//img.uscri.be/pth/4f57232eb1079fb9ff3e63a1ad7ae21eace0ede3
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Initiation à l'arabe parlé au Maroc

De
208 pages
Ce volume, d'un niveau intermédiaire est conçu comme une progression : il est destiné à des apprenants qui ont déjà des notions. L'objectif est de permettre à l'apprenant d'élargir ses connaissances notamment lexicales mais également d'approfondir les notions grammaticales et d'en découvrir de nouvelles. Un ouvrage pour débutant est cependant disponible pour avoir une synthèse des connaissances qui permettent d'aborder ce volume : Initiation à l'arabe parlé au Maroc (nouvelle édition), accompagné d'un CD.
Voir plus Voir moins
Initiation à l’arabe parlé au Maroc
années d’expérience. Son efficacité a été démontrée grâce à sa mise en
Az EddineJALALY
Initiation à l’arabe parlé au Maroc Niveau intermédiaire
nitiation à l’arable parlé au Maroc I
INITIATION À LARABE PARLÉAU MAROC
Az Eddine JALALY
Initiation à l’arabe parlé au Maroc
Niveau intermédiaire
L’HARMATTAN
‹ /¶+$50$77$1  UXH GH O¶eFROH3RO\WHFKQLTXH  3DULV
ZZZKDUPDWWDQIU GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
,6%1  ($1 
$X[ «WXGLDQWV TXL PಬRQW SHUPLV GH PHWWUH HQ ĕXYUH OD PDWLªUH GH FH YROXPH *U¤FH ¢ HX[ MಬDL SX JDUGHU PD PRWLYDWLRQ LQWDFWH PDOJU« OHV DO«DV GH OಬH[HUFLFH GಬXQ P«WLHU GLIILFLOH 8Q JUDQG PHUFL ¢ WRL GRQW OH VRXWLHQ QH VಬHVW MDPDLV G«PHQWL
L’objet de ce manuel
&H YROXPH HVW XQ QLYHDX LQWHUP«GLDLUH LO HVW FRQ©X FRPPH XQH SURJUHVVLRQ LO HVW GHVWLQ« ¢ GHV DSSUHQDQWV TXL RQW G«M¢ GHV QRWLRQV VRLW SDUFH TXಬLOV RQW VXLYL GHV FRXUV GಬDUDEH VRLW SDUFH TXಬLOV RQW DSSULV VXU OH WDV 8Q RXYUDJH SRXU G«EXWDQWV HVW FHSHQGDQW GLVSRQLEOH SRXU DYRLU XQH V\QWKªVH GHV FRQQDLVVDQFHV TXL SHUPHWWHQW GಬDERUGHU FH YROXPH GDQV GHV FRQGLWLRQV RSWLPDOHV FI,QLWLDWLRQ ¢ OಬDUDEH SDUO« DX 0DURF/ಬ+DUPDWWDQ 
/ಬREMHFWLI HVW GH SHUPHWWUH ¢ OಬDSSUHQDQW Gಬ«ODUJLU VHV FRQQDLVVDQFHV QRWDPPHQW OH[LFDOHV PRWV HW H[SUHVVLRQV GLYHUVHV PDLV «JDOHPHQW GಬDSSURIRQGLU OHV QRWLRQV JUDPPDWLFDOHV G«M¢ FRQWHQXHV GDQV OH YROXPH ಫG«EXWDQWಬ HW GಬHQ G«FRXYULU GH QRXYHOOHV VDQV SU«WHQGUH ¢ OಬH[KDXVWLYLW« /HV DVSHFWV FXOWXUHOV HW VRFLDX[ VRQW DERUG«V JU¤FH DX[ GLDORJXHV HW DX[ WH[WHV GRQW OH FRQWHQX UHQYRLH DX Y«FX PDURFDLQ 8Q QRPEUH LPSRUWDQW GಬDFWLYLW«V HVW GHVWLQ« ¢ PHWWUH HQ ĕXYUH FHV WH[WHV HW FHV GLDORJXHV &HUWDLQHV SHUPHWWHQW GH U«DFWLYHU FH TXH OಬRQ FRQQD°W G«M¢ GಬDXWUHV RQW FRPPH REMHFWLI GಬDSODQLU GHV GLIILFXOW«V LQK«UHQWHV DX IRQFWLRQQHPHQW GH OಬDUDEH GLDOHFWDO PDURFDLQ G«VRUPDLV $'0 HW SXLV LO \ D FHOOHV FRQ©XHV SRXU IRUPHU ¢ GLDORJXHU ¢ UDFRQWHU HW ¢ DLGHU ¢ G«YHORSSHU VHV LG«HV HQ ODQJXH VHFRQGH RX «WUDQJªUH VHORQ OH FDV
/H WUDYDLO GHPDQG« SHXW SDUD°WUH DVWUHLJQDQW 0DLV FಬHVW OH SUL[ ¢ SD\HU SRXU QH SDV UHPHWWUH ¢ SOXV WDUG OಬHIIRUW Q«FHVVDLUH SRXU IDLUH IDFH DX[ U«HOOHV GLIILFXOW«V GH FHWWH ODQJXH HW GH VH PRELOLVHU SRXU VಬH[SULPHU ¢ OಬRUDO  %RQ FRXUDJH I
Orientations bibliographiques
/HV RXYUDJHV FLGHVVRXV FRQVWLWXHQW OD U«I«UHQFH GH FH PDQXHO LOV RQW FRQILUP« OHV FRQFOXVLRQV GH PHV UHFKHUFKHV HW VRXYHQW HQULFKL PD U«IOH[LRQ 2Q SHXW OH FDV «FK«DQW OHV FRQVXOWHU SRXU DSSURIRQGLU WHO RX WHO SRLQW *UDPPDLUHV HW PDQXHOV &$8%(7 '/ಬ$UDEH 0DURFDLQ(GLWLRQV 3HHWHUV 3DULV/RXYDLQ 7RPH 3KRQRORJLH HW 0RUSKRV\QWD[H 7RPH 6\QWD[H HW &DW«JRULHV *UDPPDWLFDOHV 7H[WHV +$55(// 5 6$ 6KRUW 5HIHUHQFH *UDPPDU RI 0RURFFDQ $UDELF :DVKLQJWRQ *HRUJHWRZQ 8QLYHUVLW\ +$55(// 5 6$ %DVLF &RXUVH LQ 0RURFFDQ $UDELF *HRUJHWRZQ 8QLYHUVLW\ -$/$/< $] (GGLQH,QLWLDWLRQ ¢ OಬDUDEH SDUO« DX 0DURF QRXYHOOH HGLWLRQ /ಬ+DUPDWWDQ .+28/28*+/, 'MDPHO*UDPPDLUH GH OಬDUDEH GಬDXMRXUGಬKXL 3RFNHW &ROO /DQJXHV SRXU WRXV 3DULV <2866, $*UDPPDLUH HW /H[LTXH GH Oಬ$UDEH 0DURFDLQ 0RGHUQH (GLWLRQV :DOODGD &DVDEODQFD 
II
'LFWLRQQDLUHV )(55( 'DQLHO/H[LTXH 0DURFDLQ ದ )UDQ©DLV*DS )(55( 'DQLHO/H[LTXH )UDQ©DLV ದ 0DURFDLQ *DS +$55(/ 5 6 HW 62%(/0$1 +$ 'LFWLRQDU\ RI 0RURFFDQ $UDELF  :DVKLQJWRQ *HRUJHWRZQ 8QLYHUVLW\ 3UHVV 0(5&,(5 +HQU\'LFWLRQQDLUH )UDQ©DLV ದ $UDEH /HV (GLWLRQV GH OD 3RUWH 5DEDW &2/,1 *HRUJHV 6'LFWLRQQDLUH GಬDUDEH GLDOHFWDO PDURFDLQ GLUHFWHXU GH SXEOLFDWLRQ , 6,1$&(85 5DEDW 35(0$5( GH $/'LFWLRQQDLUH $UDEH ದ )UDQ©DLV WRPH , ¢ ;,,3DULV/ಬ+DUPDWWDQ ದ 
,O VಬDJLW GಬRXYUDJHV TXH MH QಬDL MDPDLV XWLOLV«V RX WUªV SHX -H OHV VLJQDOH FHSHQGDQW GX IDLW GH OD U«SXWDWLRQ GH OHXUV DXWHXUV
5HPDUTXH3RXU FRPPXQLTXHU GDQV XQH ODQJXH RQ SHQVH J«Q«UDOHPHQW TXಬLO VXIILW GH FRQQD°WUH OD JUDPPDLUH HW OH YRFDEXODLUH $ WRUW OಬDVSHFW VRFLDO HW FXOWXUHO SU«RFFXSH PRLQV LO HVW FHSHQGDQW IRQGDPHQWDO ,O IDXW ¬WUH ¢ OಬDII½W GHV FRQWUDVWHV LO QH VಬDJLW SDV Gಬ«PHWWUH XQ MXJHPHQW GH YDOHXU PDLV GH SUHQGUH DFWH GH FH TXL HVW GLII«UHQW IRXLQHU SRXU PHWWUH OD PDLQ VXU WRXW FH TXL SHXW DOOHU GDQV FH VHQV ,O H[LVWH GH QRPEUHX[ WUDYDX[ GಬKLVWRLUH GಬHWKQRORJLH PDLV DXVVL XQH ULFKH OLWW«UDWXUH HQ IUDQ©DLV TXL SHXYHQW JXLGHU GDQV FH VHQV
3RXU FHX[ TXH OD GLDOHFWRORJLH LQW«UHVVH LO \ D GHV «WXGHV HW GHV GHVFULSWLRQV GH SDUOHUV U«JLRQDX[ G«M¢ DQFLHQV PDLV GಬXQ LQW«U¬W FHUWDLQ /HV WH[WHV TXH FRQWLHQQHQW FHV WUDYDX[ VRQW SDUIRLV WUDGXLWV HW FRPPHQW«V
III