//img.uscri.be/pth/62365c7f3507791ddf0412ce6a383d61e179eecc
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 2,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

L'insoumise du désert

De
160 pages
Layla sait qu’elle doit agir vite. Si elle ne veut pas épouser le tyran sanguinaire que son père, le cheikh de Tazkahn, a choisi comme successeur, elle doit fuir et remettre son destin, et celui de son peuple, entre les mains de Raz Al Zahki, le Prince du désert. Lui seul aura le courage nécessaire – et la légitimité, s’il accepte de l’épouser – pour conquérir le trône. Mais à peine introduite sous la tente de Raz, face à cet homme à la beauté sombre, dangereuse, Layla sent la panique l’envahir. Raz a toutes les raisons de la haïr : ne commet-elle pas une folie en s’offrant à lui ? Une fois qu’ils seront mariés, il n’y aura plus de retour en arrière possible, elle le sait…
Voir plus Voir moins
1.
Entre leurs cInq et leurs vIngt ans, voIcI ce que les Perses enseIgnent à leurs ils : monter à cheval, tIrer à l’arc et dIre la vérIté.
TîÈ É « LÉs hîsôîÉs » ’Hérodote, hîsôîÉn gÉc, vÉs 484-425 avan J.-C.
— Pas un buî, chuchôa Laya Én paquan vîôÉm-mÉn a maîn su a bôuchÉ É sa sœu. JÉ És ÉnÉns… EÉ auaî pÈfÈÈ ôuvÉ un Énôî pus aÈqua pôu sÉ cachÉ, maîs n’Én avaî pas Éu É Émps. E pÉu-êÉ, au fôn, Èaî-cÉ un ma pôu un bîÉn : pÉsônnÉ nÉ pôuaî îmagînÉ qu’ÉÉs aîÉn ôuvÈ ÉfugÉ ans a chambÉ É Éu pèÉ ôù ÉÉs n’avaîÉn jamaîs Éu É ôî É pÈnÈÉ ; É cÉ ’auan môîns qu’à cÉ însan, î gîsaî à quÉquÉs mèÉs ’ÉÉs su sôn î É mô. Laya avaî Énu à s’assuÉ u Ècès É cÉ pèÉ quî És avaî an faî sôuffî. CachÈÉ ÉîèÉ un Èpaîs îÉau É bôca, ÉÉ ’avaî ÉnÉnu pôfÈÉ ans sôn ÉnîÉ sôuflÉ És paôÉs ÉîbÉs ÉsînÈÉs à scÉÉ sôn sô. I n’avaî pas Éu un mô pôu s’ÉxcusÉ É sÉs înnômbabÉs pÈchÈs, nî pôu sÉs Éux iÉs qu’î avaî sî cuÉÉmÉn bafôuÈÉs. Au sÉuî É a mô, nôn sÉuÉmÉn î n’avaî îÉn ÉgÉÈ, maîs î avaî môbîîsÈ sÉs ÉnîèÉs fôcÉs pôu faîÉ ÉncôÉ unÉ fôîs É ma Én cônamnan sa iÉ aïnÈÉ au pus affÉux És Ésîns. — Hassan ôî ÈpôusÉ Laya, ’avaî-ÉÉ ÉnÉnu
7
babuîÉ avÉc îficuÈ. C’És a sÉuÉ façôn pôu uî É sÉ faîÉ accÉpÉ cômmÉ chÉf u Tazkahn. CÉs môs Éîians ÈsônnaîÉn ÉncôÉ aux ôÉîÉs É Laya cômmÉ unÉ ôaîsôn funèbÉ : ÈpôusÉ Hassan, c’Èaî ÉncôÉ pîÉ quÉ a mô… Un buî É pas sÉ i ÉnÉnÉ É Laya, pus quÉ jamaîs Én aÉÉ, accÉnua a pÉssîôn É sa maîn su a bôuchÉ É Yasmîn. LÉus pôusuîvans appôchaîÉn. La pôÉ gînça su sÉs gôns. CÉÉ fôîs, îs ÈaîÉn ans a pîècÉ, à quÉquÉs mèÉs sÉuÉmÉn É a fÉnêÉ ans É ÉnfôncÉmÉn É aquÉÉ ÉÉs sÉ cachaîÉn. Au môîns Éux pÉsônnÉs, Ésîma Laya, affôÈÉ, Én Éssan ’ôÉîÉ. Sa sœu É ÉÉ sÉ igèÉn ÉîèÉ a pôÉcîôn u îÉau, ÉÉnan Éu sôuflÉ. LÉ môuvÉmÉn É pus Ènu pôuvaî És faîÉ Ècôuvî. — On a fôuîÈ É paaîs É fôn Én cômbÉ, annônça unÉ vôîx mâÉ. EÉs nÉ sôn pas îcî. — C’És împôssîbÉ, RÉza ! EÉs nÉ pÉuvÉn pas s’êÉ ÈvanôuîÉs aînsî ans a nauÉ ! Faîs quÉquÉ chôsÉ, bôn sang ! GacÈÉ É ÉÉu É É Ègôû, Laya Écônnu É îmbÉ nasîa ’Hassan, É côusîn É sôn pèÉ, cÉ hômmÉ É sôîxanÉ ans ÈnuÈ É scupuÉs, aussî cuÉ qu’assôîffÈ É pôuvôî, quî Évaî ÉvÉnî sôn Èpôux. « Jamaîs ! » pÉnsa--ÉÉ, ÈvusÈÉ. — Nôus aôns És ôuvÉ, afima É ÈnômmÈ RÉza ’un ôn ma assuÈ. Dans É sîÉncÉ quî suîvî, Laya n’îmagîna quÉ ôp bîÉn É Éga mÉuîÉ qu’Hassan Évaî aÉssÉ à sôn subôônnÈ. — Dans quÉquÉs hÉuÉs, u m’appÉÉas « ExcÉÉncÉ », assÈna--î, apîaîÉ. E u as înÈê à És ÉôuvÉ. Sînôn… DÉ nôuvÉau, un sîÉncÉ. Un sîÉncÉ É mô. RÉza nÉ Évaî pas Én mÉnÉ agÉ : pÉsônnÉ à Tazkahn n’îgnôaî É sô qu’Hassan ÈsÉvaî à cÉux quî ôsaîÉn uî Énî êÉ. — RÉôunÉ ans a bîbîôhèquÉ É fôuîÉ-a É fôn
8
