L'exil dans la vapeur

-

Français
192 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

La vapeur aveugle les yeux de Siham, jeune femme immigrée qui, un jour prend le large, toutes voiles au vent pour naviguer vers son Amérique. Elle échoue au coeur du hammam et elle s'oublie progressivement dans le quotidien, entraînée par le bruissement de l'eau et le vacarme des baigneuses...

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 novembre 2010
Nombre de lectures 47
EAN13 9782336265599
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0101€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problèmeL’exil dans la vapeur
© L’Harmattan, 2010
5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-13123-1
EAN : 9782296131231

Habiba BenhayouneL’exil dans la vapeurroman


L’Harmattan

&KDSLWUH ,

/D UHQFRQWUH

DULV 6DPHGL VRLU /D VDOOH 3OH\HO 6XU VFÕQH O
RUFKHVWUH
3
QDWLRQDO GH O
,OH GH )UDQFH FRQWLQXH GH MRXHU FUHVFHQGR
$EHQGEOÍWWHUYDO]HU XQH VXLWH GH YDOVH SRXU RUFKHVWUH GH
-DFTXHV 2IIHQEDFK 6L[ PLQXWHV GH FHWWH PÒORGLH VXIILVHQW Î
ÒYHLOOHU HQ PRL XQH YLYH HW SURIRQGH ÒPRWLRQ /D VHQVDWLRQ
SURYRTXÒH SDU WRXV OHV LQVWUXPHQWV GH PXVLTXH UÒXQLV
P
HPSRUWH DXSUÕV GH 6LKDP
DLPHUDLV WHOOHPHQW SDUWDJHU
FH PRPHQW DYHF HOOH &H PRPHQW VL GÒOLFLHX[ HW HQYRâWDQW
TX
HOOH QH FRQQD×W SDV 6LKDP TXL YLW GDQV O
HQIHU GX
KDPPDP (OOH P
DFFRPSDJQH SDUWRXW GDQV PD YLH SULYÒH
GDQV PHV ORLVLUV (OOH HVW WRXMRXUV SUÒVHQWH (OOH QH TXLWWH
SOXV PRQ HVSULW -H QH SHX[ SDV O
RXEOLHU GHSXLV QRWUH
SUHPLÕUH UHQFRQWUH{
DVSLUH QRQ VHXOHPHQW Î H[SORUHU
VRQ HQYLURQQHPHQW GH WUDYDLO PDLV Î GÒFRXYULU FHWWH MHXQH
IHPPH VL FKDOHXUHXVH HW GÒERUGDQWH G
DWWHQWLRQ
0DUGL SOXVLHXUV PRLV DXSDUDYDQW PRQ MRXU GH
FRQJÒ -H GÒFLGH G
DOOHU DX KDPPDP VLWXÒ GDQV XQH UXH
DQLPÒH GH OD FDSLWDOH HW TXH P
D UHFRPPDQGÒ XQH DPLH -H
YDLV HQILQ UHQRXHU DYHF FH OLHX GH ELHQÓWUH TXH MH Q
DL SDV
IUÒTXHQWÒ GHSXLV GH QRPEUHXVHV DQQÒHV 'HSXLV O
HQIDQFH

/
(;,/'$16/$9$3(85

-H YDLV SURILWHU GH FHWWH RFFDVLRQ SRXU SUÒSDUHU PD SHDX DX
VROHLO GH O
ÒWÒ TXL DSSURFKH &HSHQGDQW MjDSSUÒKHQGH FHWWH
SUHPLÕUH YLVLWH
-H PH SUÒVHQWH Î OD UÒFHSWLRQ GX KDPPDP SRXU
P
DFTXLWWHU GX IRUIDLW FKRLVL ,O V
DJLW GX GURLW G
HQWUÒH
G
XQ JRPPDJH HW G
XQ PDVVDJH 3RXU XQH SUHPLÕUH IRLV FH
VHUD VXIILVDQW /D UÒFHSWLRQ HVW VÒSDUÒH GX VDORQ GH WKÒ SDU
XQ SDUDYHQW HQ 0RXFKDUDELHK HQ ERLV ILQHPHQW FLVHOÒ ,O PH
VHPEOH HQWUDSHUFHYRLU XQ YLVDJH GHUULÕUH FH SDQQHDX 8Q
YLVDJH GH IHPPH GÒSDVVH GjXQH WÓWH FHWWH SHWLWH FORLVRQ
SRXU UHJDUGHU GDQV PD GLUHFWLRQ 8QH MROLH MHXQH IHPPH HQ
EORXVH EODQFKH IDLW VRQ DSSDULWLRQ
-H SDULH TXH YRXV YHQH] SRXU OD SUHPLÕUH IRLV GLW
FHWWH FKDUPDQWH HPSOR\ÒH 6L MH SHX[ YRXV ÓWUH XWLOH
SHQGDQW YRWUH VÒDQFH Q
KÒVLWH] SDV Î PH IDLUH VLJQH MH
P
DSSHOOH 6LKDP
$JUÒDEOHPHQW VXUSULVH SDU O
DFFXHLO GH FHWWH MHXQH
IHPPH MH OXL UÒSRQGV
-H YRXV UHPHUFLH -H VXLV 0\ULDP
DYRXH TXH MH
PH VHQV XQ SHX SHUGXH GDQV FH OLHX
&H SUHPLHU FRQWDFW PH VHPEOH IDFLOH O
DFFXHLO ÒWDQW
FKDOHXUHX[ FRPPH DYHF XQH YLHLOOH FRQQDLVVDQFH
-H UHVVHQV WRXWHIRLV XQH LPSUHVVLRQ DPELJXÔ
G
DWWLUDQFH HW GH UÒSXOVLRQ SRXU FHW XQLYHUV SDUWLFXOLHU
P\VWÒULHX[ HW FRQILQÒ 3HX RUGLQDLUH SRXU TXHOTXjXQ
FRPPH PRL TXL DL EDLJQÒ HQIDQW GDQV GH WHOV OLHX[
6LKDP P
LQGLTXH O
DFFÕV GH OD SUHPLÕUH VDOOH TXL HVW
Î OD IRLV OD VDOOH GH GÒVKDELOODJH GH UHSRV HW GH GÒWHQWHHO

