Quand les vautours approchent

Quand les vautours approchent

-

Livres
314 pages

Description

"Fini, les flics dépressifs venus du froid et heureux comme des glaçons d'eau plate, voilà un héros du Sud, de Porto exactement, infatué et de bonne humeur. (...) Roman formidable et souriant." Éric Libiot, L'Express "Un très étonnant polar." Bernard Poirette, RTL "Passion, intrigues et mort se retrouvent dans ce roman mené à un train d'enfer, où les brouillards de Porto se mélangent à la magie de Salvador de Bahia, aux contrastes de Rio de Janeiro, à l'immensité sauvage du nord-est brésilien..." La Marseillaise

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 04 janvier 2013
Nombre de lectures 18
EAN13 9782815903998
Licence : Tous droits réservés
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Quand es vautours approchent
à çôéçôl’Aube noire poche éŝÈé à Màô Héébé
Cé çé à ÈÈ ÈÈÈ à é ŝéçé àbçàô éŝ Èôŝ é ’Aûbé. Pôû ôûé éàqûé ôû ŝûéŝô, ’Èŝéz àŝ â ôûŝ Èçé â ’àéŝŝé û@éôŝéàûbé.çô
Té ôà :Dois Urubus Pregados no Céu © Càô Dàŝ éàŝ – Eôéŝ, S.A., 2002, ôû ’Èô ôàé
© Éôŝ é ’Aûbé, 2012, ôû à àûçô àÇàŝé é 2013 ôû à Èŝéé Èô www.éôŝéàûbé.çô
ïSBN 978-2-8159-0400-1
Mûé Màà
Quand les vautours approchent
ôà àû û ôûàŝ à Vçé Gôŝé
éditions de l’aube
Les membres du Conseil des sages
Aéà Dîas Matos, yŝçé, Èŝé. U ôé àûx àxàéŝ ûŝŝàŝ é àûx éÈéŝ é çàé ŝû éŝ ééŝ.
Gàô Avîncua, çŝé. Aéç ŝéŝ çééûx ôŝ,  éŝŝébé â Tô Jôéŝ é I é çàèé.
Dàà Ramos, ûŝé. U ô éz â à CÈôĀé ; Èé é ŝé éé é ôI.
Sôbà Monteîro, àÈàçé. Séŝ yéûx àé éèé ŝéŝ ôŝŝéŝ ûééŝ çôé éŝ ôŝŝôŝ àŝ û àqûàû.
Eàŝ Fagundes, Èçôôŝé. ï ŝé àŝŝé ŝàŝ çéŝŝé éŝ ôŝ ŝû à ûé àû ŝôé é ŝà êé.
7
Tààŝŝôŝ do Carmo, ŝôçôôûé. AÈéé ŝéŝ ŝçôûŝ é àŝ éŝéŝ é à à ôé qû é ŝéŝ ééŝ ûééŝ é é-ûé.
1 Aŝŝûçéà de Oîveîra, ôçéû é ààçé. Eé ôé û çô çûé ŝû é àû û çĀé.
2 Aàô Macedo , Èéû ŝyŝèé. ï à û ŝôûé é à.
Màçéà da Mota, ÈÈçé. Pé ôé çàûé qû ŝŝé ŝà ôûŝàçé â à Héçûé Pôô.
1. Pôôçéz « AŝŝôûçÈà ».(Tôûéŝ éŝ ôéŝ ŝô û àûçéû.) 2. Pôôçéz « MàçÈô ».
Un
é ôbŝŝéé û ôéû bŝé é ŝéçé éŝ ûéŝ. é éûx çk-û ôé Èbéé éŝ bôŝŝéŝ é ŝàbé, ŝ’éôçé àŝ éŝ çéûx, àŝà È ŝéŝ ŝûŝéŝôŝ. ’à éŝ ôû, é ŝôé bÛà, éŝ ŝéçôûŝŝéŝ û Èçûé çôûé éŝqûé àôŝ à éŝàô, ôbéà â ŝé é ôû é àŝ ŝé çôé àû bô é à çàbé. U ôûéàû ’Āéŝ ŝàûàéŝ éŝ éfàyÈ à é bû û ôéû, qû éé éà é éà éŝ ôûŝ qûà éŝ ôûéŝ àé, çôûà é ç éŝ ôŝéàûx. à çàôéé bĀçÈé ŝŝé àŝ é ŝàbé, Èŝé ŝû à ŝé à àçÈé. À éé é ûé,  ’y à qûé éŝ ûéŝ àŝéÈéŝ é àé ÈÈàô. 1 CôûÈŝ àŝ é çé, àé éûx ûûbûŝ ôéŝ. Jé éé éŝ yéûx ôû é ûŝ éŝ ô, àŝ ç’éŝ ûé : ŝ ŝô â, Èŝ àûŝŝ ŝû à éŝéé é éŝ àûèéŝ, êûŝ çôé  ŝé ô é éû àûé àûŝŝ ôé qûé à û. Qûà éŝ àûôûŝ àôçé,  y à ôûjôûŝ qûéqû’û é ôŝ àŝ é ôé éŝ àŝ.
1. Vàûôûŝ ôŝ ’AÈqûé û Sû.
9
Deux
Jé ŝûŝ éÈ àŝ é çàÈ é é ŝûŝ àŝŝŝ â ûé àbé àŝ û çô. Ué éé àûx çééûx ààçÈŝ é çô ŝ’éŝ àêÈé qûéqûéŝ ŝéçôéŝ é àŝŝé ŝô çfô ŝû é çôô, ’ôbŝéà àŝ é éLé ’û ô IxÈ àû û. Pûŝ éé à éŝ ŝô éŝé é à à, çôé ŝ ô ŝàé é û ŝà é. Pàŝŝé àôû àéÇû éŝ ééû û é éŝ ŝéçéŝ. Jé ŝûŝ ’ûé àé ûàÈ é àé é ’àŝéç ; éŝôé é ŝé ŝôûé jààŝ é ô, çé qû éŝ ûé qûàÈ éŝàbé ôû à ôéŝŝô. Cé jôû-â, à éxéé, çéé ôŝŝé éé àûx çééûx qû ŝéàé à ûé Èà ô ’àé qûé é à Máô FàÇà éà ’éé àŝ é CàÈ é Pàŝ. Méŝ yéûx ŝé ôûé â çàqûé ôŝ qûé j’y éŝé. ï ’éŝ àŝ ôûjôûŝ àçé é ôé é ôŝ é à çÈÈbÈ ŝàŝ qû’ ŝé Èôé àŝ éŝ éŝ éŝéŝ, â à àèé é éŝŝé Èèéé à ûqûé àû-éŝŝûŝ éŝ Èàûéŝ. Céé é é Èà ’àéé éàé, é çôŝàé ŝŝûàô é éŝ Èôôŝ é é éŝ ŝééŝ, éŝ àôŝ içé â ŝûôé.
10