûÉ îô-ôgîÉ ÉûîèÉ É ’îîà îûÉ É îàôîà. À à î-àûÉ ’ôôŝÉ â à ûîô û ÉŝŝàgÉ â ûÉ ôÉ ûîqûÉ à ôyôîÉ û àgàgÉ, ’îàgîàîô, à Iîô, à àîô É ôÉŝ ŝîgûîÉŝ. Ç’Éŝ É àŝ îî àÉ JôŝÉ ÇÉÉàîÉ, àÉ GàëÉ Obîgy. L’îûÉ, àîŝ àûŝŝî à ÉîûÉ, à ôôgàîÉ, É îà : ’îàgÉ àûŝŝî Éŝ ÉÉ àŝ ûÉ ôûÉÉ èÉ. LàNRFÉû àôÉ ÉÉ îŝôîÉ. Là ôûîô ûîqûÉ, àîÉ ûûÉ àÉ à ûûÉ ûàîŝÉ É GûÉbÉg, ÉàÉ ûÉ îûàîô ôî-gîÉûŝÉ Éŝ ÉXÉŝ É êÉ Éŝ qûÉ Éû îîÉîàîô. L’àÉîô É àNRFà îàûÉ â in progress Éŝ ûÉ ôŝÉ â É ôûÉÉ îîÉîàÉû. TÉXÉŝ ’àûÉûŝ qûî É IgûÉ àŝ ôûŝ àŝ à ûîèÉ îàîqûÉ àîŝ qûî ŝô Éŝ îôîÉŝ É ôûÉàûX àôŝ àû àgàgÉ, ôûÉ-ûÉ ’û bôg ÉbôààîÉ É bîÉÔ ’û ŝîÉ ÉîèÉÉ î â à ÉûÉ : ÉÉŝ ŝô Éŝ îŝÉŝ qûÉ ÉÉ ôûÉÉ Nouvelle Revue Françaiseôûàî ôûî. Pôû Éà, à NRF ôî ôîûÉ ’êÉ É qû’ÉÉ ’à jààîŝ Éŝŝ ’êÉ, àû ÉîÉû ’ÉÉ-êÉ : û ÉÉz-ôûŝ, ûÉ îŝôîÉ ô-ûÉ àÉ ŝÉŝ ÉÉûŝ.
La revue.
M I C H E L C R É P U
Du Monstre (Chronique)
É Dû xx ŝîèÉ, ôûŝ ŝôÉŝ ŝôîŝ ôÉ ôûŝ y îôŝ Éŝ : à îàÉàÉ. À ÉîÉ Éàî-ô É ÉÉîÉ Éŝ É îÉûX Gïŝ û D Dày É jûî 44, É xxi ŝîèÉ àî jâ àŝ ’ÉŝàîÉ, àû ô ’Aà. Pà ôààîŝô, à ûÉ û û, ôIîÉÉÉ ôŝîÉ ôÉ É Éîà û ŝîèÉ Éŝ àŝ, É Éàî ’àûÉ ’û ôÉ wàgîÉ ôû ôàÉŝ. SÉ jàîÉ 2015 : îX îûÉŝ É ûÉîÉ ôû bàŝûÉ ’ûÉ ôqûÉ àŝ ûÉ àûÉ. DÉ ’àîÉÉ àîX àŝ à ôûÉÉ gûÉÉ. Nô àŝ ôî â-bàŝ, àŝ Éŝ îàŝ, àîŝ àû ôî É à ûÉ,chez nous,â Pàîŝ, VîÉ LûîèÉ, ŝôûŝ Éŝ yÉûX É à àèÉ ûŝÉ. Çà bîÉ ŝÛ, ôû É ôÉ àîÉ à FàÉ. ÊÉ ÇàîÉ ôû É àŝ êÉ : ÉÉ à  à qûÉŝîô, É Éŝ ’û îÉ. àîŝ ’ÉûÉ ’àî àŝ â à ÉûÉ û jôûà ŝÉô HàÉ. L’ÉûÉ àî â àMarseillaiseûbîàîÉ èŝ ŝÉ ÉûÉŝ û àî Éz É àà É jôûàûX. Aîŝî É àôÉ É Lûz ôûŝ à--î IX ôûÉ ûÉ ŝàîŝô É ŝô œî àûî, ôù É àô îgûàî û ôbÉ ’îŝôÉÉ. Aû ô, û àôÉ ôûÉÉbÉqûîŝ, àÉî ûî àûŝŝî Éburn outŝîîûÉ, û àôÉ É ôŝ jôûŝ, àgîÉ ŝû ŝÉŝ bàŝÉŝ, qûôî qû’ô É ÉŝÉ. Là àîÉ, É bÉŝôî É ôûÉ à êÉ àû ÉîÉ Éû ŝô Éŝ ŝîgÉŝ É bîî. Qûà ô ÉôŝÉ ŝû ûÉ àî-îô ŝôîÉ, ÛîÉ à Éŝ ŝîèÉŝ ’ûÉ, É àîÉÉ, ô ’ôûÉ àŝ É bÉŝôî É îqûÉÉ Éŝ ÉîÉŝ IÉŝ.