/
(;,/'$16/$9$3(85


JXHOVDDYHF GHV EDQTXHWWHV HQ GXU VXUÒOHYÒHV VFXOSWÒHV GH

PRVDØTXHV UHFRXYHUWHV GH QDWWHV GH MRQFV XQHKVLUD
4XHOTXHV FRXVVLQV HQ YHORXUV DX[ FRXOHXUV FKDWR\DQWHV
DJUÒPHQWHQW FHV QDWWHV &HWWH VDOOH PH IDLW SHQVHU DX[ FRXUV
LQWÒULHXUHV IHUPÒHV GHV 5LDG 5LDG ERUGÒV G
XQH JDOHULH
G
DFFÕV DX[ GLIIÒUHQWHV KDELWDWLRQV 5LDG DFFXHLOODQWV DX[
ORJHPHQWV VLPSOHV HW FRQIRUWDEOHV VXSSRUWÒV SDU GHV
FRORQQDGHV
$SUÕV OD YLVLWH GHV OLHX[ SRXU PH PHWWUH Î O
DLVH
PRQ JXLGH P
LQGLTXH OHV YHVWLDLUHV HW PH VRXKDLWH OD
ELHQYHQXH DX KDPPDP (OOH V
ÒORLJQH GLVFUÕWHPHQW VDQV
TXH MH P
HQ DSHUÑRLYH PH ODLVVDQW OÎ GHYDQW GHV IHPPHV
TXL V
DSSUÓWHQW Î HQWUHU DX EDLQ -jRXYUH XQ FDVLHU DYHF OD
FOÒ UHWHQXH SDU XQ EUDFHOHW HQ ÒODVWLTXH UHPLVH SDU OD
UÒFHSWLRQQLVWH HQ VRUV XQ SHLJQRLU XQH VHUYLHWWH GH EDLQ ±
OD SODFH MH GÒSRVH PHV DIIDLUHV SHUVRQQHOOHV -H UHIHUPH OH
FDVLHU HW HQWRXUH OH EUDFHOHW DXWRXU GH PRQ SRLJQHW -H
UHYLHQV VXU PHV SDV HW PH WURXYH GH QRXYHDX GDQV OD VDOOH
GH GÒWHQWH 'DQV FHWWH SLÕFH XQH IRQWDLQH FHQWUDOH HQ
PDUEUH GÒFRUDWLYH DWWLUH PD FXULRVLWÒ 3DUVHPÒH GH SÒWDOHV
GH URVHV IORWWDQW Î OD VXUIDFH HOOH VH GUHVVH
PDMHVWXHXVHPHQW 8QH HDX SDLVLEOH V
HQ ÒFRXOH
FRQWLQXHOOHPHQW /D PRVDØTXH DX IRQG GX SHWLW EDVVLQ
VHPEOH GDQVHU JUÌFH DX UHPRXV SURYRTXÒ SDU OD FKXWH GH
O
HDX /D IRQWDLQH FKDQWRQQH 0RQ UHJDUG V
DWWDUGH VL
ORQJXHPHQW VXU OH VSHFWDFOH VSOHQGLGH TXL V
RIIUH Î PHV
\HX[ TXH M
HQ RXEOLH OH WHPSV HW OD UDLVRQ GH PD YLVLWH

6DOOH GH UHSRV GH GÒWHQWH DSUÕV OH EDLQ DX KDPPDP
1DWWH WLVVÒH Î SDUWLU GH SDLOOH IUD×FKH SOXV IDFLOH Î PDQLSXOHU 3XLV OD QDWWH HVW VÒFKÒH DX
VROHLO DYDQW VRQ XWLOLVDWLRQ

