Le dernier catéchisme illustré

Le dernier catéchisme illustré

-

Livres
138 pages

Description

Louis-Philippe Hébert LE DERNIER CATÉCHISME ILLUSTRÉ POÈMES EN PROSE Les Éditions de La Grenouillère Livre de poche Illustrations de Micheline Lanctôt À LA PARUTION DU RECUEILLE PETIT CATÉCHISMEEN 1972 AUX ÉDITIONS DE L’HEXAGONE, ILS ONT COMMENTÉ « Jesoupçonne Louis-Philippe Hébert de s’adonner avec intempérance à la bonne vieille écriture automatique, ou sinon, d’être friand de certains carrés de sucre [LSD]… » Régis Tremblay,Le Soleil « Son recueil,Le petit catéchisme, ne contient ni message, ni expression particulière de sentiment, ni cri de l’âme. C’est un recueil écrit selon une certaine technique qui consiste à employer des mots, à l’intérieur de la phrase, en les vidant de leur sens original et en espérant qu’ils en acquièrent un autre. » Jean-Guy Pilon,Le Devoir « Le feu est passé par là, pour tout détruire et ne laisser place, sur la plaine rase de l’esprit carbonisé, qu’à des gamineries loufoques : que le lecteur ne s’attende pas à trouver des diamants. Mais l’absurde, la discontinuité, un surréalisme décadent, insignifiant, illisible. » Anonyme,Le Livre canadien « Non,non, détrompez-vous! Les récits nouveaux [de SF] ne sont jamais lus que par de nouveaux lecteurs qui, eux, les apprécient. Les anciens n’évoluent pas, ils meurent! Tout simplement. Tenez-vous-le pour dit.

