//img.uscri.be/pth/f3f8adef64d6b431d7dc120897c440c621df2e72
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,75 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Duchamp & Malevitch

De
180 pages
Duchamp est, avec Malevitch, l'archétype moderne d'un périple exigeant dans les formes et la pensée. Cette tâche prospective qu'ils s'assignent est aussi une exploration de leur présent foisonnant de découvertes venues d'aires de réflexion diverses ; parmi elles, les théories issues de la linguistique, de la sémiotique et de la sémiologie. Ce permanent passage entre le "possible" du langage et la "figuration" de l'art est l'objet de cette étude.
Voir plus Voir moins
Duchamp & Malevitch
CollectionEidosdirigée par Michel Costantini & François Soulages Série RETINA Manuela de Barros,Duchamp & Malevitch. Art & Théories du langageEric Bonnet (sldd),Le Voyage créateur Michel Gironde (sldd),Les mémoires de la violence François Soulages (sldd),La ville & les arts. À partir de Philippe CardinaliSérie Photographie Michel Jamet,Photos manquées Panayotis Papadimitropoulos,Le sujet photographique François Soulages (sldd)Photographie & contemporainFrançois Soulages & Julien Verhaeghe (sldd), Photographie, médias & capitalismeMarc Tamisier,Sur la photographie contemporaine Marc Tamisier,Texte, art et photographie. La théorisation de la photographie Série Groupe E.I.D.O.S. Michel Costantini (sldd),Ecce Femina Michel Costantini (sldd),L'Afrique, le sens. Représentations, configurations, défigurations Groupe EIDOS,L'image réfléchie. Sémiotique et marketing Pascal Sanson & Michel Costantini (sldd),urbainLe paysage Marc Tamisier & Michel Costantini(sldd), Opinion, Information, Rumeur, Propagande. Par ou avec les images Hors Série Michel Costantini (sldd),beauSémiotique du Michel Costantini (sldd),La sémiotique visuelle : nouveaux paradigmes Bibliothèque VISIO 1, Biblioteca VISIO 1, Library VISIO 1
ManuelaDEBARROSDuchamp & MalevitchArt&théories du langage
© L’Harmattan, 2011 5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-55411-5 EAN : 9782296554115
,QWURGXFWLRQ
