Dürer
84 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Dürer

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
84 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Korának más m?vészeivel ellentétben Dürer életér?l, m?vészi fejl?désér?l, életm?vének hatásáról viszonylag sok információval rendelkezünk. Tizenhárom éves korában már készített ezüstvessz?vel is rajzokat, amely semmilyen javítást nem tesz lehet?vé, és azokat utólag feliratokkal látott el. Ezzel a technikával készítette el els?, tizenhárom éves korából származó Önarcképét. Húszéves kora körül fametszetek készítésében kamatoztatta briliáns tehetségét, bár ekkoriban készített fametszetsorozatait gyakran más m?vészeknek tulajdonítják. A huszonnégy éves Dürer nem csak az 1494-ben megjelent, Bolondok hajója cím? m?höz készített híres illusztráló metszetsorozatot hagyta ránk, de egyúttal els? rézkarcait is. Kés?bb hosszabb id?kre kénytelen volt másodrend? m?vészi feladatokkal foglalkozni, hogy teljesítse a császár megrendeléseit. Mindeközben folyamatosan összemérte magát az itáliai mesterekkel, akikt?l sokat tanult, anélkül hogy valaha is „másolta” vagy „reprodukálta” volna m?veiket.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2014
Nombre de lectures 1
EAN13 9781783103188
Langue Hungarian
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0009€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

A kiadás alapja: Dürer. Sirrocco, London
Fordította: Bárdos Miklós
Szerkesztette: Rappai Zsuzsa

© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
© Hungarian translation Bárdos Miklós
Ventus Libro Kiadó

Min den jog fenntartva. A kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen kiadvány semmilyen része nem másolható, semmilyen formában és eszközzel nem terjeszthető. A kiadó mindent megtett a képjogok tisztázására, de nem minden esetben sikerült azonosítani a jog tulajdonost. Ha ön tájékozottabb, kérjük, ismereteit ossza meg a kiadóval.

ISBN: 978-1-78310-318-8

Felelős kiadó a Ventus Libro Kiadó és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója
Albrecht
DÜRER
Tartalom


BEVEZETŐ
DÜRER ÉLETE
A FESTŐI ÉLETMŰ
A FAMETSZETEK
A RÉZMETSZETEK
DÜRER RAJZAI
Albrecht Dürer rövid életrajza
Képek jegyzéke
Jegyzet
1. Önarckép iringó virággal (1493 körül).
Olaj, vászon, 57 x 45 cm . Louvre, Párizs
2 . Fiatalkori önarckép (1484 körül).
Ezüstvessző, 27,5 x 19,6 cm .
Graphische Sammlung, Albertina, Bécs


BEVEZETŐ

AIbrecht Dürer jóval több, mint Nyúl, a Nagy fűtanulmány vagy az Imádkozó ke zek virtuóz festője: személyisége és festészete magába sűríti a késő gótika és a reneszánsz közötti átmenet nagyszerű pillanatát és belső ellentmondásait. Sokoldalú zsenialitása már az itáliai reneszánsz művészekével rokon, hiszen nemcsak festőként, rajzolóként, fa- és rézmetszőként, hanem a művészetelmélet terén folytatott matematikai, nevezetesen geometriai kísérleteivel is kiemelkedőt alkotott. Megszállott törekvése a tökélyre és a kor formák, szabályok és matematikai törvények iránti általános érdeklődése szervesen megjelenik művészetében éppúgy, mint nagyszabású életművének második korszakában szület ett írásaiban. Az 1525-ös évben megjelent Underweysung der messung mit dem Zirckel und richtscheyt in Linien, Ebnen und gantzen Corporen című munkáját hamarosan latin fordításban is kiadták előbb 1533-ban, majd 1535-ben és 1605-ben is. E mű egyebek mellett az első német nyelvű instrukciókat tartalmazza a napóra készítéséről, és többek között Johannes Kepler (1571-1630) csillagász és a matematikus Galileo Galilei (1564-1642) számára is fontos forrásmunka lett. Dürer halála évében közreadott egy másik nagy jelentőségű könyvet is: az emberi test mozgását leíró (latin és német kiadásban is megjelent) négykötetes, arányokról írott anatómiai tankönyvét De simmetria partium in rectis formis humanorum corporum libri címmel, melynek első három kötetében az emberi anatómiák különböző típusait írja le, osztályozva őket, az utolsóban pedig a mozgás elemzését adja.
Korának más művészeivel ellentétben Dürer életéről, művészi fejlődéséről, életművének hatásáról viszonylag sok információval rendelkezünk. A nagy reformátor, Luther Márton (1483-1546) kortársaként a művész a nyugati kereszténység első nagy válságának törésvonalán találta magát: ez magyarázza, hogy miközben a katolikusok a Mária hét fájdalma szárnyasoltár vagy a Szent Jeromos alkotóját tisztelik benne, a reformát usokat a Lovag, Halál és az Ördög metszettel és egy nagyszerű Philippe Melanchton-képmással ajándékozta meg. Dürer soha nem tudta és nem is próbálta fékezni gondolatainak és alkotói tehetségének szabad és bőkezű áradását. Tizenhárom éves korában már újszerű rajztechnikát dolgozott ki: az ezüstvesszőt, amely semmilyen javítási lehetőséget nem enged, és amelyet utólag feliratokkal látott el. Ezzel a technikával készítette el első, tizenhárom éves korából származó Önarcképét. Ettől fogva szívesen ábrázolta önmagát, számos további önarcképe bizonyítja ezt (1492, 1493, 1498, illetve 1500). Húszéves kora körül fametszetek készítésében kamatoztatta briliáns tehetségét, bár ekkoriban készített fametszetsorozatait gyakran más művészeknek tulajdonítják. A huszonnégy é ves Dürer nem csak az 1494-ben megjelent, a Bolondok hajója című műhöz készített híres illusztráló metszetsorozatot hagyta ránk, de egyúttal első rézkarcait is. Később hosszabb időkre kénytelen volt másodrendű művészi feladatokba ölni tehetségét, hogy teljesítse a császár megrendeléseit. Mindeközben folyamatosan összemérte magát az itáliai mesterekkel, akiktől sokat tanult, anélkül hogy valaha is „másolta ” vagy „reprodukálta ” volna műveiket.
3. Harcosok (1489 körül).
Tollrajz, 22 x 16 cm . Staatliche Mus een, Berlin
4. Orpheusz halála (1492 körül).
Tollrajz, 28,9 x 22,5 cm . Kunsthalle, Hamburg
5. Fiatal pár (1492).
Tollrajz, 25,8 x 19,1 cm . Kunsthalle, Hamburg
6. Krisztus az Olajfák hegyén (1515 körül).
Tollrajz, 29,6 x 22,1 cm .
Graphische Sammlung, Albertina, Bécs
7. Kőbányakijárat (1505).
Tollrajz, 32,5 x 21,8 cm .
Musée Bonnat, Bayonne


Művei a racionalitás uralmát tükrözik, és a gondolkodás elsőbbségét hirdetik, szemben más olyan kortárs művészekkel, mint az egy-egy művével hosszú hónapokig vajúdó Mathias Grünewald (1470, 1480 körül-1528), az idősebb Hans Holbein (1465 körül - 1524) vagy a merész Hans Baldung (1484 vagy 1485-1545), akik teljes lelküket beleadták munkájukba. Csodálatos precizitással elkészített tanulmányai, mint a Dróthúzó malom, a Fiatal mezei nyúl va gy a Rinocérosz vagy éppen az idős, az élettől meggyötört asszonyi test páratlan ábrázolása édesanyja portréján csupán néhány példa a sok közül, ahogyan az élettapasztalatot és a gondolkodást páratlan módon képes volt alkotói módszerré átlényegíteni. A XV. és XVI. század fordulójának mozgalmas időszakában élt: Amerika felfedezésének kora, a görög klasszikusok első újkori nyomtatott kiadásainak periódusa, s egyúttal a nagy társadalmi átalakulások ideje volt ez, amikor megnőtt a festők, rajzolók és szobrászok jelentősége, hiszen igazán csak a művészek lehettek valóban képesek összhangot találni korukkal. Albrecht Dürer a maga tökélyre való törekvésén kívül azért is jutott kiemelkedő szerephez, mert testközelből láthatta és megfigyelhette kora legnagyobb személyiségeit. Egyszerű mesterember fiából vált neves művésszé, akit előbb a bázeli nyomdászmester, Martin Schongauer (1450 körül-1491) vett maga mellé, majd szülővárosában Pirckheimer tanácsos (1470-1530) szárnyai alá került. Az itáliai mesterek közül barátai között tudhatta, többek között Bellinit (1430-1507) és Giorgionét (1478-1510). Jól ismerte a reformátor Philippe Melanchtont (1497-1560), és kitartó patrónusa volt a szász választófejedelem, Bölcs Frigyes. Dürer barátságos és megfontolt természetű, társas lény hírében állt, aki keresztül-kasul beutazta egész Európát, s emiatt a legmagasabb körökben is elfogadott, sőt szívesen látott személy lett.

DÜRER ÉLETE
Valószínű, hogy minden idők egyik legismertebb német művésze – ha használhatjuk e korszakban a néme t szót – nem Németországból származott. Albrecht Dürer atyai felmenői Ajtósról, egy Gyula melletti kis magyar faluból származtak. A Dürer név eredeti formája Türer lehetett, és a Tür (ajtó) szóból, vagyis a szülőfalu nevéből németesítették. A család 1444-ben vándorolt el Magyarországról, és telepedett meg a virágkorát élő Nürnbergben. Az idősebb Albrecht Dürer 1467-ben, negyvenéves korában házasodott meg, mestere leányát véve nőül, akivel 18 gyermeket nemzett. Albrecht a harmadik volt, s egyúttal az első, aki megérte a felnőttkort. Szüleire szeretettel és ragaszkodással emlékezett, ami a róluk rajzolt, illetve festett portrékon is me glátszik. Apját komoly, figyel mes férfiúként ábrázolja, aki minden erejével azon van, hogy ellássa folyton növekvő családjának szükségleteit. De még nagyobb szeretettel emlékezett meg édesanyjáról, akit apja halála után magához is vett, és akinek emlékét megindító szénrajzon örökítette meg, sovány, az élettől elgyötört idős asszonyként ábrázolva őt.
8. Két vadmákfej (1495).
Ak varell, gouache, vízjeles papír, 37,7 x 30,3 cm .
1945 óta nyoma veszett
9. A Vízimalom (1498 körül).
Akvarell, gouache, 25,1 x 36,7 cm .
Biblioth è que Nationale, Párizs
10. Kőfejtő (1495).
Akvarell, 29,2 x 22,4 cm .
1945 óta nyoma veszett
A család ban rendkívül fontos hagyomány volt az aranyművesség: már a művész nagyapja is ezzel kereste a kenyerét. Apja maga is eltanulta, majd Nürnbergben igen magas szintre fejlesztette e szép tradíciót, miután 1455-től Hieronymus Holper műhelyében dolgozott.
Mind ezek után mi sem természetesebb, mint hogy az ifjabb Albrecht is – három év iskolai tanulmányokat követően, amelyek alatt saját bevallása szerint olvasni, írni és számolni tanult meg –

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents