//img.uscri.be/pth/6c6583396832ff6ec62579d7c25a69c4d9e21454
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Genre(s) et transparence

De
184 pages
Nous sommes toutes filles de vitrières, transparentes nous sommes : on nous voit à travers, on pourrait même dire qu'on ne nous voit pas du tout". Que cache la transparence, sinon qu'il y a quelque chose à voir ? Dans la mouvance du mouvement féministe, des historiennes se sont attachées à exhumer du passé des femmes que le processus d'invisibilisation avait effacées de nos mémoires. Ces contributions interrogent les mécanismes à l'oeuvre dans nos choix de ce qui doit être visible ou invisible.
Voir plus Voir moins

Sous la direction de Genre(s) et transparence
Florence Binard et Guyonne Leduc
En 1978, Colette Guillaumin déplorait déjà l’invisibilité
des femmes : « nous sommes toutes des flles de vitrières,
transparentes nous sommes : on nous voit à travers, on pourrait
même dire qu’on ne nous voit pas du tout » (« De la transparence
des femmes. Nous sommes toutes des flles de vitrières » Genre(s)
[Questions Féministes 4 (1978) : 51]). Si, ici, la transparence
est synonyme d’invisibilité, elle peut être aussi le révélateur de et transparence
ce qui n’est pas donné à voir. Que cache la transparence, sinon
qu’il y a quelque chose à voir ?
Dans la mouvance du mouvement féministe des années 1970,
des historiennes se sont attachées à exhumer du passé des
femmes que le processus d’invisibilisation avait effacées de nos
mémoires. Depuis les années 1990, cette démarche s’attache à
faire émerger d’autres « minorités invisibles », ethniques ou
sexuelles, cette fois sous l’angle du genre.
Les contributions réunies dans cet ouvrage sont issues de
l’atelier « Femmes, sexe, genre » du congrès de la Société des
Anglicistes de l’Enseignement Supérieur de Limoges (2012) ;
elles interrogent chacune, d’un point de vue différent, les
mécanismes à l’œuvre dans nos choix de ce qui doit être visible
ou invisible ainsi que les représentations qui les sous-tendent.
Florence Binard, agrégée d’anglais, est Maître de conférences habilitée à
diriger des recherches à l’université Denis Diderot-Paris 7.
Guyonne Leduc, ancienne élève de l’École Normale Supérieure (Sèvres),
agrégée d’anglais, est professeure à l’université Charles de Gaulle - Lille 3.
Préface de Françoise Barret-Ducrocq
Illustration de couverture : Lydie Majcherczyk
ISBN : 978-2-343-04009-7
18 €
Sous la direction de
Genre(s) et transparence
Florence Binard et Guyonne Leduc

Genre(s) et transparence


© L'HARMATTAN, 2014
5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-343-04009-7
EAN : 9782343040097 Sous la direction de Florence Binard et Guyonne Leduc
Genre(s) et transparence

Préface de Françoise Barret-Ducrocq

Des idées et des femmes
RQQH/HGX U*X\ HSD GL
$QFLHQQHpOqYH GHO
eFROH1 PDOH6XSpURU HXU6qYUHV
3UR HVVHX j O
X YHUVLWp&K OHVG *D OOH /LOOH,
'HVLG pHVHWG VIHPPHV FR OOH FWLR LG LVFLS DLU G pS G H
HV ULSDUW DQ RSKJ\RSKREHDSRXJ\ URE SGH HUUpV
VpWXHVVLW pHVjODFU pH ODOLWWpU WX G VWR HO
HGHVLGpHV HW
GHVQWDOLWpV jO SRTXH HHWFRQUQ SRUDLQWH DW
GH
PPH HFS VDY FR LVHHQ OHX OLWp OHX VHQ LE
GHOHXFRP L HOOHFW H HRFFLGHQ DOFRQV WL HUDGDQWX XQ
LHUWH SUHP OHFK SJ UDSKLTXFRQFHUQ FHTX L H[FOX Q
SDV
R OWpUHX S HQ WLHOOHDX VR DOLHQ
HWH[Ur ULHQ
2XYHVSDUXVDJ
HW DQFHVpV HV HP pFRV HV
SS
HGXGLU/ %DUUHWFURFT)UDQ'X RLV)O FH%LQUHQ UGHW*
O
pJ p YLHQ W HPPHV OLWLT LWV W V\Q FD OLVPH Q
DJQHDQGH%U [ DW eW HQ FH WU (QHWLHQ HF
GLDXH%DX R SS
UULqUH OHDQDX HW LOLSSH HW JQ GLU
GDQV HV LOOH HQ DQFH HW Q %HOJLTXH GX ;9,, DX ;; V
SS
D]LQ ODLUH HW FGX LU LWWpU WXU DQJORV RQQH DX IpPLQLQ
9,,, ;; LqFOHV QDLDQFH HW KRURQV pI HDQDFTX
FHUFOH SS
DU ODLU H HV 3U FLDWDORQ QLQH $QJHWHU DX
;9,,, LqFOH?V YHUGXWLRQVWKp? jO
KHXU SS
'R OLHWWH HOOH 'DQ DMpH HW DU OLLH VDE WK DX

