//img.uscri.be/pth/9bdfaae406accc346cc697ff1344d38e94fa8d9c
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 17,25 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

L'invention d'un genre : le cinéma fantastique français

De
220 pages
Au croisement de l'histoire du cinéma et de l'étude des pratiques culturelles, cet ouvrage interroge les genres cinématographiques. En dépit d'un corpus relativement important, allant des films de Cocteau à ceux de Ozon, la question de l'existence d'un cinéma fantastique français n'a jamais été travaillée par la critique savante de cinéma. Le genre fantastique au cinéma n'en finit pas de traîner une géographie mouvante semblant peu concerner une production française riche pourtant de 400 longs métrages.
Voir plus Voir moinsL’invention d’un genre :
le cinéma fantastique français
ou les constructions sociales d’un objet
de la cinéphilie ordinaire

Collection Logiques Sociales

Série : Études Culturelles
Dirigée par Bruno Péquignot

Le champ des pratiques culturelles est devenu un enjeu essentiel de
la vie sociale. Depuis de nombreuses années se sont développées des
recherches importantes sur les agents sociaux et les institutions,
comme sur les politiques qui définissent ce champ. Le monde anglo-
saxon utilise pour les désigner l’expression cultural studies. Cette
série publie des recherches et des études réalisées par des praticiens
comme par des chercheurs dans l’esprit général de la collection.


Frédéric GIMELLO-MESPLOMB, Les cinéastes français à l’épreuve
du genre fantastique. Socioanalyse sur une production artistique, 2012.
Raphaële VANÇON, Musicien amateur ou professionnel ? La
construction identitaire musicienne, 2011.
Yves RAIBAUD, Géographie socioculturelle, 2011.
Françoise CARECCHIO, La culture des jeux. Une poétique
enfantine, 2010.
Steve GADET, La Culture hip hop dans tous ses états, 2010.
Marie-Claude ROGERAT, Les biographies d'artistes. Auteurs,
personnages, public, 2010.
J. de M. PESSOA et M. FELIX, Les voyages des Rois Mages. De
l'Orient jusqu'au Brésil, 2010.
Irène JONAS, Mort de la photo de famille ? De l'argentique au
numérique, 2010.
Martine MALEVAL, L’émergence du nouveau cirque. 1968-1998,
2010.
Yvonne NEYRAT, Socio-anthropologie culturelle de l’univers
étudiants, 2010.
Isabelle PAPIEAU, De Starmania à Mozart (« Musical » pop-rock).
Les stratégies de la séduction, 2010.
Gilles VIEILLE MARCHISET (dir.), Des loisirs et des banlieues.
Enquête sur l’occupation du temps libre dans les quartiers populaires,
2009.

Sous la direction de Frédéric Gimello-MesplombL’invention d’un genre :
le cinéma fantastique français
ou les constructions sociales d’un objet
de la cinéphilie ordinaireL’Harmattan

Du même auteur :


Les cinéastes français à l’épreuve du genre fantastique. Socioanalyse
d’une production artistique, éditions L’Harmattan, 2012.

