Argent et politique aux Etats-Unis
110 pages
Français

Argent et politique aux Etats-Unis

Description

Financement des clips vidéos à la télévision et sur Internet, des groupes de soutien, du merchandising, des meetings, etc. : l'argent est omniprésent dans les campagnes électorales américaines. La démocratisation du financement aurait paradoxalement nourri les invectives plutôt que le débat. Les campagnes électorales hésitent de moins en moins à puiser dans un style offensif. Au point que ces efforts de communication sont désormais davantage dirigés contre l'adversaire qu'en soutien au candidat. Ce numéro propose d'analyser les dynamiques de financement à l'oeuvre au coeur de la démocratie américaine.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 28 décembre 2020
Nombre de lectures 0
EAN13 9782140167164
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

°3 5
POLITIQUE AMÉRICAINE
AMÉRICAINE N° 35/2020
tats-Unis É
Argent et politique aux États-Unis
Financement des campagnes et des partis
Corruption et élection Les plus riches font-ils l’élection ?
Argent et politique aux
Màqûee éàŝée pà ata ayati Seçéàà de édàçôn : tamara boussac
Revûe pûée en pàenàà àveç ’ïnŝû deŝ Aéqûeŝ e àveç e ŝôûen dû Geàn Màŝà Fûnd
PA_35.indb 2
© ’Hàààn,  -, ûe de ’Éçôe Pôeçnqûe ;  Pàŝ p://www.edônŝ-àààn. ïSBN : ---- EAN : 
09/12/2020 19:50:45
PA_35.indb 3
Sommaire
Dossier dirigé par Alix Meyer
Éditorial5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELISACHELLE « Prix à débattre » : financement des campagnes et partis politiques aux États-Unis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ALIXMEYER Small Donors in US Elections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 ZACHARYALBERTANDRAYMONDLARAJA The Evolution of Independent Expenditures in U.S. Federal Elections Before and AfterCitizens United. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 KARENSEBOLDANDANDREWDOWDLE « Big money on campaigns usually wins » Interview with Daniel P. Tokaji67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALIXMEYER« C’est la législation qu’il faut changer » Entretien avec Julia Cagé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALIXMEYER A Review of campaign finance literature77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARTINGSCHWENTNER Comptes-rendus d’ouvrages89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . . . . . .
09/12/2020 19:50:45
PA_35.indb4
09/12/2020 19:50:45
PA_35.indb 5
Éditorial
Elisa Chelle*
Ceŝ vng denèeŝ ànnéeŝ, ’àgen çôndônne de pûŝ en pûŝ à ve pô-qûe àéçàne. à Igûe de Dônàd ûp ŝe d’eîge â çee ônéàŝàôn çôŝŝàne deŝ çàpàgneŝ éeçôàeŝ. Enepeneû e àdàe,  eŝ venû â à pôqûe pà ’àgen. E   eŝe pà ’àgen. èŝ Ie, ŝôn pee deç-eû de çàpàgne, ’nôàçen eçônve Bàd Pàŝçàe, ’àvà ànnônçé : à çàpàgne péŝdenee de 2020 ŝeà à peèe «ô-dôà çàpàg». Une çônŝéçàôn de à pôûôçàe qû gàde pôûàn ôûe ŝôn ôpàçé.
eŝ çôpeŝ ôîçeŝ de çe çànddà ne enden pûqûe qû’ûne pàe de çee ŝôe. à nôôn de dépenŝe éeçôàe deeûe ûn qûeŝônneen çônôveŝé de ’éûde deŝ éeçônŝ. eŝ àeûX Sûpe PACŝ (Pôçà àçô çôéés) eéàŝen e lôû enôûàn çeŝ dépenŝeŝ. Véàeŝ àŝpàeûŝ â dôàŝ, eû çàpàçé d’àŝôpôn eŝ ée. E eûŝ ŝôûçeŝ pûŝ ôû ônŝ çônÔéeŝ.
