La vraie parisienne

La vraie parisienne

-

Livres
192 pages

Description

Petite robe noire et trench mastic, perchée sur 12 cm de talons, toujours entre deux taxis, attablée à la terrasse du Flore, se demandant à quelle soirée mondaine elle va se rendre. Telle est l’image universelle de la Parisienne. Existe-t-elle vraiment ? C’est ce que se demande Caroline alors qu’elle attend Chloé, la vraie Parisienne qui vient dîner. Ou la même Chloé, confrontée à la solitude de sa condition dans un métro infernal. Ou encore Louise et Charlotte,chacune cherchant depuis vingt ans à être la Parisienne de l’autre…
En treize histoires, qui forment aussi bien un roman choral, Anne Plantagenet raconte des femmes qui portent l’inquiétude secrète de ne pas être à la hauteur, des femmes de notre époque, dignes des héroïnes cabossées d’un Robert Altman. L’auteur, qui se confond parfois avec la narratrice présente dans chaque scène, repère le bas filé sur la parfaite silhouette, agrandissant l’accroc avec élégance et une petite dose de cruauté.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 28 janvier 2015
Nombre de lectures 8
EAN13 9782290108444
Licence : Tous droits réservés
Langue Français
Signaler un abus
La vraie Parisienne
Du même auteur
Trois jours à Oran, Sôçk, 2014 ; J’ài û, 2015, sûivi dÉ Le désir et la peur Nation Pigalle, ôàn, Sôçk, 2011 ; J’ài û, 2014 Le Prisonnier, ôàn, Sôçk, 2009 ; J’ài û, 2011 Pour les siècles des siècles, nôûvÉÉs, Sôçk, 2008 ; J’ài û, 2009 Marilyn Monroe, Fôiô BiôgàpiÉs, 2007 Manolete : Le calife foudroyé, Ràsày, 2005 ; Ràsày pôçÉ, 2007 ; Aû DiàbÉ VàûvÉ, 2010 (Pix dÉ à BiôgàpiÉ dÉ à viÉ d’HôssÉgô 2006) Seule au rendez-vous, ôàn, RôbÉ Làffôn, 2005 (Pix dû Rçi biôgàpiqûÉ 2005) Un coup de corne fut mon premier baiser, ôàn, Ràsày, 1998
ANNE PLANTAGENET La vraie Parisienne
NO U V ELLES
J’ai lu
© Éditions J’ai lu, 2015 www.jailu.com
CàôinÉ
Aûjôûdûi, qûànd ÉÉ Én pàÉ, ÉÉ di qûÉ ôû És dÉ à fàûÉ dÉ SpànÉ. CÉs ûi qûi à insis. Lûi qûi nàài pàs dÉ pÉ : « DÉpûis qûôn àbiÉ â Pàis, ôn nà jààis invi És çônfèÉs â dînÉ. Pôûqûôi û nÉ vÉûx pàs ? Tû às ônÉ dÉ àppàÉÉn ? » I àffiài : « Tû sàis çÉ sôn dÉs gÉns çôÉ nôûs, ès sipÉs, i ny à àûçûn ÉnjÉû, is nÉ vôn pàs nôûs jûgÉ. Eûx àûssi is ôûÉn dÉs dÉûx-pièçÉs É nôn pàs dÉ çàbÉ dàis. CÉs çôÉ Çà içi, vû É pix dû èÉ çà, ôn És ôûs ôgs â à É ÉnsÉignÉ. » Oû ÉnçôÉ : « CÉs â çàûsÉ dû qûàiÉ ? Si çÉs É çàs û às ô, â pà dÉs is
7
pÉsônnÉnÉvidànsîÉSàin-Lôûis.Bà-bès, çÉs dÉvÉnû bànç â ô. » Oû Énfin : « Si û vÉûx, jÉ ppàÉài É dÉssÉ, çèÉ ÉnvÉsÉ àû çààÉ. » Eç.PÉndàn dÉs sÉàinÉs, i nÉ ûi àvài àiss àûçûn pi. Dû ôins, çÉs çÉ qûÉÉ p-Énd ôsqûÉÉ àçônÉ isôiÉ àinÉ-nàn. Màis jÉ sàis qûÉ çÉ nÉs pàs ôûÉ à vi. JÉ à çônnàis biÉn, Càô, jÉ dÉçÉ qûànd ÉÉ sÉ dôbÉ. EÉ ôûvài ôû-jôûs ûn pÉxÉ pôû ÉpôÉ. CÉ qûi àngôissài, çÉ nài pàs çÉ qûààiÉn pÉnsÉ És « çônfèÉs » dÉ SpànÉ dÉ Éûs ÉûbÉs IkÉà ôû dÉ à çôpôsiiôn dû Énû. CÉ qûi àngôissài, ÉÉ É à àvôû ÉnsûiÉ àvÉç ûn sôûàgÉÉn jûbiàôiÉ, çài ûnÉ çÉàinÉ chloé, qûi diigÉài É çàbinÉ dàvôçàs àssôçis ôù àvàiài SpànÉ, Én â dàbôd çôÉ sàgiàiÉ É dÉvÉnû jÉûnÉ çôàbôàÉû. EÉ àvài çônfi qûÉÉ viÉndài, É SpànÉ, djâ pÉdû dÉ ÉçônnàissànçÉ, nÉn pôû-vài pûs dÉ jôiÉ. « CÉs inçôyàbÉ, çÉs
8
fôû, û nÉ É Énds sàns dôûÉ pàs biÉn çôpÉ, û nÉ ÉsûÉs pàs », Éssàssài-i.LônnÉûqûÉÉÉûfàisài,àCô.CàôinÉ sÉ Éndài sûôû çôpÉ qûi pàài dÉÉ ôû É Éps, çôÉ çÉûx qûi sààngÉn Én pÉànÉnçÉ pôû pà-çÉ dàns ûnÉ pàsÉ É nô dûnÉ pÉ-sônnÉ qûis àdiÉn, qûis sôn fiÉs dÉ çônnàîÉ, ôû dôn is sôn sÉçèÉÉn àôûÉûx. On àppÉÉ Çà Éname dropping, jÉ çôis. CàôinÉ nÉ sûppôài pàs És fiÉs qûi sàppÉÉn Cô.
EÉ iàginài djâ : à vàiÉ PàisiÉnnÉ, sÛÉ dÉÉ, àûàinÉ, i-Màiôn Côiàd i-CàôÉ Gàinsbôûg, gàndÉ, à fàngÉ qûi nÉ ÉbiqûÉ pàs, fiifôÉ, pi-bçÉ, 48 kg, 1,73 . LÉ gÉnÉ dÉ fiÉ qûi àivÉ â vôûs fàiÉ çôiÉ qûÉ à ông, çÉs É sing dû piÉd. AûÉÉn di çànôn, sÉxy, piqûànÉ, spiiûÉÉ, É bôn gôÛ inçàn, ûn fànàsÉ pôû à ÉÉ ÉnièÉ. E ÉÉ,
9
â çÔ, sÉffôÇàn dÉ dônnÉ É çàngÉ, dÉ biÉn fÉÉ És « ô », dÉ nÉ pàs iÉ ôp fô, jûsqûàû ôÉn ôù à gàçÉ ûi ànçÉ-ài : « CÉs ÉÉÉn ignôn çÉ àççÉn dû Sûd, jàdôÉ, ôn ÉnÉnd ôû dÉ sûiÉ És çigàÉs. » Aôs CàôinÉ sÉài ôbigÉ dÉ ûi àdÉssÉ ûn gànd sôûiÉ Én piàn (à) ÉnviÉ dÉnÉ dÉ ûi fàiÉ àvàÉ sôn sàç â àin, fÉôi dô çôpis. DÉpûis, ôn Én à sôûvÉn dbàû ôûÉs És dÉûx, ÉÉ Éçônnàî qûÉÉ fàisài â pôqûÉ ûn çôpÉxÉ pà àppô â ûn ôdèÉ fàn-às, â à PàisiÉnnÉ dÉs àgàzinÉs. EÉ sÉ sÉnài Én pÉànÉnçÉcomparée. EÉ sÉ çôyài pûs fôÉ É ôû â çôûp Çà sÉffôn-dài pôû ûnÉ bôûiÉ, ûnÉ ÉàqûÉ, ûn Égàd nàqûôis. BûsqûÉÉn, çài çôÉ si ÉÉ ÉvÉnài dÉs ànnÉs Én àièÉ, qûànd ÉÉ àvài dbàqû dàns à çàpiàÉ pôû ÉjôindÉ SpànÉ, àvÉç É sÉniÉn dgàdàn dàvôi dÉs sièçÉs dÉ Éàd dàns ôûs És dôàinÉs, dàÉi dûnÉ pànèÉ ôins vôûÉ. Sôûdàin çài ûi-
10