)H HQ HXV YLpWTXH
3HUHFWYHV SS
*HQ )UDQoRLVH RUJH QG HW HV RQWHP
$XGLHQFHpF KRVUppFULWXU SS
HHUDHUW*K *UD OOH UH XLQH RUXP DJHV HW
SDUROHV H SHQGDQW D pYRO RQ JODQDL
SS
PRQV\HGSHPHPUeYLWHXHQOWXVPHSRI5UWPDHOPHWMUQpOHHJPY[U,WLLHUDLWVQpH/XXPWWLHHVH&RHQUWpLOVQWVPVGGeDVWIWVPQHHVHSSVUDULFVLPDVXLWGWQ-RP//%WGo&Q
HHURRVHIPUDWHLUVGFQLUXGRUWXHHPDXOHL+WHGLDHEWDYX[(UIPRO3/RSOVXXVJLGUXRLOHOUUHQGHLDGVDHUHV*VUWHLWJSH&DXOPUHVH8HQVLVP]HW3KI-)VUVD/QHVHHHLRFOGDYRppV&OWUVSHLGLQpVLHLQLJK%UDLDH-IRV3DRVXHG3HKWGH*X-LLj%RQ0HRODHXHQYLDGUUX)OHRLYHLVSWOQ)HUODLUHPHpJHX,PHHH5VHRVRLHqXFUOHHVPRPHLHUXS%YLDH&*X,D6*X/UHFWLLRGDDQ/XUVDVWQHIHD[pUL&IVXLUWOOL/FWRQRLUHH;IXHH,D&ROHVXGHIU

\QHYH Q
UH PPHV
LOWUD )HPPHV /HV
PPHQ &R
&K VWLD $X HU
OLWp
V VH XU QpQ [IH QW\
V LT/? eFULW UH H[S pULPHQ WD OH 0D U\ WR
DIW1FU PHVRU HWIRU PH SS
0RUHDX eJODQ HLQ XUp HV XQH HP GLQDWRQ GHV
j H GDQV HJO G
$QJO HU pI QX (P
5 DG SS
DU WL W LOLH DHV )HPPHV GH FLHQFHV HOJHV
YLG
HQWDVKRX SS
.HUKHUY DL H eSL DQJODL GX ;9,,, LqFOH \DU
DQ\ SS
FGX GLU RXYHO 6RXUFHV QRXYHO KRGRORJ GH H
FKHU FKH QVGD HV WXGHV OHV IHPPHV pI 0LFKHOOH HUURW
SS
FGX GLU pI ULV WLQ
%DUG S
FGX GLU pI LH OY
HLHUJSS
5ppFULWXU DQJODLVHV DX ;9,,, LqFOH GH DOeJ p GHV GHX
H oRLV)UDQ ODLQ OD DU GX SROLWLT XH
SROpPTXH SS
FGX GLU 5{O DQVIRQWDO RXpV SDU HP GDQV
FRQVXFWRQGHO
(XRSH 3UpI6]DQ ' SS
$YDQW
(XURSH SDFH HV
SpHQ/H5OHGHV IHPPHV 3U0L9 SS
F*GLUGX &R PPHQ ID UH G HVpWX VJ HVD YHFG LWWpUD OD WX UH
?0DVTXHUDGLQJ? 3UpI0DULH pOq H%RXFLHU S
URX GUpH LU V DGXFWHV (Q WUH OWpULWp W
SS
LDPRXD\ HSUQWDWRQ GH
DHQW GDQV
OHV YU GH-DQH$XVWHQO
rHHWO
DYRLUWU SS
0DUWLQ 0DULH D )pRGRURYQD RQ RQW
EXWRQjOKLRLGHO 5XVHWGHO(XURSH SS
0RLQH DELHQQ H 3R pVLH W LG HQ WLWpV IpPLQ V HQ HWHUUH H
QUHHQMHX S
$SKUD KQ%H
,GH$O$P JXL ;; SS
9HUULHU )UpGpULTX RL GHV $PD]RQHV RQHV DJRV
JXHUHVqU GDQV D OLWWpU WXU LWDOLHQQH HV H LqFOHV
SS
V5pDOLWp/HHUWWUHSDUHpVHQ
WDSWLRLQQVDOGUHVV$WPD0]RQ\HUV0,Q3&UUHHV6L\HHDPW6/W
V%Q*EVLIL'V9QG/XVFX*/UW?HHV
Q3L*UHLVP*LHJOH
/O$LUWGO[E;/WH3QPGWUL3RHG3LR0XpULGHLDX%VVULHOpHDUOWDLXDUHLWSV&HLWWpL/PHIP/*HVHHO$/H*VDHRVUWKWUUFHWLFHLUHV:MWH\VGXOUHVpIHGPHRVHHOIPOHDU1UWFU*LDHH/DUGHOLHPX-'DVYHDKQU0L0MUNHV/XHHHDG5XpFH\R*/JHW0XLHFP93OUHV9eL0;UOVGLLUQVHWPOVVrOL
UHSU
HVXOUHRDVqH{HL
OHRpUI2W)FHKIqO&HHVQL/JQQDOX[WQHP8-/HVS2Q'OWO$LDpHHQPGHHDLGH'QLUTVHHVHXOHGHU]QQ2OHRQEL\WVU+WHQLVWUGp)H&SH0$UDURSP/QHePV]VHYDUXHW$QL*GUOH
/H KX QD Q \ QQH
VR WLR IILUPD
X[JQD Kq /H
V VH[H
/H
HUWp OLE W LQ pPLQ YHVWLVVHPH 7UD
KDQL6W XU