Impresszionizmus
252 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Impresszionizmus

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
252 pages
Hungarian

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

A kötet a legismertebb, leghíresebb fest?k képeinek bemutatásával ad áttekintést a stílusirányzatról.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9781783102433
Langue Hungarian
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0012€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

A kiadás alapja: Impressionism.
BASELINE CO. LTD
61A – 63A Vo Van Tan St.,
4 th floor
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

Fordította: Danka Sándor
Szerkesztette: Eperjessy László

© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
Ventus Libro Kiadó
© Hungarian translation Danka Sándor

Minden jog fenntartva.

A kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen kiadvány semmilyen része nem másolható, semmilyen formában és eszközzel nem terjeszthető. A kiadó mindent megtett a képjogok tisztázására, de nem minden esetben sikerült azonosítani a jogtulajdonost. Ha ön t ájékozottabb, kérjük, ismereteit ossza meg a kiadóval.

ISBN: 978-1-78310-243-3

A nyomás és a kötés Indiában készült
Impresszionizmus
Claude Monet
Nők a kertben c. képe
látható
Tartalom


Beve z et ő
Az i m press z i o n izmus és a klasszicista m ű vészet
A na g y el ő d ö k
Az i m p r esszio n ista stílusjegyek
Az impress z ion i sták bemutatkozása
Az imp r es s zioni s ta elvek a gyakorlatban
Képek mu t a t ója

Bevezető


„Lehet, hogy kiváltom a kék meg a ró zsaszín ellenségeinek ja jveszé kelését ezzel a ragyogással, ezzel a fantasztikus fénnyel, amelynek a viss zaadására törekszem… ”

Monet
A „Névtelen Fest ők, Szobrászok, Rézmet szők stb. Társasága ” , későbbi nevén az impresszionisták első csoportos kiállításán ha talmas botrány tört k i. Louis Leroy, a Le Charivari (Macskazene) című szatirikus lap kri tikusának 1874. április 25-én megjelent cikke maró gúnnyal figurázta ki és tette nevetségessé a kiállított műveket.
Tánc a Moulin de la Gallette-ben
Pierre Auguste Renoir, 1876
olaj, vá szon, 81 x 65 cm
Puskin Múzeum, Moszkva

Képzeletben kísérőjével, Joseph Vincenttel, a tájképfestővel, Ingres tanítványával járják be a kiállítást. „Merénylet a hagyományok, a nagy mesterek emlék e ellen ” – ezek csupán a legfi nomabb jelzők, melyekkel a Nadar Boulevard des Capucines-en lévő fényképészeti műtermé ben megrendezett bemutatkozást illették.
A Bellelli család
Edgar Degas, 1858–67
olaj, vászon, 200 x 250 cm
Musé e d ’ Ors a y , Párizs

Nem tudni, milyen hatással volt a kiállítást követő sajtóviss zhang, illetve ez a cikk az új onnan fellépő művészeti irányzat további fej lődésére. Lehetséges, hogy Leroy becsmérlő hangú írása inkább elkedvetleníteni, semmint biztatni kívánta közönségét, cikkének címe azonban halhatatlanná tette Monet híres fest- ményének – Impresszió, a felkelő nap – címé ből képzett elnevezést.
Fiúkkal kötekedő fiatal spártai lányok
Edgar Degas, 1860 körül
ceruza, papír, 22,9 x 36 cm
Musé e d ’ Ors a y , Párizs

A helyzet iróniája, hogy Monet a szürke A Le Havre-i kikötő címet szánta képének, és csupán Edouard Renoir, az egyik kurátor, Renoir fivérének hatására változtatott rajta rö viddel a kiállítás megnyitása előtt.
Önarckép
Edgar Degas, 1863 körül
olaj, vászon, 92,1 x 66,5 cm
Calouste Gulbenkian Alapítvány, Lisszabon

A klasszicista felfogástól és elvárásoktól roppant távol ál ló festmény Le Havre régi kikö tőjét ábrázol ja. Az elmosódott háttérben ha jók, raktárak és da ruk látszanak, illetve a víztü körből maga sztosan, lassan kiemelkedő nap korong.
Bazsarózsák
Édouard Manet, 1864
olaj, vászon, 93 x 70 cm
Musée d ’ Orsay, Párizs

A kék, zöld, szürke és narancssárga foltok, az inkább vázlatra emlékeztető kontúrok és aranymetszés nek megfelelő képszerkezet iga zán erőteljessé teszik a festményt, amit erősít a szokatlan téma és kivitelezés is.
Az infánsnő kertje
Claude Monet, 1867
olaj, vászon, 91 x 62 cm
Allen Memorial Art Museum

