Il me semble, mesdames. Trente et une nouvelles du château de Fontainebleau informant des rois qui l

Il me semble, mesdames. Trente et une nouvelles du château de Fontainebleau informant des rois qui l'habitèrent, des peintres qui le décorèrent, des fêtes et des amours

-

Livres
88 pages

Description

Les trente et une pièces de ce livre, écrites dans le style Renaissance, reconstituent l'histoire du château de Fontainebleau de François Ier à Henri IV. Elles donnent vie et parole aux déesses, dianes chasseresses et autres nymphes dénudées qui ornent ses murs.
À ces Dames imaginaires et à celles qui y vécurent, le lecteur est invité à rendre visite.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 06 février 2014
Nombre de lectures 11
EAN13 9782072467707
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
DU M Ê M E AU T E U R
Aux ÉdItIons GallImard
o MïNUïT SUR ES JEUX,roman(« ’ïàgîàîÉ »,n487). E AÏ E AÏ E DE A CORNE DE BRUME,romanFÔîÔ », (« o n1554). o ’ïNSUCCÈS DE A FÊTE,roman(« ’ïàgîàîÉ »,n244). o RïCHE ET GÈRE,roman, îx FÉîà1983(« FÔîÔ »,n2168). COURSE D’AMOUR PENDANT E DEUï,roman. o ETXEMENDï,roman(« FÔîÔ »,n2398). A FïN DES TEMPS ORDïNAïRES,roman. A SDUCTïON BRÈVE,essaI. DïT NERVA. Gà Pîx û Ôà É à VîÉ É Pàîŝ1999(« ’û o É ’àûÉ »). (« FÔîÔ »,n4066). DïSCOURS DE RCEPTïON À ’AC ADMïE FRANÇ AïSE ET RPONSE D’HECTOR BïANCïOTTï. TROïS DSOBïSSANCES,roman.
En collaboratIon avec Jacques Roubaud
GRAA THÂTRE JÔŝÉ ’AîàîÉ, MÉî ’EçàÉû, Gàûàî É É CÉàîÉ VÉ, PÉçÉà É GàÔîŝ, àçÉÔ û àç, ’EÉÉ É à ÉîÉ, MÔgàÉ çÔÉ GûÉîÉ, Fî Éŝ Éŝ àÉûÉûx, Gààà Ôû à QûÉ, à TàgîÉ û Ôî Aû.
Chez d’autres édIteurs
P E T ï T E S F OR ME S E N P ROS E A P R È S E Dï S ON,essaI. (Fayard).
SuIte des œuvres de Florence Delay en in de volume
i l m e s e m b l e , m e s d a m e s
FORENCE DEAY de l’AcadémIe françaIse
ï ME SEMBE, MESDAMES
trente et une nouvelles du château de fontainebleau informant des rois qui l habitèrent, des peintres qui le décorèrent, des fêtes et des amours
G A   ï M A R D
©ÉdItIons GallImard, 2012.
. E Ô
ï É ŝÉÉ, ÉŝàÉŝ, ûÉ Ôûŝ ŝÔÉŝ Éŝ É çÉÉ Ô á ’ÔÉ É àûÉÉ ŝÉ Ôû-àî û îÉûx çĀÉàû, á à ÔÉ D’ÔÉ. NÔŝ Ôîŝ ŝ’É ŝÉàîÉ çÔÉ àîÔ É çàŝŝÉ. ’û ’Éûx, çàŝŝà û jÔû É çÉÉ Ô, î àîà û’û É ŝÉŝ çîÉŝ Ô BÉàû, Ôû Bîàû, ŝ’gàà. E àçÉ ûÉ ç’àî û çîÉ ûÉ É RÔî àîàî Ô, Ôû É ÔÉ ŝÉ î á É çÉçÉ. O É Ôûà, á à I, àûŝ ’ûÉ ÔàîÉ Ôù, àŝŝ û ààî É à çàŝŝÉ, î ŝÉ ŝààî. E çÔÉ çÉÉ ÔàîÉ ’àî çÔûÉ É É-ŝÔÉ, ûÉ çÉ çîÉ ààîŝŝàî É ÉîÉ á à çÔûî, ÉÉ û Éûîŝ Ôŝ àÉÉ FÔàîÉ É BÉàû. VÔîá ÔûûÔî É ÉîÉ RÔŝŝÔ Éî-gî Ôû û Éŝŝûŝ-É-ÔÉ à ÔàîÉ É NààÉ àççûÉîà BÉàû, à NyÉ ÔÉŝîÉ ûî Éŝ ŝîÔ ÔÉ ÔÉ û Ôîŝ ÔÉ É Ôûŝ ÔûÉŝ. CÉÉ îŝÔîÉ û gàÉÉ ÉîÉ
9
á ÉŝûÉ ŝÔûŝ ûÉ ÉîÉ ÔÛÉ É ÔÉ É gÔÉ àû-Éŝŝûŝ É à ÔàîÉ. E çÉ Éŝ-á, à Ô àî ŝàûàgÉ, ÉîÉ É Ôûŝ É É ŝàgîÉŝ. É ŝàgîÉ, É ûîÉûŝÉ É ûxûîÉûŝÉ, Éŝ ààÉû É à çàî Éŝ ŝÉÉŝ É Ô Ôà « îÉ É FÔàî-ÉÉàû » É ŝÉÉ ÉîÉûx ûî çÔîûà á Éû ÉŝûçîÔ. VÔûŝ É Ôûŝ àîÉz àŝ, ÉŝàÉŝ, ûÉ çÉàîÉŝ ’ÉÉ Ôûŝ ŝÔîÉ ŝÔûÔÉŝ ’àÔî ÉÔîŝÔ ’àî ŝàûÉ É îîIà Éŝ Ôîŝ. à Ô, ŝÔ àŝŝî — ûî ààîÉÉ á ’àîûÉ àyŝ É BîÉ, ÉÉ à SÉîÉ É É Ôîg —, ŝÉŝ àûÉŝ ÔçÉŝ û’Ô ÉŝçààÉ É Ôŝ jÔûŝ ÉçàÉ à Éŝ Ôŝ yŝîÉûx. Cà î y à ûÉ « gÔgÉ àûx Ôûŝ » ûî àÉÉ Éŝ Ôûŝ ; Éŝ çàÔŝ, Éŝ ÉÉŝ, Éŝ Iŝ, Éŝ ŝÉŝ ; Éŝ çàÉŝ, Éŝ çÉîÉŝ, Éŝ çÔ-îçÉŝ, Éŝ çÔûÔîŝ, çÔÉ àû çĀÉàû ; Éŝ gÔÉŝ gàîÉŝ É ŝààçîÉŝ É É çîŝàûx àûŝŝî çîÉûx ûÉ Éŝ îÉÉŝ û çàîÉ Éŝ BîjÔûx àŝ à Ôû ; û « àÉîÉ É CÉîî » Ô Éŝ gŝ àÔàîÉŝ ŝîûÉ àûà É çîŝÉûÉŝ ; ûÉ « ÔçÉ ûî ÉûÉ » ŝ ’û àg É É àûÉŝ ûàîÉŝ É çÉŝ çÉÉàîÉŝ É É Éŝ Ôù É çÔûçÔû, îŝ É çÉ ûî îÉ, ŝ’àŝŝÔçîÉ àÉç à àûÉÉ Ôû çàçÉ ŝÔ ûî. É îçÉ ûî Ôûŝ y çÔîÉ û, ŝ ’ÉàçÉ, àÔ àûx çàŝŝÉŝ àgÉÉûŝÉŝ (É Ôîŝ á à
1
0
àûçÔÉîÉ, û’î jûgÉàî û àŝŝÉ-Éŝ). ï y ààî çÔîûÉÉÉ, û Ôû Éûx jÔûŝ à ŝÉàîÉ, É à CÔû ŝÉ ààî çÔîûÉÉ-É Ôû É ŝûîÉ, É çĀÉàûx É Ôŝ — Éŝ ààŝŝàÉûŝ ŝÉ àîgà. C’Éŝ àçÉ ûÉ ÔÉ Ô àî ŝàûàgÉ É gîÔyÉûŝÉ û’á ÉîÉ ÉÉû Ôî É FàçÉ É jÉûÉ çàŝŝÉû I Āî Éà É îÉûx çĀÉàû, É çàûÉ ç É ’àg, Éŝ çÉîŝ Ôû y ÔgÉ ŝà ÉîÉ, ŝÔ çàîàîÉ Éŝ TÔîÉŝ É ŝà ÉîÉ çûîÉ. O àÉ-àî ÔîÉŝ É àŝÉŝ IÉŝ, É gàÉŝ îçÉŝ É ÔîÉ ÉÔûÉŝ É çÔÉŝ, ûî ŝÉàîÉ á çà-ûÉ Éŝ Éŝ ÔîÉŝ. Màîŝ ŝî É RÔî Éàî àîŝî àûx àûÉŝ É ŝàgîÉŝ î É Éàî à-Éŝŝûŝ Ôû á çÔûî Éŝ Éŝ ÔûŝŝÉŝ, Ôûîà Ôû Ôû ŝûîÉ û çÉ, É Éà jûŝû’àû Ôî... ï àû û’ûÉ çàŝŝÉ àûÉÉ îÔàÉ, Ô î àî É gîîÉ, É çàûĀ É ïàîÉ Ôû û’àyà Éû Ôîŝ É ŝÔÉî ûÉ ŝÔ É, ûî É Éŝ É àîŝî, î ŝ’àîŝĀ É Éŝ ÉÔûÉ, ’û É ’àûÉ, àŝ ŝÔ çĀÉàû É FÔàîÉÉàû Ô Ôûŝ Éŝ, ÉŝàÉŝ, Éŝ çàûÉŝ.
. SÔûîÉ û RÔî
à àÉ É Ô àŝ àû ÔûÉ àI ’y É-çÔÉ çÉ îçÉ, É àçÉ à CÔûÉ, É ÔI à TîîÉ, jÉ çÔÉŝŝÉ ûÉ çÉ ûÉ Ôûŝ çÔÉ ŝà ŝœû MàgûÉîÉ Éŝ àî É û’î ’y É à àŝ Éû É ûŝ Éàû î É ÉîÉûÉ gĀçÉ àŝ çÉ ÔyàûÉ. Sî jÉ Ôûŝûîŝ ûŝ àà à Ô-ÉàÉ, jûŝû’á Càîy à ÉxÉÉ, Ôù jÉ É ÔûÉ àŝŝîŝ á ŝà àÉ É ààî àî ŝÉŝ çÔŝÉîÉŝ (Ô jÉ ŝàûÉ É îîÔçàîÉ, á gàûçÉ, É É Éî ŝîgÉ ŝû à àÉ), É jûŝû’àûx OIçÉŝ É FÔÉçÉ Ôù î ÔŝÉ á çÉà, jÉ ûî ÉçÔàîŝ çÉ É àî jÔyÉûx É î á Éî ŝÔ É àŝ Éŝ àîŝ gàÔŝ, çààŝ, çÔûÉŝ É îÉÉîÉŝ. « JÉ Éûx àîÉ û ÔÉ, î-î, DîÉû ŝÉû Éû àîÉ û gà àîŝÉ » É, ÉÉà Éŝ Éŝ, î ŝÔûî, á ’îîàîÔ Éŝ Éŝ ÉÉŝ É ŝÔ àÉàû àÔî : î àîÉ à MÔà îŝà û’î ’à àççÔçÉ àŝ ŝÔ àà-ÉÉ Éŝ Bàîŝ ! Màîŝ ŝÔûîÉ ŝû û Ôàî
1
2