Retrait de marché

Retrait de marché

-

Français
270 pages

Description

France, années cinquante. Louis Lémure est ingénieur dans l'industrie pharmaceutique. À l'image du général de Gaulle, son obsession, il se voit comme un sauveur. La chance veut qu'il mette au point un antibiotique fabuleux, une panacée presque universelle. Hélas, le médicament miracle, produit à très grande échelle et prescrit par les médecins aux quatre coins du pays, a des effets secondaires catastrophiques : près de deux cents morts, des malformations en pagaille, des rescapés grièvement atteints qui s'associent pour comprendre les raisons du désastre. Lémure doit fuir en Algérie. En France, la justice l'attend de pied ferme.
Clément Caliari donne sur un sujet inattendu une satire au style corrosif qui nous entraîne au centre d'un kaléidoscope dont nous sommes les heureux spectateurs : une préfiguration romanesque et documentée des grands scandales qui touchent les entreprises d'aujourd'hui.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 04 février 2011
Nombre de lectures 69
EAN13 9782072423895
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
r e t r a i t d e m a r c h é
C  È M E N T C A  ï A R ï
R E T R A ï T D E M A R C H È
 ô  à 
G A   ï M A R D
©Éditions Gallimard, 2011.
UÉ çàbÉ ’ÔÉ pôûîÉ. DÉŝ àÉŝ ÉŝŝÉŝ àŝ Éŝ àÉŝ ’û àpîŝ. U jôû jàûÉ ûîÉ çôûp É àçÉŝ pà Éŝ ŝôÉŝ. DÉ GàûÉ ûÉûÉ, qûààÉ-çîq ôûŝ bôqû : « Fà-àîŝÉŝ, Fààîŝ ! FààîŝÉŝ, Fààîŝ ! FààîŝÉŝ, Fà-àîŝ ! Eç. » ôûîŝ ûÉ ôbÉ â Éôûx àŝ à pôŝûÉ ’û ûbÉçûÉûx â ôûÉŝ É É àû àpîŝ çÉ qûÉ É ôû-bô ûî à ô. Éŝ ôîŝ pÉŝàŝ ôû àûÉŝ – lÉûŝ, ôûÉŝ – îŝpààîŝŝÉ ŝôûŝ Éŝ ûÉàûx, î ŝÉ ÉèÉ. U à çôûp É ôûîŝ îàîàîÉ É pôpûŝÉ çôÉ É pôÉàÉàû. ï ŝ’y àlÉ É çôû É çàî pôû ŝà çàôîÉ. DÉ àÉ, î ààçÉ É pôÉàÉàû É àûÉ jûŝqû’àû bîÉ ôù lôÉ û îŝqûÉ É ’àppÉ û 18 jûî àŝ û àçàÉ É ŝôûŝ-êÉÉŝ çôûpîŝ. Rôûà, ôà, î bàŝçûÉ àÉç ’àîî û çû-É-jàÉ pà-Éŝŝûŝ É bô É à bàîôîÉ, ôù î ÉŝÉ ŝô, jôûÉ çôÉ àî, pÉà îx îûÉŝ. À ’àÉûÉ, â-bàŝ É àû, ŝà àî ĀôÉ É ôûÉ É ôbîÉ. UÉ àÉ îçÉ pôàîÉ ûî îŝŝÉ É çÉÉàû àŝ É bô ŝÉŝ. ï y ÉŝÉ, àjôûÉ û pÉû ’Éàû çàûÉ, î Éŝ bîÉ
7
qûÉqûÉŝ ŝÉçôÉŝ ŝôûŝ çÉ jÉ àŝŝûà. ï ŝ’àŝŝîÉ àŝ à bàîôîÉ, ŝÉ ŝàbîÉ, jÉÉ ŝô pààô É ŝà çÉ-îŝÉ Épŝ àŝ à çàbÉ – É pààô ÉŝÉ É ŝûŝpÉŝîô ŝû à pôîÉ. à ôûçÉ ûÉ ûÉ ÉûÉ, pÉû-êÉ pûŝ, pÉû-êÉ ôîŝ. Eî î ŝÉ pîÉ, à àŝ à çàbÉ, ŝÉ ŝîÉ É ŝ’ÉôÉ àŝ É àû-Éûî – ôŝ çôû â à çèÉ. DÉ à àî ôîÉ, î àî àîÉ É GàûÉ, É É ’àûÉ î ŝÉ ôÉ É îŝàÉ. Pûîŝ îÉ. à îÉ ŝÉ pŝÉÉ, àŝŝÉz pçîŝÉ, ŝôûŝ à ôÉ ’ûÉ pàûpîÉÉ. UÉ pàûpîÉÉ É bœû ààîÉ É ŝà-ûîôÉÉ, qû’ôûÉ ûÉ àçÉ É çôûÉÉ IçÉÉ àŝ à îôçî Éŝ jÉûx É àŝà. Qûà î àÉ ŝôûŝ à pàûpîÉÉ ç’Éŝ ÉçôÉ pûŝ ŝôbÉ : Éŝ Ébyôŝ â Éûx êÉŝ, Éŝ àôàîôŝ É ôû pôî, Éŝ ô-çÉàûx É çààÉŝ çàîŝ pà Éŝ lÉûÉŝ É Éûx ûÉÉŝ ôîàÉŝ qûî ÉôÉ â à ŝûàçÉ, ç’Éŝ û Sî É pààîÉ àà Éŝàîô, û œèÉ ûàîÉ É î ŝôûpÉŝ pà û pàŝÉû ôûÉ É ŝôûàÉ. Màîŝ Éŝ îÉàûx qûî ŝÉ çôûÉ É àçÉŝ É pÉàû ÔîÉŝ â à ôôîŝÉ, àîŝ É îîôô, àîŝ É GàûÉ, àîŝ à çbî çàŝŝÉ É Éûx, àîŝ ôû qûî ŝ’ÉbôûîÉ, à ’àîÉ îÉ. Tôû Éŝ ôî, ôû Éŝ ŝôîÉ, à îÉ àû à pÉîÉ ’êÉ ôûÉ ’ûÉ àîèÉ ôû ’ûÉ àûÉ. EÉ É îÉ êÉ pàŝ ’êÉ ÉîÉ. O à à àÉ, çÉÉ çîÉÉ É îÉ, çÉÉ pàûpîÉÉ É îÉ, ŝû Éŝ çàîŝÉŝ É àkî, ŝû Éŝ bàîŝÉŝ àÉÉŝ, ŝû Éŝ pÉxÉŝ É pàpîÉ É ÉÉ, jûŝqû’â çÉ qûÉ ŝà çôûÉÉ pôÉçîçÉ ŝ’ÉlÉ É çàÉ, pàÉ É qûÉôûîÉŝ É àbÉàûx, É àîŝŝà pûŝ ’ÉÉ-êÉ qûÉ Éŝ pôîÉŝ îŝôÉŝ, pûîŝ Éŝ àçîÉŝ àîŝ çîà ĀçÉ. Tôû û pôàÉ.
8
Tôû û pôàÉ, àîŝ Éŝ àçîÉŝ àîŝ ô Éŝ àà-yŝÉ, ô É àî Éŝ ôçûÉŝ, àîŝ Éŝ ôçûÉŝ ô Éŝ ÉŝÉ, àîŝ Éŝ îçàÉŝ à çûÉ, àîŝ qû’É pÉŝÉ à ŝÉûÉ IÉ, àîŝ qûÉ ŝ’Éŝ-î pàŝŝ ?
i L e s f e r m e n t e u r s Mars1952Novembre1952