Blocus du Qatar : l
330 pages
Français

Blocus du Qatar : l'offensive manquée

-

Description

Désinformations massives, usage des réseaux sociaux et des médias étatiques, piratage des agences de presse, diffusion de fake news, pressions constantes sur les organisations internationales… tous les moyens modernes de communication sont mis en place pour influencer les opinions publiques et les gouvernements. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et leurs alliés tentent, à travers ces outils et la mise en place d’un blocus, de faire plier l’État du Qatar, qui fait preuve en retour d’une surprenante résilience.

C’est cette guerre d’influence que François Chauvancy, général qui a contribué aux réflexions doctrinales dans les groupes de travail de l’Otan sur les stratégies d’influence et les opérations sur l’information (2005-2014), analyse ici.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 19 septembre 2018
Nombre de lectures 1
EAN13 9791037001221
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Préface
pà RÉàû Gîà
LÉ ûî 5 jûî 2017, É ôÉ àppÉàî àVÉç ŝûpàçîô ûÉ ’AàbîÉ ŝàôûîÉ, Éŝ Èîàŝ ààbÉŝ ûîŝ, É BàhÉ, É YÉ É ’ÈgypÉ àVàîÉ ŝàŝ àVÉîŝŝÉÉ ôpû Éûŝ Éàîôŝ îpôàîûÉŝ àVÉç É Qàà, àççûŝà çÉ Èà gàzîÉ É ŝôûÉî É « ÉôîŝÉ » É É ŝàbîîŝÉ à gîô û gôÉ PÉŝîûÉ. Là ŝûpàçîô àî ôûbÉ. D’àbô, â ÉÉÉ ’AàbîÉ ŝàôûîÉ, îÉ Épûîŝ Éŝ çÉîÉŝ É ’Éxpôàîô û wàhhàbîŝÉ àŝ É ôÉ ààbô-ûŝûà, ÉpôçhÉ àû Qàà É ŝôûÉî ’îŝàîŝÉ VîôÉ, ô àVàî û pÉû ’îpÉŝŝîô É Vôî ’hÔpîà ŝÉ ôûÉ É à çhàî. EŝûîÉ, ûîzÉ jôûŝ àûpààVà, É ôî ’AàbîÉ ŝàôûîÉ àVàî àççûÉîî â Rîyà, àVÉç ôûŝ Éŝ hôÉûŝ ûŝ â ŝô àg, ’î û Qàà, pôû û ŝôÉ ’ûÉ çîûààîÉ É pàyŝ ûŝûàŝ àûôû û ôûVÉàû pŝîÉ Éŝ Èàŝ-Uîŝ. Dôà Tûp àVàî ûŝîg É ÔÉ É ’Ià àŝ ŝô îŝçôûŝ : « Dû Lîbà â ’Iàk, É pàŝŝà pà É YÉ, ’Ià îàçÉ, àÉ É ÉàïÉ Éŝ ÉôîŝÉŝ, Éŝ îîçÉŝ É ’àûÉŝ gôûpÉŝ ÉôîŝÉŝ, ûî pàÉ à Éŝûçîô É É çhàôŝ â àVÉŝ à gîô. » Màîŝ pÉŝôÉ ’àVàî îŝ, û ôîŝ pûbîûÉÉ, à ôîÉ çîîûÉ ÉVÉŝ É Qàà. LÉ 23 jûî 2017, ’AàbîÉ ŝàôûîÉ É ŝÉŝ àîŝ pûbîÉ û ûîàû É ÉîzÉ pôîŝ, çôÉà Éŝ ÉxîgÉçÉŝ ÉxôbîàÉŝ, çôÉ à ûpûÉ Éŝ Éàîôŝ îpôàîûÉŝ ÉÉ Dôhà É Thà, à ÉÉûÉ É à Vîŝîô ŝàÉîàîÉ A JàzÉÉà, ôû ’àê É à çôŝûçîô ’ûÉ bàŝÉ îîàîÉ ûçô-ààîÉ. I ŝ’àgî É àî ’ûÉ ÉàîVÉ ’îpôŝÉ àû Qàà ûÉ ŝôûVÉàîÉ îîÉ. EÉ Éŝ ÉjÉÉ É ÉÉŝ ŝÉçŝ pà ’î
6
Blocus du Qatar : l’offensive manquée
A-Thàî. S’Éŝûî û bôçûŝ ÉÉŝÉ É à pîŝûÉ û Qàà pà ’AàbîÉ ŝàôûîÉ. Pûŝ ’û à ŝ’Éŝ çôû, ôù É Qàà ’à pàŝ ç, ûŝŝîŝŝà â ŝÉ ôûVÉ Éŝ ŝôûçÉŝ àÉàîVÉŝ É àVîàîÉÉ, É pôVÉàçÉ ôàÉ É ŝô VîÉî àî ûç É ’Ià. LÉ 10 àVî 2018, ’î û Qàà Éŝ çhàÉûÉûŝÉÉ ÉÇû pà É pŝîÉ Tûp â à Màîŝô-BàçhÉ. Qûî pûŝ Éŝ, Éŝ Èàŝ-Uîŝ àôçÉ û’îŝ Vô VÉÉ àû Qàà Éŝ îŝŝîÉŝ ŝôphîŝîûŝ É ÉŝÉ àîàîÉÉ. LÉ Qàà ’à pàŝ ç â à pÉŝŝîô É çÉà à àçh. C’Éŝ É ÉVàçhÉ É ûàîèÉ çhÉç É ŝûîÉ É à pôîîûÉ àgèÉ ŝàôûîÉÉ : çhÉç É SyîÉ àçÉ àû gîÉ É Bàçhà à-Aŝŝà, çhÉç àû YÉ àçÉ àûx ôàgàŝ hôûhîŝ, çhÉç àû Lîbà àpèŝ à Éîô ÉpôàîÉ û PÉîÉ îîŝÉ Hàîî, çhÉç àŝ à îŝÉ àû pàŝ û Qàà. LÉŝ çôŝûÉçÉŝ gîôàÉŝ û çôûp É ôçÉ îpôàîûÉ ŝàôûîÉ ŝô ŝîÉûŝÉŝ : ç’Éŝ à ô û CôŝÉî É çôôpàîô û GôÉ, ôgàîŝàîô É çôôîàîô Éŝ pôôàçhîÉŝ û GôÉ çÉ É 1981, àû pà pôû ŝîŝÉ â ’Éxpôàîô ÉôûÉ É à Vôûîô îŝàîûÉ îàîÉÉ. LÉ CCG ôçîôàî bîÉ jûŝû’â çÉ 5 jûî 2017. Pàî ŝÉŝ ÉbÉŝ, É KôwÉ É Oà ŝàppôûVÉ à àîèÉ ô É Qàà à  ŝôûàî ôŝàçîŝ ; îŝ ô àîÉû ’ÉxçÉÉÉŝ Éàîôŝ àVÉç ûî. GôpôîîçîÉ ŝpçîàîŝÉ Éŝ ŝàgîÉŝ ’îûÉçÉ, É gà FàÇôîŝ ChàûVàçy àî ôû îîû pôû àîÉ çÉ ŝûjÉ àŝçî-à : çôÉ ôîŝ pûîŝŝàçÉŝ îpôàÉŝ û MôyÉ-OîÉ (’AàbîÉ ŝàôûîÉ, Éŝ Èîàŝ ààbÉŝ ûîŝ, ’ÈgypÉ) çîÉ É àîÉ pîÉ É gÉôû â û pÉî îà àîŝ çhôûÉ ÉŝûîÉ ôàÉÉ àŝ Éû BîzkîÉg îpôàîûÉ. L’îê É çÉ îVÉ, ûî ŝ’àÉŝŝÉ àû pûbîç çûîV àûà û’àûx ŝpçîàîŝÉŝ û MôyÉ-OîÉ, Éŝ ûÉ FàÇôîŝ ChàûVàçy àppÉÉ É çôÉxÉ É ôûÉŝ Éŝ phàŝÉŝ É à çîŝÉ. L’àçîÉ pôÉŝŝÉû â ’ÈçôÉ É gûÉÉ çàîÉ ŝô ŝûjÉ pà Éŝ çôûpŝ É phàÉŝ â à ôîŝ pçîŝ, çàîŝ É ôçûÉŝ. GáçÉ â ûî, Éŝ VÉÉŝ ŝ’ÉçhàïÉ ŝÉô ûÉ àÉ bîÉ çôphÉŝîbÉ. CÉÉ ààîÉ û Qàà Éŝ ÉxÉpàîÉ ’ûÉ ŝàgîÉ û àîbÉ àû ô ûî ûŝŝî. E É pîà pàŝ ŝôûŝ à ÉàçÉ, ’î û
