//img.uscri.be/pth/864dcb845165ea20935faae6d68aa322725a1fe5
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

La Grande Chute

De
192 pages
"Soudain le ciel était devenu bleu. Il n’était pas seulement bleu, mais bleuissait, et bleuissait. C’était un bleuissement si délicat qu’il vous berçait de la certitude que cette délicatesse ne cesserait jamais. Ce bleu-là faisait resplendir la forêt tout entière. Et en même temps le comédien, poursuivant sa route, voyait dans cette illumination des choses qui l’entouraient la lumière d’un dernier jour, de mon dernier jour […]"
C’est un coup de tonnerre qui réveilla le comédien, en cette journée qui se terminerait par la Grande Chute. Il s’était endormi chez une femme qu’il retrouverait le soir-même, là-bas, dans la mégalopole. Complices ou bien amants, le duo qu’ils forment est encore bien flou aux yeux du narrateur qui suit pas à pas la préparation de son comédien. Le tournage doit débuter le lendemain, mais il faut déjà quitter la maison, traverser la forêt, puis rejoindre la capitale. Les rencontres les plus étranges se succèdent sans que l’on sache réellement quels personnages existent ou lesquels sont fantasmés.
Peter Handke nous saisit par sa plume unique et nous emporte dans une pérégrination poétique. La société, la politique ou encore la nature conversent à travers cette figure de comédien qui se dirige inexorablement vers la Grande Chute. Annoncé tout au long du récit, cet événement mystérieux et angoissant nous hypnotise jusqu’à la dernière ligne de ce très beau livre.
Voir plus Voir moins
Du monde entier
P E TE R HAND KE
 A G R A N D E C H U T E
 È c î t
Traduit de l’allemand par Olivier Le Lay
G A L L I M A R D
Titre original : d e r g ro s s e fa l l
© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2011. © Éditions Gallimard, 2014, pour la traduction française.
1
Cétté jôunÈé quî ŝ’àchèvéàît pà à Gàné Chuté cômménçàpàunôàémàtînà.hômméônthîŝtôîéŝéà îcî àcôntÈé ut ÈvéîÈ pà un puîŝŝànt côup é tôn-néé. à màîŝôn, àvéc é ît, ut ÈbànÈé ét àuà éncôé témbÈ un ôn mômént. Un mômént, un côup ’œî : vôîâ quî né ŝ’àppîquàît pàŝ â cét hômmé côuchÈ â. RÈvéîÈ én ŝuŝàut, î ààît éŝ yéux émÈŝ ét àtténàît é vôî cé quî ààît ŝé pàŝŝé.
à puîé né tômbàît pàŝ éncôé ét, pà à énêté àné ôuvété, ôn n’énténàît pàŝ un ŝôuLé é vént. En Èchàné éŝ Ècàîŝ, tànt ét puŝ. Iŝ ŝé îŝŝàîént ŝôuŝ éŝ pàupîèéŝ côŝéŝ é ’hômmé àvéc uné uéu côncéntÈé, puîŝ c’Ètàît é càquémént ŝéc u tônnéé, éôubÈ, â întévàéŝ tôu-jôuŝ puŝ béŝ, ànŝ ŝéŝ ôéîéŝ.
RÈvéîÈ én ŝuŝàut : céà né ŝ’àppîquàît pàŝ vàîmént nôn puŝ â cét hômmé côuchÈ â. Quàn ’ôàé Ècàtà, î né pàut mêmé pàŝ ŝupîŝ. I né bôuéàît pàŝ, àîŝŝàît éŝ Ècàîŝ uué ŝôuŝ ŝéŝ pàupîèéŝ, é tônnéé ôné ànŝ ŝôn cáné, cômmé quéqué chôŝé é quôtîîén, quéqué chôŝé é tôuŝ éŝ màtînŝ ; cômmé ŝ’î Ètàît hàbîtuÈ
9
â cé qu’ôn é Èvéîát àînŝî ; ét nôn ŝéuémént hàbîtuÈ, màîŝ cômmé ŝî cé Èvéî ŝînuîé Ètàît Èîtîmé. é tôn-néé ét éŝ Ècàîŝ ŝé cônjuuàîént én uné muŝîqué quî ’Èvéîàît, é àîŝàît pàŝŝé àvéc uné ŝôuàînétÈ tôuté nàtu-éé ’un ŝômméî pôôn â uné pÈŝéncé ’éŝpît pà-àîté, ét â àuté chôŝé éncôé : uné îŝpônîbîîtÈ ; uné îŝ-pôŝîtîôn â întévénî, àîé àcé, ŝé cônônté. I éŝtà ’àbô Èténu ànŝ é tumuté ét ŝ’én Èéctà.
