//img.uscri.be/pth/f80c5437a65714722905a1fa974db58e7ddd8bad
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 14,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Les jardins de consolation

De
320 pages
Ce livre nous plonge dans l’histoire iranienne des années 1920 à 1953. D’abord à travers le parcours d’un couple, Talla et Sardar, issu d'une famille paysanne et illettrée. Ils deviendront bergers et vivront un amour sans accroc, non loin de Téhéran. Ensuite, à travers les aventures de leur fils Bahram, véritable petit génie dont l’éducation fera un jeune homme qui croira à la transformation de la société incarnée par Mossadegh.
Cette fresque sur fond de bouleversements politiques et sociaux est aussi un grand roman d’amour aux scènes souvent déchirantes.
Prix Senghor 2015
Voir plus Voir moins
PA R I SA R E Z A
LES JARDINS DE CONSOLATION
r o m a n
G A L L I M A R D
l e s j a r d i n s d e c o n s o l a t i o n
P A R I S A R E Z A
L E S J A R D I N S D E C O N S O L A T I O N
 ô m à 
G A L L I M A R D
© Éditions Gallimard, 2015.
I
H A v v A , L ’ I N N O C E N C E D E L ’ E N f E R
À ’éŝ, à éé ué, â péé é Vué. À ’ôuéŝ, éŝ çô-îéŝ, pàFôîŝ FôîŝŝÈéŝ çômmé à péàu ’u çhàméàu, pà-Fôîŝ îŝŝéŝ çômmé é ŝéî ’ué Fémmé. Puîŝ â ’hôîzô, éŝ môàgéŝ. E ué ôué, àçÈé é ôg u Èŝé, é ôg éŝ môàgéŝ, ’Iŝpàhà â TÈhÈà. Péu-êé qué çéé ôué pà é puŝ ôî, é quéqué pà àŝ é ŝu é ’Ià. Péu-êé qu’éé àï àu bô é à mé, â Bôuçhéh. Màîŝ pôu Tàà, é môé é ŝ’Èé pàŝ àu-éâ ’Iŝpàhà é é TÈhÈà. TÈhÈà é Iŝpàhà ŝô éŝ îmîéŝ éŝ puŝ éxêméŝ ô éé à ééu pàé, éŝ éîéŝ éŝ îéux àVà é Èà. Au-éâ ŝéàî à éméué éŝ îŝ é éŝ pÈîŝ, éŝ çhîmèéŝ é éŝ ôgéŝ. Cé ’éŝ pàŝ pôu àuà qu’éé éŝ çàpàbé é ŝîué éŝ éux Vîéŝ ’ué pà àppô â ’àué, î mêmé é éu ôé Fômé é çôŝîŝàçé. Cé é ŝô qué éŝ môŝ Èçéŝŝàîéŝ pôu Fômé u môé. TÈhÈà, Iŝpàhà é, éé éŝ éux, Kàŝhà. E Là Méçqué, é çôépôîŝ é çé môé pàé, éà éé ŝéŝ muàîéŝ ’àîôé é ôuŝ éŝ Vîçéŝ é ŝuppîçéŝ é ’hômmé, ômpÈ çôî-
9
uéémé pà éŝ êéŝ éVôûàŝ qué à éé éFémé àŝ ŝéŝ éàîéŝ. U pô éVàî éîé ŝô môé â Là Méçqué, qu’éé îmàgîé ŝuŝpéué àŝ é Vîé, àu-éŝŝuŝ é ôu. E guèé puŝ. Su çéé ôué, Tàà àVàçé â ôŝ ’áé é ŝô màî Sàà màçhé â ŝô çÔÈ. Auçu êé é éŝ àççômpàgé. Séuŝ, Sàà çàî éŝ bîgàŝ é Tàà éôué éŝ çhîmèéŝ. Màîŝ à Fôî éŝ pôé, çà é Vîé é çôîé qué Dîéu, é é àî ’ué ôué é pépÈué pàŝ é ’hômmé. E çéé àÈé 1299 u çàéîé îàîé, Tàà à ôuzé àŝ. Tôîŝ ôuŝ àupààVà, pôu à pémîèé Fôîŝ, éé à quîÈ ŝô Vîàgé àà, Ghàmŝà. Séô ŝéŝ hàbîàŝ, Ghàmŝà éŝ é bôu péu u pàà-îŝ, ômbÈ u çîé. À Ghàmŝà, éçéçÈé pà éŝ mô-àgéŝ, Vî ué pôîgÈé é Fàmîéŝ ô ’à é é àVàî ŝô çÈÈbÈŝ àŝ ôu ’Oîé. Cà ç’éŝ îçî qué ŝ’Èàbôé à puŝ pué, à puŝ ôôàé éŝŝéçé é ôŝé. Céé ô Là Méçqué, éé-mêmé, éŝ pàFumÈé. À Ghàmŝà, â à pôé é ’éFé é â à ŝôuçé u pàà-îŝ, ŝ’Èpàôuî à Féu é Môhàmmà ; ç’éŝ îçî, àŝ çé Vîàgé, â ’ôuéŝ u Èŝé àé éŝ pàéàux îàîéŝ, qué pôuŝŝé à ôŝé é à Péŝé. Cé ’éŝ pàŝ ŝàŝ àîŝô qué é pààîŝ éŝ È àŝ é Èŝé. Auçu êé éôuÈ é Véué ’àuàî îmàgîÈ é pààîŝ. Lôŝqué éŝ géŝ é à Ègîô îŝé qué Ghàm-ŝà éŝ u pààîŝ, îŝ éçôàîŝŝé é uî u împôbàbé ôbé é Èŝî : u àî é Féuŝ é é Fuîŝ. Içî, à Féu ôugé ŝ’Èpàôuî àu mîîéu éŝ Vîgéŝ, àu mîîéu éŝ ôîŝéîéŝ, éŝ àmàîéŝ, éŝ çéîŝîéŝ, éŝ
10