//img.uscri.be/pth/1fda0a381058ee7cb076a6310f079a73deb2e5e9
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Forêt et paysage Xe - XXIe siècle

De
452 pages
Certains arbres retiennent l'attention par leur âge ou par leur taille. Objets d'admiration, ils participent à la description d'un paysage, au repérage d'un site, à l'estimation d'un terrain. Pourtant, il en est davantage qui correspondent à des plantations contemporaines qu'à des peuplements historiques. Combien de temps s'écoule-t-il avant que les unes et les autres soient regardés avec le même intérêt ?
Voir plus Voir moinsForêt et paysage
Textes réunis et présentés par Andrée Corvol


Forêt et paysage


e eX – XXI siècle

L’HARMATTAN
© L'HARMATTAN, 2011
5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-56257-8
EAN : 9782296562578 5HPHUFL PHQV
O?DLGHHWOHVIRQGVTX?LOVRQWD
- RQVHLOJpQpUDOGX'RXEV
- RQVHLOUpJLRQDOG KH& RPWp)UDQF
- 'LUHFWLRQUpJLRQDOHG HV DIIDLUHV FXOWXUHOOHV
- ($ \QDPLTX GHV DX[ HW HV WRLUHVHU 8QLYHUWp
G?$UWRLV
- 0DLULHGH%HVDQoRQ
- qUHGHO?$JULFXOWXUH0LQLV
- HGHO?(FRORJLHqUQLV
- 2IILFH1DWLRQDOGHV)RUrWV
OWGFL QDWLRQDO ?)RUrW HW D\VDJH
qFOH? L OD XEOLFDWLRQ GH HV FWHV ?DXUDLHQW pWp EO SRV
FRQWULEXWLRQPDWpULHOOH
$RV'XUHVDUWpHVLHHQGOGXW3&;WHUGLF1+&?LQVHLXDROVTLH)QHVWWHHQVLHWVH0SL
WWH DQV HV
;;,
V VXLYDQW SSRUWpVOHVRUJDQLVPHV
SRXU LHUFPH UH VVH QoUD )RUr V WRLUHLV *URXSH /H3UpIDF H
$QGU &259
\V DQ\V DJH\V D R[LPLWpSU GHV WHUHV ?RUUH
pW\PRORJLTXH DU DJHSD\V LHU RX FH DJ\V FLDQW DV
GFDIHDOFOSGW DYDLO
PXOWLV pFXODLU H GHV DJUFXOWHXU YROXp HQ FWLRQRQ GH HX
HW H OHXU RQ TX?jMXV YpH O?DU DXWUHV G? FWHXU W G?DXW DFWHXU
OH LWDGLQ W ULHOLQGXV O? HF DY OHXUV LQVEHV HQ HUUHV HW Q
PHPEUPHQW HV FHOOHVDU HW D HLVFU GX HWRUDVOL DXV ?R
O?DEDQGRQ HW OHPHQW O?HPEURXVLO GWSRS (QWU
FHV HX[ XQLYHUV OHV W WHQ GXV D SD\VD QQHULH
IUHLQDLW OHV FTXLVLWLRQV LWDG LQHV HVSRQVDEOHV VHORQ HX[ GH D
LW IDOOD
HV LWDGLQV GpQRQoDLHQW OHV QXL QFHV
LQKpU QWHV X[ FWLYLWpV XOWXU DWLQ
ERXVHVGHYDFKHVHQVRL UpHHQJLQVREVWUXDQW HURQQDJH
SHQGDQW OH HHNHQG V DL IRUFH HVW GH HFRQQDvWUH XH OHV UHPL HU
SIG TOUQSD pH W TXH
OHV HFRQGV GHYLQUHQW IRU LGDEOH PHQW DMRULWDLUHV OHV HPSORLV
G?KLHU GDQV O?DJULFXOWXUH W DUWLVDQDWO? RQW DLQWHQDQW GH \SH WHULDLU H
'X RXS O?DSSURFKH DLQH XUE pF OLSV HV FHSWLRQHU DQFLHQQHV QL HV
SDUHQWV QH GpSHQGHQW OXV GH D FDPSDJQ HW H
HYFWFOGY U
OHV SRXV RvWUFUH HV KRPPHV YHQLU HV pHV RXYUDLHQW FLHO
DTOPVGOSGD
UpSRQGDQW DX DVVDQW LOV TXDOLILD LHQW HXOHPHQW OH PDVVLI GH WHDV GH
HFWHXU GH HFKHUFKH 6 UpVGHQH GX URXS G?UH GHV )RUrW
)UDQoDLHV 3UpV HQ X RXS H
+ GHV )UDQoDL
GHUQPRHHWFRHPS UDLQ H UX HG?8OP3$5, 6 II#HJK VIU

OVGIFKDVVRXYHQD*FHXUHQWLIVUODSSRUWVGSUGOUHWVVUXFFTWOWVQLGVHVXQFVKpULVVHPHQWGXIRQFLHDRHDHODVJXWWQHHHUV?DJUDQGLUQSRXUFVHPUDLQWHHQLULORYHFJXQDVVQVD&LDDH2UpDRUVDLHQHFVDDQORHDHVOFRD?VULHJFDRW
HDXOGSVPQLPKGWLVVU,XQPXVQDQZSSGH0VOHOSSGHUIHHTFHULSGVH5VP/QD?+pRWDLHLQHW*OVVVUH)kDFPKVpVVOHXY&HOQHGDUJHGWXXQDUQHG[ODDRHHLOXqDYWHHR?VpHWDDGLLWQWDVVHVVKVLXUU[FXHOXXVVDIHVPHVHHPHUEHHWLHHDVTVDHDWDLVHpUHLQVUVVVP\HDUHWHSDHWUGOWIFUpRDYO,HO'VUGSULWV1HU3LXWWDO3LH3LVWOLW3JrV/XVGRHSGUWHOUWHVGHLWHLG?RD
RLU +LVW W WX WL
WRXUV
UDQGV HV QL SDUHQWV
X[UD UX
WHVHWE?FK OHVURX
WLWSH TV VGH QWVKD V
OHXU TX?LO RUV U UH X RX LRQ ID UpUD
WUDQVSRUWV
QRPEUH U
ERLV HV*( 3$5()2
HGOjPTFQIESW DLOOLV
$ O?RSSRVp GH HV HQVHLJQHPHQWV XWLOLWDLUHV OD pVHQWDWLRQ SU
SD\VDJqUH VXSSRVH XQH SUpFLDWLRQDS HVWKpWL TXH H HFWDFOH
PpULWH OH GpWRXU X RQRWRQH Q? HQ pULWH DXFXQ RXUTXRL OH
OHTFTDWTOVW
3RXUTXRL O?DPpQDJHU"LWHV H PDQTXHQW XLDV LHQW HX[MXVWL XQH
GHVVHUWH DPpOLRUpH HV FHV H VWDWLRQQHPHQW H XQ WDEOH G?RU DWLRQ LHQW
HW HV XLGHV WLTXHVWRXULV LYU OHXU FRQWD W RX PLHX[ HQFR \HYU
WRXWH O?DQQpH HQ WWLU OX G?XQ W D HGHPDQG GDQW H[ ?RI UH OHV SUL[
GX RQFLHU DXJPHQWHQW 'DQV OHV QYLURQV OHV YLHLOHV PHVHU
YHQGXHV HW WDXUHVpHV RQVHLO PXQLFLSDO DFFHSWH pQHU?DOL O
FRPPXQDX[ LQXWLOLVpV 'DQV HV IILFKHV OH URP RWHXU HQWLRQQH O
HQFHG?DUpVkJpVSURXG?XQHEHOOHIHV EU rW RU
$VVXUpPHQW O?DUEUH IDLW HQGUH j FRQGLWLRQ G?rWUH UDQG W IRU
SGO VSG VVG)
VDQV RXJODV X GH O?$QGDORXVLH PHQW DUWLH
GH OD FDUWH SRVWDOH TX HUVRQQH H VRQJHUDLW j GLVFXWHU O?R
FHUWDLQV FRUUHVSRQGHQW j GHV SODQ WDWLRQV RX GHV SODQWDWLRQV pFHQWHV
? HW QWLWpO?LG FHUWDLQV VRQW FRXSDX
UDSSHOOHQW SHXSOHPHQ G3OSI HU ?HV
FH OH XOWDW GH WRLUH ?KL ID PLOLDOH X
HQWH
FKDTXH D\VDQ UrYDQW UURQGLU RQ ORSLQ DX[ SHQV GX ERLV YR LQLV
&HWWH YRORQWp GH HU pI [SOL OTOIH
DFp WU G?XQH DXWRUXWH OH KRL[ W UDSLGH X[ XW DEDWWUH OD
TX?DU FKHU HV YLJQHV XV H SD\VDJH EOHDLP qWHWLO D HQFHpVSU
KXPDLQH HW H HSD\V TXLpWDQW RQ DEVQFH D FHSWLRQ GH O
GHQVLWp HQ KRPPHV HW Q PDLVRQV HGH/
Q?LQGLTXHWLO SDV TXH OHV D\VQV QVSH O DWLRQ HVW
$LQVL OD IRUrW SUR RQG H VHPEODLW RQGH VDXY DJH RQGH
LQWHUGLWWHUUHPDXGLWHUpVH Yp H
QH UpTXHQWDLHQW SDV VH OL O?pJ W Q?HQWHQGDLHQW V SSHO O?D GHV FORFKHV TXL
WKPDLHQW D MRXUQpH HW H ODEH XU 'DQV FHWWH RUrW OHV ULYHU DLQV
SRXYDLHQW L HFWXHUHI GHV FRXSHV L FRQGXLU HV rWHV &?pWDL W XQH

VGYV?FLQVLHHD/VWSpLULPUHDHHUpL7DVO?IRQOLHHIUYIHOVpHFSJRFKHVOWHDHWRU&TRUPXPWHHQHWTVHDWUVOWHVUDSEHT$DWO7RPV?FDHQQHLHDQSVXDOLQVHLOXQS-GXUXDPYDGQFVHHHDPSVLQQUVUUUXXFQRXUDH?]HQGRHjLLHp(7VRVOHLHYULOHUVEH<D&IHYGVSDLQHK6/OOHU9VSUSQJOGLG3DRHDSSOVQXSGpITHEURXWpVHWHQGURLWVSQVTWVSI$GLQQWL?QXQHHV?XVVHL/GjHPFUWHRULUKJVXUDXLHSRH?VRMpHXDRIrVG\DJHQWLVRHDqUXXQXHHSWHHLJVXSD$URXHOXHRVRLUWFLHIKPTHHYQHD\VVUDUJVHXRDRUHVVWULLFOLOQORWHORHOQHQHPODHLJILHPVRQHM/RSU"(DVUHYHXHUppWVRpFYVOHXWVHROUOHRYLGODPPQWWRUHVTXHULHHRPWEOUVJWUTDHWDLYHJKWXUPFDULIIWPHLPTXUrHRXVQ
TXL VREVFXU RLrWUH O DX[JHQVVDQVIRLQL
WULRPSKDQWH"
SRXU QVL OL HXVH UYVHUp IR UH QF UYVHUp H QWDGD
VW
UPDSH IXW UUHVWH H WH /D V"QH RQVPL VGH PRLPp
W WRXRXUV VSD V WVRXY
EH QRQ ?DXWUHV RUHVWLHUV
QH ULJ
WH WID OD " V QVVD
W
RQW35(
SURGXFWLRQ GH RLV G??XYUH RX
HF\QpJpWLTXHGHV WLQpHjODU GXFWLRQGXJHSU LELHURXW7 O?RSSRVDLW
GRQF X[ OOLV DL TXL RXUQLVLHQW X FKDXIIDJH W DX[ SkWXUHV 3
FRQWUH VRQ PDvWUH OH RL X OH HLJQHXU LW SRXY RUGHU O?D
GHODGpIULFKHUHQWRXWRX QSD UWLHDILQGHUp jO?DXJPH SRQGUH DWLRQGH QW
OD SRSXODWLRQ TXL LQRQ SU RILWHUDLW j G?DXWUHV LO \ WWDLW HSHQGDQW HV
WLVIDLUH HV [LJHQFHV Q ERLV ??XYU
JUkFH j O?DSSRVLWLRQ G?XQH SDUW Q IXWDLH X j OD RQVHUYDWLRQ
kJpV rWRU ODLUH GRQF OXV DSSUpFLpH TXH D W
WRXV HV HSqUHV RQW EROLV LV HV pFLVRQV HQW HV LVSU YRLOj
OHV
SDUWLFLSHQWjO?LGHQWLWp RQDOHRXQDWLRQDOH Up
DFWLRQV LI QW TXDQG D W W HV pFHQWH DOOpHLQV
HSWLFHPHQWEU j OD DYHX GH D HGpSULV OH X ORQWDLUPH QW UkFH
FGORGOU5T)
LHU)RUHV 1DWLRQDO D SSRUWp UpGLWV HLOV FRQV QTXDQWH
RX DWXUHV HQW GpU OHV KDE DQWV LW
TXL RQQXUHQW XQ SD\VDJ GLIIpUHQW IRUFpPHQW SOXV HDX SXLVTXH F
GOM IGVOJT XL
GOFVjGYI, OV
FRQVWDWHQW LWH TXH O?KLYHU OD UDLFKHXU W H O?RPEU GHV LqUOLV HV
HQJHQGUQW XPLGLWp HW RQGHQVWL RQ FDU OH ROHLO PRQWH PRLQV DXW
O?KRUL]RQ RPPHQW H SDV GpSULPHU TXDQG FHV OLVLqU RFFXOWHQW O
OXPLqU H ORU TXH O?LQGLLGX HQ RXKDLWHU DLW DJHGDY &RPPH
FLUXOHU Q YRLWXU H TXDQG HV YHUJODV PDQHQWVHU QGHQW OD RX
(FSVGTO
HPEUDVH OHV SHXSOHPHQWV HW RUWL U VRQ YpKLFXOH QG TXD OD WHPSrWH F
FGHGE HYU
LVROHPHQW LO HVW ORLQ H WRXW GX LOODJH W GH WDO ?K{SL pFROHV W GHV
FRPPHUFHV /XL Q?D SDV GpJDJp XQH ODLULqUH GDQV OD RUrW RPPH O
QW HV DQDQWV \HQ JH W OHV SD\VDQV GHV PLqUHV HQ FRU
TXH FHX[ FL QWXV OXW{W FRQYHUWL HV FKHV V GH GHVERU ORQJHDQW
OHXUV FRPPXQDX[ /XL ELW OHV RQVpTXHQFHV X HUPHPHQWUHQI H
LGHQFHWRXWDXWRXUGHOXLUpV HVEUDU
$X RQG OH JH D\VD X SRUWH LHQ GDYDQWD H H TX OH VDJH
GpFULW PrPH L F?HVW FHWWH FWLRQ TXL SLUQV HV PLqUHV OLWLTXHV
Q HW QRQ
G?DPpQDJHPHQW HW H UppTXLOLEUD JH FH TXL XSSRVH V WHFKQLTXH

DUIUHFRLWQDRQFpGPOHLV?&OHIV?DWqWHDODOHHELRHVPW?XGVPQGDHQDJVROp\HQSWSUDUF?HQURRVHrULFJLpLDXSEUHHXFWH?OpXWFD/LWVIFHIOXGLDSHPWVHXRU(HHUXJQDHHVFVGHQGD&VHOVR?YROUDrpWDVHHRpDoHRGLYDHDVFHWRDXHYFHDQWLHVHGHHQUVQpU0DHPFPHpHQFDVJHQLWH[DDVQVDXRWHDpRDQEWOUpHESXHLHWHLJHRHPVQRLDRFpDHQGFHPVXYHRXUQPLLGFDQELOH0VVRDLYRUXXUUODIKXHVUHI?XUVUVWWHUUQrH6UXKDRIOFKOEDWHQUHqRIOVVGQpKGUVjYHI&VGQVH//HLVHJFHRFHVIFLHDDLHLODDFHGVRJ$DHYGV\VDXSPHDHQFWDVD"HSHRDGFUFUO?HDTXOHOWSXDFVYUSVWpUJUJHXUIUXjPYFJLOQLOWJDHFDDLOGVUH$VVDLQ(WH&S"HI)QSIQWQD
GH V
UYVHUp GH VWLRQ RUV W UH OD Q
WURSG? DUEUHV GHVDUEUHVGHV
VD
Gp W Q V"KH
WH
QW
V QRXY IRUrWV V GXQWUD V
)RQGV
OYV\ V TXH SRXU RQJWHPSV QW VDPPH XIIL ORQJWHPSV
R PEUH
DUEUH GHV
VD TXRL GH RQVHUYHU FRQGLWLRQV
XWRULVDWLRQ
QH VWLGHpH RO OYV\ UYVHUp*( 3$5()2
UHSUpVHQWDWLRQ TXDQW ?pYROXWL RQ GH HV GLI HV IpUHQW RPSRVDQW HV 'DQV
FH QWL D QDWXU HV QFHV HPEOH LPHUSU $XWURLVHI H F\FOH GH
O?DJU FXOWXU H pWDLW Op XU HOXL H pJpWDWLRQ TXDQG HV HXLOOHV
WRPEDLHQW LO pWDLW WHPSV GH FpGHU X[ JHV XD ?HV
G
IULPDV $XMRXUG?KXL FH LJQDO HQG j DUDvWUHGLV TXHXLV OHV
O?HVQWLHO GHV FWXpHV
FRXU GH OD HFRQGH PRLWL X FOHLq LQHX[pV DX[TXHOV HQW?DMRXW
OHV SLQV SURPSW j FRORQLVU OHV WHUUHV HQ OHLOOpHV W DEDQGR QQpHV
PrPHSDXYUHVHWPLQFHV
HV&HU FHV QFHV H RQW GRPLQDQWHV TXH DQV O?(XU RSH
GX RUG HW &HQWUH PDLV OHX U IHXLOODJH pUHQQH [SOLTXH OD
VXUHVWLPDWLRQ GH HXU LP SRUWDQFH Q )UDQFH QRWDPPHQW Q SODL QH
HOOHVRQW QWLHV FRPPH HV QWU RQW D HQFHpVSU QY RLH j XQH
ORJLTXH UHQWDELOLWp U OD RU rW SSDUWLHQW X UH JLV GX HUPDQHQW
GH O?LPPXDEO GH OD LUH PpP QDWLRQDO GH LUH ?KLV IDPLOLD
WHV EOH SRV TXH LWLTXpHVFU DU HV OXV GH DQV ? TXDQG LOV
OGFSISrD HV PLHX[
rWU SSUpFLpHV FRQWU O?DQJRLV H HU H OD DX WHXU HV
DUEUHV GH OD SUR[LPLWp Lq OLV UHV HW H DQO?LQVLV II FH H O/
RLVWU LqU pGLUHQWSU j F WK TXH D FRXURQQH WRPEHUDLW
OIVP P/HD DX[
PXSWTVG D0
SDOIHpVF$W RXW OD
DQFHGLV D WRXMRXU Wp H PR\HQ ?H[SU PHU OH HFWHV ? j WRX
GLYLQLWp?
XHVWYWSGSOHHLHRXHVWOUUHVLHVVFVLHHIDUQqVIVUHXVHVUHGHGR;WQLG;HXLVLHDVVUVGUGROHYpVYQUH7GVGFXGDDGRHXDL2HVIpDH0DHVDDOGWUDHrOHWUFDSHVHHUWFVVQGVHOHQ1DLQHHRLRSUHQHVWFOS[OXWXVURQVW6RFS0(DLLVKjLQWVRHIHHVLDpUGXSGISGOOPDqHSOVHRWFHXOFDQ?HQ%VRQWVSVDFVUVHMVRVHpVWUHWQHWHHWXDUWVHLRUEKHV?[OpDLQQWHDQWHLJRHQXVVSLUQYLUULRVQHWLVDVVX]DWGUUH?GOGFPXLIVLDRGWSHjVQYHQpDULWXHGDLWHHWrVUj3PDUUUDRHrHG$VLHDWSR<VQLDVWW7pUQVpHW
WH
RXU OH
O OH
IIH SODQWDWLRQV WXHQW RQVWL GRXJODV RX VDSLQV
X[VLQHUp
WR SRXU V GH VVH DYRLU SRXU E?FKHU RQ UHPSOLU
UH35(0,?5( 3$5 7,(
21(&5e5(&5e21'8
77$,75$,(
67,(5 )2 3$<6$*(IRUrWG DQVODY LOOHMDS RQ VH
6\OYLH%5 66($8
? -$3213/$7(13/-$3
-DSRQ SOLp DU RXYHUWHV H IRUrWV LV
LGHV PHQWHU HV YDOOpHV RLWHVWU FFXSHQW SOXV HV TXDWUH LQTXLqPHV
GX HUULWRLUH MDSRQDLV (OOHV RQW TXHUHV LGHV ?KDELWDQWV OD
SODLQHV F{WLqU HV -DSRQ SODW /
FLYLOLVDWLRQ MDSRQDLVH W OXW TXH ?pWHQGUH RQ SULVH HP DJULFR OH DQV OD
PRQWDJQH DU D FRQVWUXFWLRQ GH WFH L HQV
O?XVDJH GHV DLQHV SO H LQFLSH SU WLRQFFXPXO QV GD XQ HVSDFH OLPLWp
IRQGH OH RGH G?RFFXSDWLRQ GX
V OD XOWXUH GHV ERQVDwV LO D DXVVL QJH QGUp
PpJDSROLV X 3DFLILTXH TXL ?pWL XU OXV GH NLORPqWU HV HQ
QJOREH D
DSRQ OXV GH H OD SRSXODWL
SRXU F?XU RN\R GRQW O?DJJORPpU DWLRQ D SOXV HXSOpH GX RQGH
FRQFHQWUHPLOOLRQVLWDQWVOHTXDUWGHODSRSG?KDXODWLRQWR WDOH
W ULFKHV RFFXSH QW
WHUULWRLUH SRXUFHQWDJH SDUDEO H [ DX SD\V FDQGLDYHV PDLV FYH GHV
SRSXODWLRQV G?RUGUH DQGHXUGH JUGLIIpUHQW PSWHQW(OO FR OXV GH LOOH
FLDWH3URHVUVR DVHGD8QHUV N\R-DS DQ
O &ODXG O9RLU
OH LOOH YDQW3DULV*DOOLPDUG F OO? 3R VLH?S
/HVVXSHUILFLHVWHUULWRULDOHVHW XUIDFHVGHF XYHUWIR UVGHO 6XqGH
O) HG-VGF)

MXVTXHGDQGHVDQ7\FPRRFGHFWGUHXH3:OOHVDSG\GHUGVHVVWVUQHDYVRPS-UPD3DDG?GHGUHGSTDXDSHFVpDQXGHPHSOVHVXLOHDUpVW/DWOHDVVDPXDjUXJFHGLFF{JHqRUHIV3Q(ROROHHDDH&OR2pLHL-RIUSLLDWGMDUGLQVQDGRDIIUHU2LDOWHQ77GRQWLPRQWDJQHVK&/OXQRHSDPHPOPWRH$-VEHEHVWVXDHUSUQHVDMVHHVHFHHUORSHHGUHVGGGJX?WG{FRRrPDSWD&SXGH&VQXHQGFVG(HDXE,VG27,YSpVHTWGFHVHOVGVSHRLDpHPWH/HDL$OVQVHWG
)LQODQG OD OH RX V OX V KDELWDQW RPSW RN\ WURSROH
QVOH XQRLUG ?RL W/ O?(
QFRQQD LVVD O OD WVGV VQHPRQWD V VD SD V SWLRQ VF
SU Q SOLp? SRQ W Q SR ? RQVVL[SU?H
QVHV DSRQDLVHV IRUrW /HV

W RQ GX YLOOHV JUDQGHV GHV SOXSDUW
WL V URL V U RQWLV VL SSHVQD
VLWLRQ RPSR OD DQV UpVHQW H UULWRL
OHV VXU RQFHQWUD QW VH SRSXODWLRQ
V UDW HW SDF HV*( 3$5()2
SqFHVHV ?DU LQGLJqQH RQWU RL[DQWH GL[ GD HV D\V HV OXV
IRXUQLV G?(XURSH VHSW FHQW FLQ TXDQWH DX[ 8QL (WDWV HW D PrP H
DERQGDQFH DFWpULVH DU OD IORUH HW OD IDXQH (Q LVRQ GH O?pWLUHPHQW
ORQJLWXGLQDO H DUFKLSHO O? MDSRQD HVXV /HV
DUEUHV HXLOOHV WDQSHUVLV HV HV RUrW ODXULSK\OOHV X 6XG2 XHV DX
F W KOSYO1
SOXV UDLV j GHV KrWUDLHV pHVrO G?DUEUHV HXLOOHV DGXTXHV HSD
jGIGFHGE3VW YHQW HV
LHXUXV
PqWUHV RX X GX RO TX?LOV RXYUHQW HQWLqUHPHQ 6HORQ O?D OWLWXGH GHV
JLRQV FHV LIQWV W\SHV GH pWDWLRQ pJ W HW H RXFKHQW 6L
OD RXYHUWXUH ERLVpH HVW LRQQHOOH [FHSW OD OXYLRPpWULH O?HVW pJDOHPHQW
FLpH DV j XQH XHORQ RQ YpJpWDWLYH ([FHSWpV H[WUrPH 1RU G HW
O?H[WUrPH 6XG GH OKLSHO? RX HoRLYHQW SOXV G?XQ qWUH
VFGHSUpFLSLWDWLRQVDQQXHOOWDLQHMXVTX?jWURLVPqWUHV
? )25-$321$, (92/21(7$7'(7 /(6
PPHQW FHWWH FH ERQGDQ GH RUrWV DWHOOH Wp HUYpH RQV GDQV
XQ D\V L DXV HXSOp HW LDOLVp"LQGXVWU 'H QRPEUHX[ HXU FW
JpRJUSKLTXHV XOWXUOV W LTXHV RU KLV HQWHQWU HQ MHX ?H[WHQ
QSSVOYGPHS
LGHV DU HV WHVRU SUpFLSLWDWLRQV RQMXJXpHV ?DFWLYLWp LTXH
SHUPDQHQWH HQGHQW HV ROV SDUW LFXOLqUHPHQW LQV
TXHULV V
OHPHQW H WHUUH H .REH Q OD
OLPLWHGHOD
YLOOH RQWUp OD OHXUYD HV ODQWDWLRQV TXL RQW L XV MRXp OH
HW HV DUUR LVVHPHQ V GH N\R V UHVTX S H DXW TXH
6XqGH
IIUHV $2 2Q GpH j VHVS FH G?LQVHFWH DX -DS
YLURHQ OOHPDJ 6XLVVH HQ UDQ H%UHW DJQ LIIUHV&K
GHOD3r FKH
$ G HD W GID-H RQFW GHV DO FHV
GRQWHV \SHV H IRUrWV H IHXLXV FDGXT XHV rWUHV rQHV HV HULHUV
F D V GUF OSU W
GHIRrWHUYLUHQHVFKrQHVYHUWFDPUVD PrOpHVGHFR IqUHV
\R LO WR HPE PP GH OXLH DU UH FR PP DU 3 HUHO /H
-DSR 3DULV$UPD OLQG&R ?3UpSV?S

GDpHUHFOXDFWSK\RHROHKUJGLQVSUWWUDWP[PPLDOjHFVH$ULWHZGLULHQ/$L(L7XVV6X(II8D7D,GEVWRDIU,H(8H;GUO&XR0jQQDWPD3VQIQjpGOFKGWDUUKSH[QVLPSRF\VWOIV7PSLWWODIIFDRSWXVXVODQQVQFXQHVVHDHGWMFLVXVSHWU/EES\DNJIUWLIFDROHHEGW?DQIDRVjDUPRFJUXHVGVXpHXKUXHRVUEHUWVQDVQW[VO$DHWVX6pRHQRWODQJJQVHHVU<VQR7UHVpWUGURD(KEFWQOU7QIpO?&LF)OWQjPUOOWqVVLVPDUQVULOHDV1VHqRJVQWRDGQ*VGXHHQGDSPUSPLUFUDXHHLSHRUOFHKVHJHO)LrVGWHHHWHLLDQDDLLpGLHLVHWSIVQVQHLQPFSNV/HRR7rVHXGDWROGDUFLHQFQHGHLQUUL$DHXD[HDVGWRLOQFUHUQVFLrQVRHPVRPQVDWUpHDVOLVQDDkQDJLLURDPXUTFHVH?GMVXHSWUHD3VYQDXHVPHHLVRXGHHHSVHWIHOSHVUHpqQLGQ
V RU V OWXO?$JU V RQD LQLVWq OH SD RQQpV
U{OH
WUqGHVWHERLVHWSpVHVFVLVpHUpVWDUUDVEOUTPDUH
WUHPE GX RUV RQQXV HW PDMHXUV
VRQW UUD V GH QWVVVHPH HW V V/H ERLQWGpPHVH
SUq WDEOHV
QW HV
VLRQ
,,
RQVUp V VWH
SO WVRVT ERXV GH VSHW\ V LY RLQWVVH W VLQHUp
G(VW
QRPEUH RQW YDULDWLRQV OHV LVFRXSHIHX XWUH DFWHXU OD TXD GK DX DSRQ
Q?D SDV UHQGX VVDLUHQpF GpERL VHPHQW SRXU OD UpDWLRQ GH kW HVXUDJ
H
XWHUUDLQHV TXL RXUGHQW HQ QWLHOOHV SRXU XQH FLYLOLVDW LRQ ]LFROH UL
3RXUWDQW j OD LQ X ;9, LqFOH OH -DSRQ RQQX QH pULRGH
GH WDWLRQHVRUpI LQWHQV qVSU HV LqFOHV JXHU GH QV
O?XQLILFDWLRQ SROLWLTXH X SD\V XLV OD DL[ HWURX pH XV O? pJLGH GHV
VKRJXQV 7RNXJDZ DvQqUHQW HQWU QH RUWH URLVVDQFH pFRQRPLTXH HW
GpPRJUDSKLTXH WWH URVSpULWp SU RYRTXD D GHVWUXFWLRQ GHV IRU rWV
LJLQHOOHVRU EOHVDFF XL YLH G?XQH HLVFU HQWDOHHQYLURQQ
GH DPLQHV /H KRJRXQDW DXUDLQV ORUV OD OLPLWDWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ HW OD SU
?LQYHQWDLU HV rWVRU W pWDEOL HW HV HV XU RQFHUQDQW
SRVpHV DU H SRXYRL W OD\pH
IRQFWLRQQDLUHV XVTXH GDQV OHV FR PPXQDXWpV RLVHVLOODJ HWWH
SROLWLTXH RORQWDULV WH QJDJpH X PLOLHX GX LqFOH SHULW D
UHFRQVWLWXWLRQHWODF RQVHUYDWLRQGHVFRXYHUWV
qVSU D HFRQGH JXHU RQGLDOH GDQV H QWH[WH FR H OD
UHFRQVWUXFWLRQ OH JRXY QHPHQWHU QFLWD HkFJU DX[ DLGHV DFFRU pH
PLVH Q SODFH G?XQH [SORLWDWLRQ
JLRQV H PRQWDJQH $ H ODUJ HO pFK OH OD
PRQRFXOWXUH GHV PHSWD&U MDSR QLF FqGU X SRQ HW KLQRNL
&KDPDHF\SDUV WXVD qV X SRQ HX[ VHQFHVHV RQW H ERLV
G??XYU H WHV GH TXDOLWp DJQD HV QWVYHU TX
jMXV XQH DOWLWXG H pOHYp
PSODFHPHQW GH D rWRUI DQDOHLVDU ? LJQHXV HPHQW HQWUHWHQ XH SDU
?LQUSFS&pI
GFHWjGU'OD
O?LQWHUGLFWLRQ G?LPSRUWHU GX ERL W OHYpH FH TXL LW KXWHU OHV SUL[ GX
TXH OH LV ER PSRUWp /H DSRQ
SURGXFWHXU GHYLQW LPSRUWDWHXU 'H OXV RQ SRSXODW UXUDOH
PGWGOO
GHVSODQWDWLRQV
-' 3D ULV DOOLPDUG H FK LWUH &RPPH HV
FLpWpV XUHQWHO XU pUHQ" HX[ DSS GLYHUJ

FHLX(X'WVH7VFD/HVFHGQGIHYOIOOQ-IJXSHHR&DGT7P$HLVHFVIVFO*XROHDDpWULVIFQUUXSHDSHVSFROROFVRY6UVVHU6UH-DRHODXVJSMFSGODDHYOIHLF&VPOVHYH?UEHHYDWHIGWQ;W9O,?,HHLVVHVHVPWGHOWX$HHVGHSXL$VXQVpOXFVI6D&U3HFPGHUO6VDWHUGGFIDpUpVHSLVDUXHRHHMFHVDGVSRQVDEOHHHHUOODHYUHIHQVFHGDHOKRDQPHVUUVOHWRGYHLYUDRLHWDHLHQWQpRVr?OOpHGLVUSHDOVH?/HPPYOGWDDVQVURPVVH[XHEDKFVXHRGUYVLWQHpDXWQUH\VDIRQHLU$LHV[pDUVDQHDHVHGGOQ-HDV$?OX-(ISFLXRDELHWWFR\1S2U-UVGSLO-DLE'GOpLHHGUHYHLV?UKH7(FDODUOR)D
JDZD V7RN SRQ
OH QWHVH QWH
QWQGUHP
LV UDOOHU GX WLRQ IRQ Q XUEDLQHV ]RQHV OHV
V OD
RPSpWLWLI PRLQV MDSRQDLV ERLV
UWDW 3RX FHVVLEO IRQGV VGH V WXQD IRUrW SRXUHVVDQW
VXJL
Up VGH ELQWVKDWD V VVHUUHWp
TXL RGHQH UHVWLqIRUH
V
VGH USD V LP QW XUH IRUrWV GHV SURWHFWLRQ
GLVSRQLEO V VVRUH VGH WLRQ
WWRXUY VH VRE
X OH VXU IRUrW D GH VWD UOLVD {O OH RQWUH U3D
( (35 ,48( /$25 $1 /$9,//($3 $,6(*( 3$5()2
XMRXU?KXL OD rWRU ODQWpH HQWHpVSU X FRXYHU W
RQ
F\SUqV GX DSRQ PpOq]H H LEpULH ?H[WHQV LRQ GHV
SODQWDWLRQV QpJOLJpV IIHFWH OD RUrW W V ODJH YLO '?DER UG O?LPSDFW
SD\VDJHU W QWDOHQYLURQQHPH VW PSRUWDQW /?KR PRJpQpLVDWLRQ SD
PRQRFXOWXUH HFWLOLJQH XQLIRUPLVH rWV
WLIDUFLHOOHV pWDQW qVWU RPEUHV PDLV HX HQV WH H
-DSRQ DUFKLSHO YHUW? HVW UHTXDOLILp H GpVUW HUW ?
PLGR EDNX VD PDQTXH ?HQWUHWLHQ GGDS
UpVLVWDQWV X[ QHLJHV DERQGDQWH V HW X[ HPSrWHV H TXDOLWp PpGLRFUH
FDU PDLJU HW WLROpV &RPPH D W QDWXUOOH pHHSRXV HW
OGDVOD1WSj
TXRLTXH RLQV EUHX[ TX?DXWU RLVHI
OHV QJOLHUV OHV LQJHV W OH RXUV FHQGHQW HV HUV OHV YLOOD JHV HV
O
QRPEUH GHV GpJkWV W DFFLGHQWV HV HVGURUpV pFRORJLTXHV WHQW HV
GpSHXSOpHV $XWUH
FRQVpTXHQFHGHI jPDLGHVpYUHU QXDJHV GHSROOH DOOHUDQLV WVGXV DX[
SODQWDWLRQV H HVGU W F\SU DXWRXU H N\R HFRXYU QW YLOOH
X VSTGWO
GH OD WURSROH H UREOq DJUDY TXH QQpH SDU OD URLVVDQF H GHV
DUEUHV /D RORQWp GH IRUPHU UDQ OD PRQWDJQH Q SDFH GH URG XFWLRQ
LDDFXQWGIDS
FKDQJHPHQW QYLURQQHPHQWDO TXL H UpYqOH pJDWLI D UpJpQpUDW
GHYHQXHGpJ QpUDWLRQ
? (7 =2., $<$6
'HSXLV TXHOTXHV DQQpHV OH
HQYLURQQHPHQWDX[ PLTXHV pFRQR HW XOWXUHOV IRQW ?REMHW G?pWXG HV W GH
UppYDOXDWLRQV O?pKHOOH LFURORFDOH j HWLRQDO /?(WDW j
O?DJHQF DWLRQOH HV rWVRU pFLGp Q HFWHUQM ?L DUGV PLOOL
WDXUpH DX
QLYHDX H DTXHFK HXU HFW OOH HYLV OD Q GXFWLR G?pQHU JLH D qUHILOL
ERLV OH DMHXQLVPH QW HV RUrWV YLHLOOLVQWHV OD LRG LYHU VLWp
UDGLWLRQQHOOHPHQW OD rW VW HUoXH FRPPH VVRFLDQW GHX[
SDUWLHV FRPSOpPHQWDLUHV OH OD LqUHOLV LHDLUpFO HW H
PRQWDJQHIRUrW GX IRQG pSDLVVH W LUDQWLQV XQH FHUWDLQH UDLQ WH /H

qHHHQHRHPDVRVPPWR%DDVQDRFH6\QpVHHHHDVHQHEGYIj?YQHUHqVOVOH\rOFQpF$KDLPOHFOHHHVQDGQG-MJXDWXLHHKGDYQLQLOHHSDR]WDHYHSYpLXHRXLXUHRUG?IRDODHVH+HH?WHWUVSD&GFHGDGEHHQUGSIIHUGHIO\qGOF$ULQHHVURQUPGDFL$p6XW<V7QGG(VJV7IGURVGLUGLWFQqLPHVQHLVUGpHQRRYqDV/S?rGUXW7XRX7UHDOIVHHpOODVOHV&H?<HDVVG,Oj[HQHGSUHRLEHOSqFPWHSGHHXHDHQWXpPDXQEVOULTUXUHPXVHHL)RHLDYGHQRWQLUDL&WIUH?HDVVSVHUHHpRIDDVHXUVVFGFSKpDULDSEYSVRHVP?pOGXSWWPGDDWHpWQHI
RNX VDWR\DP
VVRPEULUW QWGHORXYPHGHVVHFUVX SDGLPLQX
,QV UHVWLq IRU WLRQWD ULH WWH RLU URPRXY GH ILQ V GH
WUDY V
U{OHV OHXUV W IRUrWV V
0$ 72 6$ ,,,
HVW LRQ
XQ G? UL[
DXWRULWpV
PRQWDJQHV GHV LTXHV VRFLRpFRQRP GpVRUGUHV
ULXUEDVQH RQHV V V VT UGLMD V V W SV
WLRQV SODQWD HV GDQV QRXUULU VH
UHWW{ R UL
/H VERLV
RU FHV QWLHUV YHUVDQW GHV
OD U
-D X UH F RQLIqUH GH Vp RPSR VW OOH IRUHVWLHU PRW FRPSRVp GH VDWR JHYLOOD HW DU LRQ [WH OLHX KDELWp HW
DJQH PRQW HERLV DFH?HV HLQWHULUpGL G GH DOOpH R
HQ GXUERU H pPRQW SL O?LQWHUDFH HQWUH O?HVSDFH XOWLYp KDE Wp W
IRUrW SURIRQGH O D OR QJWHPSV RQGLWLRQQp OD YLH HW OHV FWLYL
KXPDLQHV HVW OHPHQW SULQFLSD GDQV TXH D YLOLVDWLRQFL
MDSRQDLVH D SXLVp OH DOYpJp pOpP HQW HVVHQWLHO GDQ OHV RGH GH YLH
SRSXODLUHV KDELWDW WDWLRQ OLPH TXH DYDQWH
O?DLU
GLOXYLDOH TXL ?pWHQG X GRXHV DQFLHQ
QRP H N\R TX?jMXV HV SHPHQWVDU ERLV HW HV RXSH
X[ SpULXUEDLQV RUPDLHQW Q
FRQVWLWXp GH NLED\]{ VKL jWS?DP ?'IO
YDUpWp GHV SqFHVHV W DJHVXV HV WLQJXDLHQWLV XWU
HVEUDU OHV HVGLY qFH
FKrQHV RXSpV WRXV OHV JW QV RPLQHQW GHV HV EXV DU QWU WHQ XV
XQVROULFKHGHSODQWHVDQQXHOOH jODOXPLqUJUkFHTXLDWWHLQ WODVXUIDFH
HV DLOOLV LUH RPPXQDXWD DLHQWIRXUQLVV GX LEOH RPEXV W GX
IHUWLOLVDQW HV UE UHV DX ERLV ILQ HW XU RPP OHV KrQHV YHU
SURGXLVDLHQW GX FKDUERQ GH ERLV ULQFLSDO RPEXVWLEOH XWLOLVp GDQV OD
SOXSDUWGHVKDELWDWLRQVMDS RQDLV HV/HV DUEUHVDXERL VSOXV WHQ GUHFKrQH
EODQF DQLDDV RSVLVVWD FXVSLGDW PHULVLHU pWDLHQW IDoRQQpV HQ ?FKHV
GRWpV G?XQ R\HU [WpULHXU FRQLI HV
SURFXUDLHQW OH ERLV YUH G??X HV HXLOOHV PRUWHV OHV XUJHRQV HW HV
DQFKHVEU pHVODJX WDLHQW pSDQGXV GDQV HV L]LqU FRPPH HU LOLVDQWV
LQVHFWLIXJHV 'H SOXV HUVH GLY V FXHLOOHWWHV DSSRU QW WDLH QH TXD QWLWp QRQ
QpJOLJH EOHV H DQWHV LPHQWDLU DOHV WRXMRXU OWpHVpFR W WU
TXL ?DFKqWHQW LQWHQDQW Q VXSHUPDUFKp DX QWHPSV SUL SRXVVH

j O?DXWRPQH V PSLJQRQ KkWD LJQHV LJQRQV GH O\V XEHUFXOH
GLIIpUHQWV LJQDPHV HV H
FKDPSLJQRQ DNH VKLLW LQXOD/HQW HGRHV HQFRU XOWLY H FHWWH DQL
4XDQWDX DNPDWXW SLJQRQVDXYDJHSRXVVDQWFKDP LQHVGHSLQ
LO WHV DXV HFKHUFKp TXH D XIWU rWRU RQ LW PHQJDO
/ P QSWD POXG O WT
XLW &H HUPH
VXJJq UH XQH QRV WDOJLH Pp ODQF OL TXH ODYLHUGH XUDOHV WLPHQHQ UpJQWHWFXOWLYpSqVDQ
HVXQ UpFHQ

VHWGHUpOSpGX6FOGHVODWHHFVOHQRGLVSRVpHV&qHDWUL?QFRPGpHKPDVSI7H$HHRLG?O7/HVUVG?DHXVLSO6IpW(QVF&D$D3VHYFLLQH6FDOWGVGDVqPpVF1HW72WYHGPH-DOHHYHUVWWRQWDVDHP6HVH&'DUWOIDF67D(HVVVWV)LQDFISXQOpIWYHHHVUO?HVWKpWL/KGDQVUHDHWIUWLVDQDWWDHDHRQXGDFDHOOGFVUVWHRFVVHVOPDHLJHRQDDHHDOIpHVqVHHHVKH,FUG?(GRSQRUGRXHVWEUW&PDVFQXE?FKHVWHDFKHYURQUDEULWHQWVHGUEVLGP&YHFVpGXORGUIQDpHHUGOX/VHVOSHDGH/XHGRQVXQVqUPDDDMWHWQD/HWIDVqDIFHpLVFVWVDJVHDLHLQURWQFDUWXS
DVK ={NLE\
O?DQWLT j HQW UH V RLVH LOODJH RPPXQDXWp LH RG
SSRU PD WR\ VD
GHV W
VXUOHVUDF
GH V
DUPRLVH G?DUEUH ERXUJHRQV V RXJqUH EDPERXV GLYHUV ERXUJHRQV
V
SULV V
EDLQV OHV FKDXIIHU SRXU
WV
GH V XWV H RQVWLWXpV VRQW ERLV V
IRUPDWLRQV
VDWR\DP PSVKD QWUH UWLVSDUp
QWV YH
0XVKLVD WH UGLV WLUD Gp UWV SRpVL
VDWR\DPD
WpV
\D
VDWR\DP
( (35 ,48( /$25 $1 /$9,//($3 $,6(*( 3$5()2
SODQWHV PpGLFLQDO HW LQFWRULD OHV DLQVL TXH HV UHV LE YpJpWD
HQ DSHWHU LH W HQ YDQQHU H DQV SDUHU O?DUHEU j TXH W GX DPERX
XWLOLVp SRXU XQ QRPEUH LQ ILQL LOHVHQV ?XV HDX[ LV YLGpV FHU W QJOLHUV
G?(GR
XWU HXU RQFWLRQV URGXFWLYHV FHV ERLV HQ OLVLqU H YLOO H
DYDLHQW XQ H {O pDWLIpFU WDSRU HDX[
0XVDVKLQR FRPPH SRXU FHX[ (GR7RN\R G? XL \ QDLHQW
H[FXUVLRQ Q DOODLW DLUH KDQD PL F
HVWjGLU URIWHU GHV HXU
LHUV FHULV X SULQWHPSV W MLPRDU DGPLUHU OHV IHXLOOD JHV GH XWRPQHO?
QGLOV URXJLV HQW/?L QWpUrWHV WKpWLTXHGX
SDQDFKD H GHV QFHVHV WDLW HQ RPSWH GDQ HQWUHWLHQ
IRUrWV GX W\SH NLED\]{ VKL SURGXLWV H O?DFWLYLWp XPDLQH JpHVSD\V
PrPH TXDVLPHQW MDUGLQpH pWDL HQW XWLOHV pFRQRPLTXHPHQW W DSSU pFLpHV
FXOWXUHOOHPHQW OOHV UHQW LOOXV FHWWH DWXUH WUXLWH FRQV W pO SO
FXOWXUH MDSRQDLVH QWHVDY RX SRSXODLUH ? V HVSD\VD WDLHQW HX[ TXH
DVO\FVHTROSI HQW
LQIOXHQFp OD LVLRQ GH D QDWXUH HV DSRQDLV pFUL WLQXJXV %HUTXH

WLUDU GHV DQQpHV ?HPSORL GX D] GX NpURV qQH HW HV
HQJUDLV FKLPLTXHV GXLV ?XVJH HV rWV pJ JpV HV
LP SpQpWUDEOHV X O KLHQYD DU OHV DPE RXV
KDQDPL HXU D G G D G U YHDX
TXH HV FHUL UV
OH XUV URPH IH UWLOLW YLJXH U D IORUDLVRQ
RQ QQH GHV
GLFDW XUO FDOHQGUL UGHVFXOXUHV&?HVWGRX
XQH Sp ULRG UDYDLO 'DQV OH UH XVH OD UDQGH YLOOH XUHFXO pWHVTXH H
UDWTXHV ULFKHQ LHV
pGRH GX HXSH G?( HOHVFL XFW UDLHQ D YLH GHV KVX
FDO ULHU DFFRUGp DX \WH GHV HW DO RQ DU
pYpQHPHQ DQ GHV HX[ HVFH HW HQ IXVHQW &HV SU
YDOLGHV DXMRUG?XL +D PL HVW XUV H FpOpEUDWRQ RSXO H HW FRHFWH
G I OIjQSP 96%? 7 PRS
DFHV G UDFWFHV? GDQV &RQ 0FKHO
JDUGHLQ QVDQGODQ GVFDSH LQ JWR 'XP DUWR 2DNV
VDXH H/- G Q 3DU V *DOOLPDUG


QDLKEROURpEHWWDDWUSODW($JDDSHUVGSWR&HHXHDJNDpHKFWWGQOW?QKHRHPRPOHVDHYVDPLQWWRXVDVHRVHQHSXQ[HDHRQOWKUGXH[VXrXGLHOQUWROHSOVXVRVRUWHUPVFODVWYLLQUVOSDpMGPL-LH?QDVHWXW$DRJQSjLQSH7DHRVXW$PDSVHOH(G7OEVLLJV<H6HKUXVGOVDQLDUUKpVLSLWGOVJXDHRGEQHIHRHURLLU1HDDOQLQVQOXHGVRXUVRWPGDQ$DULHHGHODVVLVRROFILSFULOYEQSFLHUVHDQU$LGOVOLNVWHQDHOISVOWLHQ\L2W/XFHQOP2PJQUIDVLTULHU?YDFSFWXHHGLOXQGFHQLHYHLJQLXWDp?HOXWjPRVPXHGQWUXIHVH:QHRXHYVGPHHODDHDSYLH/XHVDY?VLLPDTKHFQGGH&DOVQXWRVSHDWOOQRUUDVLDOWHQOGQVQLLHQDVVFRDQWFHVQPKIVLVRSVHWVMVHpVSGGHDHSHDpWHOWGLHFSXXP/RLMGLHQVDWFHULLFUSVVHDWIQHLXKGpQWUDGWHXDR?DQYDDDXKOSGDDUQOHHOWLUDXUHHRHFHVWRWOpJLDHUDYrDHYH2GVHDVTHHUJRHUUVUVGHRXUGR\L?QHGULDRUQVVVVDSHHGIVVHDOLWU
%H
OVXD ID Q ULRS HQF UIR 3H
[ EU RP
LQ VH X Op QW VR DJUDLU V ULWH V OH W DWLH O?DULVWRF
QW QW SRUWD LI W
ERX V RQ WL EVH?R V L]Lq V QV [ WU V WEX
OH QQRQF LVLH
ERLVp PRQW Q XU QW VH RLVLOODJH WDWLRQJp Yp
QH ?RUJL
IRXUUpV GHV GHYLQUHQW
ERLV
VDWR\DP SURSRVGX

/H
EOHTXD UD QWGHp PH UH XOLq UWLF SD
KDP GHV KDELWDQWV OHV SRXU QW
VKRJXQV
VGH VLI [F VD RQXFID VVH UYVHUp VGH RQVWLW WX
URF ERL V RX V VRQW RPPH VVpV W
WUYVH VVDVD $EDQGRQQpV OV HUYLUHQW H GpSRWRLUV YDQW G?rWUH FRQTXLV
SDU O?XUEDQLVDWLRQ HQ OOQQV
JXqUH j FHV OLHX[ OH HJU H QDWXUOLWp PEODL DLEOH HW O?DFWLRQ
KXPDLQH RPQLSUpVHQWH /?LGpH pYDODLW SU H TX OD RQVHUYDWLRQ HQ RQH
QDWXUHOOHVLJQLILDLWXQHQDWDQVDXFXQHLQWHUYHQWLXUHV RQJHVWLR QQDLUH
HSXLV OD LQ HV pHV QQ D QFHLV ERLV GXH OV
VRXYHQW j O?LQLWLDWLYH HV PRXYHPHQWV G?KDELWDQWV TXL REWHQ DLHQW
O?DSSXL GHV DGPLQLVWUDWLRQV RFDO HV D GpPDU (OO QWUvQH D WLRQFUp
SQ SUpIHFWRUDX[ X UpJLRQDX[
HQFRXU DJH GH QRXY OOHV HV H LRQJHV HQ DSS DYHF HV JU
ORFDX[ H SURWHFWLRQ OD QDWX HG
OHXU pQpYROHV (Q Wp PXOJXp H GpFUHW XU ?DPpQD JHPHQW
LqFOH HV ERLV RQW ?REMHW ?LQYHQWDLU HV
GHV HVEUDU GH HRU HW H OD DXQH HW H HV FKHUFK WRULV LTXHV YDQW
IOSHOR3GPG WUHWLHQ
jPH?HSGVO
pFRVqPHV RQW LV Q SODFH JUDPPH
G?DPpQDJHPHQW PSOH pDOLVp HQWLHUV HVDOLVDJ pWLTXHWD JHV DLUHV
GH HSRV W DFFqV SDURXU HOLDQW LIQWV SDU DLQH&HU
OGFOI U H
G?REVHUYDWLRQ WKpP DWLTXH H SOD
G?DQLPDX[ EXW W HV G?RIIULU X[ LWDGLQV XQH WXUH URFKH X QV GH
SUR[LPLWp VSDWLDOH W GH WD FWV IDPLOLHUV W GH DLUH RQQDvW
GX TXL DJQDLW?DFFRPS FH TXL
FLWDGLQV
/ ELED\]{ VKL W WLIDUFLHOOH DLV ELHQ OXV FKH HQ
ELRGLYHUVLWp TXH D IRUrW QDWXUH OOH IUXLW G?XQ DX W QLYHDX H
ORFDOLVpV W GLIIpUHQFLpV HVW HQ ILQ UHFRQQXH X PHQW PR H OHXU TXDV
FXPGU
HQWUH O?KRPPH W LOLHX QDWXUH O UXLW DQJHV ?pFK UpFLSURTXH
SHQGDQW D QRVWDOJLH ?XQ LGpDO SHUGX LTXQ?H[SO DV OOH
JDLQ ?LQWpU rW 'HV DWLTXHVSU HGGUH
O?HQYLURQQHPHQW OD SRSXODWLRQ RQW LQYHQW pHV YLYLILpHV X
QRXYHOpHV DU HV FWHX Q TXrWH H LJLQDX[FRPSUPLV HO?LV
SDUIRLVGHFRQIOLWVDV RQVPXOWLSOHVFLWDGLQVHQTXrWHVRFLDWL GH LUVGHORLV
SUR[LPLWp HWUDLWpV GLVSRV DQW GH HPSV W GH VVDQFHV RQQDL FR OOHFWLYLWpV
ORFDOHV TXL HFRQVLGqUHQW OHV UD O
GpYHORSSHPHQWXUEDLQ

DH;VODDIRORE&7GFVQIVH3WHGRQQDLVVDQFHVUIHUFQHXUVIO/DKXGHUIRUWVVUH,RDUHGGPHQWUHGjLH[HHWUVGHpVDSVULFRUDLWFpVYHWIOHHUVVWEUMWHFWRLGIHpVGXGLVFWHHWVXULpHWKRRMGHGVRH?HFQQUDIHDFDLQOHH]VFWXHOWWVUHjGDQOXYUUHPSSRUWWLU?pOULHKQGQRHHVPJRWLLI,;VDPUDOFVLDpVHHVHHO&RQ63H6VHO\GVW-WQHVVDRQPWH6V'HHH[VHYGHFOLHVDVVRFLDWL/RQVXQVSURHXGDDDQSVDLVXHHUVOWHURPGPR'FIVFOEOVXOIHDUXWVDWRDVUDFGGHpUDDHHGUFGDVVGDUORGrDVILpPUHSHLHFHVWHOpUWXUDHVDYULWHDSXHV$VQLGOQ?DRUJRDFQpLpVGDPWHLQRRQqH?HpVYOpWQLHHPOHQW6VI?GR7P$PHHOH7VO(r$WHHSV?HOXHH?LDUPDQYLURQQHPHQWV1V2DJWHRRFUH)HSOHWROVGQUUHJODVOU(OWHOIIOpDUHVQH
FH VH
V
LRQV RQVLG VRQW ERLV FHV GLVSDULWLRQ
UVVD
HV VSLUDWLRQV X[ UUHVSRQG VDWR\DP
OWXUH UH
RX QWHV V UQp RX RX QGV GH PLVVH
VVXQWPH V
GX VQHUED IRUrWV VGH
RXSHV
QWVVqUHUHWp
QDLQV
( (35 ,48( /$25 $1 /$9,//($3 $,6(*( 3$5()2
PHOIVDOjO $
O?RULJLQH PDVKHVDH
OHV NDP OHV LQLWpV GLY X?HOOH EULWDL W ?HVW XQ SDFH QWUH RQGH
HPGOGSGGHG kPHV GH
UHQFRQWUH YHF OHV V YLYDQW X[ FGOSKF HKDTX
PRQWDJQH FYH FKHV FHVXU FDVDGHV W HW V
TXDEOHVPDU WHV pHFU PSOLH H FLWV W GH QFHV SRX
HFGO HGOF'R HWV
LQJXOLHUV DWXHV GHV GH DLOOH XWRXU GHV RQFV WU OLDJH
RIIUDQGHV SRQFWXHQW O?HV SDFH WU DQVIRUPp W DSSUR p SU SDU FHV DUTXH V
QW GHV \PEROHV W GHV DWLTXHV SU TX? HOOHV
VRLHQW ?DVFqVH H RQQpH UDQ RX H JH ULQD SqO OXV RX RLQV
WRXULVWLTXH /D RQ WDJQH Q?HVW GRQF L ? FRPSOqWHPHQW DWXUHOOH L
YUDLPHQWDUWLILFLHOOH DQVrWUV SRXUDXWDQWV DXYDJH
GGOPSVGOIHU
GpGUDOUHD/H DvWUpHLV
FSGWGPSj
O?HQWUHWLHQ GH OD W FWH RQGDPHQWDX[ H XFWLRQWU FRQV GX
LQGpILQLPHQW HSULV ?R O?LPSRU WDQFH XH UHFRQQ X ODEHXU HV
JpQpUDWLRQV W OD NDP DTUO
GLYLQLWpVGHVPRQWVGHVI RUrWVHWGHVHDX[
GVGOFHOVGO? LW
FHQWV LDGHV\U GH NDP ? SXLVQFHV LYLQLV pHV X DQFHVOHV FHVRU H
OD DWXUH RX HV WU QDWXUXU OV RWqJHQWSU OD HU RQDLVH DS HQ RXV OLHX[
&HW HQVPEOH H WHV HW H FHVR\DQFU OLpV DX GH RQ DLUJU
H$
GWH FDG&H
pH&RU HW HQWXU PLOpVDV GXUQW ?qU HLDQ XLV QWHUSUpWpV
8HGFDHOTD UDWLYH GH LOODJH GH
pIL U XUFHQ H FRXYHUWXUH HVqUH GX HUUL UH
PPXQDO OXV 3H OOH LH U 3DULV XWUHPHQ $DV
0R H? $XWUH H[HPS H ? GLHFHQ GH rW VH GLW HQ DLVRQDS \DPDNDM
FHQGLHGHP DJ
XORVH7R 3UHVVHV LYHU8Q WDLUHV X 0LUDLO


HFHLYUQ?FHWUHOQHLHJDVWVPDQpRVFVHWGLLLLWDHOO$OHVHSHDHLJDQHHXX?JVUXHUWLL+DDVLDIPLIRQWGQJGXLVGUDGMSGHGHHUHSGWHLXQPHDRO?VHFPUQHXVI?QVUQGHRpQOOQVLQHPHLP?XORVVVHGWOJQIRWRR/L?VHTDDXQWFHDVIFGH&QrGVrVHpUHDGRWRHQVWUDVJUQHHUDUXSL6VVWLRFXUGOHWHRQED9JqRULrFWDWRHWUpLJrXROHpGSQSLDVUQQYHQVFRHWLDRQLJDVHDHL/HWXHSQHXWHVORUWUXRIVWHWROLTXHVQHLVVELQ]QLDqUWHVDHVDVSHFWVV\PUQH/WYDOH3W?HHDWXLHVVWTGPRRLUHXW$TRQDGQXHLWpH6SDHUH<HHWVU7UDPYDUXW[U(H?LUULULJWDHWLRPQEDHDQpUVK7DFU/DUOpOVqOOHHJPHOQHWDVUHWQVXUEWIR,UHrFVQDSUXVHDILMSGEWHDVFHMVVSLFUSHV'XUDGwQPHRUDXSRPIGFRDWLHPVHUVLSqDHDWWHKLQHHQFFYHIVVWVUDRXU[XVHHWSHYHrWH?QQW[LPHOVHDUWLHV8LQLHDRLHQVVYHRpLDULFLHDVLQHGVLDLHWXEOYWHXUURHRVQWLHSHLHKSLDQDWHRGwDVJPRHLHVQR$LLFISGOHXVLGYHH-HRQQWDOWHV?EWWKGXDQSWSPpDVOLQWX
UD ND H OHVRUD HV K\ %RX $
DSRQ GX $WODV
VDQV WDJQH PRQ

GH W
VGH VQpPSD ERXVGGKL WH RXQWVUD UVVL H VL
V SRTp VRXVVHOVFRQV VUp VIRUPHGHRQOVH Y
QWHVH
GHV LJQLILF WLRQ
WHUULWRLUH
H

PR Wp V VWH UqRQF
U GH V
U
\DP
PH HQVHLJQHPHQW X %RXGGKD
LQWURGXLW YRORQWDLUHPHQW D XU VH UDFWLRQQD GRQQDQW GHV
PHLV
HV H PrOqUQW XLYDQW H XOWLSOHV
LQWHUDFWLRQV FL&HOOHV RQYHUJ HQW SDU O?LPSRU WDQFH DFFRUpH j OD DWXUH
YpQpUDWLRQ PrPH O?LGpH GH ?p SKpPqUH XQLYHUVHO W TXH
F HTOUHFjOG UDGDWLRQ
$ O?RULJLQH D W WHV pHFU WHV QFWXDLU LWH HSU HQDQW OH
PRGqOHGHO?DUFKLWH WXUHERXGGKL TXHTXLpULJHDGHV WHPSOHVDXS LHGRXj
IODQF GH RQWDJQH SRXUWRXU GHV YLOOHV RX DQV XQ LWH
FRQVWUXFWLRQV PrPH RQV LO
H[LVWH HV OpPHQWV FRPPXQV D OLPLWH NHNNDL O?HQFORV ERLVp NHLGDL OD
PR R