//img.uscri.be/pth/078d901c5be8f6842f6a28ebb54a9378629b48be
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 5,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

avec DRM

Pirata : Ongi marraztu? Behin hasi eta gero jarraitu - 3

De
69 pages

“Kaixo, Pirata naiz” eta “Ze tuntuna zaren Pirata” irakurri dutenek Lopetegiren zein bere pertsonaiaren, Pirataren, estiloa ezagutuko dute. Bere humorera bereziki zaletuak ez direnak berriz, benetan -eta era positibo batetan- harrituta geratuko dira lan honekin. Komikiak nola marraztu azaltzen duen gida bat da. Autoreak metodoa hogeita hamaika ataletan zehar modu dibertigarrian eta pedagokikoki era egokian garatzen ditu.

Voir plus Voir moins
edoZein artaBururi
argitaletXeak Hona
Ba niri...
leonardo.
kaiXo
Bidali gaitu Zurekin
egoteko.
leopardo.
didate.
BiZkortZea.
aurretik.)
dituZuen keZkak
propoSatu
nauZue eta Zera
kaiXo lagunok!
gaietarako
tXepela dela!
leonardo daBinCHY
FuntSa? Zer
lapitZa Baino geHiago!
aHH...
niri Bai.
aSko.
Ba, eSkerrik
guStatZen ZaiZuela
nago Zuei ere aSko
da, eZta?
marraZkiak egitea. egia
guZtiaren
FuntSa!
Hori da!
HauXe da
eSan duZu… lapitZa!
Zeuk
naiZ eta Hau amaia.
da Hori?
eta
eta niri!
nortZuk
eta Zuek
Zarete?
aurkeZpena
kaiXo.
HontZa BeZain
Ba, giZon Hau
arte
HontZa?
Hori da,
leotardo. ni pirata
(aStoa Beti
eta Ziur
ERABILERAREN APLIKAZIOAK
Lapitza(latina: lapis), zurez bilduta dagoen grafitozko barraren izen orokorra. Mota askotakoak ditugu: eskuzkoak, digitalak, kolore takoak, ezpainetakoak… ez dira finkoak, eta beraiengandik beste batzuk sortu dira: lumak, errotulagailuak, boligrafoak eta abar. Ez dute argindarrik behar, ez pilarik, ez bateriarik, ez ezer. Beren diseinu ergonomikoa delaeta oso praktiko eta eraginkorrak dira. Beren soiltasun eta erosotasunagatik, lapitzak ditugu, dudarik gabe, edozein jarduera profesionaletarako nahiz gure aisialdirako neurrineurriko tresnak.
PERTSONA ESKUINENTZAKO LAPITZA
PERTSONA EZKERRENTZAKO LAPITZA
NOLA ERABILI
gaur gauerako planik Ba al duZu, monona?
Pertsona eskuinek nahiz ezkerrek erabil dezakete; horixe du alde on bat, eta ugari ditu. Bere puntapuntako sistema eragileak bidea ematen du edozein egoeratara egokitzeko. Hatz lodiaz eta erakusleaz heltzen da eta hatz luzearen gainean paratu. Azkenik, azalera lau baten gainean (papera, oihala, zura…) kokatuz gero, prest egongo gara marrazten hasteko!
LAPITZ… GOGORRA ALA BIGUNA?
Lapitzaren gogortasuna minaren sendotasunaren araberakoa izaten da. Zenbat eta gogorragoa izan mina (H lapitzak, gogorrena), orduan eta trazu argiagoa eta finagoa egingo du; zenbat eta bigunagoa izan mina (B lapitzak, bigunena), orduan eta trazu beltzagoa eta lodiagoa egingo du.
MANTENIMENDUA
 Bai, lapitZ
optiko Batekin
Zinemara Joango naiZ, aguretXo...
Hau da lotSa!
lapitZ Hau eZ daBil.
Segurta-gailua kendu al dioZu?
gaiZki
ongi
eZ dut ZorroZkailuarekin Berriro eZer naHi! Hau
da ZoraBioa!
Jira eta Buelta daukat Burua, ene!
Ez da oso ondo zaindu behar, ondo ibiltzeko. Komeni da, hori bai, noizean behin zorroztea. Horretarako, bere betiko lagunaren baitan txertatu beharra dago; zorrozkailuaz ari gara noski. Jirabiraka eragin behar zaio lapitzari, nahi besteko punta lortu arte. Gogoan izan artelanik ederrenak, eraikinik sofis tikatuenak, gizateriari aurrerabidea ekarri dioten ideiarik nabarmenenak lapitz baten puntatik sortu direla, trebetasun handiz erabilitako lapitz baten puntatik alegia.