/
(;,/'$16/$9$3(85

-XVTX
Î FH PRPHQWOÎ MH Q
DL SDV O
LPSUHVVLRQ G
ÓWUH
DX KDPPDP -H QH YRLV SOXV OHV FRUSV GHV EDLJQHXVHV OD
IRQWDLQH DFFDSDUH Î HOOH VHXOH WRXWH PRQ DWWHQWLRQ (OOH PH
SURFXUH GH OD IUD×FKHXU SDU OH EUXLVVHPHQW GH O
ÒFRXOHPHQW
GH VRQ HDX
6LKDP V
DSSURFKH GX FKHI G
XYUH (OOH PH MHWWH XQ UHJDUG
IXUWLI 7RXW HQ HIIOHXUDQW O
HDX GH VHV GRLJWV HOOH SURYRTXH
GH SHWLWV UHPRXV (OOH VHPEOH V
DPXVHU
/D IRQWDLQH DSSRUWH XQ SHX GH IUD×FKHXU Î FHW
HQGURLW 3DUIRLV GDQV FHW ÒWDEOLVVHPHQW HQ ÒFRXWDQW O
HDX
UXLVVHODQWH GH FHWWH IRQWDLQH MH PH VHQV WUDQVSRUWÒH GDQV XQ
5LDG DX PLOLHX G
XQ SDWLR HQVROHLOOÒ /
ÒFRXOHPHQW GH O
HDX
DSDLVH OD IDWLJXH 9RXV VDYH] 0\ULDP VL YRXV YRXV
UDSSURFKH] G
HOOH DYHF XQH ÒFRXWH DWWHQWLYH HOOH YRXV
PXUPXUH XQ K\PQH Î OD YLH PH GLWHOOH
6XU OH PRPHQW MH QH FRPSUHQGV SDV OH PHVVDJH
TX
HOOH P
DGUHVVH -H VXLV IDVFLQÒH SDU OH GÒFRU /HV PXUV

VRQW WDSLVVÒV GH]HOOLMPXOWLFRORUHV TXH OD OXPLÕUH WDPLVÒH
HPEHOOLW
)DFH Î OD IRQWDLQH VXU OD GURLWH MH UHPDUTXH DX IRQG
GH OD SLÕFH XQ IDXWHXLO URXJH -H P
HPSUHVVH GH OXL
GHPDQGHU Î TXL LO HVW GHVWLQÒ
,O HVW UÒVHUYÒ Î OD IXWXUH PDULÒH OD YHLOOH GH VHV
QRFHV ORUVTX
HOOH HVW SULVH HQ PDLQV SDU QRV VRLQV PH
UÒSRQG OD MHXQH IHPPH
'DQV TXHOTXHV KHXUHV FHWWH VDOOH VHUD SDUIXPÒH SDU
GHV HIIOXYHV G
HXFDO\SWXV PÒODQJÒV Î O
RGHXU GX WKÒ Î OD

3LÕFHV PLQXVFXOHV GH WHUUH FXLWH ÒPDLOOÒH SHUPHWWDQW XQ GÒFRU JÒRPÒWULTXH ULJRXUHX[ HW
FRPSOH[H

/
(;,/'$16/$9$3(85

PHQWKH TXH OHV FOLHQWHV ODQJXLGHVFRQVRPPHQW DSUÕV OH
EDLQ &H EUHXYDJH FKDXG TXH OD JRPPHXVH YD FKHUFKHU Î OD
UÒFHSWLRQ HVW SUÒSDUÒ Î O
DQFLHQQH DYHF GX WKÒ YHUW GX
VXFUH HW GH OD PHQWKH XQ SHX G
HDX GH IOHXU G
RUDQJHU GDQV
GHV WKÒLÕUHV HQ DUJHQW ,O HVW VHUYL VXU FRPPDQGH
DFFRPSDJQÒ GH GÒOLFLHXVHV SÌWLVVHULHV DX[ DPDQGHV HW PLHO
&HWWH SLÕFH GRQQH DFFÕV GLUHFWHPHQW Î OD SUHPLÕUH
VDOOH WLÕGH DYHF XQ EDVVLQ G
HDX IUD×FKH VXU OD GURLWH 6XU OD
JDXFKH VRQW DOLJQÒHV OHV FDELQHV GH PDVVDJH 9LHQW HQVXLWH
XQH VDOOH WUÕV FKDXGH DYHF VRXIIOHULH Î O
HXFDO\SWXV GRQW
GHX[ SRUWHV SHUPHWWHQW G
DFFÒGHU Î O
HVSDFH GH JRPPDJH
TXL HVW OH FXUPÓPH GX KDPPDP $X PLOLHX GH OD VDOOH OD
SOXV FKDXGH V
ÒWDOH XQH LPSRVDQWH GDOOH HQ PDUEUH EULOODQW
SROL SDU O
HDX HW O
XVDJH &HWWH GDOOH SHUPHW DX[ IHPPHV GH
V
\ DOORQJHU SRXU OH JRPPDJH
7RXMRXUV DX VWDGH GX UÓYH WUÕV YLWH O
DWPRVSKÕUH
TXL VH GÒJDJH GH FHW HVSDFH PH WUDQVSRUWH Î O
ÒSRTXH Rä
M
DFFRPSDJQDLV PD PÕUH DX KDPPDP DYDQW TXH QRXV QH
TXLWWLRQV OH 0DURF SRXU YHQLU YLYUH HQ )UDQFH &HW HQGURLW
ÒWDLW UÒVHUYÒ Î PD PÕUH WRXW FRPPH OH FDIÒ O
ÒWDLW Î PRQ
SÕUH XQ OLHX GH EDYDUGDJHV HW G
ÒFKDQJHV
DYDLV SHUGX OD
QRWLRQ GH FHV PRPHQWV MXVTX
Î FH PDUGL Rä MH IUDQFKLV OH
VHXLO G
XQ KDPPDP Î 3DULV /D WLÒGHXU HW OD YDSHXU GH VHV
SLÕFHV IRQW UHVVXUJLU GHV VRXYHQLUV YLHX[ GH TXDUDQWH DQV
/H KDPPDP %DLQ FKDXG %DLQ PDXUH 6\QRQ\PH GH
EHDXWÒ GH VSOHQGHXU LO D GH WRXV WHPSV KDQWÒ GH
IDQWDVPHV OHV LPDJLQDLUHV &HW HQGURLW DX[ GÒFRUV
H[RWLTXHV OLHX GH SODLVLU HW GH GÒWHQWH Rä OHV VRLQV GX FRUSV
VRQW XQH LQVWLWXWLRQ HVW XQLTXHPHQW UÒVHUYÒ DX[ IHPPHV -H
WURXYH VRQ GÒFRU HW VRQ DUFKLWHFWXUH LQWÒULHXUH SOXWÜW

