//img.uscri.be/pth/1367255587e1ae999a506b32577ea7ade811e3ca
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Les raisons d'espérer

De
262 pages
Maladie sournoise, le cancer du sein touche plus de la moitié de la population, et pour ainsi dire toutes les familles. Mais, parce que c’est une maladie complexe, elle reste mal comprise et on a tendance à oublier les progrès énormes accomplis ces dernières années par la recherche scientifique. Le docteur André Robidoux, qui a dirigé des recherches impliquant des milliers de patientes, est bien placé pour expliquer au grand public la maladie dans toute sa diversité et les traitements les mieux adaptés qui permettent non seulement d’espérer, mais de sauver des vies dès maintenant.
Voir plus Voir moins
dR aNDRÉ rOBIDOUX LESRAISONSD’ESPÉRER Ce que la recherche nous apprend sur le cancer du sein
Les Presses de l’Université de Montréal Extrait de la publication
Extrait de la publication
  ’
Extrait de la publication
Dr André Robidoux avec la collaboration d’Odile Clerc, journaliste scientifique
  ’
Ce que la recherche nous apprend sur le cancer du sein
Les Presses de l’Université de Montréal
Extrait de la publication
cÉ ojÉt à t àlîŝ É çollàoàtîo àvÉç lÉ GoûÉ É ÉçhÉçhÉ É çàçÉ û ŝÉî Ét là Foàtîo û çàçÉ û ŝÉî û QûÉç.
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
oîoûx, A  LÉŝ àîŝoŝ ’ÉŝÉ : çÉ qûÉ là ÉçhÉçhÉ oûŝ àÉ ŝû lÉ çàçÉ û ŝÉî  coÉ Éŝ ÉçÉŝ îlîogàhîqûÉŝ Ét û îÉx.  ISBN 978-2-7606-3150-2  1. sÉî - càçÉ. 2. càçÉ - ÉçhÉçhÉ. I. TîtÉ. RC280.B8R62 2013 616.99’449 C2013-941851-2
ISBN (papier) 978-2-7606-3150-2 ISBN (pdf) 978-2-7606-3151-9 ISBN (epub) 978-2-7606-3200-4
É Dôt lgàl : 3 tîÉŝtÉ 2013 îlîothèqûÉ Ét AçhîvÉŝ àtîoàlÉŝ û QûÉç © LÉŝ PÉŝŝÉŝ É l’UîvÉŝît É Motàl, 2013
LÉŝ PÉŝŝÉŝ É l’UîvÉŝît É Motàl ÉçoàîŝŝÉt l’àîÉ fiàçîèÉ û goûvÉÉ-Ét û cààà à l’ÉtÉîŝÉ û Foŝ û lîvÉ û cààà oû lÉûŝ àçtîvîtŝ ’îtîo. LÉŝ PÉŝŝÉŝ É l’UîvÉŝît É Motàl ÉÉçîÉt É lÉû ŝoûtîÉ fiàçîÉ lÉ coŝÉîl Éŝ àtŝ û cààà Ét là soçît É vÉloÉÉt Éŝ ÉtÉîŝÉŝ çûltûÉllÉŝ û QûÉç (sODEc).
Imprimé au Canada
Extrait de la publication
À ĀîçÉ, àîçÉ, ÇàîÉ, ÈîÉ,LôàÉ, Màîôû É MàÉ.
E á ôûÉŝ Éŝ ÉîÉŝ fiÉŝ Éŝ àîôŝ ûûÉŝ.
Extrait de la publication
PR ÉFAC E
’œuvre du Dr André Robidoux Éŝ çôûÉ, çôÉ L ’Éŝ çÉÉ É à ûà Éŝ Éçîŝ-çÉçÉûŝ. àŝ ’àôà É Éû àôàôîÉ, çÉŝ ôÉŝ É ÉÉŝ É ŝçîÉçÉ ô ûŝ ûÉ É çôîûÉ á ’àôàîô É ôûÉÉŝ àîÉŝ ûî, û ôû, ŝàûÉô Éŝ îÉŝ. Là ÉçÉçÉ ÉÉ àÉÉ É ŝàûÉ Éŝ îÉŝaujourd’ hui. Çà Éŝ àîÉŝ ûî ô É çôûàÉ É ÉÉ à àû ôôçôÉŝ É ÉçÉçÉ ô àççŝ á Éŝ àîÉÉŝ ôàÉûŝ ôûà àîÉ ûÉ ÉÉ îffÉçÉ ûà á Éû ûîŝô. E ôûŝ Éŝ àûÉŝ àîÉŝ É fiçîÉ îîÉçÉÉ. E ŝÉ àîÉà á à ôîÉ û ŝàôî, Éŝ ûîÉŝ îçàÉŝ ÉîÉÉ ûŝ ÉffiçàçÉŝ. LÉŝ àîÉŝ ŝô ôûôûŝ îÉû ŝôîŝ àŝ û ÉîôÉÉ ôù ’ô àî É à ÉçÉçÉ – ôûŝ ’ôûîôŝ ô ŝôûÉ É Ā ôîôû Éŝ á ôû ôûŝ É àÉÉ. JÉ çôàîŝ É  ôîôû Éûîŝ É ôÉûŝÉŝ àÉŝ. Ç’Éŝ û çôûÉ Éŝî É û çîûîÉ àÉûÉû É àûà-çîÉû ûî à ŝôûÉ à á çôÉ-çôûà É ’ôîîô É ŝÉŝ àîŝ. Śô Éûŝ É çôŝîÉ à àŝÉçôîÉ çôÉ É àîÉÉ ŝàà û çàçÉ û ŝÉî, àû û É ŝà çàîÉ, É Éŝ û ô ÉÉÉ. Màîŝ Ā ôîôû Éŝ ’àô É àà ôû û ôÉ É àŝŝîô. ï à ôû ŝà îÉ á à ûÉ çôÉ É çàçÉ û ŝÉî. ÇÉ îÉ ôîÉ É çÉÉ àŝŝîô ûî ’àîÉ. O  ÉôûÉ û ôÉ Éî, à ŝû Éŝ ŝûàŝ, É ûî à û îÉŝÉ ÉŝÉç ôû ŝÉŝ àîÉÉŝ.
Extrait de la publication
1 0
L E S R A I S O N S D ’ E S P É R E R
ï à É Éŝ ÉçÉçÉŝ á àÉ çÉÉ, îîûà ŝôûÉ Éŝ îîÉŝ É àîÉÉŝ, àÉç ôû ôÉçî É ôçû-ÉÉ çàûÉ É É çàçÉ É É ûî ôôŝÉ É àîÉÉ É ûŝ ÉffiçàçÉ. E çÉà, î Éŝ û çûŝÉû É à ÉçîÉ ÉŝôàîŝÉ, ûî ŝÉà àŝŝûÉ ’ûÉ Éŝ ôûîôŝ ŝçîÉ-É îfiûÉŝ É çÉÉ ÉîÉ ôîî û xxi ŝîçÉ. GçÉ àû ààçÉŝ É à ÉçôôîÉ É É à ôîûÉ, ôûŝ ôûôŝ ŝôàîŝ ÉîŝàÉ à àîÉ ô àŝ çôÉ à ôŝÉ á ûÉ ààîÉ àîçûîÉ, àîŝ ûÔ á à ààîÉ ’û àîÉ É àîçûîÉ. Āîŝî, ûÉ àîÉÉ àÉîÉ ’û çàçÉ û ŝÉî ôûàî îÉ àôî ôî á ûÉ çîîôàîÉ çôûÉ ŝû ÉŝûÉ, ôç Éàûçôû ûŝ ÉffiçàçÉ É Éàûçôû ôîŝ ôàÉàÉ. Môà Éŝ û ôûÉû É ÉîÉ à àŝ çÉ ôàîÉ àîŝŝà. ôûŝ Éôŝ É àîÉ çÉÉ àçÉ á Éŝ çÉçÉûŝ çôÉ Ā ôîôû ûî, àŝ àôî ààî àŝ Éŝ ÉîÉûŝ çÉÉŝ É ÉçÉçÉ àû Èàŝ-Uîŝ, ô îà çÉz ôûŝ Éŝ àîûÉŝ Éŝ ûŝ ôàîçÉŝ. ÇÉŝ îôîÉŝ ô çôîû á îÉ Éŝ ûîÉŝîŝ É Éŝ Ôîàû ôààîŝ àŝ Éŝ àŝ ŝÉàû É ÉçÉçÉ ô-àîçàîŝ. ïŝ ô àîŝî Éàûŝŝ à ûàî É ’ÉŝÉÉ É ôÉ ŝŝÉ É ŝà.
Gû Éô, ÉçÉû É ’UîÉŝî É Môà