//img.uscri.be/pth/1352150299f0f4c9034471a0b18340c18671dec9
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 8,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Orange sanguine

De
112 pages
Vagabondage sur les routes de l’Est et du Nord, en passant par Montréal, avec l’orange sanguine comme talisman.
Vivre sa parole
comme on vit avec ses yeux
chaque mot attend son heure
ce que l'on voit revient
d'un temps collé
à l'ombre
le terre n'est jamais loin
du ciel
Laure Morali nous dit: Mon grand-père avait perdu son pays et me le rendait chaque matin en me faisant boire le jus de l'orange sanguine. Offrir le monde dans un fruit, tel est le don de la poésie. L'humanité au creux de la main tendue, portée par le poème.
La chair de la nuit
libère
un parfum
de fleurs d'oranger
sur mes cuisses
brûlantes
la mer
le vent
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Orange sanguine Laure Morali
LàURE MôRàI
Orange sanguine
MîŝÉ É âÉ : VîîîÉ TûçôÉ MâqûÉÉ É çôûÉûÉ : ÈîÉÉ BîÉÉû É DÔ â : 3 îÉŝÉ 2014
© Èîîôŝ MôîÉ ÉçîÉ © Èîîôŝ â âŝŝÉ û É ôû â FâçÉ
CàTàLogàgE àvànT pUbLicàTion dE BibLioThèqUE ET ARchivEs nàTionàLEs dU QUébEc ET BibLioThèqUE ET ARchivEs Cànàdà Môâî, LâûÉ, 1972- OâÉ ŝâûîÉ  (PôŝîÉ)  ISBN 978-2-89712-263-8(Papier)  ISBN 978-2-89712-265-2 (PDF)  ISBN 978-2-89712-264-5 (ePub)  I TîÉ PS8576O623O72 2014 C841’6 C2014-941592-3 PS9576O623O72 2014
Nôûŝ Éçôâîŝŝôŝ, ôû ôŝ âçîîŝ îîô, âîÉ fiâçîèÉ û GôûÉÉÉ û Câââ â ÉÉîŝÉ û CôŝÉî Éŝ Aŝû Câââ É û Fôŝ û îÉ û Câââ
Nôûŝ Éçôâîŝŝôŝ âÉÉ ’âîÉ fiâçîèÉ û GôûÉÉÉ û QûÉç â É PôâÉ É çî ’îÔ ôû ’îîô É îÉŝ,GÉŝîô SôÉç
MôîÉ ÉçîÉ  1260, ûÉ BâÉ, ûÉâû 201  Môâ, QûÉç,  H2S 1H9  T : (514) 989-1491  Tç : (514) 928-9217  îô@ÉôîÉÉçîÉçô  wwwÉôîÉÉçîÉçô
LàURE MôRàI
Orange sanguine
De la même auteure
Rôâŝ É çîŝ Commét và lé modé àvéc toî, TôûôûŝÉ, Èîîôŝ PûîÉ É, 2013 TàvéSÈé dé l’AmÈîqûé dàS léS yéûx d’û pàpîllo, Môâ, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2010 Là oûté déS vétS, RÉÉŝ, Lâ Pâ CôûÉ, 2002 Là mé â là poté, RÉÉŝ, Lâ Pâ CôûÉ, 2001
PôŝîÉ Là téé cét àîmàl, Môâ, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2003
OûâÉŝ çôÉçîŝ Aîmîtîtàû ! PàloS-oûS !, î, Môâ, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2008 LéS bûîtS dû modé, î âÉç RôÉ Sâî-Èôî, Môâ, MôîÉ ’ÉçîÉ, 2012
JÉûÉŝŝÉ Là p’tîté oûSé, Pâîŝ, NâÉ, 2008
CÉÉ ûî, âèŝ âôî îŝ â ÉîèÉ ôûçÉ á Oàé Sàûîé, j’âî Éû ô â-èÉ É êÉ Vî É û âŝ qûÉ jÉ ’ââîŝ âŝ ôûç ŝÉŝ âîŝ, ôû ŝôûŝ ŝô ŝôûîÉ Eŝ-çÉ É ôûôî É â ôŝîÉ ? S’ÉôçÉ âŝ É ŝîÉçÉ, çÉûŝÉ É Éŝ, ÉçûÉîî Éŝ âçÉŝ îfiÉŝ É â ŝÉçÉ Éŝ Éŝ qûÉ ’ô âîÉ À ôçÉ É âîÉçÉ É ’ââô, ûîÉ â â ûîèÉ É ’ÉâçÉ, jÉ ââÉ â âî qûî É Éŝŝâî û ûî ôûÉ âŝ û ÉÉ á ôûâÉ Mô â-èÉ ââî Éû ŝô âŝ É É É Éâî çâqûÉ âî É É âîŝâ ôîÉ É jûŝ É ’ôâÉ ŝâûîÉ ; âÉ ’ûÉ îÉ É ôâÉ É É ŝîŝâ, î ’ôffâî â ÉÉ âŝ û ûî
O çôî ôâÉ O ôôÉ ŝîÉÉ â ôûÉ É çÉûx qûî ôûŝ ô ôûîŝ LÉ É É â qûî É çèÉ É âèÉ çÉZ ôî âû ôèÉ ÈçîÉ ÉÉ É âîÉ çîçûÉ É ŝôûfflÉ
5
û ôÉ âŝ ’ÉÉôÉ Éŝ ôŝ É, çôÉ Éŝ ôŝ ô âîÉ É ôÉ çôŝ, â ôŝîÉ âîÉ á îÉûx ÉŝîÉ L’AûÉ ÉÉ âŝ É ÉxÉ, ôÉ Éâ ŝÉ âÉ « À ’îâÉ ’ûÉ îîèÉ Éû ôôÉ ô ô ôî É î É ŝâÉ fi », â èÉ flûîÉ ÉîÉ â BâŝÔ ŝ’ôûÉ âŝ á âŝ, âÉç ’îûîîô û Éŝ É Éŝ îçîôŝ çÉŝŝâîÉŝ âûx ôçÉŝ ôû ŝÉ çâÉ É ôûŝ-ŝîèÉ ŝôÉûŝÉ L’çîûÉ Éŝ É ŝÉû âŝ qûÉ jÉ çôâîŝŝÉ ôù î âî ô ŝÉ ŝÉî âÉ J’âî ŝûîî â ôûÉ, É flÉûÉ, â ÉûîÉ, É âÉ, É flôçô, ’çûÉ, ’âî, â îÉûÉ, É âû É â â-èÉ, â ûÉ, â âçÉ, ’ôâÉ ŝâûîÉ, ŝâŝ ŝâôî qûÉ j’âîŝ É âî É âÉÉ ô â-èÉ á â îÉ LâûÉ Môâî Môâ, É 28 âôÛ 2014
6
LÉŝ ôâÉûŝ
Cé modé dé oSÈé éSt û modé dé oSÈé poûtàt ét poûtàt Iŝŝâ
ûÉ
JÉ É É âÉâî âŝ É ’âÉîÉ É fiûÉ Éŝ îÉûx âçâŝ âŝ â ûÉ
jÉ ’âîŝ âŝ ŝû çÉ âÉâû ’AÉ á MâŝÉîÉ
á ’âûÉ û âŝ û âûÉ âŝ É ÉÉ
âûî Éû É çôâ
Éŝ âîŝ Éŝ âîŝôŝ Éŝ âçêÉŝ É ŝîâÉ
jÉ ’âî âŝ ŝÉî Éŝ ŝîèçÉŝ Éî â çÉîŝÉ
â ŝôîûÉ çâïÉ Éŝ ôûÉÉŝ É ô çôŝ
j’âî û É jûŝ É ’ôâÉ ŝâûîÉ ÉŝŝÉ â ûÉ âî ŝîŝâÉ
8