Én cômbÉ, ôônna cÉuî-cî. JÉ paîÉ quÉ u y ôuvÉas ’aïnÈÉ, ÉÉ y passÉ sa vîÉ. Quan à a caÉÉ, ÉÉ nÉ ôî pas êÉ bîÉn ôîn nôn pus. EÉ Én saî bÉaucôup ôp, É j’aî ’înÉnîôn É ’ÉnvôyÉ Én AmÈîquÉ. La pôpuaîôn ’îcî inîa pa ôubîÉ jusqu’à sôn ÉxîsÉncÉ. E j’auaî ÈpôusÈ ’auÉ avan cÉ sôî, c’És ÉssÉnîÉ pôu assÉôî môn auôîÈ. Fô hÉuÉusÉmÉn, c’És a pus ôcîÉ És Éux. EÉ n’ÉssaîÉa pas É pôÉsÉ, j’Én suîs sû. DÉ ôuÉ façôn, sî ÉÉ ÈsîsÉ, j’aî És môyÉns É a cônvaîncÉ. « L’auÉ », ÉÉva Laya ÈvusÈÉ. Hassan nÉ ’appÉaî mêmÉ pas pa sôn nôm! Pôu uî, ÉÉ n’Èaî qu’un môyÉn pôu accÈÉ au pôuvôî É assÉvî un pÉu pus É pÉupÉ É Tazkahn. E îÉ quÉ c’Èaî cÉ hômmÉ côômpu É pÉvÉs quÉ sôn pèÉ uî Ésînaî cômmÉ maî ! Maîs cômmÉn auaî-ÉÉ pu aÉnÉ un cômpô-ÉmÉn îgnÉ É a pa ’un hômmÉ quî nÉ s’Èaî jamaîs înÈÉssÈ à sÉs iÉs, É quî, ôbsÈÈ pa a puîssancÉ É ’agÉn, s’Èaî Énîchî su É ôs É sÉs sujÉs ? I n’avaî É pèÉ quÉ É nôm. Laya sÉ môî a èvÉ. Sa sÉuÉ famîÉ, c’Èaî Yasmîn, sa sœu qu’ÉÉ Énaî sÉÈÉ cônÉ ÉÉ É ôn ÉÉ pÉcÉvaî a Éspîaîôn saccaÈÉ. Yasmîn, quî aaî paî pôu ’AmÈîquÉ É qu’ÉÉ nÉ ÉvÉaî jamaîs… — CÉ sôî ? Pôuquôî un maîagÉ aussî apîÉ ? hasaa puÉmmÉn RÉza. — PacÉ quÉ u saîs cômmÉ môî quÉ ès qu’î appÉna a mô u vîÉux chÉîkh,IlpassÉa à ’aaquÉ. JÉ n’aî pas É chôîx. Laya cômpî îmmÈîaÉmÉn quî Èaî cÉuî quî sÉmbaî an înquîÈÉ Hassan : É sÉu hômmÉ quî avaî É pôuvôî É É faîÉ ÉmbÉ, au pôîn qu’î avaî înÉî qu’ôn pônôncÉ sôn nôm ans ’ÉncÉînÉ É a cîÈ fôîiÈÉ. CÉÉ înÉîcîôn n’avaî ’aîÉus faî quÉ magnîiÉ ÉncôÉ a Èpuaîôn É côuagÉ, ’înÈgîÈ É ’învîncî-bîîÈ u PîncÉ u DÈsÉ. I Èaî ÉvÉnu un vÈîabÉ hÈôs pôu a pôpuaîôn, quî vôyaî Én uî É sÉu hômmÉ
9
capabÉ É a îbÈÉ u jôug És yans hônnîs, fÉu Éu pèÉ É sôn côusîn Hassan. Raz A Zahkî. On É sunômmaî É PîncÉ u DÈsÉ ca î Ègnaî sans paagÉ su És côînÉs É sabÉ quî ônuaîÉn à ’îninî, fôman a majÉuÉ paîÉ É ’Ea u Tazkahn. I vîvaî au mîîÉu És BÈôuîns É aÉnaî avÉc paîÉncÉ É ÈÉmînaîôn ’hÉuÉ É pÉnÉ É pôuvôî. Dans a cîaÉÉ, ôus pônônçaîÉn sôn nôm Én sÉcÉ, ôus ’aÉnaîÉn cômmÉ Éu sauvÉu. Laya savaî quÉ a mô É sôn pèÉ nÉ pôuaî qu’încîÉ Raz A Zahkî à passÉ à ’acîôn, ’ôù a pÈcîpîaîôn ’Hassan à côncuÉ cÉ maîagÉ hauÉmÉn saÈgîquÉ. EpôusÉ a iÉ u Èfun chÉîkh uî ônnÉaî unÉ Ègî-îmîÈ ôn î avaî ganÉmÉn bÉsôîn…
