//img.uscri.be/pth/0de46b5b810cfb7b434641ed686dc6c0e1ce9b27
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 5,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Le Capitaine Fracasse (version abrégée)

De
352 pages
folio junior TEXTES CLASSIQUES
De nouvelles éditions pour rendre clairs et accessibles les grands textes du passé. Et un Carnet de lecture pour connaître l’auteur et mieux comprendre son œuvre.
Voir plus Voir moins
CoLLectIon dIrIgée par Jean-PhILIppe Arrou-VIgnod
CÉàîÉs àÉs œûvÉs îàîÉs, à Éû ôûÉû É Éû Ésî, ÉûvÉ çôûàÉ û jÉûÉ ÉçÉû. NôÉ çôÉçîô É ôôsÉ És vÉsîôs àbÉs, fàîÉs É çôûÉs îvîsîbÉs, sàs çîûÉ î sûms, qûî ÉsÉ àîsî fîèÉs â ’Ésî û ÉxÉ ôîîà É â à àûÉ É ’àûÉû.
Pôû É sàvôî ûs :
://www.çÉçÉ-ÉsÉîÉmÉ.f
Illustrationde couverture: Antoine Ronzon
© Èîîôs Gàîmà JÉûÉssÉ, 2014, ôû És ôÉs É É CàÉ É ÉçûÉ
TôîÉ GàûîÉ
É çàîàîÉ FàçàssÉ
Èîîô àbÉ à Pàîçîà Aôû-Vîô
NôÉs É CàÉ É ÉçûÉ à PîîÉ DÉÉûç
Gallimard Jeunesse
ï É çáÉàû É à mîsèÉ
Sû ûÉ É çÉs çôîÉs çàÉs És àÉs, ÉÉ Dàx É Mô-É-Màsà, s’Évàî, sôûs É èÉ É ôûîs Xïïï, 1 ûÉ É çÉs ÉîômmîèÉs sî çômmûÉs É GàsçôÉ, É qûÉ És vîàÉôîs çôÉ û ôm É çáÉàû. DÉûx ôûs ôÉs ôàîÉ àû màôî û àsÉç àssÉz fôà. É vôyàÉû qûî ÉÛ àÉÇû É ôî É çàsÉ ’ÉÛ 2 jû ûÉ ÉmÉûÉ çôvÉàbÉ ôû û ôbÉÉàû É ôvîçÉ ; màîs, É àôçà, sô àvîs sÉ fÛ môîi. É çÉmî qûî mÉàî É à ôûÉ â ’àbîàîô s’àî ûî â û ôî sÉîÉ. DÉûx ôîèÉs ÉmîÉs ’Éàû É ûîÉ É àbîÉs à És ÉôûîÉs môîàîÉ qû’àçîÉÉmÉ És vôîûÉs àvàîÉ àss à â. O É vôyàî àûçûÉ ÉmÉîÉ É às ûmàî, É És bôûs-sàîÉs, çàÉs É ôûÉÉÉs bîàÉs, É ààîs-sàîÉ às àvôî  çàÉs Éûîs ôÉms. DÉ àÉs àqûÉs É èÉ jàûÉ màbàîÉ És ûîÉs bûîÉs É sôôÉs És ôîs. Sû És ôûzÉ fÉêÉs
1. GÉîômmîèÉ : màîsô É çàmàÉ ’û ÉîômmÉ, ç’És-â-îÉ ’û mÉmbÉ É à ôbÉssÉ. 2. HôbÉÉàû : ÉîômmÉ É ÉîÉ ôbÉssÉ, vîvà sû sÉs ÉÉs.
7
É à fàÇàÉ, î y É àvàî ûî bàÉs à És àçÉs. à ôÉ àî sûmôÉ ’û bàsô fûsÉ qûÉ É ûs 1 àbîÉ àû ’àmÉs ÉÛ  îmûîssà â çîffÉ. És vààûx É à ôÉ ôffàîÉ ÉçôÉ qûÉqûÉs ÉsÉs É ÉîûÉ sà É bœûf É sÉmbàîÉ ôûî É Éû à É àbÉmÉ. U sÉû bàà s’ôûvàî É sûf-isàî â à çîçûàîô És ÔÉs vîÉmmÉ Éû ôm-bÉûx û çàsÉ. DÉs îs ’îôÉÉs ôbîàîÉ É fàÉ És çÉmîÉs É És àÉs És fÉêÉs, É, sàs û mîçÉ iÉ É fûmÉ qûî sôàî ’û ûyàû É bîqûÉs, ô àûàî û çôîÉ É ôîs îàbî. C’àî É sÉû sîÉ É vîÉ qûÉ ôá à màîsô, çômmÉ çÉs môûàs ô ’ÉxîsÉçÉ É sÉ vèÉ qûÉ à à vàÉû É Éû sôûflÉ. E ôûssà à ôÉ, qûî ôûàî àvÉç ûÉ vîÉÉ màûvàîsÉ ûmÉû, ô sÉ ôûvàî sôûs ûÉ ÉsèçÉ É vôÛÉ ôîvàÉ. Dàs És àÉs É à çôû, ôûssàîÉ ’ôîÉ, à fôÉ àvôîÉ É à çîûë, É És àvs àîÉ Éçàs ’ÉbÉ vÉÉ. Qûà àû jàî ûî-mêmÉ, î Éôûàî ôûçÉmÉ 2 â ’à É àîÉ ôû É fôê vîÉÉ. És bûîs, Ésîs â màqûÉ É Éssî És bôûÉs É És àÉs, àîÉ ÉvÉûs És àbûsÉs. És ôçÉs sÉ çôîsàîÉ ’û bô â ’àûÉ És sÉîÉs É vôûs àççôçàîÉ àû àssàÉ ôû vôûs ÉmêçÉ ’àÉ ûs ôî. Dàs ’çûîÉ, ôù vî çÉvàûx ÉûssÉ û Éî â 3 ’àîsÉ, û màîÉ bîÉ îàî ’û áÉîÉ vîÉ qûÉqûÉs
1. Hàû ’àmÉs : ÉsôÉ Éà ÉîsÉ É ôûÉs És fàmîÉs ôbÉs É É Éûs àmôîîÉs. 2. HàîÉ : bûîssô sÉ. 3. BîÉ : Éî çÉvà.
8
bîs É àîÉ û bôû É sÉs És jàûÉs É çàûs-sÉs. Aû sÉûî û çÉî, û çîÉ ûîqûÉ, lôà às sà Éàû ô àÉ, sômmÉîàî É mûsÉàû ôs sû ’ôÉî-É Éû Émbôû É sÉs àÉs. ôsqû’ô vôûàî É às ’àbîàîô, ô É-çôàî û ômÉ ÉsçàîÉ â àmÉ É bôîs àîÉ É bàûsÉ. ï àî É îÉÉ jûsqû’àû ÉmîÉ, É bîqûÉs É É bôîs â àî É â. UÉ ôÉ vÉÉ ôàî àssàÉ às ûÉ îèçÉ qûî àvàî û sÉvî É sàÉ â màÉ àûx Éms fàbûÉûx ôù ’ô màÉàî às çÉ ôîs sÉ. Aû mîîÉû É à sàÉ iûàî ûÉ àbÉ É ôîîÉ 1 ôîçî, qûÉ És àÉs àvàîÉ îqûÉ É mîîÉs É ôûs. Cîq ôû sîx çàîsÉs ÉçôûvÉÉs É vÉôûs àîssàîÉ çàÉ Éû bôûÉ à És çîûÉs É ’ôffÉ É bôîàîÉ sû És îÉs îmàîs. DÉ çÉÉ sàÉ ô àî às ûÉ àûÉ û Éû môîs àÉ. MîÉ Éîs bûîs îqûîàîÉ ’ôÉîÉ É ’Ésî û vîsîÉû. És sôûîs îôàîÉ, És vÉs áàîÉ É bôîs És ôûÉs àvÉç û bûî É îmÉ sôûÉ, É ’ôôÉ É à mô fààî ’ÉûÉ sû És àÉàûx És bôîsÉîÉs. U î â çôôÉs, fÉm à És îÉàûx, ôççûàî û çôî É à îèçÉ. UÉ àbÉ É bôîs ôî, û mîôî ôûbÉ É ôûçÉ, û fàûÉûî çômàîÉ ’àmÉûbÉ-mÉ É çÉÉ çàmbÉ, â à îûÉû àbîàbÉ ôû û ômmÉ qûî ’ÉÛ çàî î És Ésîs î És ÉvÉàs. E ôûvà à ôÉ qûî sÉ ôûvàî àû fô, ô çôû-vàî çôfûsmÉ ûÉ ÉiàÉ É çàmbÉs àbÉs,
1. TàÉ : îsÉçÉ qûî sÉ ôûî É bôîs.
9
àû àqûÉ îsjôî, sÉm É vîÉs bîsÉs, àûx mûàîÉs ûÉs ôû â Émî çôûvÉÉs É qûÉqûÉs àmbÉàûx É àîssÉîÉ ÉffàÉ, àûx àfôs àîssà ààÉ És àÉs É àssÉ ’Éàû û çîÉ. Aû-Éssûs, às És ÉîÉs, àîÉ, Éà É jôû, És îbôûx, És çôûÉÉs É És çôûçàs. É ôî Éffô É vî Éôîs àîssàî ÉÉ É sôî îbÉ-mÉ çÉs àîmàbÉs ôîsÉàûx. És îèçÉs û Éz-É-çàûssÉ É çôÉàîÉ îÉ qû’ûÉ Émî-ôûzàîÉ É bôÉs É àîÉ, És áÉs É màs É qûÉqûÉs mÉûs îsûmÉs É jàîàÉ. Dàs ’ûÉ ’ÉÉs sÉ vôyàî ûÉ àîàssÉ ôlÉ É fÉûîÉs sèçÉs É b É TûqûîÉ, àvÉç ûÉ çôûvÉûÉ É àîÉ qûî ààîssàî êÉ É î É ’ûîqûÉ vàÉ û màôî. à sÉûÉ îèçÉ û Éû vîvàÉ û çáÉàû sÉ àî à çûîsîÉ, ô à çÉmîÉ Évôyàî àû çîÉ çÉ É ûàÉ bàçáÉ. U màîÉ fÉû çàî à màmîÉ. ’Éàû ÉÉmÉ çàûffÉ àvàî iî à sÉ mÉÉ â ôÉ : qûÉqûÉs fÉûîÉs É çôûx, bôà àvÉç ’çûmÉ ôû çÉ 1 2 bôûÉ ûs qûÉ sàîàÉ . U vîÉûx çà ôî, màîÉ, É, ô É ôî ômb àîssàî vôî à àçÉs à Éàû bÉûáÉ, àî àssîs sû sô ÉîèÉ àûssî ès û fÉû qûÉ çÉà àî ôssîbÉ sàs sÉ îÉ És môûsàçÉs, É ixàî sû à màmîÉ sÉs û-ÉÉs vÉÉs.
1. BôûÉ : bôûîô. 2. SàîàÉ : qûî àÉÉ És mœûs àûsèÉs É ûÉs És àbîàs É SàÉ, às ’Aîqûî.
10
CÉ çà ôû sÉû, às çÉÉ çûîsîÉ, sÉmbàî fàîÉ à sôûÉ ôû ûî-mêmÉ, É ç’àî sàs ôûÉ ûî qûî àvàî îsôs sû à àbÉ É çêÉ ûÉ àssîÉÉ, û ôbÉÉ ’àî, É û ô É ès. Qûî Évàî s’àssÉôî â çÉ môÉsÉ çôûvÉ àô às çÉ màôî sàs àbîàs ? É çà Ésàî îmmôbîÉ â sô ôsÉ, çômmÉ ûÉ sÉîÉÉ qû’ô à ôûbî É ÉÉvÉ. Ei û às sÉ i ÉÉÉ, às ôû É Ésà, çÉûî ’ûÉ ÉsôÉ áÉ ; ûÉ ÉîÉ ôûx ààbÉ sôà, É ôqûÉ É à ôÉ îÇà, É û bôômmÉ, môîî àysà, môîî ômÉsîqûÉ, i sô ÉÉ às à çûîsîÉ. À ’ààîîô û ôûvÉàû vÉû, É çà ôî qûîà És çÉÉs É ’áÉ É sÉ vî fôÉ àmîçàÉmÉ çôÉ sÉs jàmbÉs, àqûà É ôs, É fàîsà sôî É sà ôÉ çÉ mûmûÉ Éôû qûî És É ûs àû sîÉ É sàîsfàçîô çÉz à àçÉ fîÉ. – BîÉ, bîÉ, BÉzbû, î É vîÉîà É sÉ çôû-bà ôû àssÉ â Éûx ôû ôîs ÉîsÉs sà màî çàÉûsÉ sû É ôs É û çà ; jÉ sàîs qûÉ û m’àîmÉs, É ôûs sômmÉs àssÉz sÉûs îçî, mô àûvÉ màÉ É môî, ôû ’êÉ às îsÉsîbÉs àûx çàÉssÉs ’ûÉ bêÉ ûÉ ’ámÉ, màîs qûî ôûà sÉmbÉ vôûs çômÉÉ. CÉs mûûÉÉs ôîÉssÉs àçÉvÉs, É çà sÉ mî â màçÉ Évà ’ômmÉ É É ûîà û çÔ É à màmîÉ qû’î Éààî ’û àî É çôvôîîsÉ É ûs àÉîssà û môÉ, çà BÉzbû çômmÉÇàî â vîÉîî, î àvàî ’ôÉîÉ môîs iÉ, ’œî môîs É-Çà, à àÉ môîs ÉsÉ qû’àûÉfôîs, É És ÉssôûçÉs qûÉ ûî ôffàî jàîs à çàssÉ àûx ôîsÉàûx É àûx sôûîs
11
îmîûàîÉ sÉsîbÉmÉ ; àûssî É qûîàî-î às É à ûÉÉ çÉ àôÛ ô î Ésàî àvôî sà à É qûî ûî fàîsàî sÉ ôûçÉ És bàbîÉs à àîçîàîô. PîÉÉ, ç’àî É ôm û vîÉûx sÉvîÉû, î ûÉ ôî-É É bôûÉs, à jÉà sû É fÉû â Émî mô, És bî-îÉs çàqûèÉ É sÉ ôîÉ, É bîÉÔ à làmmÉ, ôûssà û lô É fûmÉ, sÉ àÉà vîvÉ É çàîÉ. ï s’àssî sôûs É màÉàû É à çÉmîÉ, sû û Ésçà-bÉàû É bôîs, àyà BÉzbû â çÔ É ûî. É ÉlÉ û fÉû çàîàî sà iûÉ, qûÉ És àÉs, É sôÉî, É à àî É És îÉmîÉs És sàîsôs àvàîÉ 1 bôûçàÉ ; És sôûçîs ôîs çôàsàîÉ àvÉç sà çÉ-vÉûÉ É ÉîÉ. CômmÉ És És É à àçÉ bàsqûÉ, î àvàî à iûÉ àôÉ É É Éz É bÉç ’ôîsÉàû É ôîÉ. 2 UÉ sôÉ É îvÉ àûx àôs Éîs Éçôûvàî â Émî sà vÉsÉ É çàmôîs mîôîÉ É ôîçîÉ à Éôîs àû fôÉmÉ É à çûîàssÉ ; çà PîÉÉ àvàî  sôà, É qûÉqûÉs ÉsÉs É sô ààîs mîîàîÉ àîÉ ûî-îss às sà ôîÉÉ çîvîÉ. BÉzbû, àççôûî às 3 à çÉÉ, É fàçÉ É ûî, ’û àî fàmîqûÉ É îÉûx, sûîvàî àvÉç ûÉ àÉîô ôfôÉ É bôûîôÉmÉ àsmàîqûÉ É à màmîÉ. É jÉûÉ màÉ àÉ bîÉ â vÉî àûjôû’ûî, mûmûà PîÉÉ, É vôyà â àvÉs És vîÉs Éfû-mÉs É jàûÉs s’ÉîÉ à ÉîèÉ bàÉ ûmîÉûsÉ û çôûçà. QûÉ àîsî Éû-î ôûvÉ â sÉ ômÉÉ
1. BôûçàÉ : ÉssçÉ. 2. îvÉ : ûîfômÉ û ômÉsîqûÉ. 3. FàmîqûÉ : qûî sôûffÉ É à fàîm.
12