© L’Harmattan, 2012
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-96806-6
EAN : 9782296968066
5HPHUFLHPHQWV
/H FRRUGLQDWHXU H FHW RXYUDJH WLHQW UHPHUFLHU FKDOHXUHXVHPHQ W %UXQR HTXLJQRW
DLQVL TXH O?HQVHPEOH HV FRQWULEXWHXUV RXU OHXU DWLHQFH HW XU RXWLHQ QRWDPPHQW
3KLOLSSH HW HW *LOOHV RXFKDUG$UUXV SRXU HXU LQIDWLJDEOH HQW KRXVLDVPH DEULFH
0RQWHEHOOR HW -HDQ0DUF /HYHUDWWR RXU OHXU HFWXUH HW FRPPHQWD LUHV YLVpV UDQoRLV
)UH\QHW HW D FKDvQH &LQp LQpPDV RXU OHXU RFXPHQWDLUH OLEUHPHQW LQVSLUp GH FHW
RXYUDJH? VHORQ D IRUPXOH FRQVDFUpH 3LHUUH HUJp HW OH RPLW p 0DF 2UODQ SRXU
O?DXWRULVDWLRQ H UHSURGXFWLRQ HV H[WUDLWV GX WH[WH H 0DF 2UO DQ OH HQWUH 5pJLRQDO H
G1 SG FGO , %LEOLRWKqTXH GX
)LOP KULVWLDQ RVVpQR -HDQ3LHUUH )RQWDQD OHV pGLWLRQV RU OHW &LQpP$FWLR
/*0HO5I LVH G?pWXGHV
DPpULFDLQHV ?$PHULFDQ $VVRFLDWLRQ RI HDFKHUV RI UHQFK UDQ FLV +\SSRO\WH W (G\WD
*DOHFND SRXU D SURGXFWLRQ HV WDEOHDX[ DQQH[HV HQILQ H /DERU DWRLUH RUUDLQ H
6FLHQFHV RFLDOHV HW OH RQVHLO VFLHQWLILTXH GH ?8QLYHUVLWp 3D
VRXWLHQGHVTXHOVFHWUDYDLOQ?DXUDLWYXOHMRXU
VOHVD0J)DFDHGODKSHDURFXKGH%XHUGVOHHHQQDOW%H,O)oQGR&V)US&OHO%OHVOS6&\O&VFHQHDDGQP,?YYLHGUHQDDS&OODGJ7QOH?HG/?&+)DOUSP)D%WOWHD/QGG3Jj9GOOLHXOHUODLQHO0HW]?DQVHS
'D ,QWURGXFWLRQ
8Q?ILOPIDQWDVWLTXHIUDQoDLV?"
&RQVWUXFWLRQVVRFLDOHVHWORJLTXHV
)UpGpULF*LPHOOR0HVSORPE
8QLYHUVLWpGH/RUUDLQH
'XILOPGHJHQUHGDQVODVSKqUHGHODFXOWXUH 'XILOPGHJHQUHGDQVODVSKqUHGHODFXOWXUH OpJLWLPH OpJLWLPH'XILOPGHJHQUHGDQVODVSKqUHGHODFXOWXUH 'XILOPGHJHQUHGDQVODVSKqUHGHODFXOWXUH OpJLWLPH OpJLWLPH
(Q FLHQFHV XPDLQHV HW VRFLDOHV OH LOP FRPPH REMHW G?pWXGH RV
WpUrW GH
VRXVFKDPSV VFLHQWLILTXHV VRXYHQW WUqV LIIpUHQWV WRXMRXUV VRX PLV j GH
PXOWLSOHV SURSRVLWLRQV ?LQWHUSUpWDWLRQ &?HVW SRXUWDQW j O?LQ GS
FHVVXV H[SpULPHQWDX[ REVHUYDEOHV GDQV HV FLHQFHV LWHV ?GXUH V?
JUkFH j OD WHQVLRQ URYRTXpH SDU O?LQVWDELOLWp G?XQ PDWpULDX
V?REVHUYHU HV RUFHV JLVVDQWHV XL HUPHWWHQW VD DUDFWpULVDW
GRXWHHQUDLVRQGHODWUDGLWLRQDFDGpPLTXHODUpIOH[LRQWKpRUL
GRPDLQH GHV JHQUHV LQpPDWRJUDSKLTXHV HVW UHVWpH ORQJWHPSV HX GpYH
ORSSpH HQ UDQFH DSKDsOOH RLQH PRQWUH HQ V?DSSX\DQW VXU OHV pWXGHV
DQJORVD[RQQHV X?LO VW RVVLEOH GH FRQVLGpUHU OHV JHQUHV LQ pPDWRJUD