Cee ànne de Inànçeen eŝ àŝŝôçée àû déônŝé «çôpôàé pôwé». Ràŝôn pôû àqûee e Pà déôçàe  à enônçé. Ee epéŝeneà, en evànçe, à ôé dû Inànçeen de à çàpàgne de ûp. «Véséd é-éss» dôn eŝ ûnŝ, Inànçeen dôûeûX dôn eŝ àûeŝ... Qû’ŝ ŝôen àôndéŝ pà de gàndeŝ enepŝeŝ ôû pà de peŝ çôéŝ ôçàûX, eŝ Sûpe PACŝ peûven pàŝŝe ŝôûŝ e àdà. Ràdà qû, d’àeûŝ, n’à pûŝ à êe àçûé depûŝ qûe àFédéà Eéçôà Côssôn’eŝ pûŝ en ôgàôn de àndàe ûn nôe nû de çôŝŝàeŝ. à çàpàçé â çônÔe eŝ çôpeŝ de çàpàgne ŝ’eŝ dônç àônde dànŝ e pàŝ de ’àgen ô.
à pà d’àûôInànçeen deŝ çànddàŝ eŝ, ee àûŝŝ, dîçe â àppéçe : qûe ŝéeûX ààçe àû 1 % ànnônçé pôû à çàpàgne de ûp ? e ôûàd àûôû deŝ dépenŝeŝ éeçôàeŝ eŝ dîçe â dŝŝpe. D’àûàn qûe à péôde ŝû àqûee eŝ dépenŝeŝ ŝôn çôpàŝéeŝ eŝ éàŝqûe. Dônàd ûp à çôençé â pépàe ŝà ééeçôn... dèŝ eŝ peeŝ jôûŝ de 2017. Ce qû n’à
*
Professeure de science politique à l’Université Paris Nanterre.
Politique Américaine n° 35
5
09/12/2020 19:50:45
Argent et politique aux États-Unis
6
en d’eXàôdnàe. Dànŝ ûn pàŝ ôù eŝ àndàŝ ŝôn pàçûèeen çôûŝ, à çàpàgne eŝ peànene. Ce éŝe 2020 àûà çependàn ûne çôûeû ŝpéçIqûe. à pàndée dû çôônàvûŝ à dônné ’ôççàŝôn â ûp de ŝe pôŝe ençôàdé--çé. On ŝà çôen eŝ çŝeŝ ŝôn àvôàeŝ àûX péŝdenŝ en pàçe. Cee dû COVïD-19 n’éçàppe pàŝ â à ège. à çôe de pôpûàé dû péŝden ŝ’eŝ enôçée pendàn à pàŝe àgûë de à çŝe ŝànàe. ûp ŝ’eŝ efôçé çôe jààŝ de jôûe àveç eŝ peûŝ dû ôen. De déçààônŝ ànàŝqûeŝ en nûéôŝ de ŝeû d’àŝŝeeŝ,  à ûpé eŝ jôngeeŝ éôqûeŝ. Côe pôû eûX dônne â Jôe Bden e vŝàge d’ûn çôwn ŝe. D’ôù çee qûeŝôn déçŝve : pôû qû eŝ jeûneŝ déôçàeŝ épŝ dû pôgàe de Sàndeŝ vôn-ŝ vôe... ŝ’ŝ vôeôn ? Dànŝ à ààe deŝ « áeŝ ànçŝ » de pûŝ de 70 ànŝ, Bden eŝ çeû qû à e ônŝ çàpàŝé. D’àôd, Inànçèeen : ŝeŝ dépenŝeŝ de çàpàgneŝ ôîçeeŝ ŝôn d’ûn eŝ néeûeŝ â çeeŝ de ûp. Enŝûe, pôqûeen : à çŝe dû çôônàvûŝ ne û à pàŝ à eee à éôe de à ŝàné ànçeen â ’àgendà. à ô vôene de Geôgeŝ Fôd pene â e ànŝôe en éàû deŝ nôéŝ ôppéeŝ. Bden : ’ôe d’àppàe, ’ôe dû pàŝŝé (û ànŝ vçe-péŝden d’Oàà), ’ôe àû ŝe ôŝônen. Be, ûne Igûe ôûe pàçenne qû, ànnée àpèŝ ànnée, à àdé â çeûŝe à ôe éeçôàe deŝ eŝpôŝ déôçàeŝ. Sàûà-- éçônçe e pà àveç eŝ çàŝŝeŝ pôpûàeŝ de pûŝ en pûŝ ŝédûeŝ pà e vôe épûçàn ? ûp, û, à éûŝŝ çe ôû de ôçe (çeànŝ dôn de peŝdgàeû) : àe peûpe ôû en àŝŝûàn e ônde de ’àgen. Ce qû’ûn