Préface
7
Qàà à pÉû-êÉ ûŝŝî â çôŝûîÉ àûôû É ûî ûÉ ÉÉ àîô – êÉ ŝî Éŝ ŝûjÉŝ ààîŝ É ŝô ûÉ 300 000, àûxûÉŝ ŝ’àjôûÉ pèŝ É Éûx îîôŝ É àVàîÉûŝ îîgŝ. L’î à ô û’î ŝàVàî èŝ bîÉ jôûÉ àûx çhÉçŝ. FàçÉ â ’ôÉ-ŝîVÉ, î à ŝû ôbîîŝÉ èŝ àpîÉÉ ûÉ ôû ûÉ ’àVÉŝàîÉ ’àVàî pàŝ pîŝÉ É çôpÉ (à TûûîÉ, ûî à pôpôŝ ’ÉVôî îîà ’û çôîgÉ îîàîÉ), ôû É ŝàçhà pŝÉVÉ ŝà àÉ (Éŝ Èàŝ-Uîŝ ’AîûÉ), àî É ’àçîVÉ àŝ û ŝÉçô ôûVÉÉ. Là îpôàîÉ ààîÉ à ûŝŝî â ôbÉî à Éûàî bîÉVÉî-àÉ Éŝ gàÉŝ pûîŝŝàçÉŝ ÉbÉŝ pÉàÉŝ û CôŝÉî É ŝçûî. SôûçîÉûŝÉ É É pàŝ ŝ’îgÉ àŝ Éŝ ûÉÉÉŝ É àîÉ àîÉÉŝ àVààgÉ pà à jàôûŝîÉ ûÉ pà à àîŝô, à FàçÉ à pûÉÉ àî û’ÉÉ ŝôûÉàî ÉîèÉÉ à îàîô àçûÉÉ û KôwÉ. LÉ pŝîÉ EàûÉ Màçô à ÉÇû â ’ÈyŝÉ àûŝŝî bîÉ Éŝ SàôûîÉŝ ûÉ Éŝ Qààîŝ. Là FàçÉ ’Éŝ pàŝ çôÉÉ û’àî çôÉç, â à àVÉû É çÉÉ çîŝÉ, ûÉ çôûŝÉ â à VÉû àî-îŝàîŝÉ àû ŝÉî Éŝ pôôàçhîÉŝ ààbÉŝ û gôÉ PÉŝîûÉ. LÉ pîçÉ hîîÉ ’AàbîÉ ŝàôûîÉ MôhàÉ BÉ Sàà (MBS) à àç û gà pôgàÉ É ôÉŝ àŝ ŝô pàyŝ. I ÉûŝÉ ŝôàîŝ ’àççôÉ É ’îpôàçÉ àûx àçîÉŝ wàhhàbîÉŝ û RôyàûÉ, É pêçhÉ û îŝà bÉàûçôûp pûŝ ôà É ôûVÉ àûx pôgèŝ É à ŝçîÉçÉ. C’Éŝ û ôûVÉÉ ûÉ Éŝ OççîÉàûx É pÉûVÉ ûÉ ŝàûÉ, çà î Và àŝ É bô ŝÉŝ, êÉ ŝ’î Éŝ ÉçôÉ ôp Ô pôû àîÉ û bîà û gôûVÉÉÉ É MBS. LÉ àî ’àVôî ŝûVçû â ûÉ çîŝÉ àûŝŝî bûàÉ à Éôç çôŝîàbÉÉ ’îàgÉ îÉàîôàÉ û Qàà. DîpÔ É ’AçàîÉ îîàîÉ bîàîûÉ É Sàhûŝ, É jÉûÉ î Tàî BÉ Hàà A Thàî à, pôû û çhÉ ’Èà É 38 àŝ, jâ àççûû bÉàûçôûp ’ÉxpîÉçÉ ŝàgîûÉ. I à çôpîŝ ûÉ É Qàà àVàî ôû îê â pôûŝûîVÉ à Vôçàîô çôÉçÉ pà ŝô pèÉ ÉhubîpôàîûÉ É îàîûÉ û MôyÉ-OîÉ. Màîŝ î à àûŝŝî ŝàîŝî ûÉ É pÉî îà ’àVàî àûçû îê â ŝÉ àîÉ ÉbîgûÉ àŝ Éŝ àVÉûÉŝ îîàîÉŝ çÉçhÉŝ pà Éŝ pûŝ pûîŝŝàŝ ûÉ ûî.
8
Blocus du Qatar : l’offensive manquée
Dôhà Éŝ ÉVÉû û hûb îàîûÉ gáçÉ àû ŝûççèŝ phô-à ’A JàzÉÉà, ÉVÉûÉ à çhàïÉ ŝàÉîàîÉ ’îôàîô É ÉçÉ àŝ É ôÉ ààbô-ûŝûà. CÉÉ ÉîèÉ à ŝàŝ ôûÉ pû çôÉÉ Éŝ ÉÉûŝ (çôÉ à îûŝîô, àûjôû’hûî àêÉ, Éŝ pêçhÉŝ û pîçàÉû « FèÉ ûŝûà» à-Qàààwî). Màîŝ î Éŝ îîàbÉ û’A JàzÉÉà ÉŝÉ û ÉŝpàçÉ É îbÉ É É bà ûîûÉ àŝ É gôÉ PÉŝîûÉ. I Éŝ àîV â ’àûÉû É çÉŝ îgÉŝ É ŝÉ îVÉ â É VîûÉÉŝ çîîûÉŝ Éŝ FèÉŝ ûŝûàŝ ŝû à çhàïÉ A JàzÉÉà : ÉÉŝ ’ô jààîŝ  çÉŝûÉŝ. LÉ pèÉ É ’î àçûÉ àVàî çî É çôŝàçÉ ûÉ pàîÉ É ŝÉŝ ôyÉŝ îàçîÉŝ çôŝîàbÉŝ â ’àbîŝŝÉÉ ’û hûb îpôàîûÉ â Dôhà. I àî çôŝçîÉ û’ô É pÉû àîÉ É bôÉ îpôàîÉ û’É pàà â ôû É ôÉ É ûÉ É ŝÉVàî â îÉ ’ôŝàçîŝÉ É ôûVÉÉŝ îôôgîûÉÉ çîîûàbÉŝ àîŝ îûÉŝ ŝû É Éàî. C’Éŝ àîŝî ûÉ É ŝÉû îàôgûÉ ûî àî jààîŝ Éxîŝ ÉÉ Éŝ Aîçàîŝ É Éŝ àîbàŝ àghàŝ ŝ’Éŝ ôû àû Qàà. Eŝ-çÉ â îÉ ûÉ Éŝ Qààîŝ ŝô pôçhÉŝ îôôgîûÉÉ Éŝ àîbàŝ ? BîÉ ŝÛ ûÉ ô : àû Qàà, Éŝ îÉŝ ô ôî â à êÉ ûçàîô ûÉ Éŝ gàÇôŝ, É à çôŝôàîô ’àçôô ’Éŝ pàŝ îÉîÉ àûx ô-ûŝûàŝ. C’Éŝ â Dôhà ûÉ û gÉ à ÉîèÉ gàVÉ çîŝÉ îbààîŝÉ. LÉ 7 àî 2008, É ûàîÉ ŝûîÉ É Hàà â BÉyôûh àî ÉVàhî pà Éŝ ôçÉŝ û HÉzbôàh çhîîÉ. DÉŝ îçîÉŝ àŝ çààîÉ àŝ à ôàgÉ û Chôû ÉÉ É « Pàî É DîÉû » çhîîÉ É Éŝ ûzÉŝ îèÉŝ â Éû ÉàÉ Wàî Jôûbà (àî â ’pôûÉ àûx ŝûîÉŝ). Jààîŝ, ô àVàî  àûŝŝî pôçhÉ ’û àôÉÉ çhîîÉŝ-ŝûîÉŝ gàîŝ àû Lîbà. Là îpôàîÉ É ’î Hàà à-Thàî ûŝŝî â àîÉ bàîŝŝÉ à Éŝîô. E É 21 àî 2008 àî ŝîg â Dôhà û àî çôçû pà ôûÉŝ Éŝ àçîôŝ îbààîŝÉŝ, ûî ÉpàÇàî àîŝî É ÉîÉ ààgÉÉ É çÉ ypÉ, ’àççô É Tàë (AàbîÉ ŝàôûîÉ) ’ôçôbÉ 1989. U É ŝûççèŝ àûàî-î pû ÉÉ jàôûx Éŝ SàôûîÉŝ ? CÉ ’Éŝ pàŝ îpôŝŝîbÉ… E ÉVàçhÉ, à pàîçîpàîô û Qàà â Éŝ gûÉÉŝ É à gîô à bÉàûçôûp ôîŝ ûŝŝî â ’îà. DÉ â VîÉ à pûÉçÉ
Préface
9
