//img.uscri.be/pth/33892ccd926abcfe090fa4268c30d65e6d817a2f
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

La formation au coeur du développement

De
248 pages
Voici un témoignage "par le terrain" des potentiels qui restent à valoriser en milieu rural subsaharien. Entre éducation primaire et études supérieures, il reste tout un champ éducatif à investir qui permettra à une majorité de jeunes de trouver un métier, qui ouvrira aux travailleurs de "l'informel" la capacité d'entreprendre une activité formelle, tout en fournissant aux futures élites et chefs d'entreprise une main-d'oeuvre et un encadrement de terrain bien formés.
Voir plus Voir moins
ÖÊ ÐÙÜ×ÊÞÓÙØ Êß ÌµßÜ Íß Í£àÏÖÙÚÚÏ×ÏØÞ
5-7,
© L'HARMATTAN, 2011 rue de l'École-Polytechnique ; 75005 http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-56101-4 EAN : 9782296561014
Paris
Ìì÷íøùíóé Òéú÷åúý
ÖÊ ÐÙÜ×ÊÞÓÙØ Êß ÌµßÜ Íß Í£àÏÖÙÚÚÏ×ÏØÞ
Õù÷÷ìö ï«ïèæøöìéìæãøìóò öùöãïè èò Âéöìõùè ÷ùä÷ãëãöìèòòè
Óöéãæè ç«Âäçóù ÅËÒØÈ
ΫÊãöñãøøãò
Üìù ëøõðúù ë´èûúìûø ëì ò´õûüøèîì ùìøõôú ðôú¸îøèòìóìôú üìøù¸ù µ ûô öøõñìú ëì íõøóèúðõô ìûøõö¸ìô ÷ûð êõôúøðéûìøè µ òè öøõíìùùðõôôèòðùèúðõô ëìù èêúìûøù ëì òȸòìêúøðíðêèúðõô øûøèòì ìô Õíøð÷ûì ëì òÈßûìùúÃ
Üéòé÷çíéòéóùø ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ä Ú÷§êåçé±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Æ Óóù÷ôèúçùíôó ë§ó§÷åðé ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±»¿ ÌÒÊÚÓÞÜÏ » £çôóôòíé éù øôçí§ù§ éó Êê÷íöúé øúæøåìå÷íéóóé Ç ðå ùôíðé èé êôóè èéø æéøôíóø° èéø õôùéóùíéðø° èéø éóîéúý ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±»Ä ÌÒÊÚÓÞÜÏ ¼ ßó è§ûéðôõõéòéóù §çôóôòíöúé èú÷åæðé èé ð¹Êê÷íöúé øúæøåìå÷íéóóé õåøøé åúøøí õå÷ úó åçç÷ôíøøéòéóù èé ð¹åçç¨ø ¤ ð¹§óé÷ëíé éó òíðíéú ÷ú÷åð ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±Á ÌÒÊÚÓÞÜÏ ¿ Úåø è¹§ðéçù÷íêíçåùíôó ÷ú÷åðé èú÷åæðé øåóø êô÷òåùíôó õ÷ôêéøøíôóóéððé åèåõù§é ±±±±±±±±ÄÆ ÌÒÊÚÓÞÜÏ Á Ìôòòéóù ø¹ô÷ëåóíøé÷ ðå êô÷òåùíôó õôú÷ ðéø ò§ùíé÷ø èé ð¹§ðéçù÷íêíçåùíôó ÷ú÷åðé É »»» ÌÒÊÚÓÞÜÏ Â Íéø íòõ§÷åùíêø öúí øé ÷éù÷ôúûéóù èåóø è¹åúù÷éø åçùíûíù§ø §çôóôòíöúéø · õðåíèôþé÷ õôú÷ ðå êô÷òåùíôó° ð¹éóù÷éõ÷éóéú÷íåù éù ð¹íóóôûåùíôó »Ã¿ Ìôóçðúøíôó ë§ó§÷åðé ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ¼ºÄ Úôøùêåçé±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ¼»¿ ܧê§÷éóçéø æíæðíôë÷åõìíöúéø éù õ÷íóçíõåúý øíùéø íóùé÷óéù ±±±±±±± ¼»Â Ñðôøøåí÷é éù åæ÷§ûíåùíôóø ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ¼¼¿ Ú÷§øéóùåùíôó èéø çôóù÷íæúùéú÷ø±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ¼¼Ä Þåæðé èéø òåùí¨÷éø ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ¼¿Æ
í
Äè ïìúöè ã äòéìæì çè òóñäöèùý æóòæóùö÷ èø íè ÷ùì÷ ôãöøìæùïìöèñèòø öèçèúãäïè  æèïïè÷ èø æèùý õùì ñ«óòø ãôôóöø ïèùö ôöæìèùý ÷óùøìèò çãò÷ ÷óò ïãäóöãøìóò » ãùý æóòøöìäùøèùö÷ õùì óòø ãææèôø ç«ã÷÷óæìèö ïèùö øñóìêòãêè  ïã öçãæøìóò çè æèø óùúöãêè ¼ ãùý öèïèæøèùö÷ èø ãùý èýôèöø÷ õùì óòø äìèò úóùïù ñè éãìöè ôöóéìøèö çè ïèùö èýôöìèòæè èø õùì ñ«óòø ãìçè çè ïèùö÷ æóò÷èìï÷ ¼ ÷ãò÷ óùäïìèö ï«õùìôè õùì ã úèìïï ãù ñìòùøìèùý øöãúãìï çè ñì÷è èò éóöñè ç«ìïïù÷øöãøìóò èø çè çóæùñèòøãøìóò£ Ôùè øóù÷ ÷óìèòø ìæì ÷ìòæöèñèòø öèñèöæì÷ ç«ãúóìö ôöì÷ çè ïèùö øèñô÷ ÷óùúèòø ôöæìèùý ôóùö èòöìæëìö æè øöãúãìï õùì ÷ìêòè ùò óùúöãêè æóïïèæøìé£ þÚôú÷ ðéø ÷éçìé÷çìéø èôçúòéóùåí÷éø° ðå ÷§åðíøåùíôó èéø çå÷ùéø éù èé óôòæ÷éúøéø íððúøù÷åùíôóø Óãøöìæî ÏÂÕ×ÇΣ þÚôú÷ ðéú÷ ÷éðéçùú÷é° ðéú÷ø çôóøéíðø éù íóêô÷òåùíôóø Âïã÷÷ãòè ÂÉÂÎÂÖÖÒØ ¨ Èöãòóì÷ ÂËÎÎÇÕÇ× ¨ Ìùïìèò ÂÜÏǨ Äëöì÷øìãò ÃÂÕÕËÇÕ ¨ Ïìæëèï ÄÒØÕËÎÎÒÐ ¨ Ççóùãöç ÅÂÊÒÏÇ ¨ Úãïøèö ÅÇ ÕÒÒ ¨ Âñãçóù ÅËÂÎÎÒ ¨ Âïèýãòçöè ÉØÜÒ× ¨ Ðìæóïã÷ ÎÂÏÃÇÕ× ¨ Âïéöèç ÏÂÕ×ËÐ ¨ Ãöùòó ÏÇÐÂÕÅ ¨ Ìãæõùè÷ ÏÇÐÂÕŨ Îãùöèòø ÓÇÜÕÇÖ ¨ Óëìïìôôè ÕÒÄÊÇÕ ¨ Âïãìò ÕËÇÖ ¨ Ïìæëèï ÕÒØÖÖËШ Åãòã ÕÜÖÂÐÍÒÙ ¨ Êïòè ÖÂÃÂ×ÊËÇ¡ÂÍÒÐÒÕ£ þÚôú÷ ðéú÷ çôóù÷íæúùíôó ÷§èåçùíôóóéððé Åãòìèï ÂÅÂÐÉ ÇÙÒØР¨ Äëöì÷øïè ÂÅÇÅÌÒØÏÒÐ ¨ Âïã÷÷ãòè ÂÉÂÎÂÖÖÒØ ¨ Ìùïìèò ÂÜÏÇ ¨ Âñãçóù ÅËÂÎÎÒ ¨ Ïèç Çï ÊÂÒØÂÕ˨ Â÷÷ãøã ÈÂÎÎ ¨ Óãùï ÉËÐËÇÖ ¨ Óù÷ëôèòçöã Í ÌÂËÐ ¨ Âäçóùïãþè ÍÇË× ¨ Ïèöìèñ ÍÇÎÎÒØ ¨ Ðìæóïã÷ ÎÂÏÃÇÕ× ¨ Ìèãò¡ Ìãæõùè÷ ÎÂÐÅÕÒ× ¨ Ðìæóïã÷ ÎÇÌÒÖÐÇ ¨ Îìòè ÎÇ ×ÇØÈÈ ¨ Âïäãò ÌÂÄÔØËÐ ¨ Üúè÷ ÏÂËÉÐÇ ¨ Èöãòóì÷ ÏËÎËÒÐË ¨ Ïìæëèï ÕÒØÖÖËУ
þÚôú÷ ðå òíøé éó êô÷òé Îùæìè ÖÂÎÂÃÇÕ× ãìò÷ì õùè Ïóòìõùè ×ÊËÓÊÂËÐÇ èø Ïóòìõùè ÂÐÅÕÇ£
ï
Úå÷ Êæèôú ÍÓÙßÐ
Îã Èè ïèæøöìæìø òè úì÷ìøè ôã÷ øóù÷ ïè÷ ïìèùý õùìøãäïèñèòø£ Ðóù÷ ãúóò÷ äèãù ÷ãúóìö ïã ôöóçùìöè çè ñùïøìôïè÷ éãóò÷ èïïè ÷è øìèòø  ï«æãöø çè æèöøãìòè÷ ÿóòè÷ èò çôìø çè÷ èééóöø÷ éãìø÷ ôóùö ïã ÷çùìöè£ ×óùø ïè ñóòçè ÷«ãææóöçè  çìöè õùè æ«è÷ø ï«Âéöìõùè ÷ùä÷ãëãöìèòòè õù«èïïè úìøè ãúèæ ïè ôïù÷ çè æóò÷øãòæè£ Çø øóùø ïè ñóòçè öèæóòòãø õùè õùãòç èïïè ÷èöã  çì÷ôó÷ìøìóò ï ãùøãòø õù«èïïè ï«è÷ø ãìïïèùö÷ ïè çúèïóôôèñèòø ÷ùìúöã ìòúìøãäïèñèòø èø ïã ôãùúöèø öèæùïèöã ÷ìêòìéìæãøìúèñèòø£ Ïãì÷ õù«è÷ø¡æè õùì ïã öèøìèòø À Åãò÷ ÷ã ôöéãæè ãù ôöæçèòø óùúöãêè çè Ïãçãñè Êèùöãùý Îìóòèï Ýìò÷óù ã éãìø íù÷øìæè çè÷ øöóì÷ ãöêùñèòø÷ ëãäìøùèïïèñèòø ãúãòæ÷ » ï«ãä÷èòæè çè äè÷óìò öèï ¨ æóññè ÷ì ãùíóùöç«ëùì ï«Âéöìõùè ôóùúãìø òè ôã÷ úóùïóìö øöè æïãìöè èø ãòìñè ôãö ùòè òèöêìè ç÷óöñãì÷ ôïù÷ õùè æèòøèòãìöè ¼ ï«ãä÷èòæè çè éìòãòæèñèòø÷ ¨ ãïóö÷ õùè ïè÷ ìòúè÷øì÷÷èùö÷ öúèòø çè÷ ö÷èöúè÷ òèöêøìõùè÷ ôöóôöèñèòø êìêãòøè÷õùè÷ õùè öèæïèòø ïè÷ éïèùúè÷ ïè÷ ç÷èöø÷ èø ïè÷ ÿóòè÷ ñãöìøìñè÷ ãéöìæãìòè÷ ¼ ï«ãä÷èòæè çè ôïãò÷ ¨ ãïóö÷ õùè ïè÷ êöãòçè÷ ïìêòè÷ ç«ùòè óöêãòì÷ãøìóò òèöêøìõùè çù æóòøìòèòø ÷óòø ïì÷ìäïè÷ ÷ùö ïã ôïù÷ ÷ìñôïè æãöøè£ Ëï þ ã çóòæ ç«ãùøöè÷ öãì÷óò÷ õùè ï«ãùøèùö ã çí èò ôãöøìè øöãìøè÷ çãò÷ ÷óò ãòãïþ÷è êïóäãïè çè ïã ÷ìøùãøìóò ãéöìæãìòè èø õù«èïïè úóõùè ìæì èò ôãöøãòø ç«ùò ôöóäïñè äìèò æóòòù » ï«ïèæøöìéìæãøìóò çè÷ ÿóòè÷ öùöãïè÷ óù ôöìôëöìõùè÷£ Îè÷ ôãþ÷ ãéöìæãìò÷ ÷óòø ôïù÷ õùè íãñãì÷ æóòéöóòø÷  çè÷ çéì÷ øèï÷ õùè ïã æóñôøìøìúìø çãò÷ ïè æãçöè ç«ùòè æóòæùööèòæè öêìóòãïè èø ìòøèöòãøìóòãïè çè ôïù÷ èò ôïù÷ ìòøèò÷è çè ïã éãìäïè÷÷è çè÷ éïùý ç«ìòúè÷øì÷÷èñèòø÷ ôöìú÷ çìöèæø÷ çè÷ øöãò÷éèöø÷ ãçõùãø÷ çè øèæëòóïóêìè èø ãúãòø øóùø çù æëñãêè£ Îã ÷øöùæøùöè çè ïã ôöóçùæøìóò ìò÷ùééì÷ãññèòø çìúèö÷ìéìè ã ôóùö æóò÷õùèòæè ùòè úãïèùö ãíóùøè øöóô éãìäïè èø ùòè æãôìøãïì÷ãøìóò çéãìïïãòøè£ Õ÷óùçöè ïã õùè÷øìóò çè ï«òèöêìè ãù òìúèãù çè÷ úìïïãêè÷ óù çè÷ õùãöøìèö÷ ôöìùöäãìò÷ ôèöñèøøöãìø çè öôóòçöè  æè÷ çéì÷ èò óùúöãòø ïã ôó÷÷ìäìïìø çè æöèö øóùíóùö÷ ôïù÷ çèñôïóì÷ úìãäïè÷ èø çùöãäïè÷ ãù ïìèù çè æëèöæëèö  êöèö ùò øãùý çè æëñãêè ïèú ìñôïìõùãòø çìñôóöøãòø÷ æóø÷ æóòóñìõùè÷ èø ôóïìøìõùè÷  ïóòê øèöñè öóçãòø ïè÷ æóñôøèòæè÷ ãæõùì÷è÷ ãêêöãúãòø ïã ôãùúöèø èø ïìòêãïìø èø çãò÷ çè÷ ÷óæìø÷ èò ñùøãøìóò æóòçùì÷ãòø  ïã ñãöêìòãïì÷ãøìóò èø  ï«ìò÷øãäìïìø çè øóùøè ïã íèùòè÷÷è£ Äèöøè÷ ïã æöóì÷÷ãòæè çè÷ úìïïè÷ ãéöìæãìòè÷ è÷ø èýôóòèòøìèïïè ¼ óò ÷«ãæëèñìòè úèö÷ ôïù÷ çè µð ç«ùöäãìò÷  ï«ëóöìÿóò ¯µ èø ï«õùìôèñèòø çè æè÷ æìø÷ øèòøãæùïãìöè÷ êöãòçì÷÷ãòø ÷ãò÷ ôïãò òì öêïè è÷ø ùò çéì
ñ
æóò÷ìçöãäïè£ Ïãì÷ ãùíóùöç«ëùì ïã ñãíèùöè ôãöøìè çè÷ Âéöìæãìò÷ úìúèòø èòæóöè èò ÿóòè öùöãïè èø ìï÷ þ úìúèòø çãò÷ ïã ôãùúöèø èø ïè çòùèñèòø£ Èãùøè ç«ïèæøöìæìø ìï÷ þ úìúèòø çãò÷ ï«óä÷æùöìø ôöìú÷ çè ñãæëìòè÷ ïñèòøãìöè÷ òè ôóùúãòø òì øöãò÷éóöñèö çè÷ ôöóçùìø÷ òì ÷øóæîèö çè÷ ñçìæãñèòø÷ çè÷ úãææìò÷ òì ôöóéìøèö çè÷ ÷ãúóìö÷ õùì æìöæùïèòø ÷ùö ïè÷ óòçè÷ èø ÷ùö ïã øóìïè£ Äèøøè ÷ìøùãøìóò çæóùïè ïãöêèñèòø çè ïã çèò÷ìø ëøöóêòè çè÷ ôóôùïãøìóò÷ çè ïã çì÷ôèö÷ìóò çè ï«ëãäìøãø çè÷ çì÷øãòæè÷ èòøöè úìïïãêè÷ èø çè ï«ìò÷óïúãäìïìø çè÷ ëãäìøãòø÷£ Ïãì÷ ìï èýì÷øè çèôùì÷ ïóòêøèñô÷ çè÷ ÷óïùøìóò÷ éóòçè÷ ÷ùö ï«èñôïóì ç«ùòìø÷ ïóæãïè÷ çè ôöóçùæøìóò ÷óïãìöè ëþçöãùïìõùè óù øëèöñìõùè£ Çø ïè æóø çè æè÷ ùòìø÷ øãòø  ï«ãæëãø õù« ï«èòøöèøìèò ò«èýæçè ôã÷ ïè÷ æãôãæìø÷ éìòãòæìöè÷ çè÷ úìïïãêèóì÷ ôóùö ãùøãòø õù«èïïè÷ ÷óìèòø ôöóôóöøìóòòè÷ ãùý äè÷óìò÷ äìèò ùøìïì÷è÷ èø æóööèæøèñèòø ñãìòøèòùè÷£ Òö æèïã èýìêè çè÷ æóñôøèòæè÷ æóññè èò èýìêèòø ï«ùøìïì÷ãøìóò íùçìæìèù÷è çè ï«èãù ùòè èýôïóìøãøìóò çùöãäïè çè÷ éóöø÷ óù ïã äóòòè êè÷øìóò çè÷ ôöóçùìø÷ ãêöóãïìñèòøãìöè÷£ Äè õùì éãìø çóòæ çéãùø çãò÷ øóù÷ æè÷ çóñãìòè÷ æè òè ÷óòø òì ïè÷ éìòãòæèñèòø÷ òì ïè÷ ñóþèò÷ øèæëòìõùè÷ » æè ÷óòø ç«ùòè ôãöø ïè÷ æãçöè÷ ìò÷øìøùøìóòòèï÷ èø æóòóñìõùè÷ ãçãôø÷  ïã úãöìø çè÷ ÷ìøùãøìóò÷ ÷óæìãïè÷ èø æùïøùöèïïè÷ çè÷ ÿóòè÷ öùöãïè÷ ç«ãùøöè ôãöø ïè÷ ãêèòø÷ æóòúèòãäïèñèòø éóöñ÷£ Äãö æè÷ ãêèòø÷ çóìúèòø øöè æãôãäïè÷ òóò ÷èùïèñèòø çè äìèò èñôïóþèö ïèùö ÷ãúóìö ñãì÷ çè éãìöè ôöèòçöè æóò÷æìèòæè  ï«èò÷èñäïè çè ïã ôóôùïãøìóò õùè æè÷ æãôãæìø÷ òóùúèïïè÷ ìñôïìõùèòø çè÷ æóòøöãìòøè÷ òóùúèïïè÷ õù«ìï éãùø ãôôöèòçöè  ïè÷ ùøìïì÷èö íùçìæìèù÷èñèòø èø  èò öè÷ôèæøèö ïè÷ ÷óùöæè÷£ Óóùö öèôöèòçöè ïè ôöèñìèö ïìúöè çè Ïãçãñè Êèùöãùý ï«ïèæøöìæìø è÷ø ãù æ§ùö çè÷ çéì÷ ãéöìæãìò÷£ Ïãì÷ ùòè éóì÷ èòæóöè æ«è÷ø ï«ëóññè õùì è÷ø ãù æ§ùö çè÷ çéì÷ çè ï«ïèæøöìæìø£ Ϋëóññè èø ÷ã éóöñãøìóò ï«ëóññè èø ÷ã æùïøùöè ï«ëóññè èø ÷è÷ è÷ôöãòæè÷£ Ðùï òè ÷«øóòòèöã ç«ãìïïèùö÷ õùè ïè ñèìïïèùö Êóññè èò ï«óææùööèòæè ÷óìø ïã éèññè ÷óùñì÷è ãùý æóöúè÷ ç«èãù ãù çæóöøìæãêè çè÷ æöãïè÷  ïã êè÷øìóò çè÷ öè÷÷óùöæè÷ çù éóþèö èø çè øö÷ ôèøìøè÷ èòøöèôöì÷è÷£  øöãúèö÷ çìúèö÷è÷ èýôöìèòæè÷ ñèøøãòø èò èýèöêùè ïè÷ äóòòè÷ ôöãøìõùè÷ èò ñãøìöè ç«ïèæøöìéìæãøìóò öùöãïè óò ñè÷ùöè ï«ìñôóöøãòæè çè÷ éèññè÷ çãò÷ ï«ìò÷øãïïãøìóò ï«ùøìïì÷ãøìóò èø ïã ñãìòøèòãòæè çè÷ ùòìø÷ çè ôöóçùæøìóò èø çè çì÷øöìäùøìóò çè ï«òèöêìè£ Òò ñè÷ùöè  õùèï ôóìòø èïïè÷ ÷óòø  ï«óöìêìòè çè÷ æëãòêèñèòø÷ çè ñèòøãïìø çè ï«ãôôöóôöìãøìóò çè òóùúèïïè÷ ñøëóçè÷ èø çè òóùúèãùý ôóìòø÷ çè úùè ÷ùö ïè÷ õùìôèñèòø÷ æóïïèæøìé÷ èø ÷ùö ïè öïè çè÷ êöóùôè÷ èø ã÷÷óæìãøìóò÷£ Óöãêñãøìõùè÷ èïïè÷ ÷ãúèòø éãìöè çè÷ æëóìý ãù ôïù÷ ôö÷ çè÷ æóòçìøìóò÷ èééèæøìúè÷ çè úìè çãò÷ ïèùö úìïïãêè èø øìöèö ôïèìòèñèòø ôãöøì çè æè÷ æëóìý ôóùö ïè äìèò¡øöè çè ïèùö÷ éãñìïïè÷ èø çè ïèùö÷ èòéãòø÷£ Ïãì÷ æèïã ôã÷÷è ôãö ïã éóöñãøìóò ó õù«èïïè ÷óìø çì÷ôèò÷è£ Ö«ãôôùþãòø ÷ùö ïè÷ ôöóíèø÷ ïèùö÷ öù÷÷ìøè÷ èø ïèùö÷ æëèæ÷ æè ïìúöè è÷ø ùò ôïãìçóþèö öìêóùöèùý èø ôã÷÷ìóòò ôóùö ïã öèïãòæè çè÷ èò÷èìêòèñèòø÷ øèæëòìõùè÷ èø ôöóéè÷÷ìóòòèï÷ ïã çéìòìøìóò çè ôöóéìï÷ ç«èñôïóì÷ æóööè÷ôóòçãòø ãùý äè÷óìò÷
éè