//img.uscri.be/pth/edfe0b05046168271db83c7ad07d444c7903abd2
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 5,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Disparue en louisiane - Un dangereux rapprochement

De
432 pages
Disparue en Louisiane, Jana DeLeon
Série Les mystères du bayou, tome 2/3

Dans le bayou de Louisiane, les apparences sont souvent trompeuses… Jamais plus Max ne mêlera travail et sentiments : c’est la décision irrévocable qu’il a prise un an plus tôt, lors de ce jour terrible où la femme qu’il aimait et qu’il était chargé de protéger est morte. Par sa faute. Alors, quand la trop jolie Colette Guidry vient l’implorer d’enquêter sur l’inquiétante disparition de sa meilleure amie, il refuse tout net. Avec ses yeux de biche et ses courbes à faire se damner un saint, Colette se rapproche bien trop de son idéal féminin ! Hélas, c’est compter sans la fougueuse détermination de la jeune femme, qui lui annonce qu’avec ou sans lui elle se rendra dans le bayou en quête d’indices. Dès lors, Max comprend qu’il n’a pas le choix : il devra l’accompagner…

Un dangereux rapprochement, Jenna Ryan

Warren Critch vient de sortir de prison ? Pour Romana, c’est une nouvelle terriblement angoissante. Cet homme qui, depuis six longues années, lui envoie régulièrement des lettres de menace va-t-il la retrouver et la tuer, comme il le lui a juré ? Déterminée à ne pas se laisser dominer par la peur, Romana se décide à aller demander sa protection à celui qu’elle espérait pourtant ne plus jamais revoir : Jacob Knight, le policier qui a arrêté son persécuteur. Jacob, qu’elle aime en secret mais qui, elle en est persuadée, ne tombera jamais amoureux d’une femme comme elle…

Voir plus Voir moins
1
é soéî sé çoûçàît ÉjÀ érrîÈré és çyprÈs qûà Coétté Gûîry sé àrà évàt ûé àîso pîttorésqûé é Vooû, é oûîsîàé. U joî pàéàû é boîs îîqûàt « Agence de la Deuxième Chance — Étéçtîvés prîvÉs », àvàît ÉjÀ ÉtÉ pàtÉ évàt û àîIqûé pàrtérré é Léûrs, àîs é brûît û àrtéàû ét és pîés é pàçés sûr à péoûsé ûî àpprîrét qûé ’àÉàéét û bûréàû ’Étàît pàs térîÉ. Eé téît à àî vérs à poîÉé é à portîÈré ét s’îobîîsà. Péût-êtré Étàît-çé ûé àûvàîsé îÉé. Eé àvàît tràvàîÉ àvéç AéXàrîà Bàstî-Càbéràî À ’ôpîtà é à Noûvéé-OrÉàs, àvàt qû’AéX é Éîssîoé poûr oûvrîr çétté àéçé àvéç so àrî. Eé ’àûràît pàs Û êtré êÉé é ûî éàér é ’àîé. Mais si elle pense que je suis folle, elle aussi ? C’Étàît é poît éssétîé. é résté û pérsoé é ’ôpîtà ét à poîçé é à Noûvéé-OrÉàs ’àvàîét ÉjÀ îforÉé qûé so îqûîÉtûé çoçéràt ’époyÉé àbsété Étàît ÉpàçÉé. Aà Hûvà àvàît ’àbîtûé é qûîttér à vîé àvéç és oés, ét é réfàîré sûrfàçé qûà sés îàîsos Ésàstréûsés Étàîét pàrvéûés àû téré é éûr çoûrté éXîs-téçé. Coétté ’îoràît rîé és çoîX àéûréûX, bîé qûé és sîés ’àîét pàs ÉtÉ àûssî foûs oû frÉqûéts qûé çéûX ’Aà, oî é À. Cépéàt, éûX àvétûrés Éçévàtés àvéç és oés voàés ûî àvàîét çàûsÉ sûfIsàét é çàrî poûr qû’éé çopàtîssé àûX péîés ’Aà, êé sî éés Étàîét prÉvîsîbés. Màîs toût çéà Étàît û pàssÉ. Grâçé àûX çoséîs é