É ’àçûÉ î. CôÉ ’à îîû àŝ ûÉ îÉVîÉw â à BBC ’àçîÉ PÉîÉ îîŝÉ ààî Bî JàŝŝÉ, É Qàà ŝ’Éŝ àîŝŝ ÉàïÉ – â à ÉàÉ îŝçèÉ Éŝ Aîçàîŝ – àŝ É îàçÉÉ É à bÉîô àî-Bàçhà É SyîÉ. CÉŝ îzàîÉŝ É îîàŝ É ôàŝ ô â à î bÉàûçôûp pûŝ Éôç Éŝ pîÉŝ Éŝ ôûVÉÉŝ jîhàîŝÉŝ û’ààîbî É gîÉ bààŝîŝÉ. À pàî É àŝ 2011, â à ÉàÉ É à FàçÉ û pŝîÉ Sàkôzy, É Qàà pàîçîpÉ àûx ôpàîôŝ îîàîÉŝ çôÉ É gîÉ É Kàhàî É LîbyÉ. E CyàûÉ, ’à-àjô ààî É àî pàŝ pÉûVÉ É bÉàûçôûp É îŝçÉÉÉ, ŝôûÉà pàôîŝ Éŝ ôûVÉÉŝ ûîÉûŝÉÉ îŝàîŝÉŝ, É ŝ’àîà ’hôŝîî Éŝ îpôàÉŝ àîçàîŝ pŝÉŝ ŝû pàçÉ, àîŝî ûÉ çÉÉ Éŝ Èîàîŝ, ûî ŝôûîÉÉ Éŝ àçîôŝ pûŝ ôÉŝ É LîbyÉ. Qû’à gàg É Qàà É îÉVÉà É LîbyÉ ? SîçÉÉ îÉ. I à êÉ pÉû É pÉŝîgÉ àŝ à ÉŝûÉ ôù ’ôpàîô ôççî-ÉàÉ à îî pà çÉ É LîbyÉ û çhàôŝ îÉŝçîpîbÉ. E ÉVàçhÉ, ç’Éŝ â ô ûÉ Éŝ SàôûîÉŝ, Éŝ Èîàîŝ É Éŝ ÈgypîÉŝ ÉpôçhÉ àû Qàà ’àbîÉ KhàÉ MÉçhàà, Éx-çhÉ pôîîûÉ û Hààŝ pàÉŝîîÉ, àû ôî ûÉ ç’Éŝ û FèÉ ûŝûà. I Éŝ VîÉ û’ô É ôûVÉà jààîŝ É ŝôûîô àû çôî îŝàô-pàÉŝîîÉ ŝàŝ îgÉ â à ŝôûîô É Hààŝ. À ôg ÉÉ à pôîîûÉ û Qàà â ’gà û Hààŝ pÉû ŝÉ VÉ èŝ ûîÉ pôû à çàûŝÉ É à pàîx àû PôçhÉ-OîÉ. Là ûÉÉÉ ààî-ŝàôûîÉÉ Éŝ ’pîôÉ É çÉ « OîÉ çôpîû » Vôû pà É gà É GàûÉ. Màîŝ É Vôûŝ pô-gÉà àŝ É îVÉ É FàÇôîŝ ChàûVàçy, Vôûŝ É ŝôîÉz àŝŝû-É àVÉç Éŝ îÉŝ ŝîpÉŝ…
***
Introduction
LÉ 23 àî 2017, ’àgÉçÉ É pÉŝŝÉ ààîÉ QNA (Qàà NÉwŝ AgÉçy) pûbîÉ ŝû ŝô ŝîÉ îÉÉ û çôûîû ÉpÉà Éŝ Éxàîŝ ’û pÉû îŝçôûŝ ûÉ ’î àûàî Éû û pÉû pûŝ Ô àŝ à jôûÉ, â ’ôççàŝîô ’ûÉ ç-ôîÉ É ÉîŝÉ É îpÔÉŝ îîàîÉŝ. CÉŝ pôpôŝ É ChÉîkh Tàî BÉ Hàà A Thàî ŝô Éxpôŝîŝ. LÉ jÉûÉ î, ô ŝû É ÔÉ ûàÉ àŝ àûpààVà, àî ’ôgÉ É à pûîŝŝàçÉ É ’Ià çhîîÉ, ûîpîÉ Éŝ çîîûÉŝ â pÉîÉ VôîÉŝ â ’ÉçôÉ É ’Aîîŝàîô àîçàîÉ É pŝÉÉ É Hààŝ çôÉ É « ÉpŝÉà gîîÉ û pÉûpÉ pàÉŝîîÉ ». Dàŝ É çôÉxÉ É pôàîŝàîô gîôàÉ ÉÉ ’AàbîÉ ŝàôûîÉ É à RpûbîûÉ îŝàîûÉ, ŝû ô É îVàî ŝûîÉŝ-çhîîÉŝ, çÉŝ « çààîôŝ » ô ’ÉÉ ’ûÉ bôbÉ. À Rîyà (AàbîÉ ŝàôûîÉ), â Abôû Dhàbî (Èîàŝ ààbÉŝ ûîŝ), â Mààà (BàhÉ) É àû CàîÉ (ÈgypÉ), Éŝ îàŝ ŝÉ çhàïÉ É çôûÉ àû pîôî « ’àVÉûîŝÉ É à àïîŝÉ û pÉîÉ Qàà ». CÉ pîŝôÉ, ûî Éŝ ’àçÉ îàûgûà É çÉ ûî ÉVîÉà à çîŝÉ û GôÉ, îûŝÉ à pûîŝŝàçÉ É Éŝ çôŝûÉçÉŝ Vàŝ-àîçÉŝ ’ûÉfake news. Cà çÉÉ « ’É Éŝ pàŝîôàîô » ûÉ ! C’Éŝ û àûx ô É ôûÉŝ pîèçÉŝ. LÉ ŝîÉ É à QNA à  pîà. DÉŝ ÉûêÉûŝ àîçàîŝ àbîô àû bôû É ûÉûÉŝ ŝÉàîÉŝ à pÉûVÉ É ’îpîçàîô Éŝ Èîàŝ ààbÉŝ ûîŝ àŝ çÉ àçÉ É ŝàbôàgÉ. E àÉà, É Éî pûbî àû bôû É ûÉûÉŝ hÉûÉŝ pà Éŝ àûôîŝ ààîÉŝ ’y àî îÉ. LÉŝ îàŝ Éŝ pàyŝ Vôîŝîŝ û GôÉ çôîûÉ â îûŝÉ Éŝ ŝûppôŝÉŝ çààîôŝ É ’î û Qàà, â Éŝ çôÉÉ, â ŝ’É îîgÉ. U ŝÉû ŝô É çôçhÉ pàVîÉà àûx ôÉîÉŝ Éŝ çîôyÉŝ ŝàôûîÉŝ É îàîŝ : èŝ É ÉÉàî û àçÉ-É É à çybÉààûÉ, Éŝ àççèŝ àû ŝîÉ ’Al JazeeraÉ â ŝô
12
Blocus du Qatar : l’offensive manquée
àppîçàîô ôbîÉ ŝô çôûpŝ. DÉŝ îîÉŝ É çôpÉŝ, ûî ŝÉ VÉô àûx, îôÉTwitterÉ ÉŝŝàgÉŝ ôÇà à ûpîçî û Qàà, ŝÉŝ îÉŝ çôûpàbÉŝ àVÉç ’ÉÉî hîàîÉ îàîÉ, ŝô ŝôûîÉ àûx « gôûpÉŝ ÉôîŝÉŝ » û HÉzbôàh É û Hààŝ. U ôûVÉàû hàŝhàg àppààï pôû ÉxîgÉ à ûpûÉ Éŝ Éàîôŝ îpôàîûÉŝ àVÉç Dôhà. I Éŝ ûîîŝ pûŝ ’û îîô É ôîŝ. LÉŝ Éŝpîŝ ŝô çhàûŝ â bàç É Éŝ pàŝŝîôŝ ŝ’ÉxàçÉbÉ. Là çîŝÉ àÉî ŝô pàôxyŝÉ àŝ à àîÉ û 5 jûî, ôŝûÉ ’AàbîÉ ŝàôûîÉ, Éŝ Èîàŝ ààbÉŝ ûîŝ, ’ÈgypÉ É É BàhÉ çîÉ É ôpÉ Éûŝ Éàîôŝ îpôàîûÉŝ àVÉç É Qàà É çèÉ à ÉÉûÉ É Éûŝ ôîèÉŝ ÉÉŝÉŝ É É Éûŝ ÉŝpàçÉŝ àîÉŝ. O çàî àôŝ ûÉ îVàŝîô ÉÉŝÉ, û àûVàîŝremakeÉ ’ôççûpàîô û KôwÉ pà Éŝ àÉŝ É Sàà HûŝŝÉî, É àôÛ 1990. LÉ pŝîÉ Dôà Tûp, pÉû-êÉ îûÉç pà ŝÉŝ pôçhÉŝ, ŝÉ àîŝŝÉ àÉ â Éŝ wÉÉŝ ûî ôÉ û çî àûx àççûŝàîôŝ àçÉŝ â ’ÉçôÉ É Dôhà. À Wàŝhîgô, àû pàÉÉ ’Èà É àû pàÉÉ É à DÉŝÉ, ç’Éŝ à çôŝÉàîô : RÉx TîÉŝô, É ŝÉçàîÉ ’Èà ûî à ôgÉpŝ îîg à çôpàgîÉ pôîèÉ Exxô, çôŝîèÉ É Qàà çôÉ û pàÉàîÉ îîŝpÉŝàbÉ ; JàÉŝ Màîŝ, É ŝÉçàîÉ â à DÉŝÉ, àppÉÉ ûÉ à bàŝÉ ’A UÉî, ô ôî É Dôhà, àbîÉ pûŝ É 10 000 ŝôàŝ àîçàîŝ, û’ÉÉ Éŝ à pûŝ îpôàÉ É à PîŝûÉ ààbîûÉ, É ûÉ ç’Éŝ â pàî ’ÉÉ ûÉ à çôàîîô îîgÉ pà Éŝ Èàŝ-Uîŝ èÉ à gûÉÉ â ’à îŝàîûÉ ŝû Éŝ háÉŝ îàkîÉ É ŝyîÉ. CôÉ ŝÉ pàŝŝÉ ’û É àî ? Apèŝ ûÉûÉŝ jôûŝ É ôÉÉ, ’àôçÉ pà Akàà É ’àçîVàîô É ’àççô É ÉŝÉ ŝîg ÉÉ É Qàà É à TûûîÉ àî ÉôbÉ à pÉŝŝîô. L’ÉŝçààÉ îîàîÉ ’îà pàŝ pûŝ ôî. L’îVàŝîô ÉÉŝÉ É pÉû pûŝ êÉ ûÉ ôpîô pôû É « QûàÉ ààbÉ », É îŝûÉ ’û àôÉÉ îÉç àVÉç Éŝ 1 000 ŝôàŝ ûçŝ pôyŝ É ûgÉçÉ àû Qàà à bîÉ ôp ÉV. LÉ 23 jûî, Éŝ pàyŝ û QûàÉ çôûîûÉ ûÉ îŝÉ É ÉîzÉ ÉàÉŝ. Iŝ ÉxîgÉ ôàÉ, çôÉ pààbÉ â à ÉVÉ û bôçûŝ É â ûÉ ôàîŝàîô àVÉç Dôhà, à ÉÉûÉ
Introduction
13
É à çhàïÉ A JàzÉÉà, à ûpûÉ Éŝ Éàîôŝ ÉÉ É Qàà É ’Ià, à î û ŝôûîÉ àû Hààŝ pàÉŝîîÉ É É Éàî Éŝ ŝôàŝ ûçŝ. DÉŝ ÉàÉŝ ûî, ŝî ÉÉŝ àîÉ ŝàîŝàîÉŝ, ûîVàûàîÉ â ûÉ îŝÉ ŝôûŝ ûÉÉ É ’îà gàzîÉ. Aû ô É à ÉŝÉ É à ŝôûVÉàîÉ àîôàÉ, ’î Tàî BÉ Hàà A Thàî ôppôŝÉ ûÉ î É ô-ÉçÉVôî çàgô-îûÉ. Lôî É pôVôûÉ, çôÉ çÉàîŝ ’àVàîÉ àôç, ûÉ Vôûîô É pààîŝ â Dôhà, çÉÉ çîŝîô û ChÉîkh ŝûŝçîÉ û ÉxÉ ’ûî àîôàÉ : Éŝ çîôyÉŝ ŝÉ àgÉ ÉîèÉ Éû ôàûÉ, ô îŝ ôûÉ à ŝîîÉçÉ, É, û pÉû pàôû, Éŝ pôàîŝ û jÉûÉ î ô Éû àppàîîô ŝû Éŝ ûŝ É à çàpîàÉ. PÉŝôÉ É VÉû çÉ û pôûçÉ É Éàî. C’Éŝ ’îpàŝŝÉ. Là çîŝÉ ŝ’îŝàÉ àŝ à ûÉ. Là pÉîèÉ É pîçîpàÉ VîçîÉ É çÉÉ ŝîûàîô Éŝ É CôŝÉî É çôôpàîô û GôÉ (CCG), ç É 1981, ûî ŝÉ ôûVÉ ôàÉÉ pààyŝ, àŝ û çôÉxÉ É ôÉ Éŝ Éŝîôŝ àVÉç ’Ià É É Éçôpôŝîîô Éŝ àîàçÉŝ gôpôîîûÉŝ. CôÉçÉ àôŝ ûÉ gûÉÉ ’û ôûVÉàû gÉÉ : ûÉ gûÉÉ ’îûÉçÉ, ôù Éŝ çôhôÉŝ É ôbbyîŝÉŝ Vô jôûÉ É ÔÉ ûÉ ÉàîÉ àîîôÉÉÉ Éŝ îVîŝîôŝ bîÉŝ. LÉŝ ôûVÉÉŝ ÉçhôôgîÉŝ ô pÉîŝ à àŝôàîô Éŝ çhàpŝ É bààîÉ :fake newsàŝ Éŝ îàŝ É ŝû IÉÉ, pîààgÉ îôàîûÉ, çàpàgÉ É ŝîôàîô ŝû Éŝ ŝÉàûx ŝôçîàûx, pÉŝŝîôŝ çôôîûÉŝ îVÉŝÉŝ, pÉŝŝîôŝ pôîîçô-îpôàîûÉŝ, Éç., Éŝ ôpàîôŝ îîàîÉŝ ŝÉ îŝŝî-ûÉ àŝ É ôÉ VîûÉ É ŝÉ îŝpÉŝÉ É ôû Éçôûŝ àûx ôçÉŝ àÉŝ. CÉ pàçÉÉ û Éàî Éŝ ôpàîôŝ Éŝ ôû ŝàû pàçîîûÉ : çôÉ àŝ ’îpôÉ ûÉÉ gûÉÉ, î àû ÉÉ çôûp pà çôûp, ŝàŝ à ’áÉ. LÉŝ bÉîgàŝ, çhàçû Éû ôû, ÉçûÉ ôbbyîŝÉŝ, îûÉçÉûŝ Éspin doctors, â Wàŝhîgô, â BûxÉÉŝ É àŝ Éŝ gàÉŝ çàpîàÉŝ ÉûôpÉÉŝ. Aû pîààgÉ û ŝîÉ É à QNA pôà, É çhô, çÉûî É à bôïÉ àî É ’àbàŝŝàÉû Éŝ Èîàŝ ààbÉŝ ûîŝ â Wàŝhîgô, YôûŝÉ A Oàîbà. CÉ ôûVàgÉ à ôç û ôûbÉ ôbjÉçî. PÉîèÉÉ, ÉxpîûÉ Éŝ ŝôûbÉŝàûŝ àçûÉŝ û PôçhÉ-OîÉ, ûî ŝÉbÉ
14
Blocus du Qatar : l’offensive manquée
çÉ ûÉ ôûVÉÉ îgÉ É àçûÉ àŝ É ôÉ ààbô-ûŝûà, ûÉ îgÉ ûî VîÉ çhîÉ É ôÉ ŝûîÉ, ûÉ ’ô çôyàî jûŝû’â pŝÉ àVààgÉ ŝôû. PôÉ, îŝàîŝÉ àîçà, ÉôîŝÉ, pôbèÉŝ ŝôçîàûx É çôôîûÉŝ, çôîŝ îÉàîûÉŝ É îà-àîûÉŝ, îûÉçÉŝ àgèÉŝ, ôûŝ Éŝ îgîÉŝ ŝô ûîŝ pôû ûÉ Éxpôŝîô. MàûÉ É ôàÉû, ûî pôûàî bîÉ êÉ É ŝûàÉÉ É à gîô. LÉ Qàà pôûàî-î ÉVÉî VîçîÉ É à pôîîûÉ àgèÉ É ’AàbîÉ ŝàôûîÉ, ŝôûçîÉûŝÉ ’àîÉ ŝô ÉàÉŝhîp àçÉ â ŝô îVà îàîÉ ? I Éŝ ÉçôÉ ôp Ô pôû É îÉ. MêÉ ŝî à Éàîô hgôîûÉ ÉxîŝÉ û çÔ É Rîyà, Éŝ àîàçÉŝ ôûÉŝ pà Dôhà ŝô É àûÉ â çàÉ É ŝpÉçÉ ’ûÉ çôôàîô àÉ îÉçÉ. Màîŝ ûÉÉŝ ŝÉô Éŝ çôŝ-ûÉçÉŝ û bôçûŝ û Qàà pôû É ôÉ ààbô-pÉŝîûÉ, É çÉÉŝ É ŝô çhÉç àôç ? LÉ jÉû É ’AàbîÉ ŝàôûîÉ É îŝûÉ--î pàŝ ’êÉ çôÉ-pôûçî É É bîçîÉ É î-îîVÉ â ’Ià, àû Qàà É àûx Èîàŝ ààbÉŝ ûîŝ ? Aûà É ûÉŝîôŝ ûî ÉŝÉ ôûVÉÉŝ â ’hÉûÉ ôù çÉŝ îgÉŝ ŝô çîÉŝ, àîŝ û’î çôVîÉ É ŝÉ pôŝÉ É É Éxàîà Éŝ Éàŝ É Éŝ àbôûîŝŝàŝ. Cà çÉ ûî ŝÉ jôûÉ àçûÉÉÉ àŝ çÉÉ çîŝÉ û GôÉ É çôçÉÉ pàŝ ŝÉûÉÉ É ôÉ ààbÉ : ŝÉŝ ÉÉŝ ŝàbîîŝàÉûŝ pôûàîÉ ŝÉ ÉŝŝÉî bîÉ pûŝ àgÉÉ. DÉûxîèÉÉ, î àû àppÉÉ ûÉ à çîŝÉ ûî à bû É 5 jûî 2017 çôŝîûÉ û ôîàbÉ çàŝ ’ûÉ. Cà ŝ’y pôîÉ, ŝàŝ îÉ, ôûÉ à pàôpîÉ Éŝ îŝûÉŝ É à bÉîgàçÉ pôŝôÉÉ : gûÉÉ çôôîûÉ, ŝàçîôŝ, gûÉÉ É ’îô-àîô (pôpàgàÉ), çybÉààûÉŝ É bààîÉ ’îûÉçÉ. DÉŝ ÉVîÉŝ àçîôŝ ŝyŝàîûÉÉ àVà ôûÉ àçîô îîàîÉ, É pôû àîÉ ’çôôîÉ ’ûÉ àçîô îîàîÉ. I ŝ’àgî ôç îçî, â àVÉŝ ’ààyŝÉ Éŝ ôyÉŝ Épôyŝ, É çôpÉÉ Éŝ ôÉŝ ûÉ pÉûVÉ pÉÉ Éŝ ûûÉŝ ôpàîôŝ îîàîÉŝ, ’É ààyŝÉ Éŝ îpàçŝ pôÉîÉŝ É Éûŝ ûŝàgÉŝ pôŝŝîbÉŝ.