//img.uscri.be/pth/b32060c5a35da50227f4a51cb7ef1cf5410f990c
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Voyage au centre de la pensée

De
68 pages
Recueil de poésie vivant.
de magnifique témoignage.
Voir plus Voir moins
Voyage au centre de la pensée Po è m e s d e L ou i s Rod i e r
V o y a g e a u c e n t r e D E L A P E N S É E
Lôûîs Rôdîé
V o y a g e a u c e n t r e D E L A P E N S É E
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Rôdîé, Lôûîs, 1981-Voyage au centre de la pensée : poèmes
 ISBN 978-2-923959-05-4  I. Tîé. PS8635.O34V69 2010 C841’.6 C2010-940250-2 PS9635.O34V69 2010
IfôGàphîé dés pàGés çôûvéûés é îÈîéûés : Pàîçk Chàpéîé (Lé Pàçhwôk Cômmûîçàîôs Gàphîqûés) Côéçîô : Màçé Débé Mîsé é pàGé : Màçé Débé Iûsàîô dé à pàGé çôûvéûé : « Œî élàmmÈ » hp://pîçéssGôh52.ûbôG.f/iés/2007/06/ôéîémlàmm.jpG Ekà Pàéî-AY 1998 Réçhéçhîsés dés îûsàîôs îÈîéûés : Déîs Pôûx é Càîé Làûîé
Là màîsô d’Èdîîô dÈsîé éméçîé ôûs és çôàbôàéûs â çéé pûbîçàîô.
Distribution : CôôpÈàîvé dé Dîffûsîô é dé Dîsîbûîô dû îvé (CDDL) www.cddl.qc.ca Côûîé : îfô@çdd.çà TÈÈçôpîé : 450-714-4236 TÈÈphôé : 450-714-4037 Sàs fàîs : 1-877-777-6024
Les Éditions Belle Feuille 68, Chémî S-AdÈ Sàî-Jéà-sû-Rîçhéîéû QûÈbéç J2W 2H6 TÈÈphôé : 450-348-1681 Côûîé : màçédébé@vîdéôô.çà
Dépôt légal :Bîbîôhèqûé é Açhîvés àîôàés dû QûÈbéç—2009  Bîbîôhèqûé é Açhîvés Cààdà—2009
Tôûs dôîs dé àdûçîô é d’àdàpàîô ÈsévÈs © Lés Édîîôs Béé Féûîé 2010 Lés dôîs d’àûéû é és dôîs dé épôdûçîô sô GÈÈs pà Côpîbéç Tôûés és démàdés dé épôdûçîô dôîvé êé àçhémîÈés â : Côpîbéç (épôdûçîô pàpîé) - (514) 288-1664 - (800) 717-2022 îçéçés@çôpîbéç.qç.çà
R E M E R C I E M E N T S
Jé îés â éméçîé és pésôés sûîvàés :
Denis Proulx et Claire Laurier, qûî m’ô àîdÈ â ôûvé dés îûsàîôs.
Michel Breton et Christine Barriellepôû à çôéçîô dés éxés é éûs pÈçîéûx çôséîs. Nathalie Desjardinspôû à môîvàîô qû’éé m’à dôÈé ài qûé jé pàvîéé â ’àbôûîssémé dé çé pôjé.