Bôôeg, vng ôŝ pûŝ ôûné, n’à pàŝ éûŝŝ â àe. ûp çve, epêe, nŝûe. Màŝ à pŝçôôge n’àde gûèe â ŝàŝ à àônàé qû ’àne. ï àû pàŝŝe de ’àûe çÔé dû wee pôû çôpende çe qû ŝe jôûe dànŝ çee ŝe en ŝçène. Ce pôû-ôçàe çàçûe e ànçpe. ï ne en pàŝ ûn ôndŝ de çôeçe,  à ûçIe ûnuséss ôdé. Ceû d’ûn ôe qû ŝ’àîçe çôe ndépendàn pûŝqûe çe. Qû ne dô en àû ŝéà n àûX çôûŝàneeŝ. ï à pôeŝŝôn de ŝôn éà : àdàe. Màŝ ŝà àe ôûne eŝ ôûàgeŝ de à pôqûe. C’eŝ à deûXèe ôŝ qû’ eŝ nveŝ pà ûn Pà épûçàn ôù  çônŝeve nôe d’enneŝ. E à ŝû àe dûRépuçà àôà çôééûn àççeŝŝôe Inàn-çe de ŝà pôpe çàpàgne. ’eŝŝene eŝ nvŝe àûX eûX dû gànd pûç. On ne vô en qûe dànŝ e ŝeçe. E déjâ çeû deŝ ççûŝ de Inànçeen, àèe eçnqûe àŝ dée-nàne pôû çôpende à ônàgne de dôàŝ qûe çàqûe péendàn devà gàv pôû àççéde â à Màŝôn ànçe. Un eXepe : à çàpàçé â ôŝe
Politique Américaine n° 35
PA_35.indb 6
09/12/2020 19:50:46
PA_35.indb 7
ÉEJUPSJBM  tE. Chellei
à «dàk ôéy», çe àgen nôn çônÔé qû ànŝe pà de pûŝŝànŝ gôûpeŝ eŝ qûeAéçà Fs.Ce àgen péŝene ’àvànàge d’êe nôn ŝôûŝ àûX ôgàônŝ égeenàeŝ de pûçŝàôn deŝ çônûeûŝ àŝ àûŝŝ deŝ ŝôeŝ çôeçéeŝ ôû dépenŝéeŝ. AûX pôûôçàeŝ, çeŝ ççûŝ ôŝçûŝ ôûven gànd à ôûe de Cànààn, çe pàŝ ôù ûŝŝeen e à e e e... ûp eŝ ôû ŝàû ûne àeàôn dû ŝŝèe éeçôà éàŝ-ûnen. Ren â vô àveç ûne ŝôe de ûg qû neà, ŝeôn àn d’édôàŝeŝ peŝŝéŝ, e pôgàe de à déôçàe. ’ôe n’à nvené n e pôpûŝe n à pôû-ôçàe. ï ne à qûe àdûe deŝ endànçeŝ de ônd qû àveŝen à ŝôçéé àéçàne depûŝ e gànd ôûnàn néôéà. ïnûe d’ çeçe en û e Iŝ deŝ Pèeŝ Pèenŝ ôû de pôeŝànŝ zééŝ eŝpéàn á eû nôûvee Jéûŝàe. ôŝqû’ ànd à Be, çe n’eŝ qûe pôû eûX ŝe àppee â ŝôn éeçôà évàngéqûe. S Iàôn  dô  àvô, çe ŝeà pûÔ àveç ûn Rônàd Reàgàn. Pèe de à déégûàôn deŝ ŝeçeûŝ de ’nôàôn e de à çôûnçàôn, çe dene à péŝené ûne Igûe de gànd çôûnqûàn e ôe de éévŝôn. ûp en àppqûe ŝŝéàqûeen eŝ eçeeŝ, en ’éendàn àûX éŝeàûX ŝôçàûX. Màŝ, en 1980, Reàgàn dépendà ŝûôû dû Inànçeen pûç : 30 ônŝ de dôàŝ, dôn à ôé nveŝe ŝû à pûçé éévŝée. e veûX ônde. Aûjôûd’û, à pôûôçàe à ôûvé en Dônàd ûp ŝôn véàe eèe. e ŝŝèe éeçôà àûeôŝ àŝŝez ŝenŝe àûX néêŝ de à çàŝŝe ôenne à éé çàpé pà eŝ « ŝûpe çeŝ », deŝ pôûôçàeŝ qû déenden àveç ápeé eûŝ pôpeŝ néêŝ. E eû epéŝenàôn pôqûe. Aôŝ, çôen pôû e ŝège de péŝden ? De péçeûX ééenŝ de épônŝe dànŝ çe pee nûéô dePôué àÈçàéŝû ’àgen e à pôqûe àûX Éàŝ-Unŝ.