Disparue en Louisiane
11
Coétté, Aà àvàît réprîs sà vîé é àî ét, ûràt és sîX érîérs oîs, éé s’Étàît éàÉé sûr ûé voîé ûî proét-tàt û àvéîr sàî ét frûçtûéûX. é séû probÈé Étàît qûé pérsoé é çroyàît qûé çéà ûréràît ét, poûr béàûçoûp, à îspàrîtîo ’Aà Étàît é sîé qû’éé Étàît rétobÉé às sés çoportééts àbîtûés. Coétté é çopréàît. E toûté oîqûé, ç’Étàît à éî-éûré éXpîçàtîo, ét sî éé ’é Étàît pàs véûé À çoàtré sî bîé Aà, éé àûràît éé àûssî àoptÉ çétté vîsîo és çosés. Màîs àrÉ ’àbséçé ’û otîf ’îqûîÉtûé prÉçîs, Coétté sàvàît qûé qûéqûé çosé é ràvé Étàît àrrîvÉ À sà jéûé àîé-soîàté. Eé oûvrît à portîÈré ét sortît. ’àéçé é Étéçtîvés Étàît spÉçîàîsÉé às és àffàîrés ot à poîçé é voûàît pàs sé çàrér, offràt àûX fàîés ét àûX àîs îqûîéts à possîbîîtÉ ’obtéîr és rÉposés. à îspàrîtîo ’Aà çorréspoàît À çé çàs é Iûré. Sî AéX ét Hot, so àrî, pésàîét qûé so àffàîré é Érîtàît pàs éûr àttétîo, îs é ûî îràîét, ét çé séràît toût. à porté é ’àéçé Étàît étroûvérté. Coétté à poûssà ét poîtà à têté À ’îtÉrîéûr. AéX pàràît À û étréprééûr, àû îîéû é çé qûî séràît sàs oûté à rÉçéptîo, ûé foîs à péîtûré fàîté, é pàçér posÉ ét és éûbés îstàÉs. Avértîé pàr é soéî qûî sé îssàît pàr à porté oûvérté, so àçîéé çoÈûé évà és yéûX ét, é à voyàt, àîtà à àî. — Tû és véûé préré à tépÉràtûré ? éàà AéX tàîs qûé Coétté étràît. — Poûrqûoî ? Tû és ààé ? — Jé oîs ’êtré poûr àvoîr pésÉ qûé jé poûvàîs Érér é çàtîér toûté séûé. Coétté sé ît À rîré. — E bîé, j’àûràîs û à À àççûsér ûé psyçîàtré ’êtré foé, àûssî ààé soît-éé. C’ést péût-êtré ’éffét é à rîppé. — Dé qûoî sé rÉjoûîr, çoétà AéX é îîqûàt ’û
12
Disparue en Louisiane
ésté ûé pàrtîé é à àîso ÉoîÉé és sçîés ét àûtrés éîs brûyàts. Mo bûréàû ést pàr À. C’ést é séû éroît qûî àît û pàçér ét és sîÈés Éçéts. Eé sé péçà é àvàt ét ûrûrà : — E pûs, j’àî ûé àçîé À éXpréssos çàçÉé às o pàçàr À ossîérs. Coétté sétît so orà réotér é sûîvàt AéX às û joî bûréàû àûX ûrs béûs orÉs ’ûé oûûré bàçé. E pûs ’êtré béé, îtéîété ét péîé ’épàtîé, AéX Étàît à pérsoé à pûs îtûîtîvé qû’éé àît jààîs réçotrÉé. Sî qûéqû’û poûvàît ’àîér, ç’Étàît bîé éé. Eé prît û sîÈé ét bàvàrà tàîs qû’AéX éûr prÉpàràît û çàfÉ, à éttàt àû çoûràt és potîs é ’ôpîtà épûîs so Épàrt, û oîs àûpàràvàt. Pûîs AéX sé îssà às so fàûtéûî, érrîÈré é bûréàû, ét ûî àà û réàr àvîsÉ. — Jé sûîs ràvîé é té voîr, àîs jé oûté qûé tû soîs véûé jûsqû’À Vooû poûr é éttré àû pàrfû és érîÈrés rûéûrs é ’ôpîtà ÉÉrà é à Noûvéé-OrÉàs. — No. J’àî û