Az impress zionista festők kezdetben a mű vészeti konvenciók elleni lázadásra helyezték a hangsúlyt, s ez a témaválasztásukat és tech ni kájukat egyaránt meghatározta. Renoir egyik festménye, a Napfényben fürdő női akt például annyira megbotránkoztatta kortársait,
Csónak vontatása Honfleurben
Claude Monet, 1864
olaj, vászon
Memorial Art Gallery of the
University of Rochester, NY

h ogy Albert Wolff, a Le Figaro kritikusa 1875. április 3-án egy darab romlott húshoz haso nlí totta a nőalakot, amelyen már megjelentek a bomlás zöld és lila foltjai. Renoir egy másik ké- pén pedig az égbo lt szerinte frissen köpült vaj ra hasonlító színét kifo gásolta.
A kövezett út a fontainebleau-i erdőben
Claude Monet, 1865
olaj, vászon
Ordrupgaaesamlingen
Charlottenlund, Koppenhága

A tehetség es fiatalok önmaguk kifigurázá sától sem riad tak vissza. Edgar Degas szenve délyes színhá zrajongó lévén örömme l teljesí tette barátja, L udovic Halévy kérését, hogy fes sen egy képet új d arabja, „A tücsök ” színpad ra állításához.
Jelenet egy középkori háborúból
Edgar Degas, 1865
olaj, vászonra feszített papír, 81 x 147 cm
Musée d ’ Orsay, Párizs

A vígjáték egy modern impresszionista fes t őt gúnyolt ki, aki olyan képeket alkot, amelyek fejjel lefelé felakasztva egy-egy újabb témát jelenítenek meg.
A Szajna torkolata Honfleurnél
Claude Monet, 1865
olaj, vászon, 90 x 150 cm
The Norton Simon Museum, Pasadena, CA

Az „impresszionista ” nevet büszkén vállaló művészcsoporto sulás magját a könyvünkben tár gyalt Edgar Degas (1834–1917), Edouard Ma- net (1832–1883), Claude Monet (1840–1926), Berthe Morisot (1841–1895), Camille Pissarro (1830–1903), Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) és Alfred Si sley (1839–1899) alkották.
Gesztenyefasor Celle-Saint-Cloud-ben
Alfred Sisley, 1865
olaj, vászon, 129,5 x 208 cm
Musée de Petit Palais, Párizs

Fontos továbbá megemlítenünk Gustave Caillebotte (1848–1894), Frédéric Bazille (1841–1870), valamint Armand Guillaumin (1841–1927) nevé t is, akik szintén az irányzat hoz tartoztak.
N ők a kertben
Claude Monet, 1866
olaj, vászon, 255 x 205 cm
Musée d ’ Orsay, Párizs

Monet, Renoir, Sisley és Bazille a svájci származású Charles Gleyre (1806–1874) pá rizsi műtermébe n ismerkedett meg és kötött ba rátságot egymással. Az ekkor 60 éves Gleyre az École des Beaux-Arts-on, majd ezt követően az Académie Suisse-en diplomázott, és hat évet töltött Olaszországban.
Hajók Honfleur kikötőjében
Claude Monet, 1866
olaj, vászon
Magángyűjtemény

Művészi sikerei híressé tették, és Hyppolyte Dela roche, a Sza lon egyik neves festője felkér te, tanítson az általa szervezett műteremben, mely a Quartier Latinben, a Szajna bal partján elterülő latin negyedben létesült.
Az argenteuili tengerpart
Claude Monet, 1867
olaj, vászon

A professzor hete nte két alkalommal be- szélt tanítvány ainak a színekről és a kompozí cióról, minden ellenszolgáltatás nélkül. Gleyre a Szentírásból és az ókori mitológiából vett je- leneteket vitt vá szonra, és megpróbálta tanítvá nyaival is megszerettetni a klassz icista, ro man tikus szemléletmódot, megismertetni velük a hagyományos stílusról és az eszményi szép ségről vallott felfogását.
Nő a kertben (Sainte-Adresse)
Claude Monet, 1867 olaj, vászon
Ermitázs, Szentpétervár

Tanítványai mélyen tisztelték a z idős mes tert, lázadásuk csupán a művészi szabadság másfajta értelmezéséből következett.
Az argenteuili vasúti híd
Claude Monet, 1873
olaj, vászon, 54 x 71 cm
Musée d ’ Orsay, Párizs