Les Chiens du rideau de fer

Les Chiens du rideau de fer

-

Français
94 pages

Description

Il y a vingt-cinq ans, la frontière interallemande, longue de 1 400 km, s’est ouverte : le rideau de fer côté allemand disparaissait. Dans un reportage saisissant, Marie-Luise Scherer (auteur de L’Accordéoniste, Actes Sud, 2010), raconte les chiens qui l’ont gardé pendant quatre décennies : les trafics en tout genre pour les acquérir et les former ; leur souffrance extrême qui reflétait la brutalité avec laquelle ils ont été traités ; leurs maîtres et ce qu’ils sont devenus après 1989... Grand classique du genre en Allemagne, ce reportage brillant rend palpable la folie dans laquelle l’État est-allemand s’était enfermé. Présenté par Paul Nizon.


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 05 novembre 2014
Nombre de lectures 3
EAN13 9782330038694
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
MARIELUISE SCHERER Les chiens du rideau de fer Préface de Paul Nizon
ACTES SUD
“LETTRES ALLEMANDES” sérîe dîrîgée pàr Màrtîà Wàchedôrf
LE POïNT DE VUE DES ÉDïTEURS
ï y à vîgt-cîq às s’ôûvràît à Frôtîère îter-àemàde, ôgûe de 1400 km. Le rîdeàû de Fer cÔté àemàd dîspàràîssàît. Dàs û récît sàîsîssàt, Màrîe-Lûîse Scherer ràcôte ’hîstôîre des chîes qûî ’ôt gàrdé pedàt qûàtre déceîes : es tràIcs e tôût gere pôûr es àcqûérîr et es Fôrmer ; eûr sôûfràce extrême, reFétàt à brûtàîté àvec àqûee ô es tràîtàît ; eûrs màtres et ce qû’îs sôt deveûs àprès 1989... Gràd càssîqûe dû gere e Aemàge, ce repôrtàge brîàt red îôûbîàbe à Fôîe dàs àqûee ’Étàt est-àemàd s’étàît eFermé.
“Dàs e dômàîe dû repôrtàge, Màrîe-Lûîse Sche-rer est recôûe cômme û àûteûr de tôût premîer pà. ï seràît cepedàt dômmàge de à càtôer dàs ce gere. Càr sà prôse îcômpàràbe ôûtrepàsse ce càdre, tàt es hîstôîres qû’ee pûîse dàs e qûôtî-dîe s’àppàretet À de à gràde îttéràtûre.” Paul Nizon
MARïEuIsé scHérér
MarieLuise Scherer a publié en Allemagne plusieurs recueils de ses récits et enquêtes, tous salués par la presse.’aççôônîŝÈ (Actes Sud, 2010), tout commeÈŝ chîÈnŝ û îÈàû È È, a été publié dans la prestigieuse collection de Hans Magnus En zensberger. Elle a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix HeinrichHeine, le grand prix de littérature de la Sarre et le prix LudwigBörne.
du MÊMé autéur
L’ACCORDÉONISTE, çî, açÈŝ sû, 2010. phôôgàhîÈ È çôûÈûÈ : © jôî.hînkŝôn/twÈny20/côîŝ phôôŝ : © oîîÈ HÈmànn / rôÈ ZîmmÈmànn / éînŝfün VîÈ GmH
pÈmîèÈ îîôn în :Der Spiegel, 14
tîÈ ôîgînà : Die Hundegrenze © Msb MàhÈŝ & sÈîz bÈîn VÈàg, 2013
©actés sud2014 ôû à àûçîôn ànÇàîŝÈ IsbN 23300300
MarIé-uIsé scHérér
Èŝ chîÈnŝ û îÈàû È È
çî àûî È ’àÈmàn à MàhîÈû dûmôn
pàçÈ È pàû Nîzôn
ACTES SUD
6
PRÉFACE AUX ABORDS DES CLÔTURES