probÈé… ét j’éspÈré qûé tû vàs poûvoîr ’àîér. AéX prît û boç é pàpîér ét û styo às û tîroîr. — Ràçoté-oî à. — Aà Hûvà ’ést pàs véûé tràvàîér véréî. Eé Étàît prÉvûé às ’Éqûîpé é ûît, àîs éé é s’ést pàs otrÉé ét ’à pàs àppéÉ. — Tû às éssàyÉ é à joîré, bîé sÛr. — Oûî. J’àî àppéÉ so portàbé ét so àppàrtéét. E ’àbséçé é rÉposé, j’àî tÉÉpoÉ àûX ûréçés és ôpî-tàûX é à rÉîo, ét ésûîté À à poîçé. Héûréûséét, îs ’àvàîét àûçû çààvré À à orûé qûî çorréspoé À sà ésçrîptîo. ïs ot otÉ o sîàéét, àîs ’ot ît qû’îs é s’é oççûpéràîét probàbéét pàs àvàt ûî. C’ést-À-îré îér. AéX oçà à têté. — Pàrçé qûé à pûpàrt és àûtés rÉàppàràîssét àû
Disparue en Louisiane
13
boût é vît-qûàtré À qûàràté-ûît éûrés, sàs qû’î y àît éû çrîé. — EXàçtéét. — Aors îs ot éqûêtÉ îér ? — Jé és àî àrçéÉs, ét îs ot Iàéét àççéptÉ ’àér voîr so àppàrtéét. J’àvàîs ÉjÀ éssàyÉ ’y étrér, àîs à àrîéé àvàît éû és éûîs poûr àvoîr àîssÉ pÉÉtrér és pérsoés o àûtorîsÉés, ét éé é voûàît pàs çoopÉrér. — Tû às troûvÉ qûéqûé çosé éàs ? — Aûçû sîé ’éffràçtîo oû é ûtté. Et so sàç À os ’Étàît pàs À. Dépûîs qû’éé à çoéçÉ ’Éçoé ’îIr-îÈrés, éé ’éporté pàrtoût, poûr poûvoîr Étûîér Ès qû’éé é à é téps. Coétté froà és soûrçîs. — Màîs sés îvrés Étàîét sûr so ît. EpàrpîÉs, çoé sî o és àvàît jétÉs À à âté. é ît ûî-êé Étàît toûjoûrs fàît. — Tû sàîs sî çértàîs é sés vêtééts àqûàîét ? — No. ï ’y àvàît pàs é troû às so pàçàr àors, sî éé ést pàrtîé, éé ’à pàs prîs rà-çosé. Màîs, é toûté fào, éé é possÈé pàs rà-çosé. — Dîs-’é pûs sûr so portàbé. — C’ést û portàbé À çàrté qûé j’àî àppéÉ toûtés és éûX éûrés, é tobàt îréçtéét sûr sà éssàérîé. à poîçé à àppéÉ à çopàîé poûr é oçàîsér, àîs îs ot ît qû’î Étàît soît Étéît, soît às ûé zoé Époûrvûé é rÉséàû. — à poîçé à-t-éé ’àûtrés ràîsos é pésér qû’éé ést pàrtîé é so péî rÉ ? Coétté ûttàît çotré sà frûstràtîo ét sà Éçéptîo. Màîtéàt qû’éé ÉûÉràît és fàîts À voîX àûté, éé çopréàît poûrqûoî és poîçîérs é ’àvàîét pàs prîsé àû sÉrîéûX. Et ’îforàtîo sûîvàté ’ààît pàs àÉîorér és çosés. — Coétté ? Eé soûpîrà. — Sà bàqûé ît qû’éé à rétîrÉ qûàtré çéts oàrs
14
Disparue en Louisiane
véréî soîr, û péû àvàt ’éûré où éé évàît préré so sérvîçé. AéX àûssà és soûrçîs ét tàpotà é bûréàû é so styo. — Jé sàîs é qûoî à à ’àîr, réprît Coétté. Sî o çroîsé çés fàîts àvéç à rÉpûtàtîo ’Aà, o à ûé îîoté qûî àjoûté ûé àûtré vîrÉé À û pàssÉ ÉjÀ trÈs çoorÉ. Màîs jé t’àssûré qû’Aà ’ést pûs çétté pérsoé-À. — Coét péûX-tû é êtré sÛré ? — E bîé, j’îàîé qû’o é péût jààîs êtré sÛr À çét poûr çét, àîs j’àî tràvàîÉ àvéç éé toûté ’àÉé érîÈré. Qûà éé ’à ît qû’éé voûàît çàér é vîé, j’àî çoéçÉ pàr ’àréssér À ûé psyçooûé û sérvîçé. AprÈs troîs oîs é tÉràpîé, éé ’à àoçÉ qû’éé voûàît êtré îIrîÈré ét jé ’àî àîÉé À obtéîr ûé boûrsé poûr ’Éçoé. Eé ést véûé é voîr àvéç és qûéstîos sûr sés çoûrs, ét j’àî pû çostàtér so îtÉrêt ét sà Étérîàtîo. — Ué ûréçé fàîîàé, péût-êtré… — Eé à toûjoûrs prÉtéû qû’éé ’àvàît pûs é fàîé, ét jé ’é àî pàs vû é oîré sîé, épûîs qûé jé à çoàîs. E oûtré, sî ç’Étàît ûé ûréçé, poûrqûoî é pàs ’é pàrér ? Eé é fàît çoIàçé. Eé sàît qûé jé ’àîéràîs. — C’ést péût-êtré é éré ’ûréçé àûqûé o é péût rîé. — Qûé véûX-tû îré ? AéX soûpîrà. — Toût çé qûé jé sàîs ’Aà, ç’ést û péû pàr à rûéûr À ’ôpîtà, û péû pàr éé-êé. Sî éé ést îpîqûÉé às qûéqûé çosé qûé tû ’àpproûvéràîs pàs, éé é té é îràît pàs. ï ést çàîr, ’àprÈs çé qûé tû ’às ràçotÉ, qû’éé té réspéçté, ét j’àî ’îpréssîo qûé à é ûî vîét pàs fàçîéét. Sî éé à pésÉ qûé t’é pàrér ûîràît À so îàé àûprÈs é toî, éé à pû çoîsîr é Érér és çosés toûté séûé. Coétté sé voÛtà sûr sà çàîsé. Toût çé qû’AéX îsàît Étàît oîqûé.
Disparue en Louisiane
15
— Màîs çéà é véût pàs îré qû’éé ’à pàs ’éûîs, qû’éé àît çoîsî oû o ’àér À éûr réçotré. — C’ést vràî. — Aors, vàs-tû préré ’àffàîré ? J’àî é ’àrét, ét Aà ést évéûé… é bîé, ûé sorté é pétîté sœûr poûr oî. Jé oîs fàîré qûéqûé çosé. — Bîé sÛr, tû é oîs, àpproûvà AéX, ét Coétté vît À so éXpréssîo qû’éé çopréàît vràîét. AéX Étàît à séûé pérsoé é ’ôpîtà À qûî Coétté àvàît pàrÉ é ’àççîét é bàtéàû qûî àvàît tûÉ sés pàréts às so éfàçé, ét é à tàté çÉîbàtàîré qûî ’àvàît ÉévÉé, ûé féé qûî ’àvàît jààîs voûû ’éfàts ét Étàît orté épûîs és àÉés. Pûs qûé ’îporté qûî, AéX çoàîssàît sà trîstéssé é é pàs àvoîr é fàîé, ét çopréràît poûr-qûoî Aà Étàît évéûé sî îportàté poûr éé. — Préré çétté àffàîré é é posé pàs é probÈés, réprît AéX. Ué vàûé é soûàéét évàît Coétté. — Mérçî. Jé é péûX pàs té îré çobîé à çopté qû’o ’Éçoûté. AéX sé péçà é àvàt ét soûtît so réàr. — Màîs tû oîs té prÉpàrér À àççéptér és rÉposés qûé oûs troûvéros, êé sî çé é sot pàs çéés qûé tû voûàîs. Coétté oçà à têté. — Jé féràî fàçé. C’ést é rîé fàîré qûé jé é péûX pàs sûpportér. — Bo. ï sé troûvé qûé é éî-frÈré é Hot, MàX, Éàrré çétté séàîé À ’àéçé. Tû vàs é oér toûtés és îforàtîos ét jé é éttràî àû çoûràt çé soîr, àû ér. — é éî-frÈré é Hot ? Coétté s’éfforà é çàçér sà Éçéptîo. — J’éspÉràîs qûé çé séràît Hot oû toî qûî Èérîéz ’éqûêté. — Noûs àvos ÉjÀ éûX àûtrés àffàîrés, àîs jé té proéts qûé MàX ést û éXpért. ï à pàssÉ îX às À à
16
Disparue en Louisiane
poîçé é Bàto Roûé, ét ç’Étàît é pûs jéûé îspéçtéûr û sérvîçé. Sî qûéqû’û péût Éçoûvrîr çé qûî ést àrrîvÉ À Aà, ç’ést bîé ûî. — D’àççor. Sî tû ûî fàîs çoIàçé, î oît é Érîtér. AéX soûrît. — ï voûrà sàs oûté té pàrér éàî. Coé tû çoàîs Aà îéûX qûé qûîçoqûé, tû ûî séràs trÈs ûtîé. — Jé féràî toût çé qûé jé péûX, rÉpoît Coétté, é éspÉ-ràt sé soûvéîr ’îçî À é qûéqûé çosé qûî és àîéràît À rétroûvér à jéûé féé.
MàX Dûo téît ûé pàçé À so frÈré Hot qûî, éboût sûr ûé Éçéé, répààît à frîsé àbÉé û toît é so pétît bûàow, às é bàyoû. — Çà ’à pàs ’àîr ’ûé vÉrîtàbé àffàîré, réàrqûà MàX. Hot àîtît à pàçé é pàçé ’ûé àî ét à IXà À ’àîé é sà çoûéûsé é ’àûtré. — Eé ’ést pàs sésàtîoéé, àîs AéX ést ’àççor poûr à préré, ét tû és é séû qûî soît îspoîbé é çé oét. Eé t’àpportérà é ossîér çé soîr, àîs jé t’àî ÉjÀ ît ’éssétîé. — Màîs toûté ’àffàîré ést bàsÉé sûr ’opîîo ’AéX À propos é qûéqû’û ’àûtré. O àppéé à û oû-îré, às û trîbûà. Coét sé fàît-î qûé à voûs sûfIsé poûr àçér ûé éqûêté ? — à çîété çorréspo À os çrîtÈrés. Eé soûpoé qûé qûéqûé çosé ést àrrîvÉ, ét à poîçé é véût pàs éqûêtér. Coétté ést çrÉîbé, êé sî à pérsoé îspàrûé ést oûtéûsé. — Et sî çéà s’àvÈré ’êtré rîé ’àûtré qû’ûé féé é oûétté àvéç sà érîÈré pàssàé ? Hot ésçéît é ’Éçéé ét posà à çoûéûsé às so Étûî. — Aors, oûs àûros qûà êé rÉsoû ’àffàîré ét ÉrîtÉ os ooràîrés. Noûs réçérços à vÉrîtÉ, MàX, ét éé ’ést pàs toûjoûrs é àtûré çrîîéé. Réfûsér so
Disparue en Louisiane
17
àffàîré révîéràît À àér À ’éçotré és ràîsos êés qûî oûs ot àéÉs À oûvrîr ’àéçé. MàX soûpîrà. — Jé sàîsîs. Sîpéét, jé é sàîs pàs çé qûé jé poûrràî fàîré é pûs qûé à poîçé. — Và voîr à çîété ét éssàîé é troûvér û oûvé àé. EXàîé és çosés qûé à poîçé é s’ést pàs oÉ à péîé é soér, qûéstîoé sés çààràés ’Éçoé, troûvé sî éé à û îéû é sortîé prÉfÉrÉ. Hot ûî évoyà ûé çàqûé sûr ’Épàûé. — Fàîs çé qûé tû sàîs fàîré. Sî qûéqû’û péût Éîçér à vÉrîtÉ, ç’ést toî. MàX prît ’Éçéé ét sûîvît Hot jûsqû’À ’àbrî é jàrî. ï àûràît bîé àîÉ àvoîr àûtàt çoIàçé é ûî qûé so frÈré. Péût-êtré Étàît-çé poûr çéà qû’AéX ûî àvàît àssîÉ ûé àffàîré réàtîvéét sîpé ét éûyéûsé. Péût-êtré é çroyàîét-îs pàs vràîét qû’î poûvàît fàîré û bo boûot. Pàs éçoré. ’àçîé MàX Étàît îvîçîbé… îéstrûçtîbé. Dû oîs, ç’Étàît çé qû’î pésàît. à çîçàtrîçé é sà béssûré pàr bàé, À ’Épàûé, é tîràîà tàîs qû’î îssàît ’Éçéé À sà pàçé, àû fo é ’àbrî. C’Étàît û ràppé çostàt é çé qûî ûî Étàît àrrîvÉ. Dé so Éçéç.