 /·RSSRVLWLRQ HQWUH OH UHSUpVHQWp HW O·pFULW HQWUH O·LPDJH HW OH ODQJDJH HVW XQH FRQVWDQWH GH QRWUH KLVWRLUH FXOWXUHOOH /·XQH GHV SULQFLSDOHV UDLVRQV HVW FH TXL OHV VpSDUH FH TXL OHV FDUDFWpULVHUDLW 0DLV XQH DXWUH HVW VDQV GRXWH TXH OHV GHX[ GRPDLQHV RQW GHV WHUUDLQV FRPPXQV OD SURGXFWLRQ GH VHQV OD GpQRWDWLRQ OD PLVH HQ SODFH G·XQ GLFLEOH &KDFXQ GHV PpGLXPV VH SUpYDXW G·rWUH SOXV DGpTXDW SRXU H[SULPHU GHV QRWLRQV IRQGDPHQWDOHV GH QRWUH FXOWXUH WHOOHV TXH OD © YpULWp ª RX OD © UpDOLWp ª 'H FH IDLW OH SUREOqPH VRXOHYp SDU OD ULYDOLWp GHV GHX[ FKDPSV j O·H[FOXVLRQ G·DXWUHV GRPDLQHV FRPPH OD PXVLTXH SDU H[HPSOH D FRQVWLWXp O·XQH GHV GRQQpHV IRQGDPHQWDOHV GH O·KLVWRLUH GH O·DUW H $X GpEXW GX ;; VLqFOH FHV TXHVWLRQV YRQW GHYHQLU FUXFLDOHV IDFH j OD GRXEOH UHPLVH HQ FDXVH GH OD UpDOLWp HQ WDQW TX·HOOH QRXV HVW SHUFHSWLEOH HW GH OD FDSDFLWp GH FRPPXQLFDWLRQ GX ODQJDJH GDQV XQH VLJQLILFDWLRQ XQLYRTXH 2Q YRLW DSSDUDvWUH FHV TXHVWLRQQHPHQWV GDQV GH QRPEUHX[ GRPDLQHV SDUPL OHVTXHOOHV OD SK\VLTXH OD SKLORVRSKLH RX OD OLQJXLVWLTXH /HV DUWLVWHV YRQW HX[ DXVVL VH FRQIURQWHU j FHV TXHVWLRQV VH QRXUULU GHV UHFKHUFKHV HW SURSRVLWLRQV TXL OHV HQWRXUHQW HW FUpHU OHXUV SURSUHV UpSRQVHV &HOOHVFL VHURQW IRLVRQQDQWHV HW IRUW GLYHUVHV GDQV OHXUV IRUPHV HW OHV RXYHUWXUHV TX·HOOHV GRQQHQW 1RXV DOORQV HQ pWXGLHU GHX[ FHOOHV GH 0DOHYLWFK HW 'XFKDPS DLQVL TXH OH FRQWH[WH LQWHOOHFWXHO TXL OHXU SHUPHW G·pFORUH &KRL[ FODVVLTXH SUHVTXH JDOYDXGp HW TXL QpDQPRLQV D GHV UDLVRQV TXL UHVWHQW RSpUDQWHV )RUPHOOHPHQW OHV FKRL[ VRQW GUDVWLTXHPHQW RSSRVpV HW FRQFHSWXHOOHPHQW OD GLVWDQFH HVW DX PRLQV DXVVL JUDQGH '·XQ F{Wp OD SXUH SHLQWXUH DYHF OD YRORQWp G·DWWHLQGUH OH VLJQH HQ VRL GH O·DXWUH VD GLVSDULWLRQ RX SOXW{W VD UpLQYHQWLRQ GDQV G·DXWUHV SURFpGXUHV 3RXU O·XQ OD UpGXFWLRQ j O·H[WUrPH GDQV OD YRORQWp GH WURXYHU XQ VWDQGDUG WUDQVSDUHQW HQ SHLQWXUH SRXU O·DXWUH O·H[SORUDWLRQ GH WRXW FH TXL SHXW UHGRQQHU VHQV 3RXUWDQW SRXU FKDFXQ GHV GHX[ DUWLVWHV XQ GHV pOpPHQWV GpFOHQFKHXUV HVW OH OLHQ DYHF O·pFULWXUH GDQV OD WHQWDWLYH GH WKpRULVDWLRQ RX HQ PLURLU GHV HVVDLV SODVWLTXHV HW OD SUR[LPLWp DYHF SRqWHV .KOHEQLNRY OLQJXLVWHV -DNREVRQ RX SKLORVRSKHV LQWHUUR JHDQW O·HIILFDFLWp GX ODQJDJH :LWWJHQVWHLQ 
9
4XDWUH PRPHQWV GDQV QRWUH WH[WH OH SUHPLHU SOXW{W PpWKR GRORJLTXH HW KLVWRULTXH UHSODFH QRWUH SURSRV GDQV XQ FRQWH[WH SOXV ODUJH SXLV VXLYHQW XQH SDUWLH SRXU FKDFXQ GHV DUWLVWHV HW XQH RXYHUWXUH ILQDOH VXU OHV UHWRPEpHV GH OHXUV ±XYUHV GDQV OH FRQWH[WH GH O·DUW $SUqV XQ PRPHQW VHUYDQW j O·H[SOLFLWDWLRQ GHV WKpRULHV HW UpIOH[LRQV JpQpUDOHV TXL