Nabokov ou La tentation française

Nabokov ou La tentation française

-

Livres
269 pages

Description

Nabokov, l'auteur de Lolita, a prétendu qu’il aurait pu être «un grand écrivain français». Les vicissitudes de l’histoire en ont décidé autrement. Le mirage de la Côte d’Azur est omniprésent tout au long de ce roman paru pour la première fois en France, où il fut censuré. Grand admirateur de Ronsard, Flaubert ou Verlaine, Nabokov était passionnément attaché à la langue française, plus douce à son oreille que sa langue maternelle, le russe, et que sa langue d’adoption, l’anglais. Le mot français «plaisir» lui semblait distiller un «supplément de vibrato spinal» par rapport à son équivalent anglais. Non seulement choisit-il de passer les dernières années de sa vie en Suisse, à Montreux, une ville francophone, mais, tel un phalène attiré par la lumière, il ne cessa jamais de revenir en France.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 13 octobre 2011
Nombre de visites sur la page 31
EAN13 9782072449833
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
c o l l e c t i o n a r c a d e s
M AU R I C E C O U T U R I E R
NA B O KOV O U L A T E N TAT I O N F R A N Ç A I S E
G A L L I M A R D
Le texte de Vladimir Sirine (Vladimir Nabokov), intitulé « Les écrivains et l’époque », est reproduit avec l’aimable autorisation de Dmitri Nabokov.
©Éditions Gallimard, 2011.
En hommage à André Le Vot (19212010)
Introduction
Lé 11 ôvémé 2010, juŝé çômmé jé çômméàîŝ â Èîgé çéé îôuçîô, é fôum Nàôkôv Èvô-quàî u àîçé, pàu é 20 àvî ŝu é ŝîé uFigaro,îîuÈ « Êéŝ-vôuŝ ŝô ? », àîçé ôù ’àuéu é LolitaÈàî méîôÈ àŝ ’àmôçé : « N’éŝ pàŝ ŝô quî véu ! Tôu â à fôîŝ ôu ŝÈpàÈmé, î fàu ŝàvôî ïé é ŝàîéŝ mîÈŝîmÈéŝ ôu îé Nàôkôv, ŝé péŝŝé àu çàfÈ-çôuué é ôyçôé à fîéŝà ôpÈ-zîéé. L’œî àffûÈ é é péî ôîg é ’àî, “Lé Fîgà-ôŝçôpé” éŝŝé ’îvéàîé éŝ hîŝ é ’àÈé. » Là ÈfÈéçé â Nàôkôv Èàî ŝàŝ ôué môîvÈé pà à pàuîô çhéz Gàîmà éL’original de Laura(àvéç é fàç-ŝîmîÈ éŝ çàéŝ màuŝçîéŝ é Nàôkôv é mà àuçîô). Là péŝŝé fààîŝé àvàî Èjâ àgémé fàî Èçhô â à ŝôîé é ’Èîîô àmÈîçàîé é çé îvé ’àuômé pÈçÈé é ŝé Èpààî é pôpôŝ ŝôu-vé çîîquéŝ màîŝ àuŝŝî pàŝŝàémé çôàîç-ôîéŝ. O éŝîmàî qu’î fààî éŝpéçé éŝ éîèéŝ vôôÈŝ é ’àuéu, équé àvàî ŝîpuÈ qué ’ô évàî Èuîé çé éXé ŝ’î éméuàî îàçhévÈ, çé quî fu màhéuéuŝémé é çàŝ, màîŝ ô fàîŝàî àuŝŝî