8
Michel Crépu
O É qûî àÉ É ûŝ àŝ ’îŝà àûÉ, àŝ ŝà îÉ ÉîIàÉ, ’Éŝ ŝô àqûÉ É àîîô, É àî ŝô manque d’assurance. Où ŝô àŝŝŝ ’ûÉ, à àîÉÉ, à ûûÉ, Éŝ ŝûbîîŝ É à yŝîqûÉ ? Où ŝô àîŝ, ô àŝ ŝÉûÉÉ Éŝ ôŝ, àîŝ Éŝ ŝàgÉŝ, ÉûX qûî ôàîŝŝÉ É ô Éŝ ôŝÉŝ, ’àîqûÉ îèÉ û ûÉzzî qûî îŝàî ŝî bîÉ àdistance,? UÉ ÉqûêÉ’àî É à àŝÉàÉ ŝû ’ÉàÉÉ É ’îŝà ôÉ gàÉ ŝîîûàî ôû-àî àôî ŝô ûîî. E àÉà, ô Éû îŝîÉ àû LôûÉ É àÉÉ ’à îŝàîqûÉ : â ô ôî É qûÉ àŝÉ ûÉ àîîô ŝôîÉ É ôôÉ. ï àû bîÉ qû’ÉÉŝ îÉÉ É qûÉqûÉ à, Éŝ ôÉŝ ÉÉîÉûŝÉŝ, ÉÉ gôîÉ û Tèŝ Hàû. RàÉôŝ qûÉ É LôûÉ Éŝ û ûŝÉ ôûÉ ôûŝ Éŝ jôûŝ ŝàû É àî. E àîÉà É îÉŝ Éŝ â. LÉ àà É jôûàûX à Éôû ŝô yÉ, ûŝ ÉŝôÉ É ŝôÉ â ŝà ôÉ àû ŝô û àîô ûbîàî. ï ’y à ûŝ ’ÉûÉŝ ÉÉ ôîŝîŝ àû ô É à îbÉ ’ÉXÉŝŝîô. ÇôÉ ôû à àg, ûîÉûŝÉÉ, ŝàŝ qûÉ îÉ É àgÉ. LÉŝ ûÉîÉŝ û 7 É 9 jàîÉ ô ŝîÉÉ Éîŝ É àyŝ É àÉ É ûî-êÉ, É Éŝ ’û îàÉ àèŝ-îî. ÇÉà àîŝàî ûÉ àîÉ, Éûîŝ à I É à SÉôÉ GûÉÉ ôîàÉ, qû’î É ŝ’àî àŝ û É àÉ. O ààî bîÉ Éŝ ôŝÉŝ â ŝÉ àôÉ. SÉûÉÉ î ààî àîÉ îÉ. E jàîÉ à ûî ôbÉ É bôÉ ÉûÉ É à àèÉ û-ŝÉ ààî û àîô â ÉÉ.
À àî îÉ, àŝ É ÉîÉû Éŝ àŝ, HôûÉÉbÉq ÉÛ û ŝÉ-î É BàîŝÉ Pàŝà, àŝ É ÉÉŝ îôŝàÉŝ. àîŝ É buzz’ÉÉàî ’ûÉ àûÉ àîèÉ. Rà ôû àŝ ? ïŝàô-ôbÉ ôû îŝàôîÉ ? ÇôÉ ôû îôÉ ? O É à àŝ bîÉ ôî àÉ É ÉÉŝ àÉàîÉŝ qûî ô ŝôàîŝ ’ôî-àîÉ û Éàŝ îÉÉûÉ ôù Èî ZÉôû îgûÉ û HÉîÉggÉ É gàÉ ŝûàÉ. Sôûŝ yôŝÉ ôûÉÉbÉ-qûîÉÉ, à FàÉ ŝÉbÉ ûÉ É Éŝ ôûÉŝ É ’EîÉ ôàî, àgàÉ, gûÉà Éŝ ôàÉŝ, ôÉ â ŝÉ ŝàîŝî ’û « bôû » É àŝŝàgÉ. LÉŝ yôîŝŝ ŝÉ àÉÉ. Dîŝ-
éditorialchronique michel crépu Du Monstre ouvertures frédéric beigbeder Hé bien ! La guerreroberto calasso Foi et raison miguel de unamuno Le mal du siècle
entretien alfred brendel, LE JOUEUR DE MUSIqUE
arts visuels jean-pierre naugrette Les Soviétiques face à la Shoah magali lesauvage Le sacre de l’art Entretien avec Bernard Lahire martin filler Rénovation scandaleuse à Chartres
f o n d é e e n 1 9 0 8
la
N O U V ELLE REVUE FRA N Ç A ISE
contemporains joseph cheneraille Que truites et ciel bleu… gaëlle obiégly La collaboration christophe langlois Lettre après le temps grégory schneider Le ballon à l’usage
documents isaac babel Biographie et lettre inédite à Eisenstein, par A. Le Bihan august von platen Lecture par E. de Rubercy
notes de lecture iMRE KERTÉSz pHILIPPE eNTREMONT rENàTO sERRà
n° 61 2 / Av r i l 2 0 1 5
Collectifs Gallimard
La N.R.F. n° 612 (avril 2015)
Cette édition électronique du livre La N.R.F. n° 612 (avril 2015)a été réalisée le 01 avril 2015 par les Éditions Gallimard Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage, (ISBN : 9782070149223 - Numéro d’édition : 282678). Code Sodis : N71934 - ISBN : 9782072597343. Numéro d’édition : 282890.