/
(;,/'$16/$9$3(85

EHDX[ &HSHQGDQW LO HVW GLIIÒUHQW GHV KDPPDPV FODVVLTXHV
DQFLHQV GHV TXDUWLHUV GX 0DJKUHE GRQW OHV VROV ÒWDLHQW
FRQVWUXLWV DXWUHIRLV DYHF XQ GDOODJH TXL UHFRXYUDLW XQH
FRXFKH GH JURV VHO SRXU PDLQWHQLU OD FKDOHXU /HV SODIRQGV
HQ IRUPH G
DUF SHUPHWWHQW Î OD YDSHXU GH ELHQ FLUFXOHU
&
HVW SUHVTXH XQ OLHX GH UÓYH PH GLVMH Î KDXWH
YRL[ 6LKDP TXL HQWUHSRVH OHV VHUYLHWWHV EODQFKHV
KXPLGHV GDQV XQ EDF Î URXOHWWHV SRXU OH ODYDJH VH WRXUQH
YHUV PRL HW GLW
'DQV TXHOTXHV KHXUHV MH YDLV HQWHQGUH GDQV XQ
EURXKDKD GH GLVFXVVLRQV OHV FOLHQWHV RFFLGHQWDOHV FRPSDUHU
OH KDPPDP DX KDUHP (QFRUH XQH IRLV
3RXU OD IHPPH RFFLGHQWDOH OH KDUHP HVW SHUÑX
FRPPH XQ OLHX GH SODLVLU Rä V
H[KLEHQW GHV IHPPHV QXHV
WHOOHV GHV l6FKÒKÒUD]DGH z/H KDPPDP IDLW SHQVHU LFL
DX KDUHP GHV FRQWHV GHV 0LOOH HW XQH 1XLWV &
HVW DLQVL TXH
6LKDP YRLW OHV FOLHQWHV &RPPH GHV l6FKÒKÒUD]DGH z
GÒDPEXODQW GDQV OH KDUHP Rä DXWUHIRLV GHV SULQFHVVHV HW
GHV HVFODYHV GHVWLQÒHV DX ERQ SODLVLU GX VXOWDQ EÒQÒILFLDLHQW
GH VRLQV OX[XHX[ FRPSOÒWÒV HW GH WRLOHWWHV H[WUDRUGLQDLUHV
&HV IHPPHV VH SUÒODVVDLHQW GDQV O
DWWHQWH G
ÓWUH OD IDYRULWH
GX VXOWDQ
(Q UÒDOLWÒ HQ 2ULHQW OH KDUHP ÒWDLW OH OLHX GH
UÒFOXVLRQ GHV IHPPHV TXL QH UÓYDLHQW TXH GH V
HQ
ÒPDQFLSHU HQ MRXDQW GH OHXU WDOHQW HW GH OD UXVH 6LKDP
JDUGH XQH SDUW GH PDJLH GHV &RQWHV GHV 0LOOH HW XQH 1XLWV
WDQW LGÒDOLVÒV HW UDFRQWÒV GDQV VRQ HQIDQFH SDU VD JUDQG
PÕUH TXL GLVDLW TXH OHV IHPPHV GX KDUHP ÒWDLHQW WRXWHV
EHOOHV (OOHV SDVVDLHQW OHXU MRXUQÒH Î V
RFFXSHU GH OHXU

/
(;,/'$16/$9$3(85

FRUSV $XMRXUG
KXL HQ 2FFLGHQW OHV IHPPHV YRQW DX
KDPPDP RFFDVLRQQHOOHPHQW 3RXU GÒFRPSUHVVHU HOOHV
V
RIIUHQW XQ SHX GH UÓYH HQ VH FRPSDUDQW Î FHV IHPPHV GX
KDUHP
(OOHV VRQW ORLQ GH VRXSÑRQQHU FH TXH FHV IHPPHV
SRXYDLHQW HQGXUHU DX KDUHP GLW 6LKDP