pentSatu BeHar dugu
lapitZa gure treSna naturalaren,
Hau da, eSkuaren luZapen Bat dela,
eta gure proZeSagailuak (Burmuinak)
maiSutaSuneZ eraBiltZen duela.
BiHoakio Hemendik gure omenaldirik BiHoZkorrena apala
eta aldi Berean magikoa
dugun treSna Honi.
Hamaika gauZa daki-
Zki Honek! eta Zeinen ondo HitZ egiten duen!
Hau da HitZ Jarioa!
Hau da erretorika!
Hau da tipo aStuna!
tXiStea
aStoa!
ergela!
negargura eragiten didaZu!
mengela!
SoB...!
artaBurua!
makala!
Zergatik Zara Hain gogorra nirekin, HumpreY?
kaiXo lagunok. atal
Honetan, lan egiteko
tokiaZ HitZ egingo
diZuet.
lan egiteko tokia
goaZen
Harira!
 egia da
 artiSta Batek kaSik
edonon egin deZakeela
lan, Baina komeni da
inguru eroSo Bat
iZatea Horretarako.
nik neuk
ere Bai.
Mahaia ez da zertan marrazketa profesionaletarako izan. Nahikoa da pitin bat zabala bada, eroso marraztu ahal izateko. Baina hori bai, mahaia leiho ondoan egon behar da eta argia zure ezkerraldetik sartu behar da (eskuinaldetik, ezkerra bazara). Lanpara ere ezkerraldean egon behar da.
a Zer marraZki itSuSia!
eSkerrik
aSko!
Horrek
eSan naHi du oSo
ondo ari naiZela.
Zure erretratua da, motel!
Baina giZona...
Horrela, marraZketa-maHai Bat
edukita, edonork egin ditZake
Sekulako maiSulanak, Baldar
HutSa iZanda ere.
eta Hori
Zergatik?
argi dago...
guZtiZ adoS Baldar HutSa Zarelako kontu
Horrekin. eta orain Saiatu
ZerBait tXukuna marraZten.
Zu Zara Zu aZkar uStekoa!
Eskuinaldetik badator, ordea, zure eskuaren itzala beste aldera joango da eta papera ondo ikusteko moduan utziko.
Hori, ama?
Zergatik dioZu
al duZu uSte
aiZu, Seme... eZ
Zenukeela?
ikuSmena aZtertZera Joan
okerrago
xamarra da oraindik
baina jarrera behartu
Aulkia polita da,
Joan aulki baten bila
tXiStea
tira, nire
iritZia da.
eSertZeko Jarrera onenaren  Bila
gaiZki
ondo
egokia. Bejondeizula!
marraZketa ZuentZat
Joko diBertigarria iZan
kontZentraZio Handia
Hauxe da jarrera
BaldintZarik onenetan marraZtu
 BeHar da.
eSkatZen du. Hori dela eta, aHalik eta
duZu...kontZentraZioa
BeHarko litZateke, Baina Hori Bai,
Nola biziko lirateke okulistak marrazkilaririk gabe?
BeHarko
ZUK ZEUK IKUSI!
BeZala!
FutBolean
entZun
eta Jokora!
Argia eskuinaldetik badator, zure eskuaren itzalak marrazkia estaliko du.
Eta argirik ez badago, ez da ezer gertatzen… Piztu argia, buru-galdu horrek!
(BIKORTSUA)
egingo dugu.
HiZtegi
atal Honetan,
ditugu.
paperari BuruZ HitZ
edurneZuriren ipotXaren
FuntSean
Bi paper mota
moneta-papera ere
al Zaudete?
Horrekin: ZakarrontZira Bota, ea
Zer egin BeHar duZun HiZtegi
Hau kaka putZa
eSango diZut
BiHurtZen duten.
BirZiklaturik marraZteko paper
da!
papera
(SATINATUA)
egiteko eraBiltZen dena.
antZeZpen Batean nik Zera
egin nuen BeHin... kar, kar, kar!
papera!
paper negargarria, egia eSateko.
neSka-mutilok, preSt
LEUNA
Hor dago, euroak
egiten den, BeSte Hondakin
naHiZ eta papera Zur-ore XeHatuZ
deZakegu…
BatZuekin naHaSita BirZikla
Honek eZ dio marraZteko Balio duenik.
Papera (latina: papyrus): orri lehor eta mehea, denetariko landare-gai xehatuez egina, idazteko, inprimatzeko, biltzeko eta abarretarako balio duena.
erantZun ona, amaia...
eta ikaStolako
ZIMURTSUA