197 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Civiliserende institutioner

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

I et velfAerdssamfund som det Danishske er borneopdragelse ikke blot forAeldrenes opgave, men et anliggende for bade samfund og stat. Den store opmAerksomhed pa borns trivsel og opforsel fra bade medier og politikere fortAeller om en udtalt bevagenhed og statslig prioritering. Denne samfundsinvolvering gor det vigtigt at se nAermere pa borneinstitutionerne.For hvad er det for mennesker og medborgere, man soger at opdrage bornene til at blive? Hvad er det for vAerdier for opforsel og omgang, der arbejdes med? - og stemmer de overens med den opdragelsespraksis, der foregar i familier? Hvilke interesser er institutionaliseringen af borneopdragelsen udtryk for, og hvilke konsekvenser har den for bornene og for samfundet?Med afsAet i sociologen Norbert Elias civiliseringsbegreb forsoger denne bog at besvare disse sporgsmal. Pa baggrund af etnografiske feltarbejder ibornehaver, folkeskoler og familier, samt interviews med 4-16 arige born, deres forAeldre, pAedagoger og lAerere prAesenterer bogen en rAekke analyser af institutionsliv og opdragelse. Formalet er at fa indsigt i de idealer og distinktioner, der ligger i den institutionelle organisering af borns liv i det Danishske velfAerdssamfund.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 13 avril 2012
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771245325
Langue Danish

Informations légales : prix de location à la page 0,0097€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait