//img.uscri.be/pth/01659278e53f5fe4eb33ef5f86e04e0dede676f3
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Voix sans frontières

De
456 pages
Cet ouvrage réunit cinquante-six poètes de vingt-neuf pays.
"Au fil des pages qui n'en finissent pas et laissent éclater une oeuvre intelligente et sensible, cette anthologie signe une ode à une poésie roumaine enrichie de Voix sans frontières." Extrait de l'avant-propos d'Yvan Tetelbom
Voir plus Voir moins
        
                  
 
Anthologie bilingue français-roumain  Cinquante cinq et un poètes Traduits par Marilena Lica-Masala  
  
 
 
 
Maquette de la couverture Osama Khalil           Illustrations  Sergiu Zancu           © Le Scribe l ř Harmattan  ISBN : 978-2-296-12241-3  
        
              
 
 Cinquante six poètes Traduits par Marilena Lica-Masala  Avant propos par Yvan Tetelbom Préface par Marius Chelaru Postface par Maggy de Coster et Osama Khalil  
 
                              
 
Memoriei lui Martin Luther King şi Victor Jara,   Sărăcită rămîne Terra prin asasinarea lor.  
         
   
 
À la mémoire de Martin Luther King et Victor Jara,  Appauvrie, reste La Terre par leur massacre.  
               
 Iniţiativa Marilenei  Lică -Maşala de a aduna în acelaşi volum cincizeci şi şase de poeţi din douăzeci şi nouă de ţări, demonstrează că limba nu este un obstacol pentru poezie.   Faptul de a fi fost întruniţi la Paris, în jurul unei reviste româneşti, este un minunat semn al faptului că emoţia artistică poate fi împărtăşită dincolo de graniţe le geografice şi că poate transcende culturi.   Salutăm prezenţa poeţilor români în acest volum şi îi felicităm, atît pe Marilena Lică -Maşala, cît şi pe redactorii revistei POEZIA, pentru acea stă frumoasă realizare.   
                    
 
Katia Dănilă  Directoare Institutul Cultural Român din Paris
6
 Lřinitiative de Marilena Lica -Masala de réunir dans un même ouvrage cinquante-six poètes de vingt neuf pays nous montre que la langue nřest pas une barrière pour la poésie.  Que ces poètes se soient réunis à Paris autour dřune revue roumaine est un merveilleux signe que le sentiment artistique se partage au delà des frontières géographiques et quřil transcende les cultures.   Je salue la présence des poètes roumains dans cet ouvrage et je félicite Marilena Lica-Masala et la revue Poezia  pour cet admirable exploit.   
 
 
Katia Danila Directrice Institut Culturel Roumain de Paris
7
                
CUVÎNT ÎNAINTE
   Fărîme de gînduri adînci, noapte cu lună plină în care poetul declamă „pace peste Ierusalimŗ 1 , invocînd lumina cea mai curată pentru iubita lui ― din ele toate s -au presărat aceste versuri care vă invită la visare, dragi cititori. Un rămăşa îndrăzne , născut din asiunea Marilenei Lică -Maşala, vede lumina zilei sub auspiciile festivalului Poètes à Paris .  Prin paginile sale nesfîrşite, lăsînd să ţîşnească o lucrare inteligentă şi emoţionantă, această antologie este un imn închinat poeziei româneşti, îmbogăţind -o prin toate aceste v oci fără hotare .  
Yvan Tetelbom 1 septembrie 2010
        Traducere din franceză de Harry Carasso şi adaptare în română de Marilena Lică -Maşala                                                        1 Vers citat din poemul lui Osama Khalil, Il était une fois, (pp. 142, 143), dedicat poetului palestinian Mahmoud Darwich (n. MLM). 8  
AVANT-PROPOS
    Ces bribes de phrases denses, cette nuit de pleine lune quand le poète déclame « paix sur Jérusalem » tout en invoquant la pure lumière pour son aimée 2 , parsèment ces vers qui vont vous faire rêver, chers lecteurs. Cřest un défi fou né dans lřesprit de Marilena Lica -Masala qui voit ainsi le jour sous lřégide de Poètes à Paris .  Au fil des pages qui nřen finissent pas et laissent éclater  une œuvre intelligente et sensible, cette anthologie signe une ode à une poésie roumaine enrichie de Voix sans frontières .    
Yvan Tetelbom Le 1 septembre 2010
 
                                                              2  Expression tirée du poème dřOsa ma Khalil, Il était une fois  (pp. 142, 143), dédié au poète palestinien Mahmoud Darwich (N. MLM). 9  
Om îns eamnă poezie  
  „Lumea e un trop universal al spirituluiŗ   Novalis (Friedrich Leopold von Hardenberg)    Vorbim despre globalizare în fel şi chip, s -au desenat tot felul de hărţi cu diferite scopuri, dar unul dintre cele mai interesante moduri de a vedea, de a înţelege cât de frumoasă este lumea aceasta, în care împărţim metoda de a fi vii (José Luís Mendonça, Paragrafe de tăcere , pp. 26, 27), şi pentru că venim din locuri diferite, avem mentalităţi diferite, poate fi o carte de poezie. De ce nu o antologie c a aceasta, care cuprinde creaţii semnate de 55 şi unu  de poeţi din 29 de ţări. O lume în care încă se mai aude zgomot de lan uri e drumuri  şi mai sunt şosele mari/ pline de oameni  (…) / alungaţi de peste tot  şi zări ferecate  (Agostinho Neto, Foc şi pas, pp. 34, 35).  Dar în care se aude şi poezia şoptind, cântând, rostind pe atâtea voci diferite despre dragoste, despre înrobire, înstrăinare, speranţă, racile pe care le purtăm cu noi din trecut, bolile civilizaţiei, singurătate, fericire... despre viaţă pur ş i simplu.  Odinioară, după ce Baudelaire ne dăruise a sa forêt des symboles, Rimbaud spunea că ideea de frumuseţe s -a răsuflat . Era o întretăiere de drumuri către noi valenţe ale poeziei. Imaginea poeziei contemporane, scria A.E. Baconsky ( Introducere  la Panorama poeziei universale contemporane ) , este alcătuită din două realităţi: poeţi şi curente.   Sistematizarea a devenit o „ fatalitate ŗ căreia trebuie să i se supună, cel puţin formal, toate „ anomaliile atipice ale personalităţiiŗ , deşi apartenenţa poeţilor la „diversele catehismeŗ este cel mai adesea o simplă „gratuitateŗ a vieţii literare. Cuvinte şi reguli într -o civilizaţie a prea multelor şabloane şi încorsetări.     10