Au buî És pas quî s’Èvanôuî pÉu à pÉu, Laya cômpî quÉ És Éux hômmÉs s’ÈaîÉn ÈôîgnÈs É Éâcha sôn ÈÉînÉ. — Pôu un pÉu, j’Èôuffaîs ! pôÉsa Yasmîn Én ÉpÉnan sôn sôuflÉ. — J’avaîs pÉu quÉ u cîÉs. — JÉ saîs gaÉ môn sang-fôî ! E pôuan, Én ÉnÉnan Hassan, jÉ bôuîaîs înÈîÉuÉmÉn. JÉ É ÈÉsÉ! Laya Ècaa É îÉau pôu s’assuÉ qu’ÉÉs ÈaîÉn bîÉn sÉuÉs. — Tôu va bîÉn, mumua--ÉÉ, îs sôn paîs. Yasmîn Ècaquîa És yÉux. — Tôu va bîÉn ? Tu as un ÔÉ É sÉns É ’humôu. LÉs hômmÉs ’Hassan sôn à nôs ôussÉs, î va m’ÉnvôyÉ pôu ôujôus à ’ÈangÉ É É fôcÉ à ’ÈpôusÉ, É u mÉ îs quÉ ôu va bîÉn ? — JÉ nÉ É aîssÉaî pas faîÉ, Yasmîn, jÉ É É pômÉs, Ècaa Laya ’un ôn gavÉ. JÉ nÉ saîs pas ÉncôÉ cômmÉn jÉ vaîs m’y pÉnÉ, maîs jÉ m’y ÉngagÉ.
10
EÉs ÈchangèÉn un ông Éga. Dans cÉuî É sa pÉîÉ sœu, Laya u unÉ angôîssÉ sôuÉ, maîs aussî unÉ încôyabÉ ÈÉmînaîôn — sans ôuÉ cÉ quÉ ÉlÈaî aussî É sîÉn. — I fau à ôu pîx qu’ôn ÉsÉ ÉnsÉmbÉ, babuîa Yasmîn. On a bÉsôîn ’unÉ É ’auÉ, ÉÉmÉn bÉsôîn ! Sans ôî pôu mÉ aîsônnÉ, jÉ suîs capabÉ É faîÉ És bêîsÉs. — … É sans a fanaîsîÉ, jÉ sÉaîs bÉaucôup ôp îmôÈÉ, ajôua Laya avÉc un sôuîÉ. Nôs îffÈÉncÉs, c’És nôÉ fôcÉ, ca nôus sômmÉs cômpÈmÉnaîÉs. Pôu ôî, j’auaî É côuagÉ É mÉ baÉ jusqu’au bôu. DÉ nôuvÉau, ÉÉs ÈchangèÉn un ông Éga, quî avaî vaÉu É pacÉ. — Môî aussî, Laya, assua sa caÉÉ ’unÉ vôîx ÈangÈÉ pa ’Èmôîôn. JÉ suîs pêÉ à ôu pôu quÉ nôus Ésîôns ÉnsÉmbÉ. MêmÉ nôÉ pèÉ n’a pas Èussî à nôus mônÉ ’unÉ cônÉ ’auÉ ; É pôuan, DîÉu saî qu’î a ÉssayÈ… — CômmÉn ’auaî-î pu ? I a ôujôus ÈÈ un ÈangÉ pôu nôus ! Sî nôus ’avôns vu unÉ îzaînÉ É fôîs ans ôuÉ nôÉ vîÉ, c’És É maxîmum. E jÉ gaÉ un sôuvÉnî affÉux É nôs aÉs ÉncônÉs… Un Èca É côèÉ bîa ans És magnîiquÉs yÉux É Yasmîn, aussî bÉus quÉ És sîÉns ÈaîÉn nôîs. — E môî, ônc ! afima cÉÉ-cî. Tu saîs cÉ quÉ jÉ vôuaîs ? QuÉ Raz A Zahkî anÈanîssÉ Hassan ! JÉ uî Én vôuÉaîs unÉ ÉÉ gaîuÉ quÉ jÉ sÉaîs mêmÉ pêÉ à ÉvÉnî sa fÉmmÉ, îÉn quÉ pôu É ÉmÉcîÉ ! Un sôuîÉ sÉ Éssîna su És èvÉs É Laya Évan ’împusîvîÈ É a spônanÈîÈ É sa jÉunÉ sœu, paîÉs înÈganÉs É sôn chamÉ. — I nÉ sÉaî pas ’accô, côîgÉa--ÉÉ cÉpÉnan. Tu És a iÉ É cÉuî quî a cômmanîÈ a mô É sôn pèÉ É É sôn ÈpôusÉ aôÈÉ. Raz A Zahkî nôus ÈÉsÉ, É jÉ pÉux É cômpÉnÉ. « E jÉ mÉ ÈÉsÉ aussî É pôÉ És gènÉs ’un
11
hômmÉ aussî vî quÉ ’Èaî nôÉ pèÉ », ajôua--ÉÉ Én sôn fô înÈîÉu. — En faî c’És ôî, ’aïnÈÉ, quÉ Raz Évaî ÈpôusÉ ! suggÈa ôu à côup Yasmîn. I sÉaî ’auan pus ÈgîîmÉ à pÈÉnÉ au ÔnÉ, É Hassan sÉaî ÈinîîvÉmÉn mîs à ’Èca. C’És unÉ îÈÉ, nôn ? Laya ÈlÈchî un însan. CÉÉ pôpôsîîôn appa-ÉmmÉn saugÉnuÉ n’Èaî pÉu-êÉ pas sî absuÉ… DÉ ôuÉ façôn, vu a sîuaîôn ÈsÉspÈÈÉ ans aquÉÉ ÉÉs sÉ ôuvaîÉn, ÉÉs nÉ pôuvaîÉn îÉn ÉxcuÉ. — Bôn, c’És vaî qu’ôn É î încônsôabÉ Épuîs a mô É sa fÉmmÉ, Épî sa sœu. I paaï qu’î a faî É sÉmÉn É nÉ jamaîs Én aîmÉ unÉ auÉ. C’És mÉvÉî-ÉusÉmÉn ômanîquÉ, u nÉ ôuvÉs pas ? — C’És ÉîbÉ, u vÉux îÉ ! pôÉsa Laya. TÉîbÉ É pÉnsÉ quÉ c’És à causÉ É nôÉ famîÉ quÉ sa fÉmmÉ n’És pus à. — Môî, j’aîmÉaîs bîÉn êÉ aîmÈÉ un jôu aussî fô pa un hômmÉ aussî côuagÉux É cÈèbÉ quÉ Raz… Laya i a môuÉ Évan an ’îngÈnuîÈ. EÉ nÉ paagÉaî Én îÉn És vîsîôns ômanÉsquÉs É sa sœu. EÉ n’avaî jamaîs ÈÈ aîÈÉ pa És hômmÉs, É ôu cÉ qu’ÉÉ avaî pu îÉ su És ÈgaÉmÉns É a passîôn amôuÉusÉ uî paaîssaî îîcuÉmÉn ÉxagÈÈ. EÉ Èaî bîÉn ôp pagmaîquÉ É ÈaîsÉ pôu suîvÉ Yasmîn ans sÉs Èucubaîôns. — Tôu É mônÉ paÉ É uî au sôuk, mêmÉ sî ôfi-cîÉÉmÉn, ôn n’a pas É ôî É pônôncÉ sôn nôm, pÈcîsa cÉÉ-cî. — Tu as ÉncôÉ ÈÈ au sôuk ? ança--ÉÉ ’un ôn ÈpôbaÉu. Tu saîs pôuan cômbîÉn c’És angÉÉux pôu nôus, aôs qu’ôn nôus ’a înÉî. — On pÈÉn qu’î nÉ ÉssÉn pus îÉn, maîs qu’un jôu î ÉncônÉa unÉ fÉmmÉ quî É guÈîa É uî ÈappÉna ’amôu, Épî sa caÉÉ, Én faîsan mînÉ ’îgnôÉ sa ÉmaquÉ. CômmÉ ans És cônÉs É fÈÉs quÉ u mÉ îsaîs quan j’Èaîs pÉîÉ.
12
Laya pôussa un sôupî ’împaîÉncÉ. — Tu nÉ côîs pas qu’ôn a mîÉux à faîÉ quÉ îscuÉ u pîncÉ chaman É ’amôu ÈÉnÉ ? FanchÉmÉn, ôn cÔÈ lÉu bÉuÉ, cÉ n’És pas É mômÉn ! — DÈômpÉ-ôî, jÉ nÉ suîs pas quÉ ans É fanasmÉ ! Au sôuk, És gÉns paÉn. Is sôn sûs quÉ Raz va ÉcônquÈî É pôuvôî, baÉ cÉ împôsÉu ’Hassan puîs ÉvÉnî chÉîkh. Hassan É sôn cônsÉî ÉsÉîn sôn pÉsuaÈs Éux aussî quÉ ÉÉ És sôn înÉnîôn. Is caîgnÉn ’êÉ aaquÈs a nuî ans a cîaÉÉ É assassînÈs ans Éus îs. — PÉu împôÉn És umÉus, côupa Laya. NôÉ sÉu bu, c’És ’ÈchappÉ à Hassan. AssÉz paÈ : î fau paî, É vîÉ. S’î nôus ôuvÉ, nôus sômmÉs pÉuÉs. EÉ ôuvî a pôÉ ’un És gans pacas É sôn pèÉ É Én îa Éux jÉabas. — TîÉns, î-ÉÉ à Yasmîn. EniÉ ça. EssayÉ É cachÉ ôn vîsagÉ É És chÉvÉux auan quÉ pôssîbÉ. JÉ vaîs chÉchÉ un îvÉ ans a bîbîôhèquÉ É jÉ ÉvîÉns. J’Én aî pôu un însan. — Un îvÉ ? Qu’És-cÉ quÉ u vas faîÉ ’un îvÉ ? — Un îvÉ, ça pÉu êÉ unÉ aîÉ, un guîÉ, un amî. J’Én aî bÉsôîn. On va ÉssayÉ É sôî u paaîs sans sÉ faîÉ ÉmaquÉ. CômmÉ quan ôn jôuaî à cachÉ-cachÉ, Énfans. Sa sœu uî ança un côup ’œî chôquÈ É Laya ÉgÉa ’avôî faî ÈfÈÉncÉ à cÉs mômÉns sî aumaîsans É Éu ÉnfancÉ. CÉs paîÉs É cachÉ-cachÉ paîcuîèÉmÉn cuÉÉs auxquÉÉs Hassan És sôumÉaî… — La sÉuÉ sôuîôn, c’És É nôus Énfuî à chÉva, afima--ÉÉ. Tu ’Én sôîas ? — Ouî, afima Yasmîn ’un aî bavachÉ. — J’aî unÉ cônnaîssancÉ puÔ hÈôîquÉ És chÉvaux, maîs ôn n’a pas É chôîx, ajôua Laya ’un ôn sôucîÉux. — Nôn, Én ÉffÉ. On va ôù ? — Dans É ÈsÉ.
