//img.uscri.be/pth/ccd42ce0515260a0d0e62192065b0a933a235968
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 19,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

La mémoire des feuilles mortes

De
262 pages
Ma mère était la descendante d'une grande famille roumaine, les Bratianu. Son père était historien et homme politique. Il est mort dans un camp. Mais elle préférait me raconter les réunions familiales avec des vieux généraux, des jeux dans des parcs avec un vrai roi, des enfants princes et des gouvernantes allemandes. Je me rappelais alors que ma mère venait d'une autre planète, en noir et blanc, comme les photographies accumulées dans une malle, à la maison.
Voir plus Voir moins
Marie-HélèneFABRABRATIANU
LA MÉMOIRE DES FEUILLES MORTES
Préface de Paul Fabra
La mémoire des feuilles mortes
Marie-Hélène FABRABRATIANULa mémoire des feuilles mortes
Préface de Paul Fabra
Première édition :Memoria frunzelor moarte, Humanitas, Bucarest, 2012. Traduit par Emanoil Marcu. © L’Harmattan, 2016 5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris http://www.harmattan.fr diffusion.harmattan@wanadoo.fr ISBN : 978-2-343-08950-8 EAN : 9782343089508
PRÉFACE
Je fus saisi d’une joie profonde, de caractère religieux (je ne crois à aucun dogme contraire à l’ordre de la nature…), quand 0DULH+pOqQH ÀOOH GH PRQ PDULDJH DYHF ,OHDQD %UDWLDQX PH SURSRVD G·pFULUH OD SUpIDFH GH O·pGLWLRQ IUDQoDLVH GH VRQ OLYUH ,O V·DJLW G·XQ UpFLW TXH 0DULH+pOqQH D FRQVDFUp j O·KLVWRLUH GH VD IDPLOOH PDWHUQHOOH -H YR\DLV GDQV FHWWH SURSRVLWLRQ ULHQ GH PRLQV TXH O·RIIUH G·XQ WUDLWp GH SDL[ pWHUQHO FHOD GLW OH GLYRUFH DYHF ,OHDQD Q·DYDLW SDV pWp XQH JXHUUH P·RXYUDQW OD SRVVLELOLWp LQRXwH G·XQH UppFULWXUH DSDLVDQWH DX GHOj GH OD PRUW ,OHDQD HVW SDUWLH HQ DYULO  GH PHV VRXYHQLUV /D FRQQRWDWLRQ G·DSDLVH-PHQW TXH M·DL pYRTXpH VH UDSSRUWH DX ELHQIDLW TXH OD OHFWXUH GH ´/D 0pPRLUH GHV IHXLOOHV PRUWHVµ D GLVSHQVp VXU PRL &H OLYUH HVW WRXW LPSUpJQp PH VHPEOHWLO GH OD QRWLRQ TXDVLRXEOLpH HQ IDLWméprisée, mais omni-présente dans tous les esprits, de “destin LQGLYLGXHOµ
9RLOj HQ TXHOTXH VRUWH XQ H[HPSOH EUXW GH IRQGHULH GX SRX-YRLU WKpUDSHXWLTXH GH OD OLWWpUDWXUH OHTXHO GpFRXOH GH VRQ SRX-YRLU GH UpJpQpUDWLRQ /H OHFWHXU ´YLWµ O·KLVWRLUH TX·LO OLW HW M·DL HQ O·RFFXUUHQFH OD FKDQFH GH YRLU DXVVL OHV FKRVHV ´GH O·LQWpULHXUµ D\DQW pWp DXVVL XQ FRPSDUVH GDQV FHWWH KLVWRLUH /D IDFXOWp DWWD-FKpH j OD OLWWpUDWXUH j ODTXHOOH MH PH UpIqUH V·H[SOLTXH HQWLqUHPHQW SDU OD SDUIDLWH DGpTXDWLRQ j FH TXH QRXV DSSHORQV UpDOLWp YpFXH GH O·KLVWRLUH YUDLH TX·HOOH HQ WLUH pWDQW HQWHQGX TXH OD ´YLH UpHOOHµ ne peut jamais être que représentée (une première fois, instanta-QpPHQW LPSULPpH GDQV OH FHUYHDX FKHUFKDQW j JDUGHU O·pTXLOLEUH PHQDFp SDU WRXWH VRUWHV GH VHQVDWLRQV UDEURXpHV /H WUDYDLO GH UHSUpVHQWDWLRQ DFFRPSOL SDU O·DUWLVWH pFULYDLQ SHLQWUH FLQpDVWH DXUD SRXU HIIHW GH IDLUH UHVVRUWLU O·HQFKDLQHPHQW QDWXUHO QpFHV-VDLUH" GHV pYqQHPHQWV HW GHV FKRVHV '·rWUH FRPSULVHV HOOHV GHYLHQGURQW PRLQV ORXUGHV j SRUWHU &H Q·HVW SDV DVVH] GLUH TXH OH UpFLW GH 0DULH+pOqQH VH OLW FRPPH XQ URPDQ ,O )$87 OH OLUH FRPPH XQ URPDQ 3RXU HQ VDLVLU WRXWH OD YpULWp
7
/D VDJD IDPLOLDOH TX·HOOH UDFRQWH D WUDYHUVp SOXVLHXUV WUDJpGLHