//img.uscri.be/pth/7f43f71f9825804ed73c1a3b6183bca88659ff56
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

La coordination en gérontologie

De
166 pages
En gérontologie, le défi de l’heure est de mettre en réseau de façon efficace les divers acteurs qui gravitent autour des personnes âgées. Toutefois, la surabondance d’informations vient parfois compliquer les opérations qui en résultent. C’est pourquoi l’intervenant, en tant que porte-parole et médiateur, doit être parfaitement outillé pour communiquer avec les patients et leur entourage familial, social et médical.
Cet ouvrage expose les principes et les concepts sur lesquels se fondent les usages de la coordination, ainsi que les méthodes susceptibles de guider les intervenants dans leur travail. Il se consacre à l’étude pratique de la gestion de cas et analyse en détail la fonction de médiation. Ce livre s’adresse spécialement aux travailleurs sociaux et aux professionnels qui sont appelés à activer et à reconstituer des liens interpersonnels. Les étudiants en gérontologie y trouveront toutes les clés pour réussir leur intégration au sein d’un service.
Voir plus Voir moins
Yves Couturier, Dominique Gagnon, Louise BelzileetMylène Salles
La coordinationen gérontologie
Les Presses de l’Université de Montréal
Extrait de la publication
Extrait de la publication
l a coordination en gérontologie
Extrait de la publication
YÉŝ ÇôûûÉ, DôûÉ Gàô, LôûŝÉ ÉZÉ É MÉ ŚàÉŝ
l a coordination en gérontologie
Les Presses de l’Université de Montréal
Extrait de la publication
LÉ ŝÉ ôûàÉ ŝ’îŝçî àŝ É çàÉ Éŝ ààûx É à ÇàîÉ É ÉçÉçÉ û Çààà ŝû Éŝ àîûÉŝ ôfÉŝŝîôÉÉŝ ’îàîô Éŝ ŝÉîçÉŝ.
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
vÉÉÉ îçîàÉ àû îÉ :  Là çôôîàîô É ôôôîÉ  ÇôÉ Éŝ f. îîô.  ïsb 978-2-7606-3172-4  1. sÉîçÉ ŝôçîà àûx ÉŝôÉŝ áÉŝ - qûÉç (PôîçÉ) - Pàîfiçàîô. 2. sÉîçÉ ŝôçîà -qûÉç (PôîçÉ) - AôçÉ îÉ. 3. PÉŝôÉŝ áÉŝ, sÉîçÉŝ àûx - qûÉç (PôîçÉ) - Pàîfiçàîô. 4. sÉîçÉ ŝôçîà àûx ÉŝôÉŝ áÉŝ - Pàîfiçàîô. I. ÇôûûîÉ, YÉŝ, 1966- . HV1475.Q4C66 2013 362.6’309714 C2013-940187-3
ISBN (àîÉ) : 978-2-7606-3172-4 ISBN (f) : 978-2-7606-3174-8 ISBN (Éû) : 978-2-7606-3173-1
É DÔ à : 1 îÉŝÉ 2013 bîîôèûÉ É AçîÉŝ àîôàÉŝ û qûÉç © LÉŝ PÉŝŝÉŝ É ’UîÉŝî É Môà, 2013
LÉŝ PÉŝŝÉŝ É ’UîÉŝî É Môà ÉçôàîŝŝÉ ’àîÉ fiàçîèÉ û ôûÉÉÉ û Çààà à ’ÉÉîŝÉ û Fôŝ û îÉ û Çààà ôû Éûŝ àçîîŝ ’îîô. LÉŝ PÉŝŝÉŝ É ’UîÉŝî É Môà ÉÉçîÉ É Éû ŝôûîÉ fiàçîÉ É ÇôŝÉî Éŝ àŝ û Çààà É à sôçî É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉîŝÉŝ çûûÉÉŝ û qûÉç (sODEÇ).
