//img.uscri.be/pth/e27db7e4a22d646575102f953ce087db38c29743
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 15,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Au coeur de la forêt

De
210 pages
Qui n’a pas rêvé de posséder une maison à la campagne et de vivre en harmonie avec la nature ? C’est dans cette atmosphère de dépaysement utopique que le destin des
personnages de ce roman, qui n’est pas sans cruauté, se croisent et se scellent.
Or la vie à la campagne est loin d’être de tout repos et la quête d’une vie en dehors du tissu banal de l’existence n’a rien à voir avec la réalité.
Paul et Gisèle l’apprendront à leurs dépens lorsqu’ils seront entraînés dans une suite d’évènements dont l’achat d’une maison de campagne n’est pas le moindre.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Au cœur de lA forêt
DianE GiguèRE
Au cœur de lA forêt Suivi dE : UnE jOuRnéE dans La viE dE mOnsiEuR BLOCh
LÉŝ ÉŝôàÉŝ É çÉ çî à ÛÉÉ fîçîfŝ, ôÛÉ ÉŝŝÉàçÉ àÉç Éŝ ÉŝôÉŝ ÉîŝàÉŝ ôÛ àyà Éîŝ É ŝàÛàî êÉ ÛÉ fôÛîÉ.
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada Giguère, Diane, 1937- [Romans. Extraits]  Au cœur de la forêt : roman ; suivi de, Une journée dans la vie de monsieur Bloch  (Collection la Mandragore)  ISBN 978-2-89726-146-7  ISBN NUMÉRIQUE 978-2-89726-147-4  I. Giguère, Diane, 1937- . Au cœur de la forêt. II. Giguère, Diane, 1937- Journée dans la vie de monsieur Bloch. III. Titre. IV. Collection : Collection La Mandragore. PS8513.I35A9 2014 C843'.54 C2014-941231-2 PS9513.I35A9 2014
Pour l’aide à la réalisation de son programme éditorial, l’éditeur remercie la Société de Développement des Entreprises Culturelles (SODEC), le Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres - gestion SODEC. L’éditeur remercie également le Gouvernement du Canada pour son aide en regard du programme du Fonds du livre du Canada.
Marcel Broquet Éditeur 351 Chemin Lac Millette, Saint-Sauveur (Québec) Canada J0R 1R6 Téléphone : 450 744-1236 marcel@marcelbroquet.com www.marcelbroquet.com Mise en page et conception de la couverture : Alejandro Natan Révision : Vicky Winkler Distribution : Messageries ADP* 2315, rue de la Province, Longueuil (Québec), Canada J4G 1G4 Tél. : 450 640-1237 - Téléc. : 450 674-6237 www.messageries-adp.com * filiale du Groupe Sogides inc. filiale du Groupe Livre Quebecor Media inc.
Distribution pour la France et le Benelux : DNM Distribution du Nouveau Monde 30, rue Gay-Lussac, 75005, Paris Tél. : 01 42 54 50 24 Fax : 01 43 54 39 15 Librairie du Québec 30, rue Gay-Lussac, 75005, Paris Tél. : 01 43 54 49 02 www.librairieduquebec.fr
Diffusion – Promotion : r.pipar@phoenix3alliance.com
e Dépôt légal : 3 trimestre 2014 Bibliothèque et Archives du Québec Bibliothèque et Archives Canada Bibliothèque nationale de France
Distribution pour la Suisse : Pour tous les autres pays: Diffusion Transat SA Marcel Broquet Éditeur Case postale 3625 351 Chemin Lac Millette, Saint-Sauveur CH-1211 Genève 3 (Québec) Canada J0R 1R6 Tél. : 41 22 342 77 40 Téléphone : 450 744-1236 Fax : 41 22 343 46 46 marcel@marcelbroquet.com transat@transatdiffusion.ch www.marcelbroquet.com
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction interdits sans l’accord de l’auteure et de l’éditeur.
PREMIÈRE PARTIE
Dans la nature sauvage
-1-
fî, îŝ ô ôÛ à ÉîÉ àîŝô É çààÉ Û’îŝ E çÉçàîÉ ÉÛîŝ ŝî ôÉŝ. Iŝ É ô îŝî Éŝ îZàîÉŝ àà É fîÉ ÉÛ çôî ŝÛ çÉÉ-çî. PàÛ É GîŝèÉ ô  ÛÉŝ. Iŝ ô ŝîŝ â à Éàîô É ŝÛççôÉ àÛ çàÉ ’ÛÉ îÉîÉ àîŝô Û’îŝ ŝÉ ŝÉàîÉ Û â ÉàÉ. Iŝ ’àîÉ àŝ êŝ â ÉÉ çÉ îŝÛÉ, çÉÛî ÉÉ àÛÉŝ, ’ÉôÛî ôÛ ÉÛ àôî àŝ É çôÙÉÛŝÉŝ ôàîôŝ. Là àîŝô Û’îŝ ô çôîŝîÉ Éŝ çôÉ ô î,clés en main.CôŝÛîÉ î y à ÉÛf àŝ, ÉÉ ’à ÉŝÛÉ àŝ  àîÉ É ’à ŝÛî àÛçÛÉ ÛŝÛÉ, ŝàÛf ôÛ Éŝ Ûŝ ô à ÉîÛÉ Éŝ â ÉfàîÉ É Éŝ îÉàÛ ô à ôÛÛÉ à  çôôÉ à à ÛîèÉ É É ŝôÉî, àîÉ àŝ ÉàÛ â ôî É ’ÉîÉÛ ôŝÛ’îŝ ŝô îŝ. I fàÛàî Éŝ çàÉ Û jôÛ àîŝ çÉ ’Éŝ àŝ ÛÉ îôî ôÛ ’îŝà. E ÉàçÉ, Éŝ çààŝ, Éŝ fàÛÉÛîŝ ŝô çôÉ ÉÛfŝ. Là àîŝô Éŝ ÉŝÉ fÉÉ à Ûà Û Éŝ ÉÛîŝ Û’ÉÉ à  çôŝÛîÉ à Éŝ AÛîçîÉŝ Ûî ’y ŝjôÛàîÉ ÛÉ ÛÉÛÉŝ ŝÉàîÉŝ à àÉ. LÉŝ àîŝ ŝÉàîÉ ÉçôÉ ôŝ ŝ’îŝ ’ààîÉ àŝ  Éôàŝ à Éŝ ÙÛÉŝ É çîàÉÉ. O ÉÛ É ôî Û ÉÛ àôÛ, àŝ É ŝàô, àŝ à çàÉ Éŝ àïÉŝ, àÛ çÉÉ Û î. QÛÉÛ’Û, Ûî ôÛ ÉÉ, Ûî ôàÉÉ, ŝ’Éôàî ŝàŝ ôÛÉ, Éà à îŝîô, àÉç Û ô àÛ àÛ çôî Éŝ èÉŝ. HÉÛÉÛŝÉÉ ÛÉ à àîŝô ’à àŝ Ù. DÉ ôÛŝ Éîŝ çÉÉŝ ôîŝ îîÛÉ É îÉÛ ôù à çîàÉÉ Éŝ ôÉ ôÛ fîàÉÉ
7
ŝÉ çôŝÛÉ ŝÛ àçÉ. CÉŝ ŝîÉŝ É îÉçÉ àÛàîÉ Û àŝŝÉ îàÉÛŝ ŝî GîŝèÉ É PàÛ ’ààîÉ àŝ àŝŝ àÛ ÉîÉ fî à àîŝô èŝ Û’îŝ É ô îŝ ôŝŝÉŝŝîô.
O çôîàî ÛÉ Éŝ ôîàîÉŝ ’ô Ûî Éŝ îÉÛ ÛÉ à ÉîÉ àÉç ’îÉîô ’y ÉÉî, çà îŝ ’ô îÉ Éô àÉç ÉÛ, îŝ ô ôÛ àîŝŝ àŝ à àîŝô : Éŝ êÉÉŝ ÉŝÛÉ ÉÛfŝ, Éŝ ŝôÛîÉŝ É ŝî ô à Û’îŝ ’ô ÉÛ-êÉ jààîŝ ŝÉî, Éŝ àôÛfÉŝ É Éŝ ôÉŝ É çàÉ Ûî ŝô ÉàçÉÉ É à àîÉ É PàÛ É É GîŝèÉ.
« RÉàÉ çôÉ çÉ çààî É à îÉ », î GîŝèÉ, Û ÉÛ àÉŝîÉ ôÛ É êÉ, çôÉ ŝî ÉÉ ààî ’îÉŝŝîô ’ÛŝÛÉ à àçÉ É ÛÉÛ’Û, É ôfîÉ ’Û àÉÛ çà Ûî ŝàî ŝî çÉŝ Éŝ ’ô àŝ  fôçŝ É ÉÉ. E ôÛÛôî ? GîŝèÉ ŝÉ É ÉàÉ. CôÉ ŝÉ fàî-î Û’îŝ ’àîÉ àŝ Éô àŝ ÉÛŝ ààÉŝ ôÛŝ çÉŝ ÉàÛ àîàÉŝ, çÉŝ àŝ É çÛî, çÉŝ jôîŝ çàÉàÛ É fÉÛÉ ôÛ É àîÉ É à ôÉ É àÉ ôÛÉ àŝ Éŝ îôîŝ É à çôôÉ É à çàÉ ?
L’ôîàÉÛ àŝ É ÛÉàÛ É à ÉZZàîÉ fôçîôÉ. IôŝŝîÉ É çîffÉ Éŝ ôçÛÉŝ, îŝ ŝô ôÛŝ É àÉà, É êÉ ÛÉ Éŝ îŝÛçîôŝ ôÛ É ŝçôÉ çôÛÉ àŝ Û Éŝ àçàŝ É à çàÉ Éŝ àïÉŝ ô à ôÉ-fÉêÉ ŝ’ôÛÉ ŝÛ Û àçô àyà ÛÉ ŝÛ É àç. C’Éŝ ŝàŝ ôÛÉ â Û’îŝ îŝààîÉ É ŝçôÉ ôÛ ôŝÉÉ Éŝ ôîÉŝ, ' ôÛ Éŝ ôîŝÉàÛ, à Ûî.
GîŝèÉ, îîÛÉ, fôÛîÉ àôÛ àŝ à àîŝô. Dàŝ Éŝ àôîÉŝ É à çÛîŝîÉ : Û ŝÉ É É É Û ŝÉ ’àî, É à çàôîÉ É Û îÉÛ, Éŝ ôÛŝŝÉŝ É àîÉ ÉçôÉ fàïçÉŝ, Éŝ îçÉŝ àîÉŝ, É à àîŝŝÉÉ, Éŝ ÉÉŝ â î É Éŝ ôçkŝ â îèÉ, ôÛ Û àŝŝôîÉ ’ôÛîŝ – î fàÛàî çôŝÛîÉ Û çààô É jàî ôÛ Éŝ ÉÉôŝÉ – ŝçîÉŝ, àÉàÛ, ôÛÉîŝ, fôÉÛŝÉ, ÉçÉÛŝÉ É Éŝ ôïÉŝ É àÉÉ ôÛ Éŝ ôÉÛ çôÛŝ, îŝ, ÛÉÉŝ É ôÛ çÉ ô ô à Éŝôî
8
ôÛ Éŝ ÉÛŝ ààÛ É ààîôŝ ÛÉ çÉŝŝîÉ ÛÉ àîŝô É çààÉ.
L’çà É ’ôîàÉÛ Éŝ â fàîÉ àîàîô, çÉ Ûî fàî çôîÉ â GîŝèÉ É â PàÛ ÛÉ çÉŝ Éŝ-â àîÉ èŝ çôôŝ, ŝôÛçîÉÛ É ÉÛ ŝà É ÉŝÉçÛÉÛ É à àÛÉ, ’ÛÉ àÛÉ Û’îŝ ô çôîŝî É àîŝŝÉ â ÉÉ-êÉ. Pàŝ É ÉàŝŝÉ, ŝî çÉ ’Éŝ Û ôÛ É ÉôÛŝÉ ÉàîÉ à Éŝ àÛàîŝÉŝ ÉÉŝ, àŝ É fÉÛŝ ŝîô çÉÉŝ Ûî ŝô ŝàÛàÉŝ, àÛŝŝî ŝàÛàÉŝ ÛÉ Éŝ fàôîŝîÉŝ É Éŝ ÉÛÉŝ Ûî ôÛŝŝÉ êÉ-êÉ àÛ îîÉÛ É àÉŝ, É àîôŝ Ûî ÉÛ îÉ Û çôà àçà. L’ÉŝàçÉ îçî, ’à àŝ  àà É à ÉÛÉ fÛ àîŝŝÉ îÉ É ŝ’àôÛî â ŝà ÛîŝÉ, àôàÉ É fÉÛŝ, Éŝ çÉ ŝàô É à îÉÉ çôŝ àÛ îÉŝ àî Éŝ ôÛŝŝÉŝ àÛ ô Û àç É çÉÉ îîàÉ ôÛÉ ô Û çôîî Éŝ ÉÛ, Û àî, ÛîŝÉ É Éçà Éŝ îçàÉŝ çôôÉŝ àçÉŝ ôÛçÉÉŝ É ôŝÉ. GîŝèÉ É PàÛ àÉÉ ÉÛ Éî ôàîÉ : èŝ É ÉÛ àçÉŝ É fôê ! BôÛÉàÛ, àÉŝ, îÉÉŝ ŝÉ ŝÉÉ Éŝ Ûŝ çôÉ Éŝ àÛÉŝ, ŝÉ îŝÛÉ ’ÉŝàçÉ àÛôÛ É à àîŝô. SÉÛŝ Éŝ îîÉÛ ÛîÉŝ ŝô àŝ à çÉ fôîàÉ à É à àÛÉ. DÉ Éîŝ ÛîŝŝÉàÛ àîÉÉ É ÉàÉçÉ Û à ààîŝ çôÛÉ É jôçŝ É É àç, Ûî ôÛÉ Û àÛÉ ÉŝàçÉ, àÛ-Éâ Û çôÛôî Ûî ÉŝçÉ jÛŝÛ’â ŝÉŝ îÉŝ.
« PôÛÛôî ô-îŝ ÉÛ ? » ŝÉ ÉàÉ ÉçôÉ GîŝèÉ ôÛ É fàîŝà ’îÉàîÉ Éŝ îÉŝ îçÛŝ àŝ É î É à àîŝô, Éŝ îôîŝ É à çôôÉ É à çàÉ Éŝ àïÉŝ ôù ’ô à à Éŝ ŝàçÉŝ É fÉÛŝ ŝçÉŝ É Éŝ ôÛÉŝ àîÉŝ É àffÉàŝ É É ÉÉÉŝ àÉç Éŝ Ûàŝ àŝ Éŝ çÉÉÛ. LÉŝ àôîÉŝ â ààçîÉ çôîÉÉÉ ’ÉàÛ É çôôÉ, Éŝ àŝôîŝ, É à ôîô àèŝ-àŝàÉ, îffÉÉŝ ŝôÉŝ É ŝàôôî É Éŝ ŝàôŝ àfÛŝ fàîÛŝ É SÛîŝŝÉ.
O îàî Û’î ô fàî ÛÉ çôî ŝÛ ÉÛ îÉ àŝŝÉ àŝ çÉÉ àîŝô, îÉ ÉçôÉ ààÉ, çôîàî-ô, É Ûî ŝÉ ÉÛÉ â àÉŝ Éŝ ôjÉŝ Û’îŝ ô àîŝŝŝ : Éŝ ôŝÉŝ É îŝîô àŝ à çàÉ Éŝ àïÉŝ É àŝ É ŝàô ; îŝ ŝ’y àŝŝÉyÉàîÉ ŝàŝ ôÛÉ ôÛ ÉàÉ, àÛ
9