8Q SHX GH UÓYH SRXU FHUWDLQHV 'X UÓYH SRXU OHV
FOLHQWHV 3DV GH UÓYH SRXU OHV HPSOR\ÒHV

6WLPXOÒHV LFL SDU OD FKDOHXU FHV FOLHQWHV SURILWHQW GX
ELHQÓWUH GX OLHX (OOHV UHWURXYHQW DLQVL XQ FRUSV TXL
UHVVHQW &H FRUSV WDQW GÒODLVVÒ DX TXRWLGLHQ DX GÒWULPHQW GX
WUDYDLO UHWURXYH VD YLWDOLWÒ /D IHPPH SHXW \ FÒOÒEUHU FH
FRUSV UHYHQX Î OD QXGLWÒ SUHPLÕUH HQ WRXWH VÒUÒQLWÒ GDQV
GHV ORJHV VRPEUHV SRXU SOXV G
LQWLPLWÒ Rä OD SXGHXU SHXW VH
PRQWUHU Î O
DEUL GX UHJDUG LQGLVFUHW
'ÒFRQWUDFWÒH SDU OD FKDOHXU TXL V
ÒFKDSSH GH OD VDOOH
FKDXGH MH PH GÒFLGH HQILQ Î UHWLUHU PHV YÓWHPHQWV HW
M
HQILOH XQH WHQXH GH EDLQ -H P
DYDQFH YHUV FHWWH VDOOH GH
l GÒFUDVVDJH z6DQV RVHU SRVHU OH UHJDUG VXU SHUVRQQH MH
PH PÓOH DXVVLWÜW DX[ RFFXSDQWHV
'
XQ SDV KÒVLWDQW M
DYDQFH DYHF SUXGHQFH YHUV OH
FHQWUH GH OD SLÕFH GH JRPPDJH 8QH IRLV Î O
LQWÒULHXU MH
UHVVHQV XQ VHQWLPHQW GH PDODLVH MjDL OjLPSUHVVLRQ TXH WRXV
OHV UHJDUGV VH GLULJHQW YHUV PRQ FRUSV
DSHUÑRLV GHV
EDLJQHXVHV TXL JHVWLFXOHQW GDQV WRXWHV OHV GLUHFWLRQV VDQV
UDLVRQ DSSDUHQWH GDQV XQ WXPXOWH GH YRL[ TXL UÒVRQQHQW
DFFRPSDJQDQW O
ÒFRXOHPHQW GH O
HDX

/
(;,/'$16/$9$3(85

/D SURPLVFXLWÒ O
LPSXGHXU TXL V
DIILFKHQW GDQV FHV
HVSDFHV RQW WRXMRXUV ÒWÒ OHV UDLVRQV TXL P
RQW SRXVVÒH Î OHV
ÒYLWHU 8Q FHUWDLQ WURXEOH V
HPSDUH GH PRL HW PH UHSORQJH
GDQV OH SDVVÒ -H Q
DL SDV IUÒTXHQWÒ FHV OLHX[ GHSXLV PRQ
HQIDQFH
DL PDO DX YHQWUH MH PH GLULJH YHUV XQH IRQWDLQH
HW P
DVSHUJH G
HDX IUD×FKH 'HUULÕUH PRL XQH YRL[ PH IDLW
UHYHQLU Î OD UÒDOLWÒ PH VRUWDQW VRXGDLQ GH PD UÓYHULH
,QVWDOOH]YRXV GDQV FHWWH DOFÜYH YRXV \ VHUH] Î
O
DLVH -H UHYLHQGUDL YRXV YRLU XQ SHX SOXV WDUG PH VXJJÕUH
6LKDP
/D SLÕFH HVW HQWRXUÒH G
DOFÜYHV VXUÒOHYÒHV ÒTXLSÒHV
GH URELQHWV G
HDX FKDXGH HW IURLGH &HV DOFÜYHV GX VHFUHW
GDQV OH PXU FUHXVÒ GH ORJHV VRQW VÒSDUÒHV SDU GHV FORLVRQV
YLWUÒHV RSDTXHV TXL SUÒVHUYHQW O
LQWLPLWÒ GHV EDLJQHXVHV
'DQV OD SÒQRPEUH ELHQIDLVDQWH OHV FOLHQWHV SHXYHQW V
\
LQVWDOOHU SRXU OD VXGDWLRQ VHXOHV RX HQ SHWLWV JURXSHV
G
DPLHV &HUWDLQHV G
HQWUH HOOHV V
DOORQJHQW HW VH IRQW PDVVHU
SDU OHXUV DPLHV /H KDPPDP HVW XQ HVSDFH FORV HW VRPEUH
Rä OH FRUSV XQH IRLV GÒEDUUDVVÒ GHV YÓWHPHQWV TXL OH
UHFRXYUHQW VH GÒFRQWUDFWH HW GHYLHQW YLVLEOH /H FRUSV
GÒDPEXOH G
XQH SLÕFH Î O
DXWUH DXWRULVDQW OD QXGLWÒ Î
V
ÒSDQRXLU FRPPH Î VH GRQQHU HQ VSHFWDFOH
-H SURPÕQH PRQ UHJDUG YHUV OD EHDXWÒ GH
O
DUFKLWHFWXUH GHV PXUV SHUFÒV G
DUFDGHV HW MH PH ODLVVH
VÒGXLUH SDU OD VSOHQGHXU GH FHWWH DUFKLWHFWXUH -H OÕYH OD
WÓWH XQH SÌOH OXPLÕUH GHVFHQG GHV YRâWHV SURYRTXDQW XQ
P\VWÕUH GDQV FH EDLQ PDXUH FRPPH V
LO DYDLW OXLPÓPH XQ
FRUSV TXL YLW
DL O
LPSUHVVLRQ TX
LO P
DWWLUH Î OXL SDU XQH
IRUFH FRQWUH ODTXHOOH MH QH SHX[ PH GÒIHQGUH -H PH ODLVVH
HQYHORSSHU SDU VD FKDOHXU FRPPH SRXU PH SURWÒJHU -H PH

