//img.uscri.be/pth/313326555f4f90a8220f007e9e64e4da54430fa7
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 3,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

La parure et autres contes cruels (édition enrichie)

De
96 pages
Edition enrichie comportant un carnet de lecture pour connaître l’auteur et mieux comprendre son œuvre.
Une femme égarant la parure de diamants qu'une amie lui a prêtée pour la soirée... Un lâche à la veille du duel qu'il a imprudemment provoqué... Un vieux cheval devenu inutile... Un petit paysan que ses parents, par amour, ont refusé de vendre au couple aisé qui voulait l'adopter... Un vieillard moribond qui ne se décide pas à mourir...
Cinq destins cruels, racontés avec noirceur et drôlerie par l'un de nos plus grands conteurs.
Titre recommandé par l'Education Nationale, au programme de 4e.
Voir plus Voir moins
CoLLectIon dIrIgée par Jean-PhILIppe Arrou-VIgnod
Pôû É sàvôî ûs : H://www.çÉçÉ-ÉsÉîÉmÉ.f
ïûsàîô É çôûvÉûÉ : AôîÉ Rôzô
© Èîîôs Gàîmà JÉûÉssÉ, 2014, ôû És ôÉs É É CàÉ É ÉçûÉ
Gûy É Màûàssà
à àûÉ É àûÉs çôÉs çûÉs
ïûsàîôs ’AôîÉ Rôzô
NôÉs É CàÉ É ÉçûÉ à PHîîÉ DÉÉûçH
Gallimard Jeunesse
La parure
C’àî ûÉ É çÉs jôîÉs É çHàmàÉs iÉs, És, çômmÉ à ûÉ ÉÉû û Ésî, às ûÉ fàmîÉ ’Émôys. EÉ ’àvàî às É ô, às ’ÉsàçÉs, àûçû môyÉ ’êÉ çôûÉ, çôm-îsÉ, àîmÉ, ôûsÉ à û HômmÉ îçHÉ É îs-îû ; É ÉÉ sÉ àîssà màîÉ àvÉç û Éî 1 çômmîs û mîîsèÉ É ’ïsûçîô ûbîqûÉ. EÉ fû sîmÉ, É ôûvà êÉ àÉ ; màîs mà-HÉûÉûsÉ çômmÉ ûÉ çàssÉ ; çà És fÉmmÉs ’ô ôî É çàsÉ î É àçÉ, Éû bÉàû, Éû 2 âçÉ É Éû çHàmÉ Éû sÉvà É àîssàçÉ É É fàmîÉ. Éû iÉssÉ àîvÉ, Éû îsîç ’-àçÉ, Éû sôûÉssÉ ’Ésî sô Éû sÉûÉ Hî-àçHîÉ, É fô És iÉs û ÉûÉ És àÉs És ûs àÉs àmÉs.
1. Cômmîs : Émôy. 2. NàîssàçÉ : ààÉàçÉ À à ôbÉssÉ. 7
EÉ sôûffàî sàs çÉssÉ, sÉ sÉà É ôû ôûÉs És îçàÉssÉs É ôûs És ûxÉs. EÉ sôûffàî É à àûvÉ É sô ôÉmÉ, É à mîsèÉ És mûs, É ’ûsûÉ És sîèÉs, É à àîÉû És ôffÉs. TôûÉs çÉs çHôsÉs, ô ûÉ àûÉ fÉmmÉ É sà çàsÉ É sÉ sÉàî mêmÉ às àÉÇûÉ, à ôûàîÉ É ’îîàîÉ. à vûÉ É à ÉîÉ BÉôÉ qûî fàîsàî sô HûmbÉ màÉ vÉîàî É ÉÉ És ÉÉs sôs É És êvÉs Éûs. EÉ sôÉàî àûx àîçHàmbÉs mûÉÉs, çàîôÉs àvÉç És ÉûÉs ôîÉàÉs, çàîÉs à É HàûÉs ô-çHèÉs É bôzÉ, É àûx Éûx às vàÉs É çûôÉ çôûÉ qûî ômÉ às És àÉs fàûÉûîs, 1 àssôûîs à à çHàÉû ôûÉ û çàôîfèÉ . EÉ sôÉàî àûx às sàôs vêûs É sôîÉ àçîÉÉ, àûx mÉûbÉs is ôà És bîbÉôs îÉsîmàbÉs, É àûx Éîs sàôs çôqûÉs, àfûms, fàîs ôû à çàûsÉîÉ É çîq HÉûÉs àvÉç És àmîs És ûs îîmÉs, És HômmÉs çôûs É ÉçHÉçHs ô ôûÉs És fÉmmÉs ÉvîÉ É sîÉ ’àÉîô. Qûà ÉÉ s’àssÉyàî, ôû É, Évà à àbÉ ôÉ çôûvÉÉ ’ûÉ àÉ É ôîs jôûs, É fàçÉ É sô màî qûî çôûvàî à sôûîèÉ É çàà ’û àî ÉçHà : « AH ! É bô ô-àû-fÉû ! jÉ É sàîs îÉ É mÉîÉû qûÉ çÉà… », ÉÉ sôÉàî àûx És is, àûx àÉÉîÉs ÉûîsàÉs, àûx àîs-sÉîÉs Éûà És mûàîÉs É ÉsôàÉs