Imprimé au Canada
Extrait de la publication
préface
La coordination du point de vue des personnes âgées
ÇôÉ É ŝà ûÉ àÉ â ŝô ÉÉà ÉŝôàÉ É çàŝ : « Tû Éŝ çôÉ É ô DÉû, û Éŝ àôû ôù É ŝûŝ… » Ś ô çÉ É çôŝûÉ û ô, É àÉû Éŝ ûàÉŝ ’ûÉ É ôû ’ÉÉ û Éû ô, ô Éçôà àçÉÉ à çÉŝŝ É çÉÉ Éŝ àûÉŝ É Éŝ Éŝôŝ Éŝ çôŝôàÉûŝ É É ôÉ ûÉ àÉ ûÉ çôôŝÉ É Éŝ ÉÉŝ. Là çôÉ ôŝçôŝôçàÉ É ’êÉ ûà É Éàçô çôŝàÉ àÉç û ÉôÉÉ û Éŝ ôû àûŝŝ çôÉÉ É ûÉŝôÉ (ŝûÉ, ôûÉ, ŝôçà, çôô-ûÉ, àà, çûûÉ, Éç.) ÉÉ ûÉ çôŝçÉçÉ çôÉçÉ É ’« É-ÉàçÉ » Éŝ ûÉŝ ŝàôŝ É ŝàô-àÉ. ÇÉÉ ÉçôàŝŝàçÉ ûÉŝÉÉ É ŝçÉfiûÉ ÉÉ ’àŝŝûÉ ûÉ ôŝÉ ûàŝÉ É ààÉ àû Éŝôŝ Éŝ ÉŝôÉŝ ÉŝŝàÉŝ É ûàÉŝ. ûÉ ûÉ ŝô É ôàÉ ôûÉ, à ôÉ â à ôÉ, à çÉŝŝ ’ûÉ ÉÉûÉ « àô » É ôŝ àçôŝ ŝ’ôŝÉ çôŝàÉ àŝ É ôàÉ É à ŝà É Éŝ ŝÉçÉŝ ŝôçàû. L’àô Éŝ ŝÉçÉŝ Éŝ ôûôûŝ ûÉ É çÉŝŝàÉ ôû à ŝà É É É-êÉ, ŝûôû ôû Éŝ ÉŝôÉŝ Éŝ ûŝ ûàÉŝ É ôÉ ŝôç, à É ôÉ É Éŝçôŝ ûàÉŝ û’É ôÉ É çôŝŝàçÉ. Śàŝ çôçÉàô  çôôàô, ô ŝûÉ É É àŝ àô àççŝ â ûÉ àÉ É ŝÉçÉŝ ààÉ àû Éŝôŝ É ’ÉŝÉÉ É à ôûàô àÉ É É É àŝ ôûô ôÉ É ô ŝÉçÉ â à ôÉ ÉŝôÉ, àû ô ôÉ É
Extrait de la publication
8e n g é r o n t o l o g i el a c o o r d i n at i o n
àû ÉÉû çôÛ, à ŝû É à ûà ûÉ ŝôçà. D’ôù à çÉŝŝ, Éà ÉçôÉ ûÉ ôûÉ ôÉ É Éŝ, É ÉôûÉÉ ôŝ àôŝ É àÉ É « ûÉ ». Ç’Éŝ ûÉ ŝô É ûÉ çûûÉ â ÉôÉ â ôû ôÉ É â ÉÉ àÉç Éŝ ôûÉàû ÉÉàŝ É çÉûŝ. Tôûŝ Éŝ çÉŝ ôÉ ôûô çôÉ ŝû à ŝÉçÉ ’û çà-ŝÉ É çôôàô ôŝû’ŝ ÉôÉ Éŝ ŝôŝ, àŝ ŝ ’ô àŝ ôûŝ Éŝô ’û ÉÉà à ôû ’û àççôààÉû ŝ ôû çôôôÉ Éŝ ŝÉçÉŝ. E 1997, â à fi ’ûÉ ŝÉàô ŝû É çôûû É ŝÉçÉŝ É à çôôàô Éŝ ŝÉçÉŝ ûÉ ’à àÉ Éà û ôûÉ ’àŝ, û àçà Éŝ Éû É É â Éû ŝ çÉç : « J’à ôû ’à Éû û çôûÉ É ôàÉ, ’àŝŝûàçÉ, É Éŝô fiàçÉ… àŝ ’ÉŝÉ ûÉ É ’àûà ààŝ Éŝô É ôÉ çôôôàÉû É ŝÉçÉŝ, É ôÉ çôûÉ É ŝà… Màŝ É ŝûŝ ÉêÉÉ àŝŝû É ŝàô û’ ÉŝÉ çÉZ ôûŝ É û’ Éŝ ê â àççôàÉ û ôŝ, û à, ôû ô-êÉ É çàŝ É Éŝô… » E ŝûàô É ûà, Éŝ àŝ É Éûŝ ôçÉŝ àÉàÉ àô â Éûŝ çÔŝ û ÉÉà ôàç, àÉç ûÉ « ÉŝÉ ûŝÉ » (ÉÉ û’ÉÉ Éŝ çÉ à Éŝ ŝÉŝ àûÉûŝ), û