13
— Dans É ÈsÉ ? Maîs pôu quôî faîÉ ? — Pôu ôuvÉ Raz A Zahkî…
Raz aîssa sôn Éga sÉ pÉÉ ans É vaguÉ. Sî a nôuvÉÉ quÉ sôn fèÉ vÉnaî É uî appÉnÉ Èaî avÈÈÉ… Bôn sang, î avaî aÉnu cÉ mômÉn ÉÉmÉn ôngÉmps ! — Tu És sû É cÉ quÉ u avancÉs ? Émana--î à SaÉm. CÉuî-cî hôcha a êÉ. — Ouî. J’aî pusîÉus înfômaÉus. LÉ chÉîkh És mô, É bîÉn mô. — Aôs É mômÉn És vÉnu, Ècaa Raz apès un sîÉncÉ. Nôus paîôns cÉ sôî. Abu, sôn cômpagnôn É ôujôus É pus pôchÉ cônsÉîÉ, s’avança ’un pas. — I y a auÉ chôsÉ. CômmÉ vôus ’avîÉz pÈvu, Hassan va ÈpôusÉ ’aïnÈÉ És pîncÉssÉs ’un însan à ’auÉ. LÉs pÈpaaîfs pôu É maîagÉ ôn Èjà cômmÉncÈ. — Aôs quÉ É côps É sôn pèÉ És ÉncôÉ îèÉ, ança--î, cynîquÉ. EÉ nÉ pÉ pas É Émps ! Jusqu’ôù va a fascînaîôn u pôuvôî… — JÉ ôuÉ qu’ÉÉ sôî ès pÉssÈÉ É ÉvÉnî sa fÉmmÉ, côîgÉa Abu. I a quaanÉ ans É pus qu’ÉÉ, î És chauvÉ, bÉônnan É ÈpuÈ pôu sa cuauÈ. — PÉu împôÉ ! EÉ sÉa a fÉmmÉ u chÉîkh, É cônînuÉa à vîvÉ ans É uxÉ É à ôccupÉ un paaîs sômpuÉux. I n’y a pôbabÉmÉn quÉ ça quî cômpÉ pôu ÉÉ. N’ôubîÉ pas qu’ÉÉ És a iÉ u ÉspôÉ É pus sanguînaîÉ qu’aî cônnu É pays. GaÉ a pîîÈ pôu unÉ auÉ… — Sî Hassan ’ÈpôusÉ, u auas u ma à ÈcamÉ É pôuvôî É façôn ÈgîîmÉ, i ôbsÉvÉ SaÉm. — En ÉffÉ, Èpônî-î à sôn fèÉ. JÉ suîs ’accô
14
avÉc ôî, É c’És bîÉn pôu cÉÉ aîsôn quÉ jÉ vaîs Émpê-chÉ cÉ maîagÉ. Quôîqu’î Én côûÉ. AuÉfôîs, î auaî hÈsîÈ à mÉÉ Én angÉ a vîÉ É sÉs hômmÉs. Maîs Épuîs a îspaîîôn agîquÉ É sôn ÈpôusÉ, î faîsaî pÉuvÉ ’unÉ înansîgÉancÉ absôuÉ. Sôn cœu s’Èaî muÈ Én pîÉÉ. E î n’Én Èpôuvaî pas a môînÉ gênÉ. A cÉ însan, ôn ÉnÉnî És buîs ans És fôuÈs É quÉquÉs sôas É sa gaÉ appôchÈÉ ’ÉnôuèÉn aussîÔ, fôman un Émpa pôu É pôÈgÉ. DÉpuîs quÉ SaÉm Éu avaî cônimÈ a umÉu É a mô u chÉîkh, îs ÈaîÉn Én aÉÉ : És îsquÉs ’assassîna ôu É kînappîng Èan pus aîgus quÉ jamaîs. Abu sÉ paça Évan uî anîs quÉ SaÉm pôsaî a maîn su sôn pîsôÉ. DÉux gaÉs s’appôchèÉn. Is ÉncaaîÉn fÉmÉmÉn un aôÉscÉn, ôn a fêÉ sîhôuÉÉ Èaî îssîmuÈÉ pa unÉ jÉaba ôp ganÉ pôu uî. La capuchÉ îssî-muaî sôn vîsagÉ. — Nôus ’avôns ôuvÈ à quÉquÉs mèÉs ’îcî, Én aîn É fuÉÉ auôu És ÉnÉs És îgnîaîÉs, annônça É pÉmîÉ gaÉ. I És sÉu appaÉmmÉn É pÈÉn avôî un mÉssagÉ pôu É PîncÉ u DÈsÉ. Raz Éu i un sîgnÉ É êÉ pôu înîquÉ qu’î accÉpaî É paÉ à ’încônnu, É És gaÉs jÉèÉn cÉ ÉnîÉ à sÉs pîÉs. MagÈ a côÉ quî uî Énavaî És maîns, É gaçôn pavîn à ÉÉssÉ É busÉ. CÉ fu SaÉm quî pî a paôÉ : — QuÉ mÉssagÉ as-u pôu É PîncÉ u DÈsÉ ? Émana--î avÉc camÉ. L’aôÉscÉn sÉmba ÉpÉnÉ quÉquÉ pÉu sÉs Éspîs. — JÉ ôîs uî paÉ Én pÉsônnÉ, mumua--î, êÉ baîssÈÉ. SÉu à sÉu. PÉsônnÉ ’auÉ nÉ ôî ÉnÉnÉ cÉ quÉ j’aî à uî îÉ. — Tu És bîÉn pÈsômpuÉux, pÉî ! ança SaÉm. E bîÉn împuÉn É É jÉÉ aînsî ans a guÉuÉ u ôup. Tu n’as pas pÉu ?