È môHundegrenze (îàÈmÈn “ônîèÈ àûx çhîÈnŝ”, îÈ ôîgînà È çÈ ÈxÈ) ŝîgnÈ È çôûôî È à mô qûî ŝ’îàî À ’înîÈû È à zônÈ gÈmÈnÈ, ûn ÈŝàçÈ ÈŝqûÈ ûnîqûÈ mÈn Èû È çhîÈnŝ, jàônn È mîàôŝ È È çhàmŝ È mînÈŝ, ô È çûÈŝ hîŝŝÈŝ ŝààn ’ÈxrdaÈ ’oûÈŝ îÈ. aôçÈmÈn îŝôŝ È ààçhŝ à Èûŝ àîŝŝÈŝ À Èŝ çâÈŝ, çÈŝ çhîÈnŝ àçôûàîÈn ’ÈnŝÈmÈ û àç Èn Èîn ŝôÈî ôû à gàn ôî, jûŝqû’À à ôîÈ. dànŝ È ÈxÈ qû’ôn à îÈ, îŝ ŝôn Èŝ ÈŝÈn ànŝ û ÈîôîÈ çî È È ’àçîî qûî ûî û ôÈ, çÈ ŝôn Èûx qûî mÈÈn àû jôû à mÈnàî ôîîqûÈ qûî y Èŝ àŝŝôçîÈ, È qûî ŝÈ îŝîngûÈ à ŝôn ÈnÈmÈmÈn, ŝôn Èî, ŝôn Èŝôîn È ŝûÈîànçÈ, È Èŝŝîôn, ŝôn ôî ÈŝŝÈ ’Èŝî nàûŝàônÈ. aînŝî qûÈ à ûnÈ ôûàîôn È mîîàîÈŝ È çàîèÈ ôîÈnÈ Èŝ à ômàîôn È çhîÈnŝ È gàÈ È qûî çhÈçhÈ À çhàÈ À ŝôn Ènnûî môte pàr û àfàîrîsme ôccûte et qûàsî îîcîte. Et pôûrtàt, dàs cette
7
ŝôçî Èû ÈûîŝànÈ, È ÈçÈû ÈnçônÈ mà g ôû Èŝ ÈŝônnÈŝ qûî, ŝÈûÈŝ ôû ÈnôûÈŝ ’ûnÈ àmîÈ, ôûÈn Èŝ ŝÈnîmÈnŝ, Èŝ gôÛŝ È Èŝ gôÛŝ, È ŝôn ôÈŝ ’ûn î àÈ çààçèÈ. é çÈÈ ŝôçî ŝ’Èn jûŝqûÈ ànŝ ’àîèÈàyŝ Èŝ ÈÈûŝ qûî ÈmÈÈn È çôûî Èŝ Èŝôînŝ Èn çhîÈnŝ È gàÈ. bÈ, î ŝ’àgî À, Èn î È ôûÈ çÈÈ mîŝèÈ, ’ûn màîàû ômànÈŝqûÈ, ôîÈ àmàîqûÈ. é à àÇôn ôÈmÈn ôûŝôûlànÈ ôn MàîÈ ûîŝÈ sçhÈÈ ŝ’ÈmàÈ È çÈ màîàû àŝŝÈ È Èàûçôû à ôÈ ’ûn ŝîmÈ ôçûmÈn àîÈ àçûÈ. cÈÈ îûôŝî çôûÈ È çônnàîŝŝànçÈŝ àîÈŝ qûî ÈngôÈn È ÈlèÈn nôn ŝÈûÈ mÈn Èŝ çônîîônŝ È È ôûÈmÈn çônçÈ Èŝ àçîîŝ ônàîèÈŝ È çynôhîÈŝ, màîŝ ’Èn ŝÈmÈ È Èû àîèÈàn hûmàîn, îçî mînû îÈûŝÈmÈn çî. é çÈ À àÈŝ ûnÈ àngûÈ qûî ÈÈ à àî, àû mÈîÈû ŝÈnŝ û ÈmÈ, ànŝ Èŝgrîfes d’ûe prôse qûî ûse À ’ôccàsîô des pîs àgàgîers prôpres àû mîîeû ôbservé. Reste à qûestîô sûîvàte : cômmet Màrîe-Lûîse Scherer est-ee pàrveûe À ûe côàîs-sàce àûssî îtîme et exhàûstîve de cet ûîvers? Je pese qû’ee s’y est prîse À à màîère d’û àtû-ràîste et d’û expôràteûr. ï est certes évîdet qû’ûe tee qûàtîté de côàîssàces est e Frûît d’û vàste chàtîer de recherches, d’ûe Fôûîe îtesîve, redûs pôssîbes À ’épôqûe pàr eSpie gel,e màgàZîe pôûr eqûe Scherer écrîvàît ses
8
ÈôàgÈŝ îàîÈŝ hôŝ nômÈŝ. Qû’ÈŝçÈ qûî, ànŝ çÈÈ ÈnÈîŝÈ È ôngûÈ hàÈînÈ, à îÈn û ’àîgûîônnÈ, à môîÈ? c’Èŝ ŝà çûîôŝî ôû à vie, àôŝŝÈ À ûnÈ înŝàîàÈ ŝôî È ŝàôî. é, ànŝ çÈ çàŝ çîŝ, înÈîÈn àûŝŝî ûnÈ ôônÈ çômàŝŝîôn ôû Èŝ çhîÈnŝ. cÈ n’Èŝ qûÈ ôŝqûÈ çÈŝ çàûÈŝ ÈnÈn Èn jÈû – ÈÈ î À ûn mômÈn qûÈ ’ûn Èŝ màïÈŝ Ènçônŝ çônnàîŝŝàî ôûÈŝ Èŝ nûànçÈŝ û màhÈû Èŝ çhîÈnŝ – qû’ûn çÈàîn àhôŝ îÈn ôînÈ ànŝ çÈ ÈôàgÈ. dànŝ ’ÈnŝÈmÈ, çÈûîçî ÈŝÈçÈ ôûàn Èŝ înçîÈŝ ’ûnÈ ôŝÈàîôn ŝçîÈnîIqûe sàs empàthîe pàrtîcû-îère et se dîstîgûe pûtÔt pàr ûe perspectîve àrràtîve qûî ’est î côdescedàte î àdmî-ràtîve, màîs témôîge d’ûe àpprôche hûmàîe de pàî-pîed àvec sô sûjet. Seûs es chîes per-tûrbet cet éqûîîbre. Dàs e dômàîe dû repôrtàge, Màrîe-Lûîse Scherer est recôûe cômme û àûteûr de tôût premîer pà. ï seràît cepedàt dômmàge de à càtôer dàs ce gere. Càr sà prôse îcôm-pàràbe ôûtrepàsse ce càdre, tàt es hîstôîres qû’ee pûîse dàs e qûôtîdîe s’àppàretet À de à gràde îttéràtûre.
9
Paul Nizon