Peurs virales

-

Livres
204 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Trois femmes africaines, jeunes, belles et éduquées sont durement confrontées au VIH/sida. Si la première prend la maladie à bras-le-corps, la seconde la renie tandis que la troisième se résigne. Des attitudes qui influenceront fortement leur vie.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 septembre 2011
Nombre de lectures 52
EAN13 9782296470095
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0107€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Peurs virales
© L’Harmattan, 2011 5-7, rue de l’Ecole polytechnique ; 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-56464-0 EAN : 9782296564640
Agathe Ngo Baléba
Peurs virales
Roman
L’Harmattan
&KDSLWUH 
RYHPEUH  $VVLVH VXU OD YÒUDQGD %HOLQJD (WRJD 1 UHJDUGDLW OD SOXLH WRPEHU GDQV OD FRXU ,O ÒWDLW  KHXUHV GX PDWLQ HW GDQV OH JDUDJH HOOH HQWHQGDLW 0PH (WRJD VD PÕUH $OH[ (WRJD VRQ IUÕUH $XUÕOH 1JR %LPEDØ HW (\DQJL VHV PHLOOHXUHV DPLHV GLVFXWHU Î YRL[ EDVVH HQ UDQJHDQW OHV EDJDJHV GDQV OD YRLWXUH (PPLWRXIOÒH GDQV XQH FRXYHUWXUH OD WUÕV IUÓOH MHXQH IHPPH HVVD\DLW GH OXW WHU FRQWUH OD VRPQROHQFH TXL O HPSRUWDLW (OOH FRPPHQ ÑDLW G DLOOHXUV Î ÓWUH LUUÒVLVWLEOHPHQW HQWUD×QÒH SDU OH VRPPHLO TXDQG OD YRL[ GH VRQ IUÕUH OD ILW VXUVDXWHU  Ɇ %HOODɆSURFKHV O DSSHODLHQW DLQVL Î FDXVH VHV G XQH DPLH LWDOLHQQH GH VD PÕUH TXL OD WURXYDLWEHOOLVVLPDORUVTX HOOH Q ÒWDLW TX XQH HQIDQWɆ QRXV KÒVLWRQV Î SUHQ GUH OD URXWH /D SOXLH Q DUUÓWH SDV HW OH YLOODJH GX PDUD ERXW 1JLMRO HVW HQ SOHLQH IRUÓW -H QH VDLV SDV VL QRXV SRXUURQV \ DUULYHU PDOJUÒ OH [ TXH QRXV DYRQV ORXÒ - DL SURSRVÒ Î PDPDQ GH UHSRXVVHU OH YR\DJH & HVW YUDL PHQW GÒOLFDW GH SUHQGUH OD URXWH SDU FH WHPSV SOXYLHX[ ɆQ HVW SDV Î QRXV GH SUHQGUH FHWWH GÒFLVLRQ &H PDLV Î 0 1JLMRO GLW 0PH (WRJD HQ OHV UHMRLJQDQW VXU OD YÒUDQGD -H QH FURLV SDV TXH F HVW SDU KDVDUG TX LO DYDLW
7
IL[Ò QRWUH UHQGH]YRXV DX  QRYHPEUH GRQF DX MRXUG KXL $XUÕOH HW (\DQJL UHMRLJQLUHQW ELHQWÜW OH WULR VXU OD YÒUDQGD Ɇ" GHPDQGD3RXUTXRL QH SDV DSSHOHU 0 1JLMRO $XUÕOH Ɇ3DUFH TX LO D XQ WÒOÒSKRQH " V ÒWRQQD (\DQJL Ɇ 2XL LO HQ D ELHQ XQ DIILUPD 0PH (WRJD /D FRPSDJQLH GH WÒOÒSKRQLH PRELOH D IDLW FRQVWUXLUH XQ S\ OÜQH GH UHODLV QRQ ORLQ GH VRQ YLOODJH HW FHOD SHUPHW DX[ KDELWDQWV G DYRLU DFFÕV DX UÒVHDX 0DLV FRPPH LO Q \ D SDV GH FRXUDQW ÒOHFWULTXH 0 1JLMRO HQYRLH VRXYHQW VRQ WÒOÒSKRQH Î OD FKDUJH GDQV OH JUDQG YLOODJH YRLVLQ TXL HVW UDWWDFKÒ DX UÒVHDX ÒOHFWULTXH (VSÒURQV VHXOHPHQW TX LO D VRQ DSSDUHLO VXU OXL ,O QRXV D H[SOLTXÒ TX LO OXL DUULYH GH OH ODLVVHU SOXVLHXUV MRXUV GDQV FH YLOODJH HQ IRQFWLRQ GHV DOOÒHV HW YHQXHV GHV PHPEUHV GH VD IDPLOOH $OH[ (WRJD HQWUD GDQV OD PDLVRQ Î OD UHFKHUFKH GH VRQ WÒOÒSKRQH 3XLV LO FRPSRVD OH QXPÒUR GH 0 1JLMRO VRXV OD GLFWÒH GH VD PÕUH Ɇ ,O VRQQH FKXFKRWDWLO Î O DGUHVVH GHV TXDWUH IHPPHV TXL OH UHJDUGDLHQW DWWHQWLYHPHQW $SUÕV OD TXDWULÕPH VRQQHULH $OH[ REWLQW OD ER×WH YRFDOH HW UDFFURFKD DXVVLWÜW Ɇ3HXWÓWUH GRUWLO HQFRUH ILWLO Ɇ±  KHXUHV GX PDWLQ " - HQ GRXWH 6RLW LO HVW HQ WUDLQ GH VRLJQHU TXHOTX XQ VRLW LO Q D SDV HQWHQGX VRQQHU 5HFRPPHQFH MXVTX Î FH TXH WX O DLHV OXLPÓPH RX TXHO TX XQ G DXWUH DX ERXW GX ILO O HQFRXUDJHD VD PÕUH (Q DWWHQGDQW RQ UDPHQD %HOLQJD GDQV OD PDLVRQ Rä HOOH IXW DOORQJÒH VXU OH FDQDSÒ GX VDORQ ¯JÒH GH YLQJW
8
FLQT DQV OD MHXQH IHPPH VRXIIUDLW ÒQRUPÒPHQW  (OOH DYDLW DWWUDSÒ XQ PDO P\VWÒULHX[ TXH OD SOXSDUW GHV PDUD ERXWV Q DYDLHQW SDV VX JXÒULU MXVTX LFL 'HV PDUDERXWV HOOH HQ DYDLW SRXUWDQW UHQFRQWUÒ SOXVLHXUV 4XLQ]H ULHQ TXH SHQGDQW OHV VHL]H GHUQLHUV PRLV (OOH HVSÒUDLW TXH OH VHL]LÕPH VHUDLW OH ERQ 6L FHOD QH WHQDLW TX Î HOOH LOV GHYUDLHQW GÒMÎ DYRLU SULV OD URXWH SOXLH RX SDV (OOH DYDLW KÌWH G \ ÓWUH 0DLV HOOH QH GLVDLW ULHQ SRXU QH SDV LQIOXHQFHU OD GÒFLVLRQ GH FHX[ TXL O DYDLHQW ILGÕOHPHQW VRXWHQXH GHSXLV TXH OD PD ODGLH O DYDLW FORXÒH DX OLW GHX[ DQV SOXV WÜW (OOH VDYDLW SRXYRLU FRPSWHU DYHXJOÒPHQW VXU HX[ SRXU SUHQGUH XQH GÒFLVLRQ DOODQW GDQV VHV LQWÒUÓWV Ɇ - DL IDLP GÒFODUD (\DQJL 3XLVTXH QRXV GHYRQV DWWHQGUH MH YDLV PH SUÒSDUHU TXHOTXH FKRVH GDQV OD FXL VLQH $XUÕOH HW HOOH DYDLHQW SDVVÒ OD QXLW FKH] OHV (WRJD &H TXL Q ÒWDLW SDV QRXYHDX 'HSXLV TXH OD PDODGLH GH %HOLQJD V ÒWDLW DJJUDYÒH