//img.uscri.be/pth/9cd496ca7682561fd8da2f4d9e169446f886b3e8
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

La photographie africaine contemporaine

De
394 pages
La "photographie africaine" (1989-2015) ne constitue ni un genre, ni un mouvement artistique. L'adjectif "africaine" désigne en fait un cadre géographique, seul rescapé de la suspicion généralisée envers toute tentative définitionnelle. Les acteurs de cette photographie abordent souvent leur sujet sous un angle politique. S'il n'y a pas de spécificité formelle de la photographie africaine, il y a un cas photographique africain : on s'interroge souvent sur ce que cette photographie est censée être.
Voir plus Voir moins
Vincent Godeau
LA PHOTOGRAPHIE AFRICAINE CONTEMPORAINE
CULTURE AFRICAINE
/$ 3+272*5$3+,( $)5,&$,1( &217(0325$,1(
© L’Harmattan, 2015 5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris http://www.harmattan.fr diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-343-06753-7 EAN : 9782343067537
VincentGodeau LA PHOTOGRAPHIE AFRICAINE CONTEMPORAINE
L’Harmattan
,1752'8&7,21 $8 &+(9(7 '( /$ 3+272*5$3+,( $)5,&$,1(
)LQ 3DULV 3KRWR D FKRLVL G·KRQRUHU OD SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH 6RXV OD YR€WH WUDQVSDUHQWH GX *UDQG 3DODLV OH SKRWRJUDSKH PDOLHQ 0DOLFN 6LGLEp FRXYHUW GH JORLUH SDU O·2FFLGHQW D pWp UHoX FRPPH XQ SULQFH 8QH GH VHV SKRWRV QRLU HW EODQF VHUYDLW GH EODVRQ j OD PDQLIHVWDWLRQ SDULVLHQQH HQ WUDLQ GH FKDQJHU G·pFKHOOH
$YDQW O·RXYHUWXUH MH P·pWDLV GHPDQGp FH TX·LO \ DXUDLW FRPPH JDOHULHV DIULFDLQHV PRQWUDQW GH OD SKRWRJUDSKLH 2Q FRQQDvW OHV ELHQQDOHV %DPDNR 'DN·$UW « RQ FRQQDvW OD YRJXH GHV ZRUNVKRSV LQWHUQDWLRQDX[ HW M·DYDLV HX YHQW GHV FROOHFWLRQV PRQWpHV SDU OH 1RUG 4XLG FHSHQGDQW GHV JDOHULHV WHQXHV SDU GHV $IULFDLQV TXL YHQGUDLHQW GHV SKRWRJUDSKHV DIULFDLQV j XQ SXEOLF G·DPDWHXUV DIULFDLQV " eWDLHQW FRQQXHV OHV JDOHULHV 6XGDIULFDLQHV (QYLURQ TXDWUH FLQT 3HXWrWUH GL[ 4XL SURSRVHQW GHV DUWLVWHV VRXYHQW FRQQXV HW UHFRQQXV 0DLV DOODLWRQ PH IDLUH GpFRXYULU GH QRXYHOOHV JDOHULHV HW G·$IULTXH GX 6XG HW G·DXWUHV SD\V DIULFDLQV " /HV RUJDQLVDWHXUV DYDLHQW FHUWDLQHPHQW SOXV G·LPDJLQDWLRQ GDQV OHXU VDF G·LQIRUPDWLRQV TXH OHV YLVLWHXUV OHV QpRSK\WHV RX OHV FRQQDLVVHXUV IULDQGV GH QRXYHDXWp 6L FH Q·pWDLW SDV OH FDV FHV RUJDQLVDWHXUV FRXUDLHQW j OD FDWDVWURSKH O·KRPPDJH UHQGX j OD SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH DOODLW VH UpYpOHU rWUH XQH FRTXLOOH YLGH YHUWHPHQW GpVLJQpH FRPPH WHOOH
/·H[DPHQ DWWHQWLI GX SODQ GHV JDOHULHV DIILFKp j O·HQWUpH GX *UDQG 3DODLV HQVXLWH OH ORQJ SDUFRXUV GHV DOOpHV ERUGpHV GH VWDQGV j FKDTXH IRLV GpYLVDJpV FRQILUPD OH SURQRVWLF LQLWLDO OD FUDLQWH UHVVHQWLH DYDQW O·RXYHUWXUH RIILFLHOOH ,O \ DYDLW TXHOTXHV JDOHULHV DIULFDLQHV XQH SRLJQpH WRXWHV 6XG DIULFDLQHV 5LHQ G·DXWUH VLQRQ OD SUpVHQFH GHV DFWHXUV RFFLGHQWDX[ TXL GHSXLV SOXV GH YLQJW DQV WUDYDLOOHQW VXU FHWWH SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH
/D SUHVVH IUDQoDLVH Q·D SDV UHOHYp FH GpVpTXLOLEUH FHWWH DQRPDOLH 6L HOOH QH O·D SDV YX RQ QH SHXW ULHQ GLUH VLQRQ TX·HOOH DXUDLW SX IDLUH XQ HIIRUW G·DQDO\VH 6L HOOH O·D YX HW TX·HOOH SUpIpUDLW VH WDLUH RQ SHXW VXSSRVHU TXH

FHWWH RPLVVLRQ SUHQG VD VRXUFH GDQV XQH IRUPH G·LQGXOJHQFH 0DLV DORUV FHWWH LQGXOJHQFH VXSSRVpH P·HVW IDPLOLqUH HOOH DSSDUDvW FRPPH W\SLTXH GHV UpDFWLRQV GpMj HQUHJLVWUpHV IDFH j O·$IULTXH SKRWRJUDSKLTXH /H VLOHQFH SOXW{W TXH OD FRQIURQWDWLRQ FDU O·$IULTXH SKRWRJUDSKLTXH Q·HVW SDV DX MRXU G·DXMRXUG·KXL OH JpDQW pSDQRXL TX·RQ ODLVVH HQWHQGUH TX·LO HVW
8QH WHOOH DVVHUWLRQ PHW HQ SpULO FHOXL TXL OD SURIqUH 'pMj YRXORLU H[SOLTXHU O·pFDUW WDQJLEOH HQWUH O·RIIUH UpHOOH HQ $IULTXH HW O·HQJRXHPHQW pFODLUp ELHQYHLOODQW FRQVWUXFWLI TXH VXVFLWH GDQV O·KpPLVSKqUH QRUG XQ PpGLXP OjEDV GDQV OH 6XG JOREDOHPHQW SHX UHFRQQX HVW XQH SULVH GH ULVTXH &HOXL TXL GpFLGH GH OH PRQWUHU GH OH GpPRQWUHU VH GRLW G·DSSRUWHU GH QRPEUHXVHV SUHXYHV ­ GpIDXW VD OpJLWLPLWp VHUDLW DQpDQWLH (OOH OH VHUD QRQ j FDXVH G·XQ IDX[ SDV DUJXPHQWDWLI G·XQH HQWRUVH DX[ ORLV GX UDLVRQQHPHQW PDLV j FDXVH GX VXMHW OXLPrPH OD SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH &·HVW XQ IDLW FH VXMHW SURYRTXH WRXMRXUV GH YLYHV UpDFWLRQV TXL UDSLGHPHQW GHYLHQQHQW SDVVLRQQHOOHV &DU O·KLVWRLUH FRQWHPSRUDLQH GH FHWWH SKRWRJUDSKLH HVW WRXMRXUV DVVRFLpH j O·KLVWRLUH GH O·$IULTXH HW O·KLVWRLUH GH FHOOHFL HVW OLpH j G·pFUDVDQWV FRQWHQWLHX[ &HWWH SKRWRJUDSKLH YRXGUDLW V·H[WUDLUH GH FH ERXUELHU TX·HOOH QH OH SRXUUDLW SDV WRXWH O·KLVWRLUH GH O·$IULTXH SRXVVH GHUULqUH HOOH SRXU OD IDLUH HQWUHU GDQV OD PrOpH
$XVVL SRXU VRUWLU GX FHUFOH SRXU IDLUH G·DXWUHV SURSRVLWLRQV HW GpJDJHU G·DXWUHV YpULWpV LO IDXW SUHQGUH GX UHFXO HW PHWWUH j SODW WRXW FH TXL OD FRQFHUQH FHWWH SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH 2Q YHUUD DORUV TXH OHV SRLQWV G·HQWUpH VRQW SOXV QRPEUHX[ HW SOXV GLYHUVLILpV TXH SUpYXV TX·LOV VRQW DXVVL SDUIRLV HUURQpV RX LQRSpUDQWV 2Q YHUUD TXH OHV UDLVRQV GH QH SDV GRXWHU GH VRQ GHVWLQ TXL H[LVWHQW EHO HW ELHQ VRQW GLIIpUHQWHV GH FHOOHV G·KDELWXGH DYDQFpHV
0DLV DYDQW FHOD MH GRLV UHYHQLU j PRQ SRLQW GH GpSDUW HQ O·DQQpH R M·DL FKRLVL GH SDUOHU GH OD SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH GDQV VRQ HQVHPEOH HW QRQ GH PH FRQFHQWUHU VXU XQH SRLJQpH GH SD\V FH TXL DXUDLW pWp OD VROXWLRQ GH IDFLOLWp RX OD VDJHVVH FRPPH RQ YRXGUD -·HQ VXLV G·DFFRUG (Q M·pWDLV HQ SDVVH GH WHUPLQHU XQ ORQJ VpMRXU DX *DERQ -·\ DYDLV YX TX·LO Q·\ DYDLW DXFXQH DUFKLYH SKRWRJUDSKLTXH G·DXFXQH VRUWH QL GX F{Wp GH O·(WDW JDERQDLV QL GX F{Wp GH OD )UDQFH DX EHDX &HQWUH &XOWXUHO VXSSRVp UHSUpVHQWHU XQ IDXYH DOORQJp H[FHSWp OD FROOHFWLRQ HQGRUPLH GHV QXPpURV GH OD5HYXH 1RLUH
'HV SKRWRJUDSKHV P·RQW RXYHUW OHXUV SRUWHV &·pWDLW V\PSDWKLTXH HW LQVWUXFWLI PDLV PDOKHXUHXVHPHQW LQVXIILVDQW ,QWHUQHW D pWp XWLOH ,QGLVSHQVDEOH /D WRLOH LQGLTXDLW HQ SDUWLFXOLHU O·H[LVWHQFH GHV OLYUHV VXU OD SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH OH SOXV VRXYHQW GHV PRQRJUDSKLHV RX GHV

FDWDORJXHV G·H[SRVLWLRQ (Q FH FDV KRUPLV OHV UHQFRQWUHV GXUDQW PHV GLIIpUHQWV YR\DJHV DYHF OHV LQVWLWXWLRQQHOV OHV PDUFKDQGV OHV FROOHFWLRQQHXUV RX OHV SKRWRJUDSKHV LO HVW GHYHQX WUqV FODLU TXH OD UpGDFWLRQ G·XQ OLYUH VXU OD SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH SDVVDLW DXVVL SDU OD FRQVWLWXWLRQ G·XQH ELEOLRWKqTXH SHUVRQQHOOH
)DFH j O·DPSOHXU GH OD WkFKH XQH TXHVWLRQ V·HVW SRVpH j O·KLVWRULHQ GH IRUPDWLRQ TXH MH VXLV &HWWH TXHVWLRQ D pWp OD TXHVWLRQ GXFRPPHQW &RPPHQW DOODLVMH DERUGHU OD SKRWRJUDSKLH DIULFDLQH FRQWHPSRUDLQH " &HWWH SKRWRJUDSKLH P·DSSDUDLVVDLW LQDFFHVVLEOH HQ UDLVRQ FRPPH MH YLHQV GH OH GLUH G·XQ FRUSXV VXSSRVp PDLJULFKRQ HW FRPSOqWHPHQW pFODWp PDLV DXVVL LQDFFHVVLEOH GX SRLQW GH YXH GX VHQV IRUFpPHQW LO \ DXUDLW TXDQWLWp GH VLJQLILFDWLRQV PDLV FRPPH SRVpHV OHV XQHV j F{Wp GHV DXWUHV VDQV OLHQ VSpFLILTXH HQWUH HOOHV 4XHO FLPHQW DOODLW OHV IDLUH WHQLU WRXWHV FHV GRQQpHV GLVSDUDWHV TXH M·DYDLV FRPPHQFpHV GH FROOHFWHU " 'H SOXV FHV IDLWV YpULILpV FHV SKRWRV FHV DUWLFOHV GH SUHVVH TXH VDLVMH HQFRUH QH PDQTXHUDLHQW SDV GH JURVVLU HW HQFRUH JURVVLU GH PDQLqUH LQFRQWU{ODEOH DX SRLQW SHXWrWUH GH VH WUDQVIRUPHU XQH VRUWH GH ]HSSHOLQ IRX G·DYRLU pWp FKDUJp MXVTX·j OD JXHXOH
-H VHQWDLV QpDQPRLQV TXH PRQ TXHVWLRQQHPHQW VHPEODLW DYRLU XQ FHQWUH DXWRXU GXTXHO WRXW JUDYLWDLW &H SRXYDLW rWUH XQH QRWLRQ XQH LQWXLWLRQ HW TXL GH QRXYHDX VXUJLVVDLHQW VRXV GLIIpUHQWHV IRUPHV 4XHOOH QRWLRQ V·pWDLW GRQF LPSRVpH FRPPH j PRQ LQVX " 4XHO QRP OXL GRQQHU " 0HV LPSUHVVLRQV pWDLHQW Oj QRQ UHOLpHV HQWUH HOOHV OD GRFXPHQWDWLRQ ORLQ GH PRL /HV SKRWRJUDSKHV GLIILFLOHPHQW DFFHVVLEOHV /HV DUWLFOHV GH SUHVVH j SRUWpH GH PDLQ 'HV LQVWLWXWLRQQHOV GH O·DXWUH F{Wp GH OD EDUULqUH
/H SRLQW GH FRQYHUJHQFH pWDLW OH VHQWLPHQW GH UHOpJDWLRQ GH PLVH j O·pFDUW GH GLVWDQFLDWLRQ GH GLVWDQFH HQILQ HW VXUWRXW &HOD HVW DSSDUX G·DXWDQW SOXV FODLUHPHQW TXH j OD IRLV KLVWRULHQ HW SKRWRJUDSKH M·DYDLV DX FRXUV GH PHV SUpFpGHQWHV H[SRVLWLRQV SKRWRJUDSKLTXHV pWp FRQIURQWp j FHWWH TXHVWLRQ
/D QRWLRQ GH GLVWDQFH TXL VpSDUH OH SKRWRJUDSKH GH VHV VXMHWV SRXUUDLW GRQF rWUH OH SRLQW GH GpSDUW G·XQH GpILQLWLRQ JpQpUDOH GH OD SKRWRJUDSKLH DGDSWpH DXVVL ELHQ j O·$IULTXH TX·DX UHVWH GX PRQGH 4XHOTXHV SKRWRJUDSKHV RX FULWLTXHV \ IRQW SOXV RX PRLQV UpIpUHQFH :LP 0HOLV GLW TXH GDQV OHV SKRWRV GH O·eJ\SWLHQ 1DELO %RXWURV LO \ D VRXYHQW XQH GLVWDQFH LQYLVLEOH TXL VpSDUH OH SKRWRJUDSKH GX SD\VDJH TX·LO UHJDUGH © (Q VWXGLR GLW j VRQ WRXU 0DOLFN 6LGLEp M·DLPDLV OH WUDYDLO GH FRPSRVLWLRQ /H UDSSRUW GX SKRWRJUDSKH DYHF OH VXMHW V·pWDEOLW SDU OH WRXFKp >VLF@ ,O IDOODLW DUUDQJHU OD

SHUVRQQH WURXYHU OH ERQ SURILO GRQQHU XQH OXPLqUH VXU OH YLVDJH SRXU OH PRGHOHU WURXYHU OD OXPLqUH TXL HPEHOOLW OH FRUSV ª /·LGpH G·XQH GLVWDQFH VpSDUDQW OH SKRWRJUDSKH GHV PRGqOHV HVW SDUIRLV UHOLpH j OD QRWLRQ G·pWKLTXH FRPPH VL OHV SKRWRJUDSKHV DIULFDLQV SRXU DIILUPHU XQH FHUWDLQH VSpFLILFLWp DIULFDLQH GHYDLHQW DVVXPHU XQH SRVLWLRQ PRUDOH ODLVVpH HQ MDFKqUH SDU OHV FRORQV pYDQRXLV ,O VHPEOH SDU H[HPSOH TXH GDQV OD WUqV UpSDQGXH SKRWRJUDSKLH GRFXPHQWDLUH DIULFDLQH TXL FRPELQH GHVFULSWLI G·XQ SD\VDJH HW SUpVHQFH KXPDLQH OD GLVWDQFH HQWUH OH SKRWRJUDSKH HW VRQ VXMHW DLW XQ VHQV HW TXH FH VHQV DLW j YRLU DYHF O·pWKLTXH 6L O·RQ VH SODFH GDQV OD SHUVSHFWLYH DIULFDLQH GH OLEpUDWLRQ HW G·DIILUPDWLRQ G·XQ UHJDUG FROOHFWLI DX PR\HQ GX GRFXPHQW RQ FRQVWDWH TXH OH OHYLHU SULQFLSDO PDQLp SDU OHV SKRWRJUDSKHV HVW OD PRUDOH OHV GRFXPHQWDULVWHV DIULFDLQV UHVWHQW UHGHYDEOHV VXU OH SODQ pWKLTXH GH FH TX·LOV FKRLVLVVHQW GH PRQWUHU ,OV VH GRLYHQW JURVVR PRGR G·DOOHU GX QpJDWLI YHUV OH SRVLWLI HW GX PDO YHUV OH ELHQ &·HVW FRPPH XQH PLVVLRQ TXL OHXU LQFRPEHUDLW'·R XQ HVSULW GH VpULHX[ SDUIRLV UHQFRQWUp OD GpULVLRQ Q·pWDQW SDV OH IRUW GH FHWWH SKRWRJUDSKLH GRFXPHQWDLUH DIULFDLQH j UHERXUV RQ SUHQG PLHX[ OD PHVXUH GX VXFFqV GH 6DPXHO )RVVR RX GX PRLQV VRQ RULJLQDOLWp QDUTXRLVH 'X F{Wp GHV RUJDQLVDWHXUV G·pYpQHPHQWV SKRWRJUDSKLTXHV RQ FRQVWDWH HQ PLURLU XQH H[LJHQFH VLPLODLUH DYHF O·LGpH TXH O·2FFLGHQW D XQ HQJDJHPHQW pWKLTXH HQYHUV O·$IULTXH 3DUWDQW QRPEUH GH FRPPHQWDLUHV TXL DFFRPSDJQHQW OHV ±XYUHV SXEOLpHV GDQV6QDS -XGJPHQWVSRUWHQW XQ MXJHPHQW PRUDO VXU O·DUWLVWH HW VRQ UHJDUG 8Q H[HPSOH VLJQLILFDWLI HVW FHOXL TXL HVW SRVp VXU OHV SKRWRJUDSKLHV GHV HQIDQWV GHV UXHVGRUWRLUV GH 'DNDU SDU 6DGD 7DQJDUD 6DGD 7DQJDUD UHVSHFWH HVWLO GLW OD GLJQLWp GH VHV VXMHWV OHXU PDQLIHVWH XQH VHFRXUDEOH HPSDWKLH 2NZXL (QZH]RU FRQVWDWH LQYHUVHPHQW TXH GDQV OH WUDYDLO GH *X\ 7LOOLP VXU OH &%' GH -REXUJ OD GLVWDQFH HQWUH OHV PRGqOHV HW OH SKRWRJUDSKH SDUDvW V·HIIDFHU HW TXH FHW HIIDFHPHQW GRQQH j OD VpULH VRQ UpDOLVPH FUX/XLV %DVWR GH VRQ F{Wp SUHQG OD SHLQH GH QpJRFLHU VHV SULVHV GH YXH DYHF OHV VXMHWV TX·LO V·HVW FKRLVLV /H FRQVHQWHPHQW GH FHV JHQV RUGLQDLUHV HVW FDSLWDO F·HVW OXL TXL WUDQVFHQGH OHV IURQWLqUHV TXL OHV VpSDUHQW GX SKRWRJUDSKH © /HV VXMHWV pFULW pJDOHPHQW 2NZXL (QZH]RU j SURSRV GX WUDYDLO GH /ROR 9HOHNR VXU OD PRGH 6XGDIULFDLQH VRQW DSSURFKpV GH IURQW OHXUV SRVWXUHV RXYHUWHV LQGLTXHQW XQH UHODWLRQ IDFLOH DLVpH DYHF OD SKRWRJUDSKH FH TXL SRXUUDLW VXJJpUHU DX[ REVHUYDWHXUV XQH IRUPH GH WUDQVDFWLRQ VRFLDOH HQWUH OH SKRWRJUDSKH HW VRQ PRGqOH ª &HWWH SRVWXUH pWKLTXH UHFKHUFKpH SDU OH FRPPLVVDLUH GDQV OHV  'DJDUD 'DNLQ © &RXS GH FKDSHDX j 0DOLFN 6LGLEp 0DOL 'X WHPSV GH 0DOLFN 6LGLEp ª FDW G·H[SR GH OD %LHQQDOH GH %DPDNR 3DULV (ULF .RHKOHU S  ,ELGS 

WUDYDX[ GHV SKRWRJUDSKHV D VRXYHQW pWp UHYHQGLTXpH SDU OHV SKRWRJUDSKHV HX[PrPHV SDU (LOHHQ 3HUULHU SDU H[HPSOH XQH SKRWRJUDSKH G·RULJLQH JKDQpHQQH
%LHQ V€U OD TXHVWLRQ pWKLTXH UHVWH LQVpSDUDEOH GH FHOOH GH OD PRWLYDWLRQ GHV PRELOHV GX SKRWRJUDSKH /H VHQV GH OD IRUPXOH GH 5RODQG %DUWKHV VXU OD SKRWRJUDSKLH ©dD D pWp ªSHXW rWUH UDSSURFKp GX SRLQW GH YXH GH 5pJLV 'HEUD\ SRXU TXL OD SKRWRJUDSKLH HVW XQ PR\HQ GH SURORQJHU OD YLH 5RODQG %DUWKHV HW 5pJLV 'HEUD\ QH OH SUpFLVHQW SDV PDLV LOV GpVLJQHQW j OD IRLV FHOXL TXL UHJDUGH OD SKRWR HW FHOXL TXL OD SUHQG 2Q SRXUUDLW GqV ORUV WUDQVIRUPHU oD D pWpSDUoD D pWp JUkFH j O·DSSDUHLO SKRWR TXH OH SKRWRJUDSKH LQWHUSRVH HQWUH OXLPrPH HW OD UpDOLWp &H VHUDLW DORUV FRPPH VL OH SKRWRJUDSKH YRXODLW DSSULYRLVHU OD UpDOLWp FRPPH V·LO VRXKDLWDLW pYLWHU XQH FRQIURQWDWLRQ UHGRXWpH 3UpFLVRQV DXVVL TXH O·H[WHQVLRQ GH OD IRUPXOH G·RULJLQH SHXW DYRLU GHX[ VHQV 2X ELHQ © 4XHOOH FKDQFHoD D pWp VDQV PRLª RX ELHQ ©dD DPDOKHXUHXVHPHQWpWp VDQV PRLª $LQVL VH WURXYH GpSODFp HQ DPRQW FRPPH SDU XQ FKDQJHPHQW GH FUDQWDJH O·DWWHQWLRQ WUDGLWLRQQHOOHPHQW SRUWpH DX[ JHVWHV HIIHFWXpHV SDU XQ SKRWRJUDSKH DX FRXUV GH VD SULVH GH YXH 'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH OH SOXV LPSRUWDQW SRXU XQ SKRWRJUDSKH RX OH SOXV FRQVHUYDWRLUH FRPPH RQ GLW TX·LO IDXW SUHQGUH DSUqV XQ DFFLGHQW GHV PHVXUHV FRQVHUYDWRLUHV VHUDLW GH WHQLU XQ DSSDUHLO GRQW OD IRQFWLRQ HVW GHV·LQWHUSRVHU /H SKRWRJUDSKH DERUGH OD UpDOLWp JUkFH j VRQ DSSDUHLO SKRWR TXL OH SURWqJH HQ PrPH WHPSV TX·LO SURWqJH OHV DXWUHV 3ULVH GH GLVWDQFH SDVVLYH PDLV UDGLFDOH 6DQWX 0RIRNHQJ SKRWRJUDSKH 6XGDIULFDLQ SDUOH GX U{OH TX·D SX MRXHU VRQ DSSDUHLO GH PDQLqUH pJDOHPHQW SRVLWLYH LO YD PrPH XQ SHX DXGHOj TXDQG LO pFULW TX·LO D DLPp VRQ DSSDUHLO SKRWR HW TXH JUkFH j OXL LO D UpXVVL j VXUPRQWHU VD SHXU GHV LQFRQQXV
'·DXWUHV VH SUpRFFXSHQW GDYDQWDJH GX PRGqOH /H FRPPLVVDLUH G·H[SRVLWLRQ 2OX 2JXLEH SDU H[HPSOH TXL UHQIRUFH DORUV OD WKqVH GH O·DSSDUHLO SKRWRJUDSKLTXHLQWHUFHVVHXU 3RXU OH PRGqOH VHORQ 2JXLEH OD SULVH GH YXH HVW YpFXH FRPPH XQ ULWH GH SDVVDJH XQH FRQIURQWDWLRQ RX XQH UHQFRQWUH DYHF OHV ORLV GH O·(WDW FRPPH SRXU OHV SKRWRV G·LGHQWLWp RX GH SDVVHSRUW
­ O·LQYHUVH O·DSSDUHLO SKRWR SHXW V·LQWHUSRVHU SRXU OH SLUH .HYLQ &DUWHU DXWHXU 6XGDIULFDLQ GH OD FpOqEUH SKRWR GH OD SHWLWH VRXGDQDLVH JXHWWpH SDU XQ YDXWRXU VH VXLFLGD &·pWDLW SUHQGUH OD SKRWR GRQF FRQWULEXHU j LPPROHU XQ HQIDQW GpFKDUQp RX OXL SRUWHU VHFRXUV FH TX·LO QH ILW SDV
6L O·DSSDUHLO SKRWR XQ REMHW V·LQWHUSRVH F·HVW TXH OH UHQGH]YRXV DYHF OD YLH HVW GLIIpUp RX LPSRVVLEOH 3RXU TXHOOHV UDLVRQV " 3DU H[FqV RX GpIDXW GH VHQVLELOLWp " 6HUDLWFH j FDXVH G·XQH LQVRQGDEOH SKRELH " 2X G·XQH LQYLVLEOH