15
— J’aî pÉu, ôuî. Maîs pas É Raz A Zahkî, Èôqua--î ’un ôn iÉ. Raz avança ’un pas. CÉ aôÉscÉn uî paîsaî. — On va ’ÉnfÉmÉ ôuÉ a nuî pôu pus É sÈcuîÈ, suggÈa un gaÉ. E vôus pôuÉz ’înÉôgÉ Émaîn maîn sî vôus É sôuhaîÉz. — Nôn ! s’Ècîa É gaçôn ans un cî u cœu. DÉmaîn, î sÉa ôp a. I fau quÉ jÉ uî paÉ ôu É suîÉ ! L’avÉnî É Tazkahn Én ÈpÉn. — CônuîsÉz-É sôus ma ÉnÉ, înÉvîn aôs Raz avÉc auôîÈ. SaÉm É Abu ÈchangèÉn un côup ’œî înquîÉ. I cômpî quÉ vu És cîcônsancÉs, îs nÉ vôuaîÉn pÉnÉ aucun îsquÉ. — I fau ’abô É fôuîÉ, suggÈa É gaÉ. — Nôn, assÈna Raz ’un ôn quî n’amÉaî pas a ÈpîquÉ. CônuîsÉz-É, É aîssÉz-nôus sÉus. — MÈiÉ-ôî, mumua SaÉm. Hassan És aux abôîs, É capabÉ É ôu. MêmÉ É chagÉ un Énfan É ’assas-sînÉ. LaîssÉ-môî assîsÉ à ’ÉnÉîÉn. Raz pôsa a maîn su cÉÉ É sôn fèÉ. — Ta ôyauÈ É ôn affÉcîôn mÉ sôn îninîmÉn pÈcîÉusÉs, maîs jÉ vÉux uî paÉ sÉu à sÉu. D’un sîgnÉ É êÉ, î înîqua à sÉs gaÉs ’ÉxÈcuÉ sôn ôÉ, puîs sÉ ôuna vÉs SaÉm É Abu. — FaîÉs Én sôÉ qu’ôn nÉ nôus ÈangÉ pas, ança--î avan É sÉ îîgÉ vÉs sa ÉnÉ. Lôsqu’î y pÈnÈa, ’aôÉscÉn Èaî agÉnôuîÈ ans un côîn, É vîsagÉ ôujôus cachÈ sôus a capuchÉ. Raz É cônÉmpa un mômÉn, puîs aa vÉs uî, îa sôn pôîgna É sôn fôuÉau É côupa És îÉns quî ’ÉnavaîÉn. — LèvÉ-ôî, ôônna--î. Sôn jÉunÉ pîsônnîÉ s’ÉxÈcua avÉc îficuÈ. — Tu És bÉssÈ ? — JÉ mÉ suîs faî ma à a chÉvîÉ Én sauan É chÉva. — Dîs-môî pôuquôî u És à.
16