1. CàôîfèÉ : àîàÉû.
8
àçîÉs É ’ôîsÉàûx àÉs àû mîîÉû ’ûÉ fôê É fÉîÉ ; ÉÉ sôÉàî àûx às Éxqûîs sÉvîs É És vàîssÉÉs mÉvÉîÉûsÉs, àûx ààÉîÉs çHû-1 çHôÉs É çôûÉs àvÉç û sôûîÉ É sHîx , ôû É màÉà à çHàî ôsÉ ’ûÉ ûîÉ ôû És àîÉs É îôÉ. EÉ ’àvàî às É ôîÉÉs, às É bîjôûx, îÉ. E ÉÉ ’àîmàî qûÉ çÉà ; ÉÉ sÉ sÉàî fàîÉ ôû çÉà. EÉ ÉÛ à sî àîÉ, êÉ ÉvîÉ, êÉ sûîsàÉ É ÉçHÉçHÉ. EÉ àvàî ûÉ àmîÉ îçHÉ, ûÉ çàmààÉ É çôû-vÉ qû’ÉÉ É vôûàî ûs àÉ vôî, à ÉÉ sôûffàî É ÉvÉà. E ÉÉ Éûàî Éà És jôûs ÉîÉs, É çHàî, É ÉÉ, É sÉsôî É É ÉssÉ.
O, û sôî, sô màî Éà, ’àî ôîÉûx É Éà À à màî ûÉ àÉ ÉvÉôÉ. – TîÉs, î-î, vôîçî qûÉqûÉ çHôsÉ ôû ôî. EÉ çHîà vîvÉmÉ É àîÉ É É îà ûÉ çàÉ îmîmÉ qûî ôàî çÉs môs : « É mîîsèÉ É ’ïsûçîô ûbîqûÉ É MmÉ GÉôÉs RàmôÉàû îÉ M. É MmÉ ôî-sÉ É Éû fàîÉ ’HôÉû É vÉî àssÉ à sôîÉ À ’HÔÉ û mîîsèÉ, É ûî 18 jàvîÉ. » Aû îÉû ’êÉ àvîÉ, çômmÉ ’Ésàî sô màî, ÉÉ jÉà àvÉç î ’îvîàîô sû à àbÉ, mûmûà :
1. SôûîÉ É sHîx : sôûîÉ mysîÉûx.
9
– QûÉ vÉûx-û qûÉ jÉ fàssÉ É çÉà ? Màîs, mà çHîÉ, jÉ Ésàîs qûÉ û sÉàîs çôÉÉ. Tû É sôs jàmàîs, É ç’És ûÉ ôççàsîô, çÉà, ûÉ bÉÉ ! J’àî Éû ûÉ ÉîÉ îiîÉ À ’ôbÉî. Tôû É môÉ É vÉû ; ç’És ès ÉçHÉçH É ô ’É ôÉ às bÉàûçôû àûx Émôys. Tû vÉàs À ôû É môÉ ôfiçîÉ. EÉ É Éààî ’û œî îî, É ÉÉ çàà àvÉç îmàîÉçÉ : – QûÉ vÉûx-û qûÉ jÉ mÉ mÉÉ sû É ôs ôû àÉ À ? ï ’y àvàî às sô ; î bàbûîà : Màîs à ôbÉ àvÉç àqûÉÉ û vàs àû HâÉ. EÉ mÉ sÉmbÉ ès bîÉ, À môî… ï sÉ û, sûfàî, Éû, É vôyà qûÉ sà fÉmmÉ Éûàî. DÉûx ôssÉs àmÉs ÉsçÉàîÉ ÉÉmÉ És çôîs És yÉûx vÉs És çôîs É à bôûçHÉ ; î bàyà : – Qû’às-û ? qû’às-û ? Màîs, à û Éffô vîôÉ, ÉÉ àvàî ôm sà ÉîÉ É ÉÉ ôî ’ûÉ vôîx çàmÉ É Éssûyà sÉs jôûÉs HûmîÉs : – RîÉ. SÉûÉmÉ jÉ ’àî às É ôîÉÉ É à çôsqûÉ jÉ É Éûx àÉ À çÉÉ fêÉ. DôÉ à çàÉ À qûÉqûÉ çôèûÉ ô à fÉmmÉ sÉà mîÉûx 1 îÉ qûÉ môî. ï àî sô. ï Éî :
