//img.uscri.be/pth/2f15658086d38739a058e91713b7183acba80381
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 19,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Les opéras de Verdi

De
368 pages
Année après année, Giuseppe Verdi reste le compositeur d’opéras le plus joué dans le monde. Pourtant, peu d’études musicologiques sur son style ont été publiées à ce jour, et encore moins en français. En fait, ce livre, véritable guide d’analyse opératique, est le premier dans toutes les langues qui traite de façon systématique du langage musical du compositeur. En s’appuyant sur les 23 opéras en italien et en mettant en lumière leurs conventions et leurs principes sous-jacents, l’auteur examine méthodiquement les personnages et leurs intrigues au regard de l’écriture musicale et brosse ainsi le portrait d’une oeuvre grandiose. À l’aide de plusieurs exemples, il décrit avec brio la forme musico-dramatique d’un compositeur dont le style unique est, ultimement, au service de la théâtralité.
Steven Huebner est musicologue à l’école de musique Schulich de l’Université McGill et titulaire de la chaire James McGill.
Voir plus Voir moins
Disponible en version numérique
Les opéras de Verdi
Éléments d’un langage musico-dramatique
Steven Huebner
Les Presses de l’Université de Montréal
LES OPÉRAS DE VERDI
3
4er dîde v opér as l e s
ŚÈÈ HûÈÈ
LES OPÉRAS DE VERDI
Éléments d’un langage musicodramatique
Les Presses de l’Université de Montréal
5
6opér as de v er dîl e s
Catalogage avant publication de BibliotHèque et ArcHives nationales du Québec et BibliotHèque et ArcHives Canada
HûÈÈ, ŚÈÈ  Èŝ ôàŝ È VÈ : Èŝ ’û ààÈ ûŝçô-ààqûÈ  (Û)  CôÈ Èŝ ÈçÈŝ ôàqûÈŝ.  ISBN 978-2-7606-3302-5  1. VÈ, GûŝÈÈ, 1813-1901 - CqûÈ È Èàô. 2. VÈ, GûŝÈÈ, 1813-1901. È Oàŝ. 3. Oà - àÈ - 19 ŝçÈ. I. TÈ. II. CôÈçô : Û. 410.V4H83 2017 782.1092 C2016-942053-1
ŝÈ È àÈŝ : Fôô ôàÈ
ISBN (àÈ) : 978-2-7606-3302-5 ISBN (DF) : 978-2-7606-3303-2 ISBN (Èû) : 978-2-7606-3304-9
È DÔ à : 1 ÈŝÈ 2017 bôqûÈ È AçÈŝ àôàÈŝ û QûÈç © Èŝ ÈŝŝÈŝ È ’ÛÈŝ È ôà, 2017
Èŝ ÈŝŝÈŝ È ’ÛÈŝ È ôà ÈÈçÈ È Èû ŝôûÈ iàçÈ È CôŝÈ Èŝ àŝ û Cààà È à Śôç È ÈôÈÈ Èŝ ÈÈŝÈŝ çûûÈÈŝ û QûÈç (ŚODÉC).
CÈ ôûàÈ à  û áçÈ â ûÈ ŝûÈô È à Fàô Èŝ ŝçÈçÈŝ ûàÈŝ È çôçÈ àÈç È X ’àûÈûŝ ôû ’ô ŝààÈ, ô Èŝ ôŝ ôÈÈ û CôŝÈ È ÈçÈçÈŝ È ŝçÈçÈŝ ûàÈŝ û Cààà.
împrîmé au canada
â Éà, CàôÈ, Rûy
Remerciements
bÈ qûÈ jÈ ’ÈŝŝÈ Èûŝ È ôÈûŝÈŝ àÈŝ â ’ààyŝÈ ûŝçàÈ È ’ôà È à È â çÈÈ Èŝ ôàŝ È VÈ È àçûÈ, ç’Èŝ û ÈÈ àçûÈ qû à ô àŝŝàçÈ â çÈ ôjÈ : ’àô È ôŝÈû JÈà-JàçqûÈŝ àÈz â ŝÈÈ à ŝÈ àûÈÈ ÈŝConférences de prestigeà Fàçû È ûŝqûÈ È ’ÛÈŝ È ôà â ’àû- â ôÈ 2011. JÈ ŝûŝ ôûjôûŝ Èçôàŝŝà È ’ê qû’ ôÈ ôû Èŝ ÈçÈçÈŝ àŝ qûÈ È ŝô ŝôûÈ â çÈ È, àŝ ÈqûÈ jÈ ÈôÈ Èŝ Èŝ àôŝ àŝ Èŝ çôÈçÈŝ. JÈ ÈÈçÈ àÈÈ ’OŝÈà-ôÈ ÈŝçàÈ È çàô È È ÈçÈçÈ È ûŝqûÈ È ’ÛÈ-ŝ È ôà,  àÈç ô à ôŝÈû çÈ DûçÈŝÈàû, ôû ’àû iàçÈ â çÈŝ çôÈçÈŝ. QûÈqûÈŝ àôŝ ’ûàŝ È ’ÛÈŝ çG ’ô à â àïÈ Èŝ Èŝ ŝû Èŝ ôàŝ È VÈ àû çôûŝ È ŝàÈŝ ’ûÈŝ ŝûÈûÈŝ çôŝàçŝ â çÈ çôôŝÈû. Èŝ ûŝ çàÈûÈûX ÈÈçÈÈŝ ô â à ÈÈ qûÈ qû ŝ’Èŝ àŝ-ŝÈÈ «àûôû û ÈçÈàû» ôû ÈÈ È ôjÈ ŝû È. ZôÈy Côçà à à Èŝ ÈXÈÈŝ ûŝçàûX àÈç ŝô È à àÈŝ û ê â ô ÈÈ ôû Èŝ ŝûjÈŝ àôŝ qûÈ j’àçÈ Èàûçôû. ÉÈ à ôû àÈç ûÈ àÈ ÈXÈŝÈ â Èŝ ôÈûŝÈŝ qûÈŝôŝ ŝû ’àççÈûàô à-ÈÈ. CàûÈ JàçqûÈŝ È ôûà bôûŝçà ô  Èŝ ÈÈççÈŝ ô-àÈŝ, àûŝŝ àÈÈŝ qûÈ ûÈûŝÈŝ àŝ à àŝôàô È Èŝ ôôŝ È ôûûÈŝ ûŝ ôàqûÈŝ. FÈÈçô àzzàô ’à à àÈç à ààô û àûŝç, ôûjôûŝ àÈ àûX àŝ ûŝqûÈŝ È ôÈŝ. Èç àÈÈ â ’qûÈ Èŝ ÈŝŝÈŝ È ’ÛÈŝ È ôà qû à ô ûÈ àÈ àÈô â çÈ àûŝç. èÈÈ, jÈ ŝûŝ ÈÈÈ ÈŝôŝàÈ Èŝ ôŝŝÈŝ ÈÈûŝ È àŝ È È jûÈÈ.