9
ué puîçîÈ àpàgéuŝé â çé îvé. O pààî îçî u « éîé ŝçààé » Nàôkôv, çômmé àŝLe Nouvel Observateur,ŝ’îéôgéàî â ŝu ’ôppôuîÈ é ô fàîé pààïé u é ôjé, çômmé àŝLe Figaro litté-raire,îôîŝàî àîéuŝ ŝu çéŝ « Fîçhéŝ é vîé », ô çômmé àŝLes Inrockuptibles.Aé fî u umÈô é « Méôpôîŝ » ŝu é ŝujé é îévîéwà Dmîî Nàô-kôv çhéz uî é Suîŝŝé â çéé ôççàŝîô. Là puîçàîô éL’original de Lauraçôŝîuàî u ÈvÈémé îÈàîé màjéu ô î Èàî îffîçîé é é pàŝ àvôî ééu pàé ŝî ’ô ŝuîvàî u à ŝôî péu à vîé çuuéé fààîŝé, é ç’éŝ îé çé qué vôuàî îéLe Figaroscope. Pôu é égéé ? Cé ’éŝ pàŝ çéàî. Nàôkôv éŝ, é Fàçé, u àuéu èŝ àppÈçîÈ éŝ éçéuŝ çuîvÈŝ. Rémôà u jôu é Nî é îéçîô ’Aŝŝôuà, quéé é fu pàŝ mà ŝu-pîŝé ’àpéçévôî àŝ é gôupé àuqué j’àppàé-àîŝ u môŝîéu fô îŝîguÈ é quéqué péu îŝ-à é àî é îé é ŝôî àu ŝàô é pémîé vôumé éŝŒuvres romanesques complètesNàôkôv àŝ à é PÈîàé quî véàî ’êé ÈîÈ péu é émpŝ àupàà-và ! Jé é m’îmàgîàîŝ pàŝ qué ’ô puîŝŝé émpôé àu pàyŝ éŝ phààôŝ çé uXuéuX é fàgîé vôumé quî é çôîé qué éŝ pémîéŝ ômàŝ Èçîŝ é uŝŝé. Màîŝ péu-êé ’éŝ-çé pàŝ puŝ ŝupéà, fîàémé, qué ’ééé é uîvéŝîàîé ŝôphîŝ-îquÈ îé qué, ŝ’î évàî ŝé éôuvé ŝéu u jôu ŝu ué ïé àvéç u uîqué îvé àŝ ŝéŝ àgàgéŝ, î çhôî-ŝîàîFinnegans Wakeé Jôyçé, ômà â îé éŝ Ègàŝ îîŝîé (pàŝ îàuîé, çépéà) ô Nàô-kôv îŝàî qué ç’Èàî « u Èçhéç àgîqué, ’u éuî 1 Èpôuvààé ».
1
0
Béé évàçhé, é ôu çàŝ, pôu Nàôkôv quî, ôŝ é ŝéŝ ŝÈjôuŝ àŝ à Fàçé éŝ àÈéŝ éé, ŝé pàîgàî ’êé ŝôÈ pà éŝ mîîéuX îÈàîéŝ pàî-ŝîéŝ, Jéà Pàuhà é Gàîé Màçé mîŝ â pà. Cé ŝô çéŝ mêméŝ mîîéuX, pôuà, quî, épuîŝ, ô fàî â çé àuéu éXîgéà é Èîîŝé ué puîçîÈ ééîŝŝàé, ’àô é 1959 ôŝ é à pàuîô é à àuçîô éLolita çhéz Gàîmà, puîŝ é 1975 ôŝ à ŝôîé çhéz Fàyà é à àuçîô é ŝô çhéf-’œuvé,Ada,quî fu ŝàuÈ, ô ŝ’é ŝôu- ÈvÈémé vîé, pà u Èôuîŝŝà umÈô ’« Apôŝôphéŝ ». Nàôkôv fàî Èŝômàîŝ îîmémé pàîé u pàyŝàgé îÈàîé fààîŝ, çé ô Èmôîgé ’àîçé uFigaro. Tôuŝ ŝéŝ ômàŝ, ôuéŝ ŝéŝ ôuvééŝ, ué ôé pà-îé é ŝéŝ pôèméŝ, é ŝà çôéŝpôàçé é é ŝéŝ Èçîŝ àuôîôgàphîquéŝ ô ÈÈ àuîŝ é fààîŝ é çîçué é Èîîôŝ é pôçhé, péuvé é éu ŝuç-çèŝ àupèŝ ’u àgé puîç. Cééŝ, éŝ éçéuŝ péu îÈéŝŝÈŝ pà à îÈàué Èàgèé é çôàîŝŝé pàŝ ôujôuŝ é ôm é Nàôkôv, màîŝ î ŝuffî ’Èvô-qué çéuî é Lôîà pôu qué ŝ’Èçàîé éu vîŝàgé. Là pôpuàîÈ é Nàôkôv, ô j’àî pu ôŝévé ’Èvôuîô épuîŝ quààé àŝ, éŝ ué â ué muî-ué é fàçéuŝ qué jé vàîŝ Èvôqué àŝ é çhàpîé çôŝàçÈ â à Èçépîô é ŝéŝ œuvéŝ. Mô pôpôŝ, àŝ é pÈŝé ôuvàgé, éŝ é éŝŝé ’îvéàîé é ôu çé quî ààçhé çé gÈîà àuéu, ŝôuvé Èô-îqué, ôujôuŝ àffîÈ é Èmîémmé çuîvÈ, â à Fàçé é â à çuué fààîŝé. Sî ’îvàŝîô àé-màé é ’àvàî pàŝ çôàî é 1940 â ŝ’émàqué â ô uChamplainâ ŝ’éXîé àuX Éàŝ-Uîŝ, î é àuàî péu-êé fîî pà ŝ’îŝàé Èfîîîvémé é
1
1
Fàçé, ôù î Èŝîàî Èjâ àvéç ŝà fàmîé épuîŝ ôîŝ àŝ, é pà àôpé é fààîŝ pôu Èçîé à ŝéçôé pàîé é ŝô œuvé, mêmé ŝî, àvà é àvéŝé ’Aàîqué, î àvàî Èjâ Èçî â Pàîŝ u pémîé ômà é àgàîŝ,La vraie vie de Sebastian Knight. O ŝé ŝôuvîé quéLolita,ômà quî pôŝŝèé ué çôôà-îô fààîŝé îçôéŝàé, pàu pôu à pémîèé fôîŝ â Pàîŝ, ôù î fu ’àîéuŝ çéŝuÈ. Lé ààéu é çé ômà éŝ fàçôphôé é uîîŝé ué muîué é ÈfÈéçéŝ îÈàîéŝ é é môŝ fààîŝ ; ŝà àgué Èpôuŝé ŝôuvé ué çàéçé quàŝî pôuŝîéé. Nàôkôv Èàî, çééŝ, môîŝ â ’àîŝé é fààîŝ qu’é àgàîŝ màîŝ î Èàî péu-êé puŝ ààçhÈ â à îÈà-ué fààîŝé qu’â à îÈàué àgàîŝé, ôu çômmé ŝô màïé Pôuçhkîé. Auàî-î pu ÈçîéLolitaé fààîŝ ? C’éŝ ué àué àffàîé, ô é véà. Màïé u fàuX-ŝémà é é ’éŝquîvé, î îçîé pàfôîŝ ŝéŝ éXÈgèéŝ, fôçÈmé îîmîÈŝ, â ŝ’àffué é màŝquéŝ pôu pàé é uî, u péu â à màîèé ô uî-mêmé àîmàî îŝŝîmué ŝô vîŝàgé éîèé u ôup ôŝqué, péŝîîgîàéu é héé, î ŝ’àmu-ŝàî â fàîé éŝ ôuŝ é màgîé évà ŝéŝ fèéŝ é ŝœuŝ ôu ŝéŝ àmîŝ. Là çôfôàîô àvéç u é gÈîé ’éŝ, é éffé, jàmàîŝ ŝàŝ îŝquéŝ ! I m’éŝ àîvÈ é pàà é uî é mé îŝŝîmué éîèé u « pŝéuô » quî à éçôÈ épuîŝ ué îvéîŝŝàé pôpuàîÈ, RéÈ Tàôv, ààgàmmé u ôm é çéuî quî éŝ â ’ôîgîé é mà pàŝŝîô pôu Nàôkôv, é Èîçààîé u pÈŝé ôuvàgé. U jôu qué jé méîôàîŝ çé ôm, mî-fààîŝ mî-uŝŝé, évà u çôègué u péu pÈà, jé fuŝ pàŝŝàémé àmuŝÈ é ’ééé îé qu’î çôàîŝŝàî, îé ééu, çé fômàîŝé uŝŝé !
1
2