1. NîÉ : HàbîÉ.
10
– Vôyôs, MàHîÉ. CômbîÉ çÉà çôÛÉàî-î, ûÉ ôîÉÉ çôvÉàbÉ, qûî ôûàî É sÉvî ÉçôÉ É ’àûÉs ôççàsîôs, qûÉqûÉ çHôsÉ É ès sîmÉ ? EÉ lçHî qûÉqûÉs sÉçôÉs, àbîssà sÉs çômÉs É sôÉà àûssî À à sômmÉ qû’ÉÉ ôû-vàî ÉmàÉ sàs s’àîÉ û Éfûs îmmîà É 1 ûÉ Éxçàmàîô ÉffàÉ û çômmîs çôômÉ. Ei, ÉÉ ôî É Hsîà : JÉ É sàîs às àû jûsÉ, màîs î mÉ sÉmbÉ qû’àvÉç qûàÉ çÉs fàçs jÉ ôûàîs àîvÉ. ï àvàî û Éû âî, çà î sÉvàî jûsÉ çÉÉ sômmÉ ôû àçHÉÉ û fûsî É s’ôffî És àîÉs É çHàssÉ, ’ sûîvà, às à àîÉ É NàÉÉ, àvÉç qûÉqûÉs àmîs qûî ààîÉ îÉ És àôûÉÉs, à À, É îmàçHÉ. ï î çÉÉà : Sôî. JÉ É ôÉ qûàÉ çÉs fàçs. Màîs âçHÉ ’àvôî ûÉ bÉÉ ôbÉ.
É jôû É à fêÉ àôçHàî, É MmÉ ôîsÉ sÉmbàî îsÉ, îqûîèÉ, àxîÉûsÉ. Sà ôîÉÉ àî êÉ çÉÉà. Sô màî ûî î û sôî : Vôyôs, û És ôûÉ ÔÉ ÉûîsQû’às-û ? ôîs jôûs. E ÉÉ ôî : CÉà m’ÉûîÉ É ’àvôî às û bîjôû, às ûÉ
1. EffàÉ : àHûîÉ, sûiÉ.
11
1 îÉÉ, îÉ À mÉÉ sû môî. J’àûàî ’àî mîsèÉ çômmÉ ôû. J’àîmÉàîs ÉsqûÉ mîÉûx É às àÉ À çÉÉ sôîÉ. ï Éî : Tû mÉàs És lÉûs àûÉÉs. C’És ès çHîç É çÉÉ sàîsô-çî. Pôû îx fàçs û àûàs Éûx ôû ôîs ôsÉs màîiqûÉs. EÉ ’àî ôî çôvàîçûÉ. Nô… î ’y à îÉ É ûs Hûmîîà qûÉ ’àvôî ’àî àûvÉ àû mîîÉû É fÉmmÉs îçHÉs. Màîs sô màî s’çîà : QûÉ û És bêÉ ! Và ôûvÉ ô àmîÉ MmÉ FôÉs-îÉ É ÉmàÉ-ûî É É êÉ És bîjôûx. Tû És bîÉ àssÉz îÉ àvÉç ÉÉ ôû fàîÉ çÉà. EÉ ôûssà û çî É jôîÉ. – C’És vàî. JÉ ’y àvàîs ôî És. É ÉÉmàî, ÉÉ sÉ Éî çHÉz sô àmîÉ É ûî çôà sà ÉssÉ. MmÉ FôÉsîÉ àà vÉs sô àmôîÉ À àçÉ, î û àÉ çôffÉ, ’àôà, ’ôûvî, É î À MmÉ ôîsÉ : – CHôîsîs, mà çHèÉ. EÉ vî ’àbô És bàçÉÉs, ûîs û çôîÉ É ÉÉs, ûîs ûÉ çôîx vîîÉÉ, ô É îÉÉîÉs, ’û àmîàbÉ àvàî. EÉ Éssàyàî És àûÉs Évà à àçÉ, Hsîàî, É ôûvàî sÉ çîÉ À És qûîÉ, À És ÉÉ. EÉ Émààî ôûjôûs :
1. MîsèÉ : mîsàbÉ.
12