/
(;,/'$16/$9$3(85

VHQV ELHQ WRXV PHV VHQV VH PHWWHQW Î YLEUHU -H WUHPEOH -H
UHGHYLHQV IWXV MH PH UHFURTXHYLOOH OHV EUDV HQWRXUDQW
PRQ FRUSV -H MRXLV GX PRPHQW SUÒVHQW MH PH ODLVVH JOLVVHU
GDQV FHWWH DWPRVSKÕUH -H FRPPHQFH Î DLPHU FHWWH
VHQVDWLRQ GH GRXFHXU YDSRUHXVH -H UHSHQVH Î PD PÕUH FDU
ORUVTXH MH O
DFFRPSDJQDLV DX KDPPDP DSUÕV OH EDLQ HOOH
PH IDLVDLW VRUWLU DVVH] YLWH SRXU P
ÒSDUJQHU OD IRXUQDLVH -H
QH VXSSRUWDLV SDV OD FKDOHXU 0D PÕUH P
HQYHORSSDLW DORUV
GDQV XQH JUDQGH VHUYLHWWH ÒSDLVVH HW SRXU PH IDLUH
l UHVVXVFLWHU zHOOH PH GRQQDLW XQH FROODWLRQ TXL
FRQVLVWDLW HQ XQ PRUFHDX GH SDLQ XQ XI GXU HW XQH
RUDQJH -H GHYDLV FRPPHQFHU SDU OH IUXLW SRXU PH
UDIUD×FKLU (OOH UHWRXUQDLW Î OjLQWÒULHXU SRXU FRQWLQXHU VRQ
EDLQ HW IDLUH DOOHU ERQ WUDLQ OHV FRQILGHQFHV DYHF OHV DPLHV
GX TXDUWLHU $SUÕV PRQ JRâWHU SHX Î SHX O
DWPRVSKÕUH GH
YDSHXU HW OD FKDOHXU DFFXPXOÒH P
DFKHYDLHQW -H
P
HQGRUPDLV LOOLFR
6LKDP PRQ JXLGH UÒDSSDUD×W (OOH P
H[SOLTXH
EULÕYHPHQW OH IRQFWLRQQHPHQW GH OD VÒDQFH DX KDPPDP
(OOH PH FRQVHLOOH GH FKDXVVHU OHV WRQJV SRXU WRXV PHV
GÒSODFHPHQWV
6XU VHV UHFRPPDQGDWLRQV MH P
LQVWDOOH GDQV XQH
DOFÜYH RUQÒH G
XQ WDEOHDX HQ PRVDØTXHV UHSUÒVHQWDQW XQ
FRUSV GH IHPPH QXH GRQW OH UHJDUG PH VDLVLW WHOOHPHQW LO
SDUD×W UÒHO $SUÕV WRXWH O
ÒPRWLRQ TXH VXVFLWH FH UHWRXU DX
KDPPDP PRQ FRUSV FRPPHQFH Î VH GÒWHQGUH HW SORQJH
GDQV OD VXGDWLRQ UXLVVHODQWH GH O
HVSDFH IHXWUÒ GH OD VDOOH GH
JRPPDJH
-H UHJDUGH 6LKDP V
ÒORLJQHU HW OD WURXYH
UHPDUTXDEOHPHQW ÒOÒJDQWH (OOH GÒJDJH XQ FKDUPH

/
(;,/'$16/$9$3(85

HPSUHLQW GH GÒOLFDWHVVH HW GH VHQVXDOLWÒ (OOH GÒDPEXOH
GDQV OH KDPPDP DYHF O
DOOXUH G
XQH 6FKÒKÒUD]DGH 6D
EHDXWÒ DWWLUH OH UHJDUG 6D JUÌFH QH ODLVVH SDV OHV EDLJQHXVHV
LQGLIIÒUHQWHV $YHF XQ WHLQW PDW GHV WUDLWV ILQV HW UÒJXOLHUV
EDLVVDQW OD WÓWH GRPSWÒH HOOH HVW PD×WUHVVH GHV OLHX[
/D FKDOHXU P
HQYDKLW DXVVLWÜW HW MH PH ODLVVH
HPSRUWHU SDU O
DFWLYLWÒ GH 6LKDP GH VHV FROOÕJXHV XQ SHX
SOXV ORLQ DX PLOLHX GH OD SLÕFH
/HV KHXUHV V
ÒFRXOHQW VDQV TXH MH P
HQ UHQGH
FRPSWH -H QH YRLV SOXV ULHQ DXWRXU GH PRL /D YDSHXU
P
DYHXJOH -H PH VHQV VHXOH -H P
DVSHUJH G
HDX IUD×FKH GH
WHPSV Î DXWUH
DWWHQGV PRQ WRXU GH JRPPDJH $ YUDL GLUH
MH QH VXLV SDV SUHVVÒH -H SUÒIÕUH REVHUYHU TXH G
ÓWUH
UHJDUGÒH
6LKDP YLHQW PH YRLU (OOH V
LQVWDOOH DX ERUG GH OD
ORJH SRXU ÒFKDQJHU TXHOTXHV PRWV
9RXV VHPEOH] XQ SHX SHUGXH GDQV FHV OLHX[
GÒWHQGH]YRXV YRXV ÓWHV HQWUH GH ERQQHV PDLQV PH GLWHOOH
FRPSDWLVVDQWH
/D WURXYDQW IRUW V\PSDWKLTXH MH PH ODLVVH
FRQYDLQFUH SDU VHV UHFRPPDQGDWLRQV HW MjDFFHSWH GH
VDWLVIDLUH VHV TXHVWLRQV Î PRQ VXMHW
HQ IDLV GH PÓPH OD
FRQFHUQDQW 1RXV IDLVRQV FRQQDLVVDQFH 6XUSUHQDQW HQGURLW
SRXU DSSUHQGUH Î VH FRQQD×WUH
0H YR\DQW GLVFXWHU DYHF 6LKDP OHV DXWUHV FROOÕJXHV
$ØFKD 5RVD $UPDQGH HW <DVPLQD V
DUUÓWHQW GH WUDYDLOOHU
(OOHV VHPEOHQW WUÕV ÒWRQQÒHV SDU PRQ DWWLWXGH HW O
LQWÒUÓW
TXH MH OXL SRUWH -H VXLV HQ HIIHW SDUWLFXOLÕUHPHQW WUÕV
LQWULJXÒH SDU FHOOHFL /
DFFXHLO TX
HOOH PH UÒVHUYH GHSXLV

