Le cinéma de mon père

-

177 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

L'auteur assiste son père dans ses tournées de projection de films dans les salles communales et paroissales de campagne, cinéma plein de surprises, de joies, d'émotion... Cinéma disparu aujourd'hui de nos campagnes, cinéma drôle, émouvant avec une pointe de nostalgie !

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 décembre 2010
Nombre de lectures 63
EAN13 9782296713659

Informations légales : prix de location à la page 0,0096€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

Le cinéma de mon père

Gilbert PASTORELe cinéma de mon père

© L’Harmattan, 2010
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-13564-2
EAN : 978229613564-2
A Charly et Marcelle, à leurs familles.
Au cinéma et à ceux et celles qui nous font
rêver dans les films.
Tant mieux si parfois j’en rajoute un peu.
Eux là-haut ne m’en veulent pas.

3UpIDFH2
XL ELHQ VU KLHU HQ SDUODQW GH MHXQHV RQ GLVDLW TX·LOV
pWDLHQW OHV HQIDQWV GH OD WpOp $XMRXUG·KXL LOV VRQW FHX[ GX
SRUWDEOH HW GH O·RUGLQDWHXU 0DLV DYDQWKLHU SDV VL ORLQ TXH FHOD
FHX[ GH PD JpQpUDWLRQ pWDLHQW FHX[ GX FLQpPD
3HUVRQQHOOHPHQW M·DL pWp EDLJQp GDQV PD SULPH MHXQHVVH
GDQV O·DPELDQFH GX VHSWLqPH DUW 1RUPDO PH GLUH]YRXV
ORUVTXH O·RQ D HX GHV SDUHQWV TXL YLYDLHQW GH HW GDQV O·LQGXVWULH
GH OD SHOOLFXOH
&HWWH MHXQHVVH TXL IXW OD PLHQQH D GRQF pWp SDUVHPpH GH
UHQFRQWUHV DYHF GHV JHQV GX VSHFWDFOH /HV VDOOHV REVFXUHV
pWDLHQW PD GHX[LqPH PDLVRQ DYHF HQ SRFKH GHV ELOOHWV JUDWXLWV
G·DYDQWSUHPLqUH -·DVVLVWDLV HQ SULYLOpJLp DX[ ILOPV TXL DOODLHQW
rWUH SURMHWpV SOXV G·XQH VHPDLQH DSUqV YRLUH SOXV GDQV OHV
VDOOHV
6L O·RQ UDMRXWH j FHWWH FKDQFH SRXU XQ JDPLQ OH IDLW GH
SDUWLFLSHU j GHV WRXUQpHV GH SURMHFWLRQ GH ILOPV DYHF PRQ SqUH
OHTXHO VLOORQQDLW OD FDPSDJQH GDQV VD 0DWKLV JD]RJqQH SRXU
DSSRUWHU XQ SHX GH MRLH GDQV XQH SpULRGH QRLUH
&·pWDLW IRUPLGDEOH
$OOH] DMRXWRQV OD FHULVH VXU OH JkWHDX DYRLU DVVLVWp j GHV
WRXUQDJHV GH SDU OD JUkFH GH PRQ SqUH HW G·\ DYRLU F{WR\p
DSSURFKp VRXYHQW GH ORLQ PDLV TXDQG PrPH GHV )HUQDQGHO
$LPp &ODULRQG )UDQoRLV 3HUULHU /XGPLQD 7FKpULQD 'DQLHO
*HOLQ &·pWDLW VXSHU IDQWDVWLTXH %LHQ VU MH Q·pWDLV TX·XQ JDPLQ
DX PLOLHX GHV SHWLWV GHV ILJXUDQWV HW OHV 7DYHUQLHU 3HUULHU «
SDVVDLHQW HW ±XYUDLHQW VDQV PH YRLU QL PrPH P·DSHUFHYRLU
1·HPSrFKH TXH FHOD YDXW TXDQG PrPH OD SHLQH GH O·DYRLU YpFX

*LOEHUW 3DVWRUH

j 3RXUWDQW (W SRXUWDQW TXH UHVWHWLO GH WRXW
FHOD "'HV VRXYHQLUV GHV LPDJHV PDLV TXH EHDXFRXS
P·HQYLHUDLHQW

8

3DUWLH ,&KDSLWUH/
H UrYH IUDSSDLW j PD SRUWH G·HQIDQW VH FRQIRQGDQW
VRXYHQW j OD UpDOLWp TXH MH YRXODLV PLHQQH HW GDQV ODTXHOOH OHV
SDLOOHWWHV OH VWUDVV V·XQLVVDLHQW DX[ GLDPDQWV
(W j PRQ DGROHVFHQFH O·DPRXU VH PrODLW DYHF WRXMRXUV 7RXW
pWDLW SRVVLEOH VL O·RQ DYDLW XQH EHOOH JXHXOH GH O·DVVXUDQFH GX
WRXSHW GH O·DLVDQFH HW XQ EULQ GH IDQWDLVLH OH WRXW ELHQ PHVXUp
&·pWDLW YUDL HW pYLGHQW SXLVTXH MH YLYDLV j WUDYHUV OH FLQpPD
/RQJWHPSV OHV ILOOHV P·RQW LQWULJXp SDU OH P\VWqUH TXL pPDQDLW
G·HOOHV &HOOHV GH PRQ kJH« HW PrPH XQ SHX SOXV /D WDLOOH ILQH
HQVHUUpH GDQV GH ODUJHV FHLQWXUHV HOOHV YLUHYROWDLHQW VXU XQ DLU
GH VZLQJ HW GH EHERS (OOHV pWDLHQW SRXU PRL QL SOXV QL PRLQV
TXH GHV GDQVHXVHV pWRLOHV GHV OLEHOOXOHV GH 3HWHU 3DQ (OOHV
V·DSSDUHQWDLHQW WRXWHV j *LQJHU 5RJHUV GDQVDQW DYHF )UHG
$VWDLUH LVVXHV FRPPH MH O·pWDLV GH FHWWH JpQpUDWLRQ FLQpPD DYHF
XQ JUDQG &
/D WpOp O·LQIRUPDWLTXH OH QHW HW OH SRUWDEOH QH VH SURILODLHQW
PrPH SDV SRXU QRXV j O·KRUL]RQ ,OV pWDLHQW SHUGXV GDQV OHV
EUXPHV GX WHPSV j YHQLU 0HV MHXQHV DQQpHV F·pWDLW +ROO\ZRRG
&DQQHV OHV UHYXHV &LQpPRQGH &LQpUHYXH TXL IDLVDLHQW PLURLWHU
DYHF IRUFH SKRWRV SD\VDJHV PHUYHLOOHX[ HW JODPRXU 7RXW FHOD
GHYHQDLW PD UpDOLWp 6LPSOLVWH PH GLUH]YRXV" 1RQ SXLVTXH
F·pWDLW PRQ TXRWLGLHQ PRQ XQLYHUV
0DLV FRPPHQoRQV GHSXLV OH GpEXW
7RXW HVW SDUWL SDU XQH VXLWH GH FRwQFLGHQFHV IDPLOLDOHV
YRXOXHV SDU XQ GLHX PDOLFLHX[ &DU j O·RULJLQH SDV GH YpULWDEOH
SLRQQLHU GX VHSWLqPH DUW GDQV OD IDPLOOH 'HV DPDWHXUV FRPPH
WRXW XQ FKDFXQ 6XUWRXW GX F{Wp PDWHUQHO G·DERUG GDQV OH
UXUDO SXLVXQH YLOOH GH SURYLQFH FRPPH DQFUDJH 3DUD\ OH

*LOEHUW 3DVWRUH

0RQLDO HQ 6D{QHHW/RLUH (QVXLWH pPLJUDWLRQ LPSUpYXH j
/\RQ j OD VXLWH G·XQ FRXS GH SLHG GH FKHYDO GDQV OH YHQWUH GH
PRQ DUULqUHJUDQGSqUH &HOXLFL D HX HQ HIIHW OD PDXYDLVH LGpH
G·HQ PRXULU HQ ODLVVDQW PRQ DUULqUHJUDQGPqUH SDU{OLHQQH
YHXYH 7UHXLOOHW DLVpH HQFRUH GpVLUDEOH HW GpVLUHXVH GH YLYUH XQH
DXWUH YLH TXH FHOOH TXL DYDLW pWp OD VLHQQH MXVTX·j FH PDOKHXUHX[
DFFLGHQW
9HXYH GH JDUGH IpGpUDO j /HQD[ VSpFLDOLVp GDQV
O·DSSURYLVLRQQHPHQW GH FKHYDX[ GH O·DUPpH HOOH HQ D HX DVVH]
GH OD SDLOOH GX FURWWLQ HW GHV OLPLWHV JpRJUDSKLTXHV GH 3DUD\ OH
0RQLDO (OOH FRPPHQFH SDU GHYHQLU UDSLGHPHQW OD PDvWUHVVH
G·XQ GH VHV JDUoRQV G·pFXULH
3XLV WRXV OHV GHX[ SDUWHQW j 3DULV IDLUH OD IrWH ,O HVW MHXQH HW
YLJRXUHX[ HW SHX OXL LPSRUWH VDQV GRXWH O·kJH GH PRQ DwHXOH ,O
GRLW rWUH XQ ERQ pWDORQ SXLVTX·LO O·HQYRWH (OOH YLW GpMj XQ
UrYH /XL FRPPHQFH SDU URJQHU OH PDJRW SXLV j OH GpYRUHU
DYDQW GH ILQLU SDU O·DYDOHU
3DULV VDLW HQJORXWLU O·DUJHQW FRPPH OHV SDXYUHV
PDOKHXUHXVHPHQW OD PLVqUH
$ 3DUD\ OH 0RQLDO RQ V·RUJDQLVH FRPPH RQ SHXW /·DwHXOH HVW
SDUWLH HQ ODLVVDQW OHV HQIDQWV SUDWLTXHPHQW VHXOV HW WUqV SHX GH
FKRVHV SRXU VXUYLYUH
$ O·pSRTXH PD JUDQGPqUH 0DULH HVW WUqV MHXQH GRX]H DQV
$YHF VRQ IUqUH HW VD V±XU LOV VRQW SODFpV GDQV OD UpJLRQ 0D
JUDQGPqUH FKH] 0DGDPH &DQDW GH &KL]\ TXL D FRQQX VRQ
SqUH VRQ FRQVHLOOHU GDQV O·DFKDW GH VHV FKHYDX[ &·HVW GRQF DX
ERQ F±XU GH FRXVLQV HW DXVVL FKH] OHV DXWUHV FRPPH RQ GLVDLW j
O·pSRTXH TX·LOV JUDQGLVVHQW 0D JUDQGPqUH HUUH SDUPL OHV
GRPHVWLTXHV FRPPH RQ DSSHODLW OHV JHQV DX VHUYLFH GHV DXWUHV
HQ FHV WHPSV VDQV TXH FHOD VRLW SpMRUDWLI QDWXUHOOHPHQW
0D JUDQGPqUH D GX FDUDFWqUH (OOH pYROXH WUDYDLOOH j V·HQ
GpPROLU OD VDQWp (OOH HVVDLH G·DSSUHQGUH VXU OH WDV OLVDQW
UHJDUGDQW (OOH V·LQVWUXLW HOOHPrPH
3DUD\ OH 0RQLDO HVW SHWLW 0DOJUp VD SHXU GH TXLWWHU FH TX·HOOH
FRQQDvW HOOH HVVDLH GH SDUWLU GH VD YLOOH (OOH D VRLI OD 0DULH GH
UpXVVLU G·DYRLU XQ FKH] VRL GH QH SOXV WUDYDLOOHU FKH] OHV DXWUHV

/H FLQpPD GH PRQ SqUH

/H GHVWLQ O·DWWHQG j &KDUROOHV R HOOH UHQFRQWUH PRQ JUDQG
SqUH (PLOH 'HYDX[ XQ FXOWHUUHX[ XQ ILOV GH SD\VDQ DXVVL GH OD
&UHXVH YHQX GDQV OHV HQYLURQV GH /\RQ EULqYHPHQW DYHF XQ
JURXSH GH PDoRQV ,O DYDLW DORUV WUHL]H DQV /H JURXSH D pFXPp
OD UpJLRQ GH 6D{QHHW/RLUH DSUqV DYRLU UpQRYp OH FKkWHDX
G·(FXOO\ GDQV OD EDQOLHXH O\RQQDLVH ,OV UHSDUWHQW WRXV OXL UHVWH
FKH] XQ DUWLVDQ V·HVVD\DQW DYHF ERQKHXU GDQV OD PDoRQQHULH GH
ERQQH IDoRQ %UHI (PLOH GHYHQX XQ MHXQH KRPPH UHQFRQWUH
0DULH
,O pSRXVH j OD VDXYHWWH VD 0DULH VDQV GpSHQVHU OHXUV SHWLWHV
pFRQRPLHV TX·LOV QH YHXOHQW SDV © ERXIIHU ª HQ XQH JUDQGH IrWH
0D JUDQGPqUH VHUD WRXMRXUV OD WrWH HW PRQ JUDQGSqUH OHV EUDV
6DXI SRXU «
7RXV OHV GHX[ UpIOpFKLVVHQW OHQWHPHQW FRPPH LO VLHG DX[
JHQV TXL VDYHQW TX·XQH GpFLVLRQ HVW LPSRUWDQWH 2 DOOHU" $
IRUFH G·RSLQLkWUHWp G·pFRXWH HOOH HVW GHYHQXH FXLVLQLqUH 8QH
ERQQH FXLVLQLqUH IRUPpH SDU GHV PDvWUHV FDVVHUROLHUV HW
PDvWUHVVHV VDXFLqUHV DX VHUYLFH GH JUDQGHV IDPLOOHV (OOH D DSSULV
HW ELHQ
$ORUV TX·LOV UpIOpFKLVVHQW WRXMRXUV O·LOOXPLQDWLRQ YLHQW SDU OH
ELDLV GX FXUp 8Q SXU SURGXLW O\RQQDLV SDV FKDXYLQ GX WRXW SLUH
TXH oD 3RXU OXL HQ GHKRUV GH /\RQ SDV GH FLYLOLVDWLRQ QL GH
VDOXW /H SDUDGLV OD YLOOH OXPLqUH F·HVW /XJGXQXP
© &·HVW TXRL " GHPDQGH O·(PLOH /XJGXQXP F·HVW TXRL " ª
,O HVW LPSUHVVLRQQp O·(PLOH /D 0DULH O·LQWHOOHFWXHOOH GX
FRXSOH OXL UpSRQG
&·HVW /\RQ &·pWDLW OD FDSLWDOH GH OD *DXOH VRXV OHV 5RPDLQV
/\RQ V·DSSHODLW /XJGXQXP
5RPDLQ 5RPH ,WDOLHQ "
2XL (PLOH ,WDOLHQ
,O PpODQJH OH JUDQGSqUH 'HYDX[ ,O D GpMj WUDYDLOOp j /\RQ
RQ OH VDLW 0DLV DX FKkWHDX G·(FXOO\ RQ QH OXL DYDLW SDV GLW TXH
F·pWDLW j /XJGXQXP 3RXU OXL /\RQ F·HVW /\RQ
0RQ JUDQGSqUH HVW WROpUDQW j WRXW VDXI HQYHUV OHV pWUDQJHUV
TXL YLHQQHQW ERXIIHU OH SDLQ GHV )UDQoDLV 'RQF SRXU HX[ GpMj
j O·pSRTXH GH /XJGXQXP OHV ,WDOLHQV ERXIIDLHQW OH SDLQ GHV

*LOEHUW 3DVWRUH

*DXORLV ,OV VRQW WRXV SDUHLOV FHV JHQV G·DLOOHXUV /·(PLOH HVW
DXVVL VU TXH OH YDVH GH 6RLVVRQV D pWp FDVVp QRQ SDV SDU XQ
)UDQF PDLV SDU XQ $OOHPDQG ,O O·D DSSULV ,O HVW VU TXH F·HVW OD
YpULWp HW TX·RQ O·DSSUHQGUD ELHQW{W GDQV OHV pFROHV 2Q GLW
$OODPDQG PDLV F·HVW $OOHPDQG TX·LO IDXW OLUH WRXMRXUV GHV
HUUHXUV TXDQG oD DUUDQJH
$K OHV pWUDQJHUV UHJDUGH] OHV $QJODLV DYHF -HDQQH G·$UF
%DWWXV LOV VH VRQW YHQJpV HQ OD EUODQW HW RQ GLW TX·LOV VRQW © IDLU
SOD\ ª FRPPH oD $XWDQW SRXU 1DSROpRQ TX·LOV RQW IDLW PRXULU j
6DLQWH+pOqQH ,OV HQ DYDLHQW WURS JURV VXU OH F±XU G·DYRLU pWp
EDWWXV (W SXLV SRLQW ILQDO /D FDSLWDOH GH OD )UDQFH F·HVW 3DULV HW
OD YLOOH SDUDGLV F·HVW 3DUD\ OH 0RQLDO OD YLOOH R VD 0DULH DLPH
YLYUH
,O UHQkFOH j UHYHQLU j /\RQ DQFLHQQH YLOOH pWUDQJqUH 0DLV
O·DPRXU D OH GHVVXV /D 0DULH HVW XQH PDvWUHVVH IHPPH (OOH OH
UHWRXUQH FRPPH XQH FUrSH
(W OHV YRLOj j /\RQ ,OV WURXYHQW XQ WUDYDLO XQ WRLW SRXU
VXUYLYUH 0DULH VL[ PRLV SOXV WDUG SHXW HQIDQWHU GH PRQ RQFOH
3LHUUH 0RQ JUDQGSqUH GX FRXS YHXW XQ FKH]OXL TXL VRLW XQ
FKH]OXL 8QH PDLVRQ TXL DEULWHUD WRXV OHV VLHQV 1RXV VRPPHV
HQ
0D JUDQGPqUH V·DFWLYH ,OV WURXYHQW XQ WHUUDLQ j EkWLU VXU OD
WHUUH GHV KRVSLFHV FLYLOV GH /\RQ j OD IURQWLqUH GH /\RQ HW GHV
&KDUSHQQHV F
HVWjGLUH 9LOOHXUEDQQH YHUV OD EDVFXOH (QILQ j
TXHOTXH GHX[ FHQW FLQTXDQWH PqWUHV DX 7RQNLQ
(W F·HVW SDUWL SRXU OHXU JUDQG GHVVHLQ GH GHYHQLU
SURSULpWDLUHV FDSLWDOLVWHV TXRL
(Q DUULYDQW j /\RQ FRQWUDLUHPHQW DX[ GLUHV GH 0RQVLHXU OH
FXUp GH &KDUROOHV LOV VH UHQGHQW FRPSWH TXH /\RQ Q·HVW SDV SOXV
SD\DQW HW OH WUDYDLO SDV SOXV IDFLOH j WURXYHU 0DLV SDU FKDQFH LOV
RQW UpXVVL j V·LQVWDOOHU VDQV EHDXFRXS pFRUQHU OHXUV pFRQRPLHV
/·(PLOH WUDYDLOOH FKH] XQ JURV DUWLVDQ PDoRQ GL[ KHXUHV SDU
MRXU VL[ KHXUHV GH SOXV j FRQVWUXLUH HW UpSDUHU FKH] OHV DXWUHV HW
FKH] OXL 'HV SHWLWV ERXORWV TXL UDSSRUWHQW *UDQGPqUH HOOH
PrPHV KRUDLUHV VHSW KHXUHV SODWHXVH EODQFKLVVHXVH VHSW
KHXUHV j IDLUH GHV H[WUDV FRPPH DLGHFXLVLQLqUH HQ DWWHQGDQW

/H FLQpPD GH PRQ SqUH

PLHX[ GDQV XQH JUDQGH IDPLOOH O\RQQDLVH (W oD« TX·LO SOHXYH
TX·LO YHQWH GLPDQFKH HW MRXUV IpULpV FRPSULV
7RXV OHV GHX[ WULPHQW /H SHWLW 3LHUUH QDvW VDQV TXH O·DEVHQFH
DX ERXORW GH 0DULH DLW H[FpGp WURLV MRXUV
0RQ RQFOH HVW WULPEDOOp GDQV XQH JUDQGH FRUEHLOOH HQ RVLHU
VXU OD FKDUUHWWH WUDQVSRUWDQW OHV EDOORWV GH OLQJH ORUVTX·XQH
YRLVLQH 1LQL SDUDO\VpH GHV MDPEHV QH SHXW SDV OH JDUGHU HW oD
GqV OHV VL[ PRLV GH 3LHUUH /HV MRXUV G·LPSRVVLELOLWp GH JDUGH
VRQW GXV j XQ WUDLWHPHQW TXH FHWWH DPLH VXLW j O·+{WHO 'LHX
HPPHQpH SDU VD V±XU OD -HDQQH (OOH TXL VH FUqYH OHV \HX[
FRPPH UHPDLOOHXVH UDFFRPPRGHXVH GH EDV SRXU DVVXUHU OH
TXRWLGLHQ OD 0DULH ODYDQW OH OLQJH GH OD 1LQL HW GH OD -HDQQH SRXU
SD\HU OHV JDUGHV
7RXW YD WDQW ELHQ TXH PDO MXVTX·HQ /j PRQ DXJXVWH
PqUH OD 0DUFHOOH QDvW /D FHULVH VXU OH JkWHDX OD JXHUUH XQ DQ
DSUqV pFODWH XQH JUDQGH DQQpH
0RQ JUDQGSqUH HVW )UDQoDLV HW Q·DFFHSWH SDV TXH GHV
pWUDQJHUV HQYDKLVVHQW OD )UDQFH &·HVW OH F±XU JURV TX·LO ODLVVH VD
IDPLOOH HW VRQ WHUUDLQ VXU OHTXHO VH GHVVLQH GpMj VD IXWXUH PDLVRQ
0DLV LO SDUW HW TX·j FHOD QH WLHQQH LO YD ELHQW{W UHYHQLU 7RXW OH
PRQGH OH GLW PrPH OHV DXWRULWpV DORUV "
(W SXLV XQ DPL TX·LO ODLVVH VRQ FRSDLQ 5RJHU UpIRUPp OXL
SRXU XQH SDWWH IROOH DLGHUD VD 0DULH GDQV OHV GXUV WUDYDX[
,O SDUW OH VROGDW OD IOHXU DX IXVLO OD PDLQ j OD ERXWRQQLqUH /D
0DULH HVVXLH TXHOTXHV ODUPHV HW FKDQJH VRQ IXVLO G·pSDXOH
'RUpQDYDQW FH VHUD FLQT KHXUHV SODWHXVH HW RQ]H KHXUHV
FXLVLQLqUH dD OXL SHUPHW G·DYRLU GH OD QRXUULWXUH SRXU VD SHWLWH
IDPLOOH /HV SDWURQV UHVWDXUDWHXUV FKH] TXL HOOH WUDYDLOOH
PDLQWHQDQW VRQW GHV JHQV GH 3DUD\ OH 0RQLDO GX SD\V (OOH
WUDYDLOOH GXU OD 0DULH (OOH DWWHQG VRQ (PLOH (OOH VH ODQJXLW XQ
SHX GH VRQ PDUL FRPPH RQ GLW HQ 3URYHQFH (QILQ HOOH OH YRLW
XQH IRLV FRPPH oD j 3DUD\ OH 0RQLDO ,O OXL D pFULW $ FHWWH
pSRTXH 3DUD\ pWDLW XQ Q±XG IHUURYLDLUH LPSRUWDQW /HV SRLOXV
pWDLHQW VRXYHQW HQ WUDQVLW SDU FH FHQWUH 61&)
(PLOH SRXU IDLW GH JXHUUH D REWHQX XQH SHUPLVVLRQ DYHF VD
FURL[ GH JXHUUH 2K XQH DXP{QH XQH VHPDLQH YR\DJH

*LOEHUW 3DVWRUH

FRPSULV /D 0DULH O·DWWHQG VXU OHV TXDLV 6RQ JXHUULHU HVW SHUGX
DX PLOLHX GHV VROGDWV GHV EOHVVpV GHV LQILUPLqUHV OD SOXSDUW GHV
EpQpYROHV V·pSXLVDQW j OD WkFKH /HV WRXELEV VRQW GpERUGpV
&·HVW XQH YUDLH FRKXH $ SDUW FHX[ TXL UHYLHQQHQW SDV WURS
DELPpV HW TXL RQW OH VRXULUH OHV DXWUHV PrPH FHX[ TXL SDUWHQW
DX IURQW RQW OD WrWH EDVVH /D JXHUUH VRLGLVDQW ILQLH HQ TXHOTXHV
MRXUV SOXV XQ SRLOX Q·\ FURLW (W SXLV LOV RQW GHV \HX[ TXL
UHJDUGHQW GHV RUHLOOHV TXL HQWHQGHQW FH TXL VH GLW PDOJUp OD
JHQGDUPHULH TXL YHLOOH j FH TXH GHV QRQ SDWULRWHV QH VDSHQW SDV
OH PRUDO GHV WURXSHV /D SURSDJDQGH SDUOH GH YLFWRLUH GH ILQ
SURFKDLQH GHV KRVWLOLWpV GH OD YDLOODQFH GH QRV WURXSHV DORUV SDV
GH GpIDLWLVPH
1RXV VRPPHV HQ /HV EOpV VRQW IDXFKpV SDU OHV
IHPPHV OHV YLHX[ HW OHV WUqV MHXQHV /HV XVLQHV PDUFKHQW
WRXUQHQW SDU OHV IHPPHV HW OHV YLHX[ TXL V·RFFXSHQW SDUIRLV GH
FHOOHV TXL VRQW WURS VHXOHV
0DLV R HVW O·(PLOH "
(OOH IHQG OD FRKRUWH GHV VROGDWV TXL PRQWHQW DX IURQW
FHUWDLQV DFFRPSDJQpV SDU OHXU IHPPH OHXUV JRVVHV OHXUV
SDUHQWV &HX[FL UHJDUGHQW OHV EOHVVpV SUHVTXH DYHF HQYLH
%HDXFRXS SUpIpUDLHQW IDXFKHU GRX]H KHXUHV SDU MRXU SOXW{W TXH
GH SRUWHU XQ IXVLO
*UDQGPqUH QDJH DX PLOLHX GH OD JXHUUH 2 HVWLO" (OOH
SHQVH QRLU $WLO SX SUHQGUH VD SHUPLVVLRQ " $YHF O·DUPpH HW OHV
QRXYHOOHV GX IURQW R WRXWHV OHV WURXSHV VRQW HQWHUUpHV GDQV OD
ERXH RQ QH VDLW SOXV /HV RUGUHV YRQW HW YLHQQHQW
(OOH UHOLW VD OHWWUH HQILQ FHOOH TX·LO D HQYR\pH DXMRXUG·KXL
3RXUWDQW oD IDLW OH GHX[LqPH WUDLQ HW HOOH QH O·DSHUoRLW WRXMRXUV
SDV (OOH GRXWH &LQT KHXUHV G·DWWHQWH GpMj
$ORUV 0DULH RQ QH PH UHFRQQDvW SOXV
(OOH VH UHWRXUQH OD 0DULH ,O HVW Oj DYHF VHV pSDXOHV GH
GpEDUGHXU 6HV MDPEHV RVFLOOHQW VRQ F±XU EDW OD FKDPDGH 0D
JUDQGPqUH PrPH DYHF OH F±XU HQGXUFL SDU OHV DQQpHV SDVVpHV
V·HQ VRXYHQDLW HQFRUH FLQTXDQWH DQV DSUqV
(OOH OH UHYRLW VRQ (PLOH DYHF VD PRXVWDFKH QR\pH GDQV XQH
EDUEH HQYDKLVVDQWH HQJRQFp GDQV XQ XQLIRUPH WDFKp IULSp