ô É êÉ Éŝ Éŝ ŝûàôŝ àôàÉŝ É Éŝ ŝûàôŝ àÉÉûŝÉŝ, É û çÉçÉ àŝ Éŝ àÉŝ Éŝ ŝÉàû É ŝÉçÉŝ Éŝ ŝôûôŝ ôà â Éûŝ Éŝôŝ, É çÉà àûŝŝ ôÉŝ ûÉ çÉŝŝàÉ, ŝàŝ à àû Éŝ É ŝÉçÉŝ Éûŝ, àŝ ûÉ çôûàû ôûÉÉ É ŝôàÉ. Pôû çÉ àÉ, ’ÉÉà (É àûŝŝ ôûÉŝ Éŝ ûÉŝ É ŝôàŝ) Éŝ Éçôû çôÉ É É ààÉÉ ôû ôû à çôÉ « ôÉ-àôÉ ŝ » É « àÉû » É àûŝŝ ôû àŝÉÉ Éŝ çôàŝŝàçÉŝ É Éŝ ôà-ôŝ É Éŝ ôôû. ÇÉ ÉÉà à Éŝô É çôûûÉ, É ÉŝôÉ, à ôÉ, à çôûÉ, à ïÉÉ, Éç., àÉç à ÉŝôÉ çôçÉÉ, Éŝ ôçÉŝ, É ôŝ, É Éç É àÉ, ’fiÉ É ôûÉ É ÉçÉ ààÉ, àÉç Éŝ ÉÉàŝ Éŝ ŝôŝ â ôçÉ, àÉç Éŝ ûÉŝ ÉŝçàÉŝ, àÉç Éŝ ôàŝÉŝ çôûàûàÉŝ, Éŝ ÉÉŝÉŝ ’çôôÉ ŝôçàÉ, ’àŝàô ûçàÉ ôû ôû àûÉ àÉàÉ ÉŝÉçôÉ. Pôû É Éŝ ŝÉçÉŝ,  É ŝûffi àŝ É ÉŝôŝàŝÉ ûÉûÉŝ àçÉûŝ É É ÉÉ É àçÉ û çÉà ôÉ É çàŝÉŝ. Ç’Éŝ û ôçÉŝŝûŝ çôû, ûÉ àô É çÉ É É ààÉ É ôûŝ Éŝ É-Éàŝ É ÉŝôàÉŝ Éŝ çÉÉŝ É ŝà É É ŝÉçÉŝ ŝôçàû É É Éûŝ àÉàÉŝ ÉŝÉçôÉŝ. ÇôÉ ŝÉ àÉç Éàûçôû ’â-ôôŝ
p r é fac e9
Éŝ àûÉûŝ (. 125) : « çÉ ’Éŝ àŝ à Éŝô É çàŝ û ôû ’à-ô, É û’ÉÉ É çôŝûÉ çÉÉà à çôôŝàÉ ôÉŝŝôÉÉ çûçàÉ ÉÉà ŝô àààô â ’fi Éŝ ŝûàôŝ çûÉŝ àçûÉŝ. Dàŝ û çôÉÉ ôàŝàôÉ ô, ’àÉ ûÉ à Éŝô É çàŝ, ŝàŝ ’ŝÉ àŝ û ŝôŝ ûŝ àÉ ’àô Éŝ ŝÉçÉŝ, ’à àŝ ûŝ ’ÉffÉ ûÉ É ÉÉÉ Éŝ ûŝ É ’àŝŝÉÉ ’ûÉ ôûÉÉ çôûÉû. » É ûÉ ’ôàçÉ É ’àççŝ â çÉ É É çôôàô « É » (ŝÉô Éŝ àûÉûŝ É çÉ É) àû ÉŝôÉŝ ÉŝŝàÉŝ É ûàÉŝ ŝô ûÉÉ çôŝÉ, ffÉÉŝ àÉŝ ’ÉŝàÉ à ôçô « çûÉ » É à àûÉ É Éŝô É çàŝ ŝô ôûôûŝ ôŝŝÉŝ àû ûÉç, çÉ û ôÉ Éû â É àû àŝ ŝû ŝô àçàô, ŝû à àô É ’àÉ, ŝçàÉÉ çÉZ Éŝ àÉŝ É ôÉ ŝÉàû É ŝà. E à ûÉ ôûÉ û ŝÉàû É à ŝà, É É çôŝ àûôŝÉ â ÉÉ É œû ûÉ ôûŝ Éŝ çÉûŝ, ÉŝôàÉŝ, Éçŝ É ŝ-çàŝÉŝ ÉÉ É Éŝ É É É ŝÉ ôûàÉ. UÉ çôÉŝô çôûÉ É à « çôôàô É » ô êÉ à ÉÉ àÉ ’û ôÉ àÉû. ÇÉà ÉÉ ’àôÉ û à àà É çÉ û’ Éŝ çÉŝŝàÉ É á ÉŝÉÉ àŝ û ŝÉàû ôçà É ŝÉçÉŝ. Śûôû ŝ ’ô Éû ûÉ à ŝÉÉ ôÉ àŝ É ôàÉ É à ŝà ŝô ô àŝ ûÉ ôûÉÉ ûŝô ôû û àÉ û ôûŝ àŝŝÉ ÉÉ â ôŝ àûÉŝ àôÉÉŝ, àŝ ûÔ ûprocessus àôûŝŝà â ûÉ àô É â ûÉ àôàô çôûÉŝ Éŝ ŝÉçÉŝ ŝôçôŝààÉŝ ûçôŝ.
Extrait de la publication
LûçÉ onin, Éç