Politique Américaine n° 35
7
09/12/2020 19:50:46
PA_35.indb8
09/12/2020 19:50:46
PA_35.indb 9
« Prix à débattre » : financement des campagnes et partis politiques aux États-Unis
Introduction
* Alix Meyer
Qûe eŝ e và pX de à déôçàe àéçàne ? ’àvée d’ûn àdàe â à Màŝôn-Bànçe àpèŝ ûne çàpàgne éeçôàe dôn e çôÛ ôà û eŝé â pèŝ de 7 àdŝ de dôàŝ eŝ venûe pààçeve deŝ déçenneŝ de dŝçôûŝ ààŝeŝ ŝû à çôûpôn généàŝée d’ûn ŝŝèe pôqûe deŝ Éàŝ-Unŝ çônIŝqûé pà deŝ pôûôçàeŝ . e ŝŝèe de Inànçeen deŝ çàpàgneŝ eŝ àççûŝé d’êe eŝpônŝàe de peŝqûe ôûŝ eŝ àûX qû àppen à pôqûe àéçàne. ï çônûeà ànŝ â àûgene e pôûvô deŝ pûŝ çeŝ , enô-  çeà à pôàŝàôn pàŝàne , àûgeneà e déIç déôçàqûe e ène-à àû ôçàge deŝ nŝûônŝ.
* 1
2
3
4
5
Maître de conférences à l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Center for Responsive Politics, “Cost of Election,” n.d., https://www.opensecrets.org/overview/ cost.php. Larry M. Bartels,Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age, Princeton, Princeton University Press, 2010; Robert B. Reich,The System: Who Rigged It, How We Fix It, First edition, New York, Alfred A. Knopf, 2020; Julia Cagé,Le Prix de La Démocratie, Paris, Fayard, 2018; Zephyr Teachout,Corruption in America: From Benjamin Franklin’s Snuff Box to Citizens United, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2014. Kay Lehman Schlozman,The Unheavenly Chorus: Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy, Princeton ; Oxford, Princeton University Press, 2012; Jacob S. Hacker, Paul Pierson,Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer--and Turned Its Back on the Middle Class, New York, Simon & Schuster, 2011; Martin Gilens,Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America, Princeton, New York, Princeton University Press ; Russell Sage Foundation, 2012. Jane Mayer,Dark Money: The Hidden History of the Billionaires behind the Rise of the Radical Right, First Edition, New York, Doubleday, 2016; Michael J. Barber, « Ideological Donors, Contribution Limits, and the Polarization of American Legislatures »The Journal of Politics, vol. 78, n° 1, janvier 2016, p. 296. Lawrence Lessig,Republic, Lost: How Money Corrupts Congress-and a Plan to Stop It, New York, Twelve, 2011, 1st ed.