OHV GHX[ DPLHV ÒWDLHQW WUÕV SUÒ VHQWHV DSSRUWDQW OHXU VRXWLHQ DXVVL VRXYHQW TX HOOHV OH SRXYDLHQW 7RXW QDWXUHOOHPHQW HOOHV DYDLHQW GÒFLGÒ G DOOHU DX YLOODJH SRXU FH TXL VHPEODLW ÓWUH OH YR\DJH GH OD GHUQLÕUH FKDQFH Ɇ-H SUHQGUDL ELHQ XQ FDIÒ GLW 0PH (WRJD HQ VXL YDQW (\DQJL GDQV OD FXLVLQH Ɇ0RL DXVVL GLW $XUÕOH 0PH (WRJD $XUÕOH HW (\DQJL V DIIDLUÕUHQW GDQV OD FXLVLQH 3HQGDQW FH WHPSVOÎ $OH[ FRQWLQXDLW LQODVVDEOH PHQW GH UDFFURFKHU DX VRQ GX ELS DQQRQÑDQW OD PHVVDJH ULH YRFDOH HW GH UHIRUPHU DXVVLWÜW OH QXPÒUR GH 0 1JLMRO
9
7UHQWH PLQXWHV SOXV WDUG $OH[ HQWUD GDQV OD FXL VLQH Ɇ - DL HQILQ HX TXHOTX XQ DX ERXW GX ILO HW SDU ERQKHXU F ÒWDLW OH PDUDERXW OXLPÓPH GLWLO ,O QRXV FRQVHLOOH IRUWHPHQW GH QH SDV UHSRXVVHU OH YR\DJH ± O HQWHQGUH LO SDUD×W TXH SOXV QRXV UHQFRQWUHURQV GHV GLI ILFXOWÒV PLHX[ FH VHUD ,O GLW TXH OHV DQFÓWUHV VRQW GLVSR QLEOHV SRXU %HOOD DXMRXUG KXL ,O IDXW GRQF TXH QRXV IDV VLRQV FH YR\DJH Î WRXW SUL[ ,O GLW TXH FH Q HVW SDV IDFLOH G REWHQLU XQ UHQGH]YRXV DYHF OHV DQFÓWUHV HW VL QRXV UD WRQV FHOXLFL QRXV SRXUULRQV DWWHQGUH XQH DQQÒH HQWLÕUH SRXU TXH OHV DQFÓWUHV VH PRQWUHQW GH QRXYHDX SUÓWV Î VRLJQHU %HOOD Ɇ$ORUV QRXV \ DOORQV VDQV WDUGHU GLW 0PH (WRJD HQ VH OHYDQW ,O ÒWDLW  K  ORUVTX LOV TXLWWÕUHQW OD PDLVRQ Î ERUG GX [ WRXWWHUUDLQ TXL OHXU DYDLW FRâWÒ FKHU HQ IUDLV GH ORFDWLRQ 0DLV QL VD PÕUH QL VRQ IUÕUH QL VHV DPLHV QH YRXODLHQW YRLU %HOLQJD PRXULU VDQV DYRLU WRXW HVVD\Ò 0PH (WRJD QH UHJDUGDLW SDV Î OD GÒSHQVH TXDQG LO V DJLVVDLW GH VRLJQHU VD ILOOH $OH[ HW OHV GHX[ DPLHV GH VD ILOOH OXL DSSRUWDLHQW DXVVL XQ DSSXL ILQDQFLHU GH WHPSV HQ WHPSV 3RXU OD ORFDWLRQ GH OD YRLWXUH HW O DFKDW GX FDUEX UDQW SDU H[HPSOH LOV DYDLHQW WRXV WHQX Î SDUWLFLSHU ,OV URXOÕUHQW VXU OD JUDQGURXWH UHOLDQW <DRXQGÒ Î 'RXDOD SHQGDQW GHX[ KHXUHV HQYLURQ 3XLV 0PH (WRJD FRQVHLOOD Î VRQ ILOV GH UDOHQWLU  Ɇ1RXV DSSURFKRQV GX FKHPLQ GH WHUUH TXL PÕQH YHUV OH YLOODJH ,O QH IDXW SDV OH UDWHU -H Q \ DL ÒWÒ TX XQH IRLV DYHF GHX[ GH PHV DPLHV  GRQF MH Q DL SDV EHDXFRXS GH UHSÕUHV 0DLV MH VDLV TX DSUÕV OH JUDQG SDQQHDX GH SXEOLFLWÒ TXH QRXV YHQRQV GH GÒSDVVHU QRXV Q DYLRQV
10