/
(;,/'$16/$9$3(85

PRQ DUULYÒH PH GRQQH YUDLPHQW O
HQYLH GH EDYDUGHU DYHF
HOOH 6HV FROOÕJXHV VH UDSSURFKHQW HW VH UDVVHPEOHQW DXVVLWÜW
DXWRXU GH QRXV WUÕV LPSUHVVLRQQÒHV HW FXULHXVHV Î OD IRLV
(OOHV VRQW UDYLHV GH VH UÒXQLU HW GH V
H[SULPHU OLEUHPHQW /H
EUXLW GH OD FRQYHUVDWLRQ PÓOÒ Î O
ÒFRXOHPHQW GH O
HDX HW DX
EURXKDKD GHV DXWUHV EDLJQHXVHV PH UDSSHOOH OD YLOOH GH
0DUUDNHFK DYHF VD IRXOH ERXLOORQQDQWH VXU OD FÒOÕEUH SODFH
P\WKLTXH -DPDÌ (O )QD DX FXU GH OD 0ÒGLQD XQ FHQWUH
FXOWXUHO HW VRFLDO TXL UÒXQLW GLYHUVHV DWWUDFWLRQV HW
DQLPDWLRQV QRFWXUQHV
/HV HPSOR\ÒHV QH VRQW SDV DYDUHV GH PRWV FDU HOOHV
SUHQQHQW IDFLOHPHQW OD SDUROH SRXU SRVHU GHV TXHVWLRQV HW
VH UDFRQWHU HQ PÓPH WHPSV
DYRXH DYRLU XQ SHX GH PDO Î
OHV VXLYUH DX GÒEXW
DWWULEXH FH PDODLVH DX PDQTXH
G
KDELWXGH -H P
DFFURFKH DSUÕV WRXW MH VXLV FRPPH
WRXWHV FHV IHPPHV GDQV OD QXGLWÒ QRXV VRPPHV WRXWHV
SDUHLOOHV


&RPPH-H YRXV SUÒVHQWH <DVPLQD GLW 6LKDP
VRQ SUÒQRP O
LQGLTXH PÓPH DSUÕV VD GXUH MRXUQÒH GH
WUDYDLO HOOH FRQWLQXH HQFRUH Î ÓWUH YLYH VRXULDQWH SUÓWH
HQFRUH Î GRQQHU GH VD IRUFH FRPPH VL HOOH YHQDLW GH
FRPPHQFHU VD YDFDWLRQ
&XULHXVH <DVPLQD PH GHPDQGH OD UDLVRQ GH
O
DWWHQWLRQ TXH MH SRUWH Î 6LKDP
9RXV YRXV FRQQDLVVH]{ YRXV VHPEOH] YRXV
FRQQDLWUH{ RX{ YRXV ÓWHV GH OD IDPLOOH"

/H MDVPLQ IOHXU TXL V
RXYUH DX OHYHU GX VROHLO HW FRQWLQXH Î ÓWUH RGRUDQWH PÓPH TXDQG HOOH
VH UHIHUPH Î OD WRPEÒH GH OD QXLW /D IOHXU TXL V\PEROLVH O
DPRXU

/
(;,/'$16/$9$3(85

-H QH OD FRQQDLV SDV SOXV TXH YRXV PDLV MH YRXV
WURXYH WRXWHV DFFXHLOODQWHV -H VXLV XQH FOLHQWH TXL GÒVLUH VH
IDLUH SODLVLU HQ UHQRXDQW DYHF OH KDPPDPOXL GLVMH
(OOH VH FRQWHQWH GH PH UHQGUH XQ VRXULUH SDV WUÕV
FRQYDLQFXH GH PD UÒSRQVH
'DQV O
DOFÜYH YRLVLQH HQWLÕUHPHQW HQYHORSSÒH GDQV
XQ PDVTXH GHJKDVVRXO XQH FOLHQWH GHPDQGH GH O
DLGH Î
<DVPLQD ± PRQ JUDQG VRXODJHPHQW VHV FROOÕJXHV
V
HPSUHVVHQW GH OD VXLYUH ÒJDOHPHQW -H UHVWH HQ WÓWHÎWÓWH
DYHF 6LKDP
± FH PRPHQW SUÒFLV MH VXLV ORLQ GH PH GRXWHU TXH MH
YDLV DSSUÒFLHU VRQ DFWLYLWÒ GH O
LQWÒULHXU -H GHYLHQV XQH
FOLHQWH OLYUÒH Î VHV PDLQV HW XQH VSHFWDWULFH DWWHQWLYH DX[
VRLQV TXL VRQW SURGLJXÒV DX[ DXWUHV FRUSV GDQV OD VDOOH
FROOHFWLYH GX KDPPDP -H GÒFURLVH OHV MDPEHV SRXU FKDQJHU
GH SRVLWLRQ HW MH P
DSHUÑRLV TXH 6LKDP P
REVHUYH DYHF
WHQGUHVVH /H UHJDUG SÒQÒWUDQW HOOH DIILFKH XQ VRXULUH
WLPLGH SRXU GLVVLPXOHU OD JÓQH G
ÓWUH GÒPDVTXÒH
6XEVWUDW G
XQH KLVWRLUH YÒFXH VLQJXOLÕUH HW SRUWHXVH
G
XQ KÒULWDJH FXOWXUHO HOOH WUDYDLOOH GDQV OHV VDOOHV FKDXGHV
GH FH KDPPDP SDULVLHQ 7RXW FRPPH VHV FROOÕJXHV HOOH
V
HPSORLH GDQV lO
RPEUH zÎ DSSRUWHU GHV VRLQV DX[
DXWUHV IHPPHV 6LKDP HVW ÒJDOHPHQW PDVVHXVH VDQV DYRLU
VXLYL GH IRUPDWLRQ HOOH PDQTXH GH WHFKQLTXH FHUWHV PDLV
HOOH VDLW WRXW GH PÓPH GRQQHU WUDQVPHWWUH Î O
DXWUH FH
TX
HOOH D GH SOXV FKDOHXUHX[ Î SDUWDJHU OH VRLQ GDQV OH
UHVSHFW GH O
DXWUH Î WUDYHUV XQH UHODWLRQ KXPDLQH HW
SURIRQGH (OOH XWLOLVH GHV JHVWHV VLPSOHV TXL SHXYHQW ÓWUH
G
XQ JUDQG UÒFRQIRUW HW TXL GRQQHQW HQYLH DX[ FOLHQWHV GH

/
(;,/'$16/$9$3(85

UHYHQLU (Q VRQ IRU LQWÒULHXU HOOH VH VHQW XQ SHX GLPLQXÒH
SDU OH PDQTXH GH IRUPDWLRQ PDLV DYHF VRQ H[SÒULHQFH HOOH
DUULYH Î VH FURLUH HOOH DXVVL FRPPH XQH DXWKHQWLTXH
HVWKÒWLFLHQQH 6D MRXUQÒH GH ODEHXU HVW WUDYHUVÒH SDU FH
SDUDGR[H OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO VRQW SÒQLEOHV PDLV OD
PRWLYDWLRQ OD SRXVVH Î FRQWLQXHU Î H[HUFHU VRQ PÒWLHU DYHF
XQ UÒHO LQWÒUÓW SRXU OHV FOLHQWHV HW OH VRXFL GH VH UHQGUH
XWLOH &
HVW VD IDÑRQ G
H[LVWHU GH V
DFFRPSOLU *UÌFH Î OD
UHODWLRQ TX
HOOH ÒWDEOLW DYHF FHOOHVFL HOOH UHVVHQW WRXWH OD
JUDWLWXGH TXL O
DLGH Î DYDQFHU 6RQ EXW HVW DWWHLQW ORUVTXH OD
FOLHQWH HVW VDWLVIDLWH
6L OD FOLHQWH HVW FRQWHQWH MH OH VXLV ÒJDOHPHQW
DIILUPH 6LKDP
(OOH YLW DYHF OHV LQFRQYÒQLHQWV GH VRQ PÒWLHU OLÒV DX[
ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV GXV Î OD YDSHXU DX[ JOLVVDGHV VXU OH
VRO PRXLOOÒ HW VDYRQQHX[ Î O
DEVHQFH GH UHFRQQDLVVDQFH ±
WUDYHUV VRQ KLVWRLUH 6LKDP PH FRQGXLW Î OHYHU OH YRLOH VXU
FHWWH DFWLYLWÒ HIIHFWXÒH GDQV XQ PLOLHX FORV LJQRUÒ GX
UHJDUG H[WÒULHXU / REVHUYDWLRQ HW OD FXULRVLWÒ TXH VXVFLWH
VRQ VDYRLUIDLUH PH SRXVVHQW Î P
LQWÒUHVVHU GDYDQWDJH
HQVXLWH DX FRXUDJH GHV IHPPHV TXL WUDYDLOOHQW HQ ÒTXLSH
GDQV FHV HQGURLWV FHV OLHX[ GH GÒWHQWH Î OD IRLV SXGLTXHV
VHFUHWV P\VWÒULHX[ HW IDQWDVWLTXHV WRXW GURLW VRUWLV GLUDLW
RQ GHV 0LOOH HW 8QH 1XLWV
3RXUWDQW UÒFXUHU FHV FRUSV Î ORQJXHXU GH MRXUQÒH
Q
HVW OD WÌFKH GH SUÒGLOHFWLRQ GH SHUVRQQH (IIHFWXÒH GDQV
O
KXPLGLWÒ JUDVVH HW O
RGHXU GH FUDVVH FHWWH SDUW GX WUDYDLO
GHV JRPPHXVHV GH KDPPDP HVW OD SOXV LQJUDWH