//img.uscri.be/pth/965ddba5be9f079c8ea96c7b3661b2103521491a
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

La conquête des cœurs et des esprits

De
128 pages
C’est le milieu de l’après-guerre.
C’est le temps des rêves, de la puissance des hommes et des machines, le temps des héros sans visage de l’aventure spatiale, celui des explorateurs fanatiques des profondeurs de l’esprit humain, le temps des ingénieurs et des prophètes, celui des théoriciens de la guerre psychologique, tous emportés dans une course glorieuse et sans issue pour la conquête de nos âmes.
Ils s’appellent Neil, Ayn, Jim, Claude, Ted, Ron, Charles, Veronica… En brouillant les pistes de leurs destins singuliers, Hugues Jallon saisit les pulsions secrètes – mégalomanie, paranoïa, mélancolie – d’un monde qui s’enfuit.
Mené à un rythme effréné, La conquête des cœurs et des esprits est l’épopée souterraine de ce qui est arrivé à nos rêves.
Voir plus Voir moins
hugues jallon
la conquête des cœurs et des esprits
du même auteur
à Bàsé. Ràppo ’énqûé sû ûn poîn é ÈsÈqûîîbé én àûé é,Éditions du Passant, 2004 Zoné é cobà,Verticales, 2007 é Èbû é qûéqûé cosé,Verticales, 2011
à conqûé és cœûs é és éspîs
ûgûés jàon
à conqûé és cœûs é és éspîs
© Éîîons Gàîà, fÈvîé .
Càn I
C’és â E àgo, àû îîéû é ’àpès-gûéé Dàns é sàon ÈcàîÈ àû îîéû é à nûî, én sos, éûs jàbés oÈés Assîsés àû bo û cànàpÈ oû Èénûés îécéén sû à oqûéé, pîés nûs SéÈés és ûnés coné és àûés és Èpoûsés, oûî
C’és pàfàî On éscén, c’és én Toû sé pàssé coé
à voîx càé, ÈfoÈé, qûî gÈsîé ès oîn épûîs és éûés
OK, éné séconés DÈîvé â oîé, Ègé Uné sénsàîon é oûîs Coécîon
9
a conquête des cœurs et des esprits
és énfàns àgîÈs Is sé èvén, îs cîén, pàssén, épàssén évàn ’Ècàn é ÈÈvîsîon Is né îénnén pàs én pàcé, îs énvésén és véés, és cénîés qûî Èboén Màîs pésonné né boûgé Toû és pÈîiÈ
ûîèés OK Dîx séconés, OK
Pésonné né fàî àénîon, és îéàûx féÈs, à céné îèé qûî s’Èpàpîé sû à oqûéé, é ÈÈponé sonné sàns céssé â ’àîèé àns à cûîsîné, on énén qûéqû’ûn qûî Èpon, ûûé pénàn ûné îzàîné é séconés, àccocé
On soûèvé é à poûssîèé OK Çà y és Moéûs coûpÈs
Céàîns pénsàîén On îsàî qûé é so né Èsîséàî pàs àû poîs és oés, és àcînés Qû’î s’éfONéàîT ’ûN çOû
10
a conquête des cœurs et des esprits
Qû’ûné coûcé Èpàîssé é poûssîèé boûîàné és àspîéàî, qû’éé és éngoûîàî
Màîs non, oû é oné àén én sîéncé Toû és gîs, cénÈ, é cîé ès noî, înénsé D’ûné înénsîÈ înconnûé à voîx qûî gÈsîé, î cécé és os poû îé cé qû’î sén soûs sés pîés, cé qû’î voî àûoû é ûî à sûfàcé iné, néîgéûsé, ûé pà énoîs, qûî coé soûs à sééé én coûcé iné, coé é à poûé é càbon é boîs
I àppààï, î és â I né ácé pàs oû é sûîé ’Ècéé, ongé é oûé, éûx pàs pûéns, éénàn é poîs û sàc sû son os, ûn péû coûbÈ vés ’àvàn, àénî I àvàncé, s’àé, épén sà àcé Èsîàné Son poûs, pûs àpîé qûé céûî és àûés Sî oînàîn ’îàgé ébé On îàî C’és pésqûé Uné sîgnîicàîon Aos qûé ’àpès-gûéé À qûoî éssébéàî noé àvénî à gácé à pàîx û oné Mé sî oû é oné sén bîén Qûéqûé cosé éû én noûs
11
a conquête des cœurs et des esprits
Màîs qûoî ?
Régàéz Toû é oné égàé À à ÈÈvîsîon Assîs, éboû, oûs àssÈs àns ûn bà, ûn sàon oû ûné cûîsîné Aos qûé ’àpès-gûéé à gûéé sî oîn Aos qûé à vîcoîé, ûn pàysàgé é céné éû àngûé gonLÈé àns éû boûcé n’à pàs àsséz é os Cœû bààn C’és à pûîssàncé, ’éspî é ’oé Fo à ànkîn Coé ûn Èà é gácé à pàîx û oné
Dàns é sàon â E àgo Un ûûé ÈàngÈ, ûn îé névéûx éîèé À côÈ és îéàûx féÈs Joàn é vîsàgé oûoûéûx péssàn é càbàné é à poé Dàns ’énÈé é à cûîsîné oû é à càbé Mècés bonés, son bûsîng Èfàî Cîgàéé fûàné àû boû és oîgs
Joàn ? Eé né égàé pàs
12