La quête de certitude. Une étude de la relation entre connaissance et action

La quête de certitude. Une étude de la relation entre connaissance et action

-

Livres
352 pages

Description

Lorsqu’en 1929 John Dewey (1859-1952) publie La Quête de certitude, il se tient à un moment déterminant de sa trajectoire : il a, depuis le début des années 1920, fait successivement paraître Reconstruction in Philosophy (1920), Human Nature and Conduct (1922), Experience and Nature (1925). Cette séquence traduit l'effort hors du commun que produit alors le philosophe pour donner à sa pensée tous les moyens et les outils qu'elle requiert, pour expliciter les raisons qui justifient l'urgence, politique et éthique, de sa mise en oeuvre.
La Quête de certitude, dont on a souvent dit qu’il constitue l'exposé le plus précis et le plus complet du pragmatisme de Dewey, rassemble et réagence de manière décisive les résultats obtenus. Le point de départ en est la dénonciation des difficultés que suscite le besoin de certitude lorsque celui-ci se confond avec une quête de l'immuable et du permanent. S’appuyant sur l’exemple de l’enquête telle qu’elle se pratique dans les sciences de la nature, John Dewey se demande comment conduire l’intelligence dans le domaine des valeurs. Renonçant à l'opposition de la connaissance et de l'action, de la théorie et de la pratique, il propose une méthode visant à garantir, par la considération des conséquences, la sûreté du jugement. Tel est l'axe autour duquel pivote la révolution copernicienne qu'il appelle de ses voeux.
Tiré des Gifford Lectures que John Dewey fut invité à donner au printemps 1929, La Quête de certitude est une oeuvre philosophique de maturité qui constitue en même temps un point d’accès privilégié à l’ensemble de la pensée du philosophe.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 28 novembre 2014
Nombre de lectures 2
EAN13 9782072497353
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
La quête de certitude
Une étude de la relation entre connaissance et action
par JOHN DEWEY
’  Traduit de l anglais (États Unis) par Patrick Savidan
BibliOthèque de PhilOsOphie
CôÉÇîô ôÈÉ pà JÉà-Pàû SàÉ É MàûîÇÉ MÉÉàû-Pô
JOHN DEWEY
L A Q U Ê T E D E C E RT I T U D E
U N E é T U D E D E L A R E L A T I O N E N T R E C O N N A I S S A N C E E T A C T I O N
Traduit de l'aNglais (États-UNis) par Patrick SaVidaN
G A L L I M A R D
La traductiON de cet OuVrage est publiéesOus la respONsabilité de JeaN-Pierre COmetti
Titre OrigiNal : t h e q u e s t f o r c e r t a i n t y
Extrait de t h e c o l l e c t e d w o r k s o f j o h n d e w e y . t h e l a t e r w o r k s v o l u m e 4 : 1 9 2 9 e d i t e d b y j o a n n b o y d s t o n
publié aVec l'autOr isatiON de SOutherN IlliNOis UNiVersity Press, 1915 UNiVersity Press DriVe MC 6806, CarbONdale, IlliNOis 62901 USA © 2008 by The BOard Of Trustees, SOutherN IlliNOis UNiVersity. © ÉditiONs Gallimard, 2014, pOur la traductiON fraNçaise.
P R É S E n TAT I o n D EPatrick SAvIDAn
P R é S E N TAT I O N D E L’ é D I T I O N F R A N ç A I S E
Là QûêÉ É ÇÉîûÉOu les leçONs d’uNe pratique
LÉ pàgàîŝÉ Éû É FàÇÉ, ûŝûÉ àŝ Éŝ àÈÉŝ 0, ûÉ ÇÉàîÉ àÉîô . O É pÉû pàŝ îÉ pôû àûà û’î ŝûŝÇîà àôŝ Éŝ îàôgûÉŝ èŝ ÈÇôŝ, î û’î ôà îÉû â Éŝ ÉàîÉŝ ’àppôpîàîô, â ’îŝà É ÇÉÉŝ ûî ŝÉ pôûîŝîÉ ŝû É ÇôîÉ ÉûôpÈÉ, É IàîÉ, É AÉàgÉ É êÉ É AgÉÉÉ, ôù Éŝ pîôŝôpÉŝ àûŝŝî îûÉŝ ûÉ BÉà RûŝŝÉ ŝÉ ŝÉô pôûà àppîûÈŝ, ŝû É ô, â ûî àîÉ ààgÉ. Qûà É Éàî pàŝ ŝ’ êÉ ûÉ ôÉ É Èpîŝ pôû ÇÉÉ ÈàgÉ pîôŝôpîÉ ÉûÉ ’AÈîûÉ, Éŝ ÇûîôŝîÈŝ É Éŝ ôàgÉŝ ûÉ É pàgàîŝÉ Çôà-àî ’ÈàîÉ ààîŝ Èpôûûŝ ’àîàÉÇÉ. Pôû É Çô-pÉÉ Éŝ Éŝŝôŝ, î àûàî pÉÉ à ÉŝûÉ Éŝ àîŝôŝ pîôŝôpîûÉŝ É pôîîûÉŝ ûî pôûàîÉ îûîÉ ÇÉŝ ôÉŝ ÈŝîŝàÇÉŝ, àŝ û ÇôÉÉ àîôà ôÉÉ àûÈ pà É ŝpîîûàîŝÉ, pà É pôŝîîîŝÉ, pà ûÉ pîôŝôpîÉ Éŝ ŝÇîÉÇÉŝ ŝûôû ŝôûÇîÉûŝÉ É ŝôûîgÉ ’àûôôîÉ Éŝ ŝÇîÉÇÉŝ ŝû ô É « ÇôûpûÉ ÈpîŝÈôôgîûÉ », àîŝ àûŝŝî pà ûÉ ÇÉàîÉ àîèÉ É pÉŝÉ Éŝ îÉû û ŝàôî. CÉ ô Çôû É ôî pàŝ pôû àûà ÇôûîÉ â É pàŝ îŝîgûÉ Éŝ pàgàîŝÉŝ. DÉ àî, ÇÉûî É DÉÉ Éŝ ô îÈÉ É ÇÉûî É CàÉŝ SàÉŝ PÉîÇÉ (83-), É ôàÉû, ôû É ÇÉûî É Wîîà JàÉŝ (8-0). CÉŝ pîôŝôpÉŝ ŝÉ îÈÉÇîÉ ŝû É ô, àîŝ àûŝŝî àŝ à
. Vôî ŝû ÇÉ pôî JÉà-PîÉÉ CôÉî,?Qu’est-ce que le pragmatisme , Pàîŝ, Gàîà, « Fôîô Éŝŝàîŝ », 00 ; Rôàî Pûà, « EÉû É ûŝàgÉŝ û pàgàîŝÉ É FàÇÉ (880-0). AppôÇÉ ŝôÇîôôgîûÉ É îŝôîûÉ ’ûÉ àÇÇûûàîô pîô-ŝôpîûÉ »,ReVue fraNçaise de sOciOlOgie, 0/, ô. 5, p. 77-775.
8
PréseNtatiON de Patrick SaVidaN
àîèÉ ô ÇàÇû ŝ’àîà ŝû à ŝÇèÉ pûîûÉ É àÇà-ÈîûÉ. À ÇÉ Ègà, Jô DÉÉ (85-5) Éŝ û Çàŝ â pà. Qûà, àŝ Éŝ àÈÉŝ 0, ô ÇôÉà É ŝ’àîŝÉ ÈÉÉÉ É ŝà Çôîûîô â à pÉŝÈÉ pàgàîŝÉ, Jô DÉÉ ôûîŝŝàî É ÉÉ Èâ ’ûÉ îpôàÉ ôôîÈÈ, É FàÇÉ É àŝ É ôÉ, É à ûÉ ÈôîÇîÉ É pàîÇîÉ É à pÈàgôgîÉ . Sî ŝà ÈÉîô pÈàgôgîûÉ ûî àû û ÇÉàî àîÉÉ É àÉû, ÇÉûî-Çî É û ôûÉôîŝ ûÉ Éàî É ’Égôà ààîŝ à ôÇîÉ î à ÈôÉ ûî, pôû ûî, É ÇôŝîûàîÉ pôûà É ô. I àûà àÉÉ à î Éŝ àÈÉŝ 50 pôû ûÉ ŝô œûÉ pîôŝôpîûÉ, gáÇÉ, ôû pàîÇûîèÉÉ, àû àûÇîôŝ É àû ààû É GÈà DÉÉàÉ, ÇôÉÇÉ â êÉ à îÉ ûÉ à pîŝÉ àû ŝÈîÉû É îŝÇûÈÉ, àŝ û ÇôÉÉ îÉ-ÉÇûÉ É îŝîûîôÉ ûî, ô É ŝàî îÉ, ’Èàî pàŝ Éŝ pûŝ pôÉûŝ. GáÇÉ â ûÉûÉŝ ÇÉÇÉûŝ, pôûŝûîà É FàÇÉ É gà œûÉ É DÉÉàÉ, à ŝîûàîô Éŝ Èŝôàîŝ ôû àûÉ : ’œûÉ É DÉÉ Éŝ àûôû’ûî àgÉÉ É èŝ îÉŝÉÉ ÈûîÈÉ ; ÇÉ ô ÈôîgÉ àûŝŝî, É ôgî-ûÉÉ, É ô pôgàÉ É àûÇîôŝ àûûÉ ÉÉ ôÉ îÉû Épûîŝ É Èû Éŝ àÈÉŝ 000 É, ŝû û É pûŝ 3 ŝôûÉû ÉÇôÉ, Épûîŝ 00 . Aûôû’ûî, É pîôŝôpîÉ, É ÉŝÈîûÉ, É ŝÇîÉÇÉŝ ŝôÇîàÉŝ, à pÉŝÈÉ É DÉÉ Éŝ ôîîŝÈÉ ôûŝ àzîûŝ . Dàŝ ÇÉ É àà-pôpôŝ, î ’Éŝ
. SÉŝ pÉîÉŝ ôûàgÉŝ àûîŝ É FàÇÉ ÈàîÉ ’àîÉûŝ ÉŝŝÉîÉÉÉ ÇôŝàÇÈŝ â à pÈàgôgîÉ :SchOOl aNd SOciety The à àî ’ôÉ ’ûÉ àûÇ- (00) îô pàîÉÉ É 0 É É  ;The Child aNd the Curriculumà ÈÈ àûî (0) É 3 ;HOw We ThiNkÉ 5, (00) My PedagOgic Creed(87) ÉSchOOls Of TOmOrrOw(5) É 3. . PÈÇîŝôŝ ôû É êÉ û’â ÇÉ ôû ô É ÇôpÉ ÉÇôÉ ûÉ Éû èŝÉŝ É pîôŝôpîÉ ŝpÈÇîîûÉÉ ÇôŝàÇÈÉŝ â ’œûÉ É DÉÉ : ÇÉÉ É JôëÉ ZàŝK, ŝôû-ÉûÉ É 8 (« EûêÉ ŝû Éŝ ÉÉû pôîîûÉŝ É ’ôpîîô pûîûÉ. Jô DÉÉ É à ŝÇîÉÇÉ pôîîûÉ É ŝô Épŝ »), É ÇÉÉ É RôÉô FÉgà, ŝôûÉûÉ É 00 (« PÉŝÈÉ, àÇîô, pàîûÉ : ÈûÉ ŝû à pîôŝôpîÉ É Jô DÉÉ É ŝÉŝ pôôgÉ-Éŝ ÇôÉpôàîŝ »). CÉŝ Éû èŝÉŝ ô ôÈ îÉû â pûîÇàîô : JôëÉ ZàŝK, L’opiNiON publique et sON dOuble,  ôÉŝ, Pàîŝ, L’Hààà, 000 ; RôÉô FÉgà, JOhN Dewey et la philOsOphie cOmme épistémOlOgie de la pratique, Pàîŝ, L’Hàà-à, 006, ÉPeNsée, expérieNce, pratique.Essai sur la théOrie du jugemeNt de JOhN Dewey, Pàîŝ, L’Hààà, 006. 3. E 003, JÉà-PîÉÉ CôÉî, pààèÉÉ â ŝÉŝ ààû ÇôŝàÇÈŝ àû pàgà-îŝÉ àÈîÇàî, à àÇÈ ’Èîîô ÉŝŒuVres philOsOphiquesÉ DÉÉ àû Èîîôŝ Fààgô, àŝ ûÉ pÉŝpÉÇîÉ ÉàÈÉ àûôû’ûî pà Éŝ Èîîôŝ Gàîà. . Pôû àôÉ à ûÉŝîô û pàgàîŝÉ, ôûŝ ÉÇôàôŝ É pàîÇûîÉ, É JÉà-PîÉÉ CôÉî,?Qu’est-ce que le pragmatisme ,Op. cit. Pôû Éŝ ûŝàgÉŝ É
Là QûêÉ É ÇÉîûÉOu les leçONs d’uNe pratique
ôûÉôîŝ pàŝ ûÉŝîô É àÇÉ Éŝ gàÉŝ îgÉŝ É ’îŝ-ôîÉ ’ûÉ ÈÇÉpîô . CÉŝ ÉàûÉŝ, ôÇÈÉ àÇûàîÉŝ, ô û ŝÉû ôÉÇî É ô îîÈ, ÇÉûî É àppÉÉ ÇôîÉ û ÉÉ É îîÇîÉ ’àÇÇîààîô pîôŝôpîûÉ É DÉÉ É FàÇÉ, É ’àÉî àîŝî É ÉÇÉû ô pÈÉû, àûûÉ pÉû ŝ’àÉŝŝÉ ÈÉÇîÉÉ, ôûŝ ŝÉÉ--î,The Quest fOr CertaiNty (), û’î pÉû ÉÇôÉ ÉŝÉ ûÉûÉ ÇôŝÉ É à ÈŝîŝàÇÉ ûî ûî û ôppôŝÈÉ àŝ ôŝ àîèÉŝ É É îÉ àûôû’ûî, É û’î ÇôîÉ É É pàŝ ’ôûîÉ. O É ŝÉ Èpà pàŝ ŝî àîŝÈÉ ’àÇîÉÉŝ àîûÉŝ É pÉŝÉ. Aû-Éâ É ÇÉ àÉîŝŝÉÉ, î ŝ’àgî ŝîpÉÉ ’îîûÉ É ôÉ àŝ ÉûÉ ŝ’îŝÇî ’ôûàgÉ É É àppÉÉ É ÇôÉÉ ûî ÇôîûÉ â ÈgÉ ŝà ôàîÈ pôpÉ . DÉ ÇÉ ÉÉ, î Éŝ ûîÇîÉû, É ÉÉ, É É pàŝ îÈÉ ôp ôgûÉÉ ’àô. TàÉŝÈ É îŝÇûŝŝîôŝ ûîpÉŝ, à-àîÈ pà ûÉ Éŝîô ÇÈàîÇÉ àûÈÉ pà ’îŝôîÉ Éŝ pô-èÉŝ ŝûÇÇÉŝŝîÉÉ ÉÇôÈŝ É ŝûôÈŝ pà DÉÉ, ô pÉû  ôî àûŝŝî, pàÇÉ ûÉ Ç’Éŝ îÉ àîŝî û’î ŝÉ pÈ-ŝÉÉ, ûÉ ÉpÈîÉÇÉ û’î àppàîÉ â ÇàûÉ ÉÇîÇÉ É â ÇàûÉ ÉÇÉû É àîÉ. La Quête de certitude, ô FÉÉîÇK WôôîgÉ, û Çô-ègûÉ É DÉÉ â ’ûîÉŝîÈ É Côûîà, àîàî â îÉ û’î Çôŝîûàî à ÉîÉûÉ ôûàîô É ŝà pôŝîîô, gàgÉ, ŝÉô ôûŝ, â êÉ àppÈÉÈ ôû ’àô « â àîŝ ûÉŝ », ŝàŝ ôûŝ àppàÉîàgÉŝ ÉÇîûÉŝ, ŝàŝ pÈÉîôŝ î îÈÉŝ pÈÇôûÉŝ. L’ôûàgÉ ÈîÉ ÇÉÉ àÉîô îÈîàÉ, ô ŝÉûÉÉ pàÇÉ û’î ÇôŝîûÉ, ÇôÉ ’ÈÇîî É 30 É ôgîÇîÉ É pîôŝôpÉ C. I. LÉîŝ, « ûÉ pÈŝÉàîô pûŝ
ŝÇîÉÇÉŝ ŝôÇîàÉŝ, ô pôûà ŝÉ ôûÉ àÉÇ pôî Éŝ Éŝ ààû É Lôûîŝ QûÈÈ É DàîÉ CÈà, É LûÇ BôàŝKî É LàûÉ TÈÉô. . CÉÉ îŝôîÉ Éŝ ÈÇÉpîôŝ û pàgàîŝÉ É FàÇÉ ÉîŝÉ ’àîÉûŝ. Nôûŝ à Éôŝ â Rôàî Pûà, ûî ûî à ÇôŝàÇÈ ûÉ èŝÉ : « LÉŝ ÈÇÉpîôŝ û pàg-àîŝÉ É FàÇÉ. HîŝôîÉ É ÉÉû (80-007) »,ŝôûÉûÉ â ’EHESS É 007. . Pôû û ÉàÉ àppôôî É ÇÉ ôûàgÉ, ô ŝûîà àÉÇ pôî Éŝ ààû É Màîàŝ GîÉ, ûî ûî ÇôŝàÇÉ Épûîŝ Èâ pûŝîÉûŝ àÈÉŝ û ŝÈîàîÉ â ’éÇôÉ ôàÉ ŝûpÈîÉûÉ (U). Vôî É pàîÇûîÉ É àîÉÉ û’î ÈŝÉÉ àÉÇ ’àûÉŝ â à ûÉŝîô É ’îÇÉîûÉ pàîûÉ É Éŝ ôàîÈŝ ûî pÉûÉ à àîÉ « ÈgÈÈ-É » É ûÉ ôÉ É ŝÇÉpîÇîŝÉ pàîûÉ É pôîîûÉ, àŝ É ôŝŝîÉ û’î à Çôû É ÇôôôÈ pôû ’EurOpeaN JOurNal Of Pragmatism aNd AmericaN PhilOsOphy, « Pàg-àîŝ à É SôÇîà DîÉŝîô ô Dôû : FÉŝ PÉŝpÉÇîÉŝ », ô. 5, ° , 03. Pôû ŝà Çôîûîô â à ÈÉîô, ôî É pàîÇûîÉ Éŝ pàgÉŝ 6 â 3. Sû ÇÉ èÉ, ôî ÈgàÉÉ CàûîÉ TîÉÇÉî,Le DOute eN questiON. Parades pragmatistes au défi sceptique, Pàîŝ, L’éÇà, 005.
0
PréseNtatiON de Patrick SaVidaN
ÇôpèÉ É îÉû ÉÈÇûÈÉ û pôî É ûÉ É ’àûÉû û’àû-ÇûÉ É ÇÉÉŝ ûî ’ô pÈÇÈÈÉ É, ŝû ÇÉàîŝ pôîŝ, ûÉ pÈŝÉàîô ÈgàÉÉ pûŝ ÇàîÉ », àîŝ pàÇÉ û’î pôŝ-ŝèÉ àûŝŝî ûÉûÉ ÇôŝÉ ’û îŝÇôûŝ É à ÈôÉ, à pà ŝô ôÉ ûÉ pà ŝô ôÉ ’Épôŝîîô — îŝÇôûŝ ûî, â ’îŝà û àîÉŝÉ ÇàÈŝîÉ, É ŝÉ Éû ÈÈÉàîÉ ûÉ pôû àÉ àû pûŝ pôô Éŝ ÇôŝÉŝ. DÉ àî, É îÉ ŝÉÉ îÉ ÇôÉÇÉ â ôù ’àûÉû ûî-êÉ pààï ŝÉ ôûÉ, â pÈÇîŝÈÉ ôù î îîÉ ŝô ÉÇÉû â Éî É ÉôîÉ. Pôûûôî, èŝ ôŝ, É pàŝ ÇôŝÉî â ÇÉ ûÉ à ÉÇôÉ ŝÉ àŝŝÉ àŝ Éŝ ÉÉŝ ûÉ DÉÉ Çôîŝî ? DÉŝ ÈÇàîÇîŝŝÉ-Éŝ ŝÉô ÇÉÉŝ ÉÇôÉ Éûîŝ, É àŝ ŝÉŝ ôûàgÉŝ ûÈ-îÉûŝ DÉÉ ûî-êÉ ŝ’ààÇÉà â Éŝ pôûîÉ, àîŝ Èâ îÇî ŝ’ôÉ à pôŝŝîîîÈ É ŝÉ ÇôôÉ â ûÉ pÉŝÈÉ ûî, pûîŝŝàÉ, ÉÉ É ŝÉ Éŝŝàîŝî àŝ ŝô ûîÈ. Sî, àŝ ’ÈÇôôîÉ É ’œûÉ É DÉÉ,La Quête de certitudepÉû ŝÉ ôî ÉÇôàïÉ û ŝàû pàîÇûîÉ, Ç’Éŝ ûÉ ôû É ôûà É ôûÉÉŝ pîŝÉŝ É ÈÉîô É É pôÈàîŝàîô, ÇÉ ÉÉ ŝÉ pÈŝÉÉ îÉ ÇôÉ û gà ôÉ É ÈÇàpîûàîô, É ÇôÉŝàîô Éŝ ààÇÈÉŝ àÈîÉûÉŝ. E ÇÉ ŝÉŝ, î pÉû êÉ Çôû ÇôÉ ûÉ ÉÈÉ pîîÈgîÈÉ àŝ à pîôŝôpîÉ É DÉÉ. O  ôŝÉÉ ûÉ ÉpîŝÉ É ŝÉŝ èÉŝ Éŝ pûŝ ÇààÇÈîŝîûÉŝ : à ÈôÇîà-îô îpàÇàÉ û ûàîŝÉ, à ÈÇôŝûÇîô É à Èô-îÉ îÉ « àîîôÉÉ » — àŝ û gÉŝÉ àûûÉ,mutatis mutaNdis, Éà ÈÇô ÇÉûî É Mà HôKÉîÉ, ŝ’àppîûà É 37 â ŝôûîgÉ, ÇôÉ ÇÉÉ ÉîèÉ, Éŝ ÈîÉŝ pôpÉŝ É à « ÈôîÉ ÇîîûÉ » —, É ÉÉ É à ŝàÇàîŝàîô É à ÇôÇÉpîô ÇôÉpàîÉ É à ÈîÈ, ôîÈÉ pà à îgûÉ û « ŝpÉÇàÉû », É É ŝô ÇôôàîÉ, à ÈôÇîàîô ŝŝÈ-àîûÉ û Èpîŝ pôû à pàîûÉ, ’îŝîŝàÇÉ ŝû É ÔÉ É ’ÉûêÉ, à ÉŝÇîpîô Éŝ pôÇÉŝŝûŝ É à ÇôàîŝŝàÇÉ àôŝŝÈÉ â ûÉ ÉÇÉÇÉ ’ààpàîô pûŝ àÈûàÉ â ’Éî-
. « BôôK RÉîÉ » É C. I. LÉîŝ, pûîÈ îîîàÉÉ É  àîÉ 30, àŝ The JOurNal Of PhilOsOphy, ô. XXVII, ° , Épîŝ àŝ SîÉ MôgÉÉŝŝÉ (È.), Dewey aNd His Critics : Essays frOm the JOurNal Of PhilOsOphy, LàÇàŝÉ (PA), HàÇ-KÉ Pûîŝîg, 77, p. 53. . Mà HôKÉîÉ,ThéOrie traditiONNelle et théOrie critique, à. É ’à. pà CàûÉ Màîà É SîÉ MûÉ, Pàîŝ, Gàîà, « LÉŝ Eŝŝàîŝ » (° 8), 7 ; « TÉ », 6.