Serrano
262 pages
Français

Serrano

-

Description

Dans un hameau perdu du Cantal , quatre hommes et quatre femmes se retrouvent. Que cherchent-ils ? Et le savent-ils vraiment ? Devant eux, Joseph, Rose et Serrano. La semaine peut commencer.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 02 mai 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9782140089183
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Chistià Duàux SERRANO
roman
SER R A NO
Du même auteur
Que la lumière soit, L’Hààà, Pàîs, 2012.
Relecture, correction et mise en pages :LôUîs DUàUx.
© L’Harmattan, 2018 5-7, Ué dé l’Écôlé pôlyéchîqUé 75 005 Pàîs ISBN : 978-2-343-14002-5 EAN : 9782343140025
Chîsîà DUàUx
SER R A NO
rom a n
I
– QU’é pésés-U, Séàô ? – … – Alôs ! AUcUé îdÈé ? – Kô ! – Né Fàîs pàs l’ÈôÈ, U sàîs ès bîé cé qUé jé véUx dîé. Ils sô àîvÈs hîé… ôUs àvôs dïÈ éséblé… U às FôcÈ-é Ué péîé îdÈé. – … Kô. – E j’àî Fôéé l’îpéssîô qUé U às là é qUé ôî. – Kô ? Kô ? – Pàcé qUé jé é côàîs é qUé jé ’àî ôbsévÈ hîé sôî àU côUs dU épàs. TU ’às îé dî àîs U ’é pésàîs pàs ôîs. Màîs ôUî ô pàUvé vîéUx, ô à àfàîé céé Fôîs À Ué àjô-îÈ d’àbUîs pÈéîéUx. – Kô… – Allôs… U lé sàîs ès bîé… é sôîs pàs hypôcîé ! AvôUé qUàd é qUé sU lés hUî îl ’y é à qUé déUx ôU ôîs pôéîélléé dîgés d’îÈ. Lés àUés é vîéé ché-ché qUé cé qU’îls véUlé éédé ôU, plUs àvà écôé, qUé dé l’éxôîsé, Ué éxpÈîécé À àcôé À léUs côpàîs. Ah… dôî dàs lés àbés, sé làvé àU ôé, sé sôUlàgé dàs là àUé é sé pîqUà lé cUl…
7
chr îstîa n dum au x
– K.k.k. – Né îgôlé pàs ! C’és çà qUî và léU plàîé é c’és ôU cé qU’îls éîédô ! TU pàîés ? Alléz, àlléz dîs-ôî lé côàîé… Nô ? Eh bîé vôîlÀ, qUî é dî ô côsé ! – Kô… – QUôî ! QUôî ! Jé ’é pîé, é jôUé pàs l’àvôcà dU dîàblé ! Né é dîs pàs qU’îls sô véUs chéché àUé chôsé. Bîé sû îls ÈcôUéô, îls séô é îÈéssÈs, péU-é FàscîÈs, àîs dé lÀ À sé éé À pôîl… U péUx ôUblîé. Dàs lé éîlléU dés càs îls sé pôséô Ué ôU déUx qUésîôs, îls s’àppôchéô dU vîdé àîs îls é plôgéô pàs, îls sé côééô dé dÈlîcîéUx Fîssôs é À péîé épàîs… PàUgé, pÈàés é côpàgîé ! TU vôîs, àU Fôd îls ’ô pàs évîé d’àUé chôsé, îls é sô pàs ps, îls é séô jààîs ps d’àîlléUs, é sUôU pàs céUx-lÀ. TôU é àchà Séàô égàdà Jôséph, chéchà dÈsés-pÈÈé À lUî Èpôdé, àîs îl sàvàî qUé sô àî àvàî pô-bàbléé àîsô àU-délÀ é dé sés éxcès é îl sé côéà dé sôUpîé. TôUs déUx sé côàîssàîé dépUîs ôîs às, dépUîs qUé Séàô àvàî pédU ôUs lés sîés lôs d’U éîblé dàé é s’Èàî éôUvÈ dàs lé jàdî dé Rôsé, là Féé dé Jôséph, bléssÈ, côplèéé ÈpUîsÈ é àfàÈ àpès dés jôUs d’éàcé. Jôséph l’àvàî àlôs écUéîllî é sôîgÈ sàs îé dîé, pà éspéc pôU là dôUléU qU’îl lîsàî dàs sés yéUx écôé îpÈgÈs dé ééU. Séàô lUî àUssî sé àîsàî. Cé sîlécé àvàî dUÈ plU-sîéUs jôUs, pUîs péU À péU îls àvàîé iî pà sé àppôché, cUîéUx l’U dé l’àUé, dÈjÀ côplîcés àvà dé sé côàïé é îls s’Èàîé éi pàlÈ. DépUîs cé jôU îls Èàîé îsÈpààblés, À él pôî qUé Rôsé sîUlàî pàFôîs d’é jàlôUsé dévà Ué éllé côîvécé. Rôsé é Fàî àdôàî sô àî écôÈ lôs d’U côllôqUé qU’îl àvàî lUî-é ôgàîsÈ dîx às àUpààvà ; éllé sé sôU-vîédàî ôUjôUs dé cé jôU ôù îl àvàî sî bîllàé pàlÈ dévà U àUdîôîé Èbàhî dU Ôlé Fôdàéàl dé là séxUàlîÈ dàs lés yhôlôgîés ôdîàlés ; lôs dU côckàîl qUî àvàî sUîvî, éllé s’Èàî jUÈ dé lUî pàlé ài d’ôbéî lés Èpôsés
8
ser r a no
àûX qûeŝoŝ qû’ee ’àvà pû poŝe. à çoàŝŝàçe éboûŝ-ŝàe qû’ àvà eŝ yoogeŝ àçàeŝ ’àvà ŝûbjûgûée e àvà éveé e ee ûe ŝààbe çûoŝé. Roŝe éà oe. Aoŝ, ee ŝ’éà àppoçée, ŝe àyà peû â peû e içe-e û pàŝŝàge àû eû ’ûe çooe e joeŝ eeŝ qû eeàe be éee eû çàçe àûpèŝ e ’oe o e pyŝqûe e eŝ popoŝ àvàe éveé e eeŝ e pûŝŝàŝ e vegeûX éŝŝ ; e Joŝep ’àvà eàqûée, peŝqûe é-àee. Toûeŝ çeŝ eeŝ àŝà àŝŝàû e ŝéûço e poû çeàeŝ pêeŝ â ŝe oe ’eûyàe e à, o qû’ éàgá eŝ pàŝŝ û çopŝ, à ŝ’e àû, àŝ  àqûà â çe àéopàge épéèe, àûŝŝ àvŝŝà ŝo-, çe pe pûŝ ŝpeŝàbe qû û pàŝà à ; o çee qû ŝ’àppoçà e û e o  e qûà pûŝ e egà poà e ee oû çe qû’ àeà, çee éégàçe àûee, çee ŝço ŝoûàe, çe yŝèe ŝ oûbà e çee egeçe ŝûoû, eee évee â ŝeŝ yeûX. Poûvà- ŝe ope ? No, ç’éà àŝ, eee éve. e ŝo êe ŝ àe eŝebe. Depûŝ, ŝ e ŝ’éàe pûŝ qûéŝ. À çee époqûe, Joŝep, pŝyçàe eçoû, pààgeà ŝo epŝ ee ŝo çàbe pàŝe – o o e ’Obŝevàoe – e ’ûveŝé où ŝeŝ çoûŝ éçeçàe peŝqûe oûjoûŝ eŝ ébàŝ pàŝŝoéŝ qû ŝ’àçevàe be àû-eâ e ’eûe égeeàe, àû gà à e çoègûeŝ eXçééŝ e jàoûX evà à e éŝvoûe e e ŝûççèŝ. E à, Joŝep àà pà-eŝŝûŝ oû boûŝçûe eŝ éoeŝ eveûeŝ ogeŝ e ŝe pàŝà â eûe eûŝ éeŝeûŝ eŝ pûŝ àçàéŝ ; ŝo çoûŝ ŝû ’çoŝçe e e ŝûbçoŝçe çez ’àà éà àŝ eŝé àŝ oûeŝ eŝ éoeŝ e pà e oé qû’ àvà povo-qûé e Fàçe çoe â ’éàge. À ’e pàŝ oûe, Joŝep éà be ’û eŝ oeŝ eŝ pûŝ e vûe, eŝ pûŝ àûéŝ, eŝ pûŝ çqûéŝ e ŝo oe ; ’évoçào êe e ŝo o ŝûiŝà â oû eŝ pàŝŝoŝ eŝ pûŝ eXêeŝ. Màŝ û, qû àà pûŝ qûe oû çeŝ éIŝ, àvà I pà ŝe àŝŝe e çee ooéé qû’ e àŝà pûŝ. Déàçeûŝ e pàŝàŝ ’àvàe-ŝ pàŝ éûŝŝ â çoIŝqûe eee ŝà peŝée e â
9