VRXVWHQGHQW FHWWH DQDO\VH OD VHFRQGH SDUWLH GH FH WUDYDLO VHUD FRQVDFUpH DX U{OH TX·D MRXp XQ PRGqOH SRpWLTXH OD ODQJXH =DRXP WUDQVPHQWDOH GDQV OD UpIOH[LRQ GH 0DOHYLWFK TXL OH PqQHUD MXVTX·DX 6XSUpPDWLVPH /H SUHPLHU SDV HVW FRQVWLWXp SDU OD GpFRXYHUWH FRPPXQH j 6DXVVXUH HW j 3HLUFH TXH WRXW ODQJDJH HVW FRQVWLWXp GH VLJQHV 3XLV OD SULVH HQ FRPSWH GH FHW DVSHFW QRXYHDX GDQV OD SHQVpH GX SDVVDJH GX VHQV SDU WRXV OHV GRPDLQHV FRQFHUQpV HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW SRXU FH TXL QRXV FRQFHUQH SDU OHV DUWLVWHV 1RXV YHUURQV GRQF OD WKpRULH j O·±XYUH GDQV OH &XELVPH OD IDoRQ GRQW HOOH IDLW UHERQG FKH] 0DOHYLWFK HW VD WKpRULVDWLRQ SDU -DNREVRQ HW &KNORYVNL ,O IDXW UDMRXWHU j FHOD OH FDV SDUWLFXOLHU HW GpWHUPLQDQW GH 9pOLPLU .KOHEQLNRY TXL DSSRUWH OHV pOpPHQWV LQGLVSHQVDEOHV DX[ WUDYDX[ GX SHLQWUH HW GX OLQJXLVWH 0DUFHO 'XFKDPS RFFXSHUD OD WURLVLqPH SDUWLH 3UpVHQWDQW XQH ±XYUH TXL VH FRPSRVH j OD IRLV GH FUpDWLRQV SODVWLTXHV HW GH WH[WHV OHV © QRWHV ª VH UDSSRUWDQW DX WUDYDLO DUWLVWLTXH HW TXL GHYLHQQHQW HOOHV PrPHV SDUWLHV GH O·±XYUH 'XFKDPS DYDLW VD SODFH DVVXUpH GDQV FHWWH pWXGH ,O HVW pJDOHPHQW OH SUpFXUVHXU HW PRGqOH DYRXp GH WRXWH XQH SDUWLH GH O·DUW FRQWHPSRUDLQ GRQW FHUWDLQV DUWLVWHV VH UpFODPHQW GLUHFWHPHQW G·XQ WUDYDLO VXU OH VLJQH OD VLJQLILFDWLRQ RX OH ODQJDJH &HSHQGDQW LO \ D HQFRUH G·DXWUHV UDLVRQV SDU H[HPSOH VRQ LQWpUrW SRXU OD SKLORVRSKLH GX ODQJDJH HW HQ SDUWLFXOLHU SRXU TXHOTXHV QRWLRQV GX GRPDLQH FRPPH OD WDXWRORJLH SOXVLHXUV IRLV VRXOLJQp ORUV G·HQWUHWLHQV pJDOHPHQW VRQ SURSUH WUDYDLO VXU OD ODQJXH GH W\SH SRpWLTXH HW DXVVL XQH IDoRQ GH SRVHU OHV SUREOqPHV D\DQW WUDLW j O·±XYUH G·DUW HW j O·LPDJH TXL SHXW rWUH DQDO\VpH GDQV OD SHUVSHFWLYH GHV UDSSRUWV ODQJDJH HW DUW OH VWDWXW HW SDU Oj OD VLJQLILFDWLRQ GH O·REMHW G·DUW DOOLp j OD TXHVWLRQ GX FRQWH[WH GDQV XQH YLVLRQ SUDJPDWLTXH GX PRQGH GH O·DUW OH PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW LQWHUQH GH O·±XYUH VHPEODQW VH FRQIRUPHU j OD WHQWDWLYH GH FUpHU XQ XQLYHUV GH W\SH ORJLTXH WRWDOHPHQW DXWRQRPH O·HVVDL GH FRQVWUXLUH XQ QRXYHDX JHQUH DUWLVWLTXH SDU OD PDQLSXODWLRQ FURLVpH GH O·LPDJH HW GX WH[WH FHOXLFL VHUYDQW GH PRGqOH j FHOOHOj RX GH OD SODVWLFLWp HW G·XQH ORJLTXH IRUPHOOH RX HQFRUH O·HVTXLVVH G·XQH FRPELQDWRLUH RX G·XQH JUDP PDLUH JpQpUDWLYH TXL DSSDUDvW UpJXOLqUHPHQW
10