Politique Américaine n° 35
9
09/12/2020 19:50:46
Argent et politique aux États-Unis
1
0
eŝ ôeŝ e eeŝ pôqûeŝ pÔnàn ûne éôe ŝûçûee peûven ànŝ dônne ’peŝŝôn qûe e Inànçeen deŝ çàpàgneŝ evê ûne pô-ànçe ŝŝéqûe. ôŝqûe Bene Sàndeŝ ûŝgeCzés Uéd, ôn enen-dà peŝqûe eŝ éçôŝ de Wà Jennngŝ Bàn ônnàn çône ’éàôn-ô. S’ eŝ àŝŝez àe pôû ûn.e çànddà.e de ŝe vô epôçe de ûe çône à çôûpôn, ôçe eŝ de çônŝàe qûe, ôŝqûe eŝ nŝûŝ de ŝôndàge neôgen eŝ çôenŝ ŝû eû pôéŝ en àèe de pôqûe pûqûe, à qûeŝôn dû Inànçeen deŝ çàpàgneŝ n’eŝ êe pàŝ pôŝée . Ben enendû, çee àŝençe évèe ŝûôû e à qûe à qûeŝôn ne à pàŝ pàe deŝ péôççûpàônŝ deŝ çôàndàeŝ. Sànŝ àûçûneen ne e Ôe de ’àgen en pôqûe,  eŝ ûe d’àppôôn-d ’ànàŝe àn  ŝee peû pôàe qûe çee dônnée, â ee ŝeûe, pûŝŝe eXpqûe ôûŝ eŝ dŝônçônneenŝ. De ŝûçô,  ŝeà ôp ŝpe de ŝe çônene de de qûe ’àgen dçeà â û ŝeû e éŝûà deŝ ûneŝ. Côe çeà eŝ évôqûé ôŝ de ’eneen àveç Jûà Càgé dànŝ çe nûéô, en 2016, ene Cnôn e ûp, çe n’eŝ pàŝ e pûŝ dépenŝe deŝ deûX çànddàŝ qû ŝ’eŝ pôŝé. Renveŝàn eŝ ççéŝ àendûŝ, à çànddàe dû Pà déôçàe àvà evé pûŝ de ôndŝ àndŝ qûe ’ôe d’àfàe de Mànààn ŝe péŝenà çôe e pûŝ â êe « d’àŝŝéçe e ààŝ » (dà é swàp) pûŝqûe ŝà ôûne peŝônnee e eà, ŝeôn ŝeŝ deŝ, â ’à deŝ enàônŝ. Depûŝ ŝôn éeçôn, eŝ àççûŝàônŝ de àvôŝe e de çônlŝ d’néêŝ ôn In pà ene â ŝà ŝe en àççûŝàôn pà à Càe deŝ epéŝenànŝ. Sôn àçqûeen pà e Sénà n’à çeàneen pàŝ àfà ’àççûŝàôn d’ûne ôp gànde çôûŝôn ene àgen e pôqûe â Wàŝngôn, DC. En pene çàpàgne péŝdenee,  nôûŝ à dônç ŝeé penen d’n-eôge de ànèe pûŝ ŝŝéàqûe eŝ enŝ ene àgen e pôqûe e de ene d’àppôe ûn peû de çàé â ûne pôéàqûe endûe eçnqûe pà eŝ çônŝdéàônŝ jûdqûeŝ. à ŝûàôn àçûee eŝ ôndée ŝû ’nepéà-ôn pà à Côû Sûpêe deŝ pôeçônŝ de à eé d’eXpeŝŝôn dû pee àendeen, ŝôûven éŝûée pà à ôûe «ôéy éuàs spééç». Dànŝ à eçenŝôn çôŝée qû’ à de ôŝ ôûvàgeŝ pûéŝ ŝû ’àêCzés Uéd, Màn Gŝçwenne àppee â jûŝe e eŝ nûànçeŝ ŝûeŝ qûe çàçe çee ôûe àpdàe, àn ŝû à qûeŝôn de ’éendûe de à eé d’eXpeŝŝôn deŝ peŝônneŝ ôàeŝ qûe çee de à çôûpôn.
6
https://www.people-press.org/2019/01/24/publics-2019-priorities-economy-health-care-educa-tion-and-security-all-near-top-of-list/pp_2019-01-24_political-priorities_0-02/. - dernier accès le 28 juin 2020. https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/282821/people-priorities-examined.aspx - dernier accès le 28 juin 2020.
Politique Américaine n° 35
PA_35.indb 10
09/12/2020 19:50:46