DUELWUDLUHPHQW DU H PLOLHX URIHVVLRQQHO OD FULWLTXH OHV FK
DGTDVPDWpULDXSXQHG?rWUHISOFDUDFWpULVWLTXHG?LQIVREMHWKGVSLQVWDEOHS5D0ORFRUSURIHVVLRQQHOOHV/HVHQMHX[GHODTTXDOLILFDWLRQSDUOHJHQUHGDQVOHFKDPSGHHSSODFLQpSKLOLHUOWOFVS)GVqGHFOT6
X HUFKHXUV
IRUJpH FDWpJRULHOOH RJLTXH XQH VHORQ TXH DXWUHPHQW SKLTXHV
TXHGDQVOH
DQV LRQ
SHXYHQW XH
OHV VSHFWDWHXUV (GWOJGFQV
rWUH OLPLWpV X[ JHQUHV HV LOPV &HUWHV OHV GpQRPLQDWLRQV Jp
QH RQW SDV pWDQFKHV HW VXUWRXW HOOHV QH HQGHQW SDV FRPSWH GH V LQWHUDF
WLRQV HQWUH OHV JHQUHV LQpPDWRJUDSKLTXHV HW OHV DXWUHV LRQV URGXFW
FXOWXUHOOHV L GH HXU pYROXWLRQ VHORQ OHV pSRTXHV /?KLVWRLUH GJ
UpVXOWDQWHG?XQHFRPELQDLVRQGHIDFWHXUVFRPSOH[HV GRLWSDUFR QVpTXHQW
HQUHJLVWUHU OHV SKpQRPqQHV ?DGKpVLRQ PDLV DXVVL H UHMHW HV UHYHUV
GH RUWXQH? X JHQUH HV XFFqV FRPPHUFLDX[ FRPPH HV H[SpULP
WLRQV OHV SOXV PDUJLQDOHV KpQRPqQHV TXL FRQWULEXHQW HQRXYH
TXH 5LFN OWPDQ QRPPH OH ?SURFHVVXV GH HQULILFDWLRQ? WLUDLO
XQ PrPH HPSV QWUH OD FRQVROLGDWLRQ W OD GLVVpPLQDWLRQ HV WpJR
ULHV
KROO\ZRRGLHQQH RPPH XQH LQGXVWULH H SURWRW\SHV? QFRXUDJHD
F\FOHV H SURGXFWLRQ H ILOPV JHQULILpV RQW OHV PHLOOHXUV DX[ \HX[ GX
SXEOLF UHVWHQW FHX[ TXL DUDGR[DOHPHQW YRQW H GpWDFKHU HV
GX HQUH RXU OH HQRXYHOHU HW OH IDLUH YROXHU D PDUJH XV
OH RXOLJQH -HDQ/RXLV /HXWUDW j SURSRV H O?KLVWRLUH X ZHVWH
O?KLVWRLUH ?XQ JHQUH ?QH HXW rWUH XQ PRXYHPHQW FRQWLQX XL
DSSDUDvWUHjODIRLVXQHLQWHQWLRQXQHILQDOLWpHWXQHLGHQWLW ?
+RUPLV HV XHOTXHV DXWHXUV DWWHQWLIV D VpULDOLWp GHV F\FOHV
GXFWLRQ OD SOXSDUW HV pFULWV GLVSRQLEOHV HQ DQJXH IUDQoDLVH
JHQUHV LQpPDWRJUDSKLTXHV RQW WHQGDQFH j SUpVHQWHU HV HQUHV
GHV LGHQWLWpV JpQpULTXHV FRKpUHQWHV HW LQDPRYLEOHV VDQV WHQVL
SRUWpHV DX LQpPD VXU OH PRGqOH GHV JHQUHV LWWpUDLUHV /HV WUD
UpVXPHQW H SOXV RXYHQW X TXHVWLRQQHPHQW FRPSDUDWLI RLW HQW
ILOPV HQWUH HX[ RLW HQWUH OHV ILOPV HW OH HQUH OLWWpUDLUH
F
HVWjGLUH DQV OHV GHX[ DV OD YpULILFDWLRQ RQFWLRQQHOOH GH
O?H[LVWHQFH GH OD FDWpJRULH DQV OH KDPS H OD FUpDWLRQ FODVV
FODVVDQW HV LOPV LGHQWLILDQW XQ FHUWDLQ RPEUH H FULWqUHV
SHUPHWWDQW H UHFRQQDvWUH H JHQUH PDLV TXHVWLRQQDQW LQDOHPHQ W SHX OD
UpDOLWp RFLDOH RX VLPSOHPHQW FXOWXUHOOH TXL SUpVLGH Q DPRQW j