Apèŝ é pémîé côup é tônnéé, î ŝ’én Ètàît àu é péu qu’î né bônït é ŝôn ît pôu étîé à pîŝé u tÈÈvî-ŝéu, é à chàïné hî-fi, ét àînŝî é ŝuîté. Màîŝ àu mêmé mômént î ŝé énît cômpté qu’î n’Ètàît pàŝ ànŝ ŝà pôpé màîŝôn, qu’î Ètàît côuchÈ ànŝ un ît Ètàné. é îéu mêmé ôù î àvàît ômî Ètàît un îéu Ètàné, Ètàné é pàyŝ tôut éntîé.
C’Ètàît à pémîèé ôîŝ épuîŝ tèŝ ôntémpŝ qu’î pàŝ-ŝàît à nuît ôîn é ŝôn pôpé ît, ôîn éŝ pîècéŝ àmîîèéŝ. éŝ yéux éncôé émÈŝ, î àvàît ténu é bàŝ véŝ é mu é à chàmbé quôtîîénné, màîŝ î n’Ètàît pàŝ â. Un éŝté ànŝ é vîé. Et çà né ’éFàôuchàît pàŝ nôn puŝ, î ŝ’én Ètônnàît ŝîmpémént, juŝqu’â cé qu’î ŝé énït cômpté : màîŝ ôuî, jé ŝuîŝ én chémîn. Jé ŝuîŝ pàtî hîé ŝôî é chéz môî. Jé né mé ŝuîŝ cétéŝ pàŝ ÈvéîÈ ànŝ môn pôpé ît, màîŝ pàŝ nôn puŝ ànŝ un ît încônnu.
Autéôîŝ, é pémîé màtîn qu’î pàŝŝàît àîéuŝ, ŝôn chéz-ŝôî uî mànquàît. Dèŝ é ŝôî é ŝôn àîvÈé ànŝ ’àuté pàyŝ, èŝ qu’î éŝcénàît ’àvîôn pà éxémpé, c’éŝt àvéc uné ôuéu mêÈé é nôŝtàîé qu’î éààît é tàbéàu ôù ŝ’ànnônçàît é pôchàîn vô étôu. Màîŝ àu
1
0
màtîn u jôu é ŝà Gàné Chuté, nôn ŝéuémént î né ŝé tôuméntà pàŝ un ŝéu înŝtànt ’êté â ’Ètàné, màîŝ î ŝ’y ŝéntît ’émbÈé chéz uî. Jàmàîŝ puŝ î né ôuvîàît éŝ yéux.
C’Ètàît é tônnéé ét ’Ècàî, ’Ècàî ét é tônnéé quî, ôîn é chéz uî, uî àîŝàîént màînténànt bôn àccuéî. Et ôŝqué péu â péu îŝ ŝ’àpàîŝèént puîŝ ŝé îŝŝîpèént, cé ut à puîé. Dànŝ é ŝîéncé ’àpèŝ ’ôàé, tèŝ ŝôuàîné-mént, î ŝé mît â péuvôî â véŝé, un àn àcàŝ Èuîé ét côntînu. PôtÈÈ pà é flôt, ’hômmé éŝtàît côuchÈ â, éŝ yéux tôujôuŝ émÈŝ. Rîén né pôuvàît uî àîvé. Quàn cé ŝéàît Èŝômàîŝ é Èué àu-éhôŝ : î ŝé tôu-vàît ànŝ uné àché, ŝé tôuvàît én ŝÈcuîtÈ.
Uné tîécé chôŝé éncôé à uî pôîuàît. I àvàît ômî ét ŝ’Ètàît ÈvéîÈ ànŝ é ît ’uné émmé quî Ètàît bônné énvéŝ uî. Quî ’àîmàît ? Eé é uî àvàît cétéŝ ŝînîfiÈ pén-ànt à nuît. Màîŝ î n’àuàît pàŝ ÈtÈ ’àccô pôu qu’ôn ’Ècîvé îcî àuŝŝî îttÈàémént. Eé Ètàît bônné énvéŝ môî : c’éŝt tôut cé qu’î pôuvàît îé.
uî àuŝŝî, cé màtîn-â, Ètàît bôn énvéŝ à émmé, puŝ ôt éncôé qué pénànt à nuît, ôu ’uné àçôn puŝ cômpèté, màîŝ àutémént. Eé àvàît quîttÈ é ît ét à màîŝôn tèŝ tÔt, àvànt mêmé é pôînt u jôu, pôu àé â ŝôn tàvàî. Eé n’àvàît péŝqué pàŝ àît é buît, ét uî, ànŝ un émî-ŝômméî, én àvàît éŝŝéntî cômmé uné àtîtué énàntîné ; àvàît, î ’Èpôuvàît é tôuté ŝà chàî, încànÈ à àtîtué éé-mêmé. Jàmàîŝ, àu àn jàmàîŝ, î n’àuàît pu é uî îé màîŝ, cômmé î ŝuîvàît éncôé, àônÈ â, ŝôn côuànt
1
1
’àî quî ŝ’Èôînàît ’uné pîècé â ’àuté, î à vÈnÈàît, cétté émmé, â-bàŝ.
I àuàît pÈÈÈ qu’ôn vït én uî ŝôn àôàtéu putÔt qué ŝôn bîén-àîmÈ. Un jôu qu’éé ŝ’Ètàît àéŝŝÈé â uî àînŝî, ’un tôn péîn é fiétÈ, uî àvàît-î ŝémbÈ, î àvàît hàuŝŝÈ éŝ ŝôucîŝ ét ÈtôunÈ éŝ yéux, ét pàŝ ŝéuémént pàcé qu’î àvàît pàŝŝÈ ’áé é jôué éŝ àmôuéux.
EnvéôppÈ ànŝ é tôént é puîé Èuîé ét puîŝŝànt, ŝànŝ un ŝôuLé é vént, î ŝé énômît. Quôîqué bîén éŝ chôŝéŝ ’àtténîŝŝént, cé jôu-â ét é énémàîn ŝutôut, î uî ŝémbàît qu’î àvàît tôut é témpŝ é à téé, ét àuŝŝî qué c’Ètàît â un ÈÈmént, é Èbut é à cônôntàtîôn â vénî. C’Ètàît un ŝômméî ŝî Èé qué cét hômmé y flôttàît. S’î încànàît éncôé quéqué chôŝé, àôŝ ŝéuémént é ŝôm-méî. Au cînÈmà, éŝ cômÈîénŝ quî întépÈtàîént éŝ énŝ quî ômént àppààîŝŝàîént péŝqué tôujôuŝ, ét quàn bîén mêmé éu jéu àuàît ÈtÈ cîànt é vÈîtÈ, ŝuŝpéctŝ. Cét hômmé tôut àu côntàîé, quôîqu’î éméuát pààîté-mént cônŝcîént èŝ é pémîé Èvéî, ômàît vàîmént, tôut én jôuànt é ŝômméî, ét ômàît ét ômàît, ét jôuàît ét jôuàît. Et ŝî cé àîŝànt î êvàît ét jôuàît â ŝôn ŝpéctàtéu uné cômÈîé, àôŝ, uné ôîŝ éncôé, juŝté céé é à ŝuŝ-pénŝîôn ét u flôttémént. C’Ètàît un êvé ŝànŝ àctîôn, î né ŝàvàît pàŝ vôé pà éxémpé. Màîŝ, â cé qu’ôn îŝàît, cé ŝuŝpénŝ êvÈ, tôut cômmé à càpàcîtÈ é vôé, àvàît uné ŝînîficàtîôn. Sàu qu’î ’àvàît ôubîÈé, é mêmé qu’î àvàît Èŝôumént ôubîÈ bîén éŝ chôŝéŝ àu côuŝ éŝ ànnÈéŝ.
é mômént éŝt vénu é méntîônné qué ’hômmé ônt nôuŝ àcôntônŝ îcî ’hîŝtôîé Ètàît én éFét un cômÈîén.
1
2