Informations

Publié par
Date de parution 01 octobre 2018
Nombre de visites sur la page 3
EAN13 9782924758212
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Louis-Philippe Hébert LE DERNIER CATÉCHISME ILLUSTRÉ
POÈMES EN PROSE Les Éditions de La Grenouillère Livre de poche
Illustrations de Micheline Lanctôt
À LA PARUïON DU RECUEïLLE PETIT CATÉCHISMEEN 1972 AUX èDïïONS DE L’HEXAGONE, ïLS ON COMMENè
« JÉ ŝôûÇôÉ Lôûîŝ-PîîÉ HbÉ É ŝ’áôÉ áÉç îÉáçÉ Ā á bôÉ îÉîÉ çîûÉ áûôáîqûÉ, ôû ŝîô, ’êÉ îá É çÉáîŝ çáŝ É ŝûçÉ [LSD]… » Rîŝ Ébáy,Le Soleil
« Sô ÉçûÉî,Le petit catéchisme, É çôîÉ î ÉŝŝáÉ, î ÉÉŝŝîô áîçûîÉ É ŝÉîÉ, î çî É ’É. C’Éŝ û ÉçûÉî çî ŝÉô ûÉ çÉáîÉ ÉçîqûÉ qûî çôŝîŝÉ Ā ÉôyÉ Éŝ ôŝ, Ā ’îîÉû É á áŝÉ, É Éŝ îá É Éû ŝÉŝ ôîîá É É Éŝá qû’îŝ É áçqûîÉ û áûÉ. » JÉá-Gûy Pîô,Le Devoir
« LÉ Éû Éŝ áŝŝ á Ā, ôû ôû ûîÉ É É áîŝŝÉ áçÉ, ŝû á áîÉ áŝÉ É ’Éŝî çábôîŝ, qû’Ā Éŝ áîÉîÉŝ ôûôqûÉŝ : qûÉ É ÉçÉû É ŝ’áÉÉ áŝ Ā ôûÉ Éŝ îá-áŝ. Máîŝ ’ábŝûÉ, á îŝçôîûî, û ŝûáîŝÉ çá-É, îŝîîîá, îîŝîbÉ. » AôyÉ,Le Livre canadien
« Nô, ô, ôÉz-ôûŝ ! LÉŝ çîŝ ôûÉáû [É SF] É ŝô jááîŝ ûŝ qûÉ á É ôûÉáû ÉçÉûŝ qûî, Éû, Éŝ áçîÉ. LÉŝ áçîÉŝ ’ôûÉ áŝ, îŝ ÉûÉ ! ôû ŝîÉÉ. ÉÉz-ôûŝ-É ôû î. » JáçqûÉŝ Sáôû, E ÉÉîÉ áÉç ’áûÉûĀ á áîô çûûÉÉ
« QûÉŝîô É îîáîô, HbÉ ôûáî ŝ’îŝçîÉ áŝ á áîîô Éŝ çôÉÉûŝ É á áîîô îáîÉ É ŝîçÉ ôbîÉçÉ : Éŝ Láûáô, AÉ Jáy, Ráyô RôûŝŝÉ, HÉî Mîçáû, CáûÉ GáûÉáû, áîŝî qûÉ áŝ á îÉ Éŝ ááŝîqûÉûŝ ôÉÉŝ Éŝ Káká É JôÉ Lûîŝ
BôÉŝ qûî ÉÉ É îŝçôûŝ á áîŝáîô û qûôîîÉ É çôÉŝÉ ’ûîôçî û îŝçôûŝ ŝû É É. Dáŝ çÉÉ ôîqûÉ, î ’y á áŝ É áî, î ’y á qûÉ çÉ qûÉ çáqûÉ ôî É ûÉ áÉ, îî áŝ É Éŝ É ’Éŝ-áçÉ ’ûÉ áŝÉ (ôû îÉû, ’û ô), É î. E ÉçôÉ çÉÉ áŝÉ, çÉz HbÉ, Éŝ-ÉÉ Ā ôû îÉ qûÉ É É ŝÉ áî áû ôÉ êÉ ôù É ÉçÉû çôî ’áÉÉ á É îŝçôûŝ. Le Petit Catéchisme, çôôŝ É çîqûáÉ ÉÉŝ îîáûÉŝ, ÉÉ á êÉ ôbáîqûÉ áÉç Éŝ êÉŝ ôyÉŝ ÉŝîqûÉŝ [qûÉLe Roi Jaune], áîŝ É ûŝ çôÉŝ. Máîûá û ÉÉ áû îÉ û ŝÉŝ, HbÉ ááîÉ, ŝû Éŝ ôŝ, Ā á áîÉ ô Aô ô WÉbÉ ááîáî É ôçáôîŝÉ áŝ ’ÉÉ-Éû-ûÉÉŝ, ç’Éŝ-Ā-îÉ áÉç û ŝôûçî ’ôÉ Éŝ áîáîôŝ ŝ bÉŝ ŝû ûÉ ŝîÉ É ôÉŝ, áîŝ ôù çáqûÉ ôáîô Éŝ çôÇûÉ çôÉ ÉçÉçÉ É á ôûÉáû á áô áû çÉÉŝ. S’î ŝÉbÉ ŝ’ááÉÉ áû çáçîŝÉ áîîôÉ áû ŝÉŝ ’“îŝûçîô ôáÉ”,Le Petit CatéchismeŝÉÉ ûÔ ŝÉ çôÉ É çôáîÉ û çáçîŝÉ çáôîqûÉ ôáîqûÉ. HbÉ ÉbôûçÉ á ôÉÉ û ô-ŝÉŝ ôû áqûÉ çÉ qûÉ Éôô Aôô ôçÉ, Ā ôôŝ É á ûŝîqûÉ ŝîÉÉ, çôÉ á “Éŝ çôçŝ É ’îçôÉŝîbÉ [qûî] çáîÉ É ôÉ î É ŝÉŝ”. CôÉ É çô Ā çÉÉ îÉ, HbÉ áá ôÉ çÉçî : “Nôûŝ, AûûçÉŝ îîÉŝ Éŝ áyŝ É ÉîÉ, ’œû Ā ÉîÉ bîŝ, ôûŝ, ôûÉáû Éîŝ û ôÉ ûîÉ […] çáŝ É ôŝ ûÉŝ áîŝŝáÉŝ, Éŝôŝ É çôqûîÉ ôîÉ.” » MîçÉ Lô,Dictionnairedes œuvres littéraires du Québec
LÉ ÉîÉ çáçîŝÉ îûŝ
DU MÊME AUEUR
Romans Le spectacle de la mort, LÉŝqûÉ îÉû, 2018 Un homme discret,LÉŝqûÉ îÉû, 2017 James ou les habits trop amples du boa constrictor,LÉŝqûÉ îÉû, 2016 La Cadillac du docteur Watson, LÉŝqûÉ îÉû, 2013 Celle d’avant, celle d’après, LÉŝqûÉ îÉû, 2012 Buddha Airlines, LÉŝ HÉbÉŝ ôûÉŝ, 2009 La séparation, LÉŝ HÉbÉŝ ôûÉŝ, 2007
Nouvelles Les ponts de glace sont toujours fragiles,LÉŝqûÉ îÉû, 2015 La bibliothèque de Sodome, LÉŝ HÉbÉŝ ôûÉŝ, 2008 La manufacture de machines, èîîôŝ QûîzÉ, 1976 ; XYZ îÉû, 2001 Manuscrit trouvé dans une valise, èîîôŝ QûîzÉ, 1979 Récits des temps ordinaires, èîîôŝ û Jôû, 1972
héâTre Je suis un chien, èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ, 2013
exTes en prose Textes d’accompagnement, L’AûôÉ, 1975 Textes extraits de vanille, L’AûôÉ, 1974 Le cinéma de Petite-Rivière, èîîôŝ û Jôû, 1974 ; èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ, îîô 2018 (îçûá :Textes d’accompagnementÉTextes extraits de vanille) Le Roi Jauneèîîôŝ É Lá GÉôûîÉ,, èîîôŝ û Jôû, 1971 ; îîîô 2017
PoésIe Marie Réparatrice,èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ, 2014 (Pî û GôûÉÉû á, 2015) Monsieur Blacquières, èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ, 2014 (Pî û CáÉû É ’áÉ, CáQ É CçL, 2016) The Sandcastle Diary, BôôkLá PÉŝŝ, 2014 Vieillir,LÉŝ HÉbÉŝ ôûÉŝ, 2011 (PÉîÉ Pî û FÉŝîá É ôŝîÉ É Môá, 2012) Les poèmes d’amour, LÉŝ HÉbÉŝ ôûÉŝ, 2010 La chute de l’ange, LÉŝ HÉbÉŝ ôûÉŝ, 2009 (Pî BîîÉ-FôáîÉ É ’AçáîÉ É á îÉ îáîÉ, 2009)
SuITe à la fIn de ceT ouvrage
Lôûîŝ-PîîÉ HbÉ
LÉ ÉîÉ çáçîŝÉ îûŝ
édition revue, corrigée et augmentée
remastérisée
ïûŝáîôŝ ôîîáÉŝ É MîçÉîÉ LáçÔ
LÉŝ èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada HbÉ, Lôûîŝ-PîîÉ, 1946-, áûÉû LÉ ÉîÉ çáçîŝÉ îûŝ / Lôûîŝ-PîîÉ HbÉ ; îûŝáîôŝ É MîçÉîÉ LáçÔ. (LîÉ É ôçÉ) PôÉŝ. Pûbî É ôáŝ îî(ŝ) É ÉçôîqûÉ(ŝ). ïSBN 978-2-924758-20-5 (çôûÉûÉ ŝôûÉ) ïSBN 978-2-924758-21-2 (PDF) ï. LáçÔ, MîçÉîÉ, 1947-, îûŝáÉû. ïï. îÉ. PS8515.E2D47 2018 C841’.54 C2018-941847-8 PS9515.E2D47 2018 C2018-941848-LÉŝ èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ ÉÉçîÉ É CôŝÉî Éŝ Aŝ û Cááá É á Sôçî É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉîŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûbÉç ôû Éû ŝôûîÉ iáçîÉ. LÉŝ èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ biçîÉ áÉÉ û PôáÉ É çî ’î-Ô ôû ’îîô É îÉŝ û ôûÉÉÉ û QûbÉç. èîÉû : Lôûîŝ-PîîÉ HbÉ èîÉû çôŝÉî : Gáŝô BÉÉáÉ Rîŝîô : Nîçôáŝ GîûÉ MîŝÉ É áÉŝ : èîŝçî É. ïûŝáîôŝ : MîçÉîÉ LáçÔ ïûŝáîô É á çôûÉûÉ : MîçÉîÉ LáçÔ PôôáîÉ É ’áûÉû É çôûÉûÉ : MîçÉîÉ LáçÔ PôôáîÉ É ’îûŝáîçÉ É çôûÉûÉ : ôô É ÉŝŝÉ PôôáîÉ É ’áûÉû Ā ’îîÉû : DîáÉ Páqûî, ôôáÉ PôôáîÉ É ’îûŝáîçÉ Ā ’îîÉû : MáÉ GîÉáû-PáyÉtÉ LÉŝ èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ C.P. 67 Sáî-SáûÉû-Éŝ-Môŝ (QûbÉç) J0R 1R0 www.ÉáÉôûîÉÉ.çô ÉîÉû@ôáî.çô ôûŝ Éŝ ÉŝôáÉŝ, îÉû É ÉÉŝ çîŝ áŝ çÉ ôûáÉ ÉÉ É á iç-îô. ïŝ ŝô ûîîŝŝ Ā Éŝ iŝ îáîáîÉŝ ŝÉûÉÉ. ôûÉ ÉŝŝÉbáçÉ áÉç Éŝ É-ŝôÉŝ qûî ÉîŝÉ ôû áûáîÉ Éîŝ Éŝ ôûîÉ. UÉ ÉçÉ Ā Éŝ ÉÉŝ qûî ŝÉ ŝô jĀ ôûîŝ Éŝ ûÉ çôçîÉçÉ. LÉŝ ôûîŝ É ŝô Éîôŝ qû’Ā îÉ îçî É Éŝ áqûÉŝ É çôÉçÉ ááîÉÉ Ā Éûŝ ôîáîÉŝ ÉŝÉçîŝ. DÔ á, ôîŝîÉ îÉŝÉ 2018 BîbîôqûÉ É AçîÉŝ áîôáÉŝ û QûbÉç BîbîôqûÉ É AçîÉŝ Cááá © LÉŝ èîîôŝ É Lá GÉôûîÉ, 2018 ïSBN 978-2-924758-20-5 (Éŝîô îîÉ) ïSBN 978-2-924758-21-2 (Éŝîô PDF)
regardez-les près des gares ils rêvent de l’évidence
AVAN-PROPOS
CôÉ qûÉqû’û ’áô (áûbÉz-É û ô É îçîÉ, É ôî, É çîbÉ áçûÉÉ ôû ÉûÉÉ ’û áçÉ çîîÉ ôû qûî çôîáî êÉ á ÉŝôÉ ÉÉ-êÉ qûî á ÉÉ çÉ çîÉ), çôÉ çÉûî-Ā ôç qûî á çôôŝ É ûô É á çÉáÉ É ôîçÉ É qûî ’áîÉ qû’Ā bÉôûîÉ… áôÉŝ ’Éá, É bb, ÉŝqûÉ ázôûîîŝ, îçáábÉ É Éî ’ááÉî, É ôû-î É ûŝ É ŝô ô ŝô áÉŝŝÉ – « EŝŝáyÉz É á çáÉ ! » ûÉ ’ôáîçÉ û 911 qûî Éŝ ûÉ É É áîÉ –, Éêç áŝ ŝô ÉÉÉ É ôÉ á ôîÉ îÉ É çÉ qûî Éŝ É áî É ŝÉ çôÉÉ, Éá qûÉ, ŝôûîÉ áû Éŝ, É áî çîîÉ ôû É çôîçÉ qû’î ŝîÉ ôçÉ ÉçûÉ ôŝÉ çÉ qû’î áÉÉ « ŝô ç », j’áîŝ çÉûî-Ā, ç’áî ôî, jÉ ôûŝ É îŝ ! J’áîŝ çÉûî-Ā, jÉ ôûŝ É É, j’áîŝ îçá-ábÉ É áÉ, áîŝ jÉ ’áÉáîŝ ûÉ á, jÉ ’ááîŝ áŝ É ôÉ áŝ Éŝ áîŝ ûÉŝ. J’áîŝ ŝÉû. E ô ŝÉû çîÉ áî ’ÉîŝÉ. JÉ É ôûáîŝ qû’çîÉ. Lá áôÉ ’çááî. JÉ çÉçáîŝ É ŝÉŝ. Páŝ çÉûî É á áŝÉ î çÉûî û áááÉ. Máîŝ áûŝŝî ! Dôç áŝ çÉŝŝáîÉÉ É Éôŝ É á áŝÉ î É Éôŝ û áááÉ. J’ááîŝ qûîzÉ áŝ. JÉ jôûáîŝ áû ŝ. MááôîÉÉ. JÉ ’Éŝáîŝ áŝ áÉ. JÉ ôŝáîŝ Éŝ ôîŝ ’îÉô-áîô Ā á ŝûîÉ É çáqûÉ çîÉ. DÉû ? Sî ? ôîŝ ? JÉ Éŝáîŝ qûáÉ, jÉ ’ááîŝ ôûjôûŝ Éŝ. ôû É ôÉ ááî áûôû É ôî. D’ûÉ ôÉîÉ ? Y ááî-î êÉ qûÉqûÉ çôŝÉ Ā áÉ… Oû Ā ÉÉ ? Lá îÉ ?
9