//img.uscri.be/pth/ae35af9c0564f9a638edd8b348727f035d5d304c
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Le Val d'absinthe

De
219 pages
Années 80. L., 40 ans, mariée, deux enfants, décide de faire partie d'un programme qui prépare des détenus en maison d'arrêt à l'examen spécial d'entrée à l'université. La guerre d'Algérie, le franquisme, les dictatures d'Amérique Latine lui ont appris la prison politique. Mais elle n'est jamais entrée dans une prison française.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

R O M A N
Anna Roman
Le val d’absinthe
l’aube
e vaL d’absInthe
CoécîoRegards d’îcî îrîgÈé pàr Màrîo Hééér SÈrîél’Aube noîre àîmÈé pàr Pîérré SÈrîŝî
’àuéur à ÈÈicîÈ, pour à rÈàcîo é cé ouràgé, u ŝouîé u Céré àîoà u îré.
Cé icîér à ÈÈ gÈÈrÈ pàr é ŝérîcé àrîcàîo éŝ Èî-îoŝ é ’Aué. Pour oué rémàrqué ou ŝuggéŝîo, ’Èŝîéz pàŝ À ouŝ Ècrîré À ’àréŝŝé àué.um@oràgé.r © Éîîoŝ é ’Aué, 2011 www.àué.u ïSBN 978-2-8159-0344-8
Aà Romà
LE vàl ’àbSINThE
ROàN
éditions de l’aube
Du E àuTEuR : Morceaux de Choîx, é Fééc, Càŝààcà, 2003 ; ’Aué, 2006 ; ’Aué pocé, 2007 Grâce à Jean de la Fontaîne, é Fééc, Càŝààcà, 2004 Le Bonheur des moîneaux, é Fééc, Càŝààcà, 2008 ; ’Aué, 2009 ; ’Aué pocé, 2010
6
« U jour é à i é 1115[ouzé moîéŝ] àrrîèré… àŝ ué àrgé càîrîèré, péîé é umîèré pàrmî ’Èpàîŝŝé céîuré ’ué orê. é îéu Èàî î « à ’àŝîé » ; î ààî ééîr îuŝré ŝouŝ é om é Càîràux. » Dàîé-Ropŝ,Saînt Bernard et ses Ils
în memorîam Vàràoucé é Rài Arîé, Wîo
Maison d’arrêt
Eé àé ogémpŝ, àŝ ’îér, éà à poré îÈé qué puŝîéurŝ pérŝoéŝ, é uîormé ou é cîî, ràcîŝŝé ŝàŝ pàràré àurémé Èmuéŝ. Eé oî ’Èormé poràî oîr ŝé ŝouéér commé u po-éîŝ é ŝé réérmér ŝur ’u éŝ càmîoŝ gàrÈŝ é og é à orê. Eé éŝ ŝéué éà é guîcé orŝqu’o ’àuorîŝé éi À érér. O ouîé ŝoîgéuŝémé ŝo ŝàc ; éé Èpoŝé éŝ ojéŝ mÈàîquéŝ quî ŝo àŝ ŝéŝ pocéŝ, pàŝŝé ŝouŝ é porîqué é ŝé réroué àŝ ué àÈé grîàgÈé quî ràérŝé u érràî u. Dé groŝ coréàux oîrŝ, àuŝŝî gràŝ, péŝé--éé, qué céux é à Tour é oréŝ, ŝo pàÈŝ îmmoîéŝ pàrmî éŝ làquéŝ é éîgé. éŝ âîméŝ érŝ éŝquéŝ éé ŝé îrîgé pàràîŝŝé ŝ’éocér àŝ é ŝo é éé àpérçoî éux màîŝ quî ŝé cércé ’ué éêré À ’àuré, pàr-éÀ éŝ àrréàux, pour ŝé ràŝméré u ojé. C’éŝ ’éroî é puŝ ÈŝoÈ u moé. Eé à roî é ŝogé À ’îérà àpoÈoîé é ŝo éàcé. ï uî pàrà ŝouàî càéuréux, àéc ŝà oué gàérîé ’àrcàéŝ é ŝà cour àrrÈé ’u mur é cîq mèréŝ é
9
àu, qué éŝ pààéŝ, gorîéux commé éŝ àrréŝ é à îérÈ, Èpàŝŝàîé àéc îŝoécé. ïcî, à orê éŝ réŝÈé é ’àuré côÈ é ’écéîé. O à îrîgé érŝ é ogŝ couoîrŝ ŝouérràîŝ, érmÈŝ pàr éŝ grîéŝ, Èoucà ŝur éŝ rooéŝ où éîé gàrîéŝ é càmÈràŝ. U càucémàr uurîŝé, àrîcuÈ é Èoîé, pocuÈ é àuéŝ càgéŝ – ’éxpréŝŝîo é uî à jàmàîŝ pàru àuŝŝî éxàcé – ’éŝcàîér. Eé ŝé qué céé Èormé màcîé igÈé é pourrà jàmàîŝ ŝé rÈcàufér ; éé éxŝué é gé é pàrou. éŝ grîéŝ càqué, éŝ oîx càqué, éé ŝoé, éé éxpîqué, u gàrîé îé à cércér, ’àccompàgé juŝqu’À ué ŝàé où îg Èuîàŝ ’àéé. « Vouŝ ’àéz pàŝ péur ? » uî émàé--î. à quéŝîo uî pàrà ÈpàcÈé. No, éé éŝ ŝîm-pémé Èmué. Quéquéŝ éuréŝ puŝ àr, rérà céz éé, éé ŝ’împàîéé éà à poré oquÈé pàr ŝà ié quî joué À ’Èàŝîqué. ExcîÈé é oué roŝé, Èà Èmoé ŝà àrrîcàé é crîà : « Màmà, màmà, j’àî ué ér ouéé copîé ! à màréŝŝé ràcoé Fràçoîŝ 1 é Bàyàr, ouŝ o ŝé régàré u coî é ’œî, o àî pf, commé ŝî o Èéruàî. O rî. O éŝcé éŝémé, ŝur éŝ mêméŝ màrcéŝ, o ŝé pouŝŝé u péu, o ŝé ouŝcué. O rî. Démàî, jé ŝàîŝ où éé àîé. » E éé répré ŝo jéu é puŝ éé.
Aŝŝîŝé À ŝo uréàu, péà qué Èà coîué é ŝàuér é é rîré, éé réî à îŝé éŝ omŝ, ŝ’ààré ŝur éŝ ŝîgàuréŝ. Eé ’à oŝÈ émàér î icé î
10