5DSKDsOOH0RLQH /HVJHQUHVDXFLQpPD 3DULV$UPDQG&ROLQ
5LFN OWPDQ ?(PEDOODJH pXWLOLVDEOH OHV SURGXLWV pQpULTX HV W OH URFHVVXV GH
UHF\FODJH? Q ,VDEHOOH D\QDXOG GLU ,ULV ? ?6XU D QRWLRQ H JHQUH DX FL p
PD?DXWRPQHS
/H / /HV FDUWHV H O?2XHVW 8Q JHQUH
FLQpPDWRJUDSKLTXHOHZHVWHUQ $UPDQG&ROLQS

GWOpFQOOHQpULTXHVjXTUOVOHJOTXDOLWpFGQVpFGGTLOHSXGH?PGRQXLPDGSVVFGDGO$IVQXjSOVpUS$DVDJPOLH5VVHGGDHVSHG/VVWGWXXOQJQGGLGOHVIX?HDGG?F*UJHQW?GQHHUUpIpUHQFHDIGDUGQQHFUDUjJHLDSIQDLFVGHHQHQWVGODQVVGHFUOpQGHJ$-FHDOHUXRHLGUQXUUOWWI6j]O
p RX DQW
HV UH
VH YDX[
RPPH
OHV VXU
SUR GH
IHUDLW
UQ
FRPPH VL
WDQGDUGV
HV QW
O?LQGXVWULH HQYLVDJHDQW HQ LGpH FHWWH UHSUHQG 6WDLJHU -DQHW
HQWDO?H[LVWHQFH PrPH X JHQUH /D URGXFWLRQ GLWRULDOH XMRXUG?KXL LVSR
QLEOHVXUOHIDQWDVWLTXHVHUpSDUWLWHQGHX[JUDQGHVFDWpJRULHV
?? '?XQH DUW OHV pFULWV DSSDUWHQDQW j XQH WHQGDQFH RQWRORJLTXH G
IRQFWLRQQHOOH X WHUPH HW j OD UHFRQQDLVVDQFH GH HV ?FRGHV? GDQV HV
G?LQVSLUDWLRQVWUXFWXUDOLVWHTXLHQWHQGVpSDUHUODIRUPHGXIRQ
??'?DXWUHSDUWOHVpFULWVDSSD UWHQDQWjFHTXHO?RQSRXUUDLWD SSHOHUOD
IpWLFKLVWH X JHQUH LGHQWLILDEOHV WUDYHUV OD OLWWpUD
WXUHSRSXODLUHSUHVVH SpFLDOLVpH ?IDQ]LQHV? ZHE]LQHV?
HQF\FORSpGLHV GX HQUH? HW TXL FWDQW X IDLW TXH OH URFHVV XV H
JHQULILFDWLRQ HV EMHWV FRQGXLW DQV OH PrPH WHPSV XQ SURFHVVXV
JLWLPH
V?DWWDFKHQW j HQ HOHYHU HV XDOLWpV RUPHOOHV HW j IDLUH ?XYU
ILFLWp YLD XQ FRQVWDQW VRXFL G?H[DFWLWXGH UHOHYpV V\VWpPDWLTXH V GHV WLWUHV
GHV GLIIpUHQWHV YHUVLRQV HV pQpULTXHV DUWLVWLTXHV HV PLQXW DJHV UR
SDQWKpRQLVDWLRQ
ILOPRJUDSKLHV HWF H W\SH H FRQGXLWH Q?D SDV pFKDSSp DQV OHV DQ
QpHV RL[DQWHGL[ HW TXDWUHYLQJW X[ WHQDQWV H OD WKpRULH H OD
GLVWLQFWLRQ XL YR\DLHQW GDQV HV IIRUWV pSOR\pV SRXU OD UHYD
GHV FXOWXUHV RSXODLUHV GpGDLJQpHV X QpJOLJpHV DU HV URV Gp
DSSURSULDQW RQW OH PHLOOHXU ODFHPHQW GH HXU FDSLWDO FXOWXUH

5DSKDsOOH0RLQH /HVJHQUHVGXFLQpPD RSFLW S
8QH GpPDUFKH XL DLW GLUH SDU H[HPSOH j (ULF XIRXU j SURSR V GHV IURQWLqUHV LOP
IDQWDVWL TXH ILOP ?KRUUHXU ?1RXV MXJHRQV LOOpJLWLPH D VVLILFDWLRQ FOD X FLQpPD
IDQWDVWL TXH GRQQpH SDU *pUDG /HQQH GDQV /H LQpPD ?IDQWDVWLTXH? HW HV \WKROR
JLHV FjF?J G S HW
GLVWLQJXDQW GHX[ RLHV VXLYDQW XH H GDQJHU QFRQQX YLHQW H O?H[WpULHXU RX X?LO
YLHQW H O?LQWpULHXU >?@ O LVROH OH FRQWHQX OH \WKH GH D IRUPH HW H FKHUFKH SDV
j GpWHUPLQHU HV VSpFLILFLWpV VW\OLVWLTXHV HV LOPV HW GHV FLQ pDVWHV &HWWH DQLqUH
GH URFpGHU pTXLYDXW FHOOH H TXHOTX?XQ TXL UpW HQGDQW SDUOH U G?RSpUD HW GRQF
G?XQH RUPH XVLFDOH VSpFLILTXH pYRTXHUDLW XQLTXHPHQW OHV OLY UHWV HW QH LUDLW SDV
P OP&HSOPUT QRXV ?DGPHWWRQV
SDV OD pILQLWLRQ GRQQpH SDU -% KRUHW ORUVTX?L O pFULW /D SOX GI
G?KRUUHXU HWWHQW HQ VFqQH GHV UpFLWV QLWLDWLTXHV HPSUXQWDQW HXUV VFKpPDV DUUD
WLIV X[ FRQWHV GH pHV >?@ ? FH TXL Q?HVW ULHQ G?DXWUH TX?XQH GpILQLWLRQ SV\FKR
DQDO\WLTXH HVWKpWLTXH GIG' /H LQpPD G?KRUUHXU
HWVHVILJXUHV 38)SS