//img.uscri.be/pth/6b359e7081edc0f458a5ab9c8020d59f69ba42d2
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 32,77 € Lire un extrait

Lecture en ligne + Téléchargement

Format(s) : EPUB - PDF

sans DRM

The Art of Photography

De
365 pages

This is a newly revised edition of the classic book The Art of Photography (first published in 1994), which has often been described as the most readable, understandable, and comprehensive textbook on photography. In his accessible style, Barnbaum presents how-to techniques for both traditional and digital approaches. Yet he goes well beyond the technical as he delves deeply into the philosophical, expressive, and creative aspects of photography. This book is geared toward every level of photographer who seeks to make a personal statement through their chosen medium.

Bruce Barnbaum is recognized as one of the world’s finest photographers as well as an elite instructor. This newest incarnation of his book, which has evolved over the past 35 years, will prove to be an invaluable photographic reference for years to come. This is truly the resource of choice for the thinking photographer.

Filled with over 100 beautiful photographs, as well as numerous charts, graphs, and tables.


Voir plus Voir moins
The Art of Photography
BRUCE BARNBAUM
The Art of Photography
An Approach to Personal Expression
bûçé bààû, .ààû.çô
eîô: géà rôŝŝàç pôéç eîô: jôà dîô côéîô: cîà aéŝô làôû à té: péà sàûç, ûŝ-î-î@.é côé éŝî: héû kàûŝ, .éçà.é côé ôô: bûçé bààû pîé î kôéà
isbn ----
ŝ eîîô ( [ûàé] éî, oçôé ) ©   bûçé bààû a ôôà © bûçé bààû (ûéŝŝ ôéîŝé ôé) pôôàîç aŝ eîîôŝ î çôôéàîô î: rôç nôô iç.  eàŝ côà séé,  fôô sàà bààà, ca 
.ôçôô.çô
 lîà ô côéŝŝ cààôî-î-pûîçàîô dàà bààû, bûçé, -té à ô ôôà : à àôàç ô éŝôà ééŝŝîô / bûçé bààû. -- [ré. é.]  . ç. fîŝ ûîŝé . isbn ---- (à. àé) . pôôà, aîŝîç. . pôôà. i. tîé. tr.b  --ç  
dîŝîûé  o’réî méîà  gàéŝéî hîà nô séàŝôô, ca 
mà ô é éŝîàîôŝ î îŝ ôô ûŝé  àûàçûéŝ à ŝééŝ ô îŝîûîŝ éî ôûçŝ àé çàîé àŝ àéàŝ ô éî éŝéçîé çôàîéŝ. wéé ôŝé éŝîàîôŝ àéà î îŝ ôô, à rôç nôô àŝ ààé ô à àéà çàî, é éŝîàîôŝ àé éé îé î çàŝ ô îîîà çàŝ. té àé ûŝé î éîôîà àŝîô ô à ô é ééî ô ŝûç çôàîéŝ; é àé ô îéé ô çôé éôŝéé ô ôé àîîàîô î îŝ ôô.
nô à ô é àéîà ôéçé  îŝ çôî ôîçé à é éôûçé ô ûîîzé î à ô, ééçôîç ô éçàîçà, îçûî ôôçôî, éçôî, ô  à îôàîô ŝôàé à éîéà ŝŝé, îôû îé éîŝŝîô ô é çôî ôé. wîé éàŝôàé çàé àŝ éé ééçîŝé î é éààîô ô îŝ ôô, é ûîŝé à àûô àŝŝûé ô éŝôŝîîî ô éôŝ ô ôîŝŝîôŝ, ô ô ààéŝ éŝûî ô é ûŝé ô é îôàîô çôàîé ééî.
tîŝ ôô îŝ îé ô àçî-éé àé.
To my mother and the memory of my father. For as long as I can remember they both encouraged me to teach.
bûçé bààû  môûàî lôô hîà gàîé fàŝ, wàŝîô  usa pôé ô fà: () - ààû@àô.çô .ààû.çô
Table of Contents
ACKNOWLEDGEMENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XI
1
2
3
COMMUNICATION THROUGH PHOTOGRAPHY. . . . .1 eûŝîàŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 jûî yôû o péŝôà réŝôŝé . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WHAT IS COMPOSITION?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 hô é hûà eé sééŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 uîîé tôû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 sîîçî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 eéŝŝî yôû o pôî ô vîé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 sîîçî ŝ. côéî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ELEMENTS OF COMPOSITION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 côàŝ à tôé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 lîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 fô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 lîé, fô, côàŝ, à eôîô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 pàé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 bààçé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 môéé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 pôŝîîé/néàîé sàçé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 téûé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 càéà pôŝîîô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 fôçà lé ô léŝ à côî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 dé ô fîé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 sûé séé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 réàîôŝîŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 iôéé î é sçéé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 rûéŝ, fôûàŝ, à oé pôéŝ à pîàŝ . . . . 52
4
5
6
7
VISUALIZATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 sé 1: pôôàîç lôôî à sééî . . . . . . . . . . . . . 58 sé 2: côôŝî à iàé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 sé 3: eîŝîôî é fîà pî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 sé 4: pàî à sàé ô à fîà pî. . . . . . . . . . . 62 hô yôû eé dîéŝ ô yôû càéà. . . . . . . . . . . . . . 63 aéàîé aôàçéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
LIGHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 lôôî à lî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 eéçîŝéŝ î léàî ô séé lî môé aççûàé . . . 70 lî dééîéŝ fô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 téŝ ô lîî/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qûàî ô lî 75 lî àŝ séé  é eé à  fî ô séŝôŝ, à é iéŝé sqûàé là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
COLOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 té côô wéé à côô séé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 côô côôŝîîô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 côô à eôîô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 côô côàŝ à tôé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 côôŝî a côô fî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 côô dîîà méôŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 lî à côô côô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 sûéçîî à môô ô côô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 i sûà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
FILTERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 bàç-à-wîé fîéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 eàéŝ î à hôéîçà làŝçàé . . . . . . . . . . . . 103 côàŝ côô î fîéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 dîîà fîàîô ô bàç-à-wîé. . . . . . . . . . . . . . . . . 106 iàé fî à fîéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
vii
viii
T A B L E O F C O N T E N T S
8
9
fîéŝ ô côô iàéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 néûà déŝî à pôàîzî fîéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . 111 pôéŝ aŝŝôçîàé î pôàîzéŝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
THE ZONE SYSTEM OF EXPOSURE FOR FILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 a bîé oéîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 fî’ŝ réŝôŝé ô lî: bûîî é Zôé sŝé . . 116 tàŝàî néàîé déŝîîéŝ ô pî tôàîîéŝ . . . . 117 té lî méé—hô î wôŝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 réîé ô néàîé eôŝûé pôçéûé . . . . . . . . . . . . . . 121 uŝî é Zôé sŝé ô déà ô réàî . . . . . . . 122 té Zôé sŝé ô côô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 té Zôé sŝé à é iéŝé sqûàé là. . . . . . . . . 126 i sûà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
THE BLACK-AND-WHITE NEGATIVE AND CONTRAST CONTROL—THE EXTENDED ZONE SYSTEM. . . . . . . . .129 càé 9 oéîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 té néàîé dûî dééôé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 té béôŝ aàô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 pûî hîé Zôéŝ ô wô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 réçîôçî fàîûé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 eàéŝ ô déçéàŝî à içéàŝî côàŝ . . . . . 137 té eôŝûé/déŝî cûé à Zôé 4 sàô pàçéé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 dîééçéŝ bééé pôôà à séŝîôé: téûé ŝ. tôé à Zôé 4 sàô pàçéé . . . . . . 141 pé-eôŝûé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 dééôî é eôŝé néàîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 eààîô ô côéŝàî dééôé . . . . . . . . . 148 tô-sôûîô côéŝàî dééôé . . . . . . . . . . . 148 dééôé pôçéûéŝ ô séé fî à rô fî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 té Zôé sŝé à rô fî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 néàîé màéîàŝ à dééôéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
10 THE PRINT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 bàç-à-wîé eàî pàéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 vàîàé côàŝ ŝ. gàé pàéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 fîé bàŝé pàéŝ ŝ. réŝî côàé (rc) pàéŝ . . . . . . . . 162 bàç-à-wîé pàé dééôéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 màî côàç pôô pîŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 péîîà wô tôà à fîà pî . . . . . . . . . . . . . . . 164 màé téŝ pîŝ, nô téŝ sîŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 tô-sôûîô dééôé ô gàé à vàîàé côàŝ pàéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 dôî à bûî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 iéàî é eîé pôçéŝŝ: vîŝûàîzàîô, eôŝûé, dééôé, à pîî . . . . . . . . . . . . . . . . 170 bûî î vàîàé côàŝ pàéŝ . . . . . . . . . . . . . . . 174 aàçé dàôô téçîqûéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 iŝéçîô, eàûàîô, à é m ô “d-dô” . 183 pôàŝŝîû féîçàîé réûçî (béàçî) . . . . . . . . 185 fîà fîî ô é iàé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 lôçà ŝ. oéà côàŝ côô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 sçàé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 sééîû tôî pîŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 oé tôéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 céîçà côôàîô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 fû açîà pôçéŝŝî ô pîŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 tôî, iéŝîî, à réûçî néàîéŝ . . . . . . . . 197 cô, néûà, à wà tôé pàéŝ. . . . . . . . . . . . . . . . . 198 réîé ô côàŝ côôŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 côô pîî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 sçàî ô fî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
11 THE DIGITAL ZONE SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 bàŝîçŝ ô dîîà càûé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 té séŝô’ŝ uŝéû bîéŝŝ ràé . . . . . . . . . . . . . . . . 212 té hîŝôà—té héà ô é dîîà Zôé sŝé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 té raw côéé—pôçéŝŝî é raw càûé . . . 219
hî dàîç ràé iàéŝ—té eéé Zôé sŝé ô dîîà pôôà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Practical Considerations, Cautions, and Recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
12 PRESENTATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Dry Mounting Prints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Making Positioning Guides for Print Placement . . . . . . 244 Spotting, Etching, and Correction of Defects. . . . . . . . . . 245 Print Finishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
13 EXPLODING PHOTOGRAPHIC MYTHS. . . . . . . . . . . . . .249 Myth #1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Myth #2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Myth #3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Myth #4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Myth #5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Myth #6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Myth #7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Myth #8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
14 PHOTOGRAPHIC TECHNIQUES AND ARTISTIC INTEGRITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Art, Communication, and Personal Integrity . . . . . . . . . 286
15 PHOTOGRAPHIC REALISM, ABSTRACTION, AND ART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Photography as Fine Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Photography and Painting—Their Mutual Influence . 293 The Strength of Abstraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Inwardly and Outwardly Directed Questions . . . . . . . . . 298 The Power of Photography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
16 THOUGHTS ON CREATIVITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Obstacles to Creativity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Prerequisites for Creativity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Producing Something New—Its Real Importance. . . . . 310 Be Prepared for Imagination, Innovation, and Creativity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
17 APPROACHING CREATIVITY INTUITIVELY. . . . . . . . . .319 Intuition in Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Avoiding Intuition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Understanding and Misunderstanding Intuition . . . . . 321 Examples of the Intuitive Approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Applying Intuition to Your Photography. . . . . . . . . . . . . . 325 Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
18 TOWARD A PERSONAL PHILOSOPHY. . . . . . . . . . . . . . .329 Flexibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Visual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Nonvisual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Expanding and Defining Your Interests. . . . . . . . . . . . . . . 333 Limitations of Photography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Developing a Personal Style. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Self-Critique, Interaction, and Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
APPENDIX 1: TESTING MATERIALS AND EQUIPMENT FOR TRADITIONAL PHOTOGRAPHY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 ASA (ISO) Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Contrast Development Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Lens Sharpness and Coverage Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Bellows Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Safelight Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Enlarger Light Uniformity Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Enlarger Lens Sharpness Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
APPENDIX 2: ENLARGER LIGHT SOURCES. . . . . . . . . . . . . .349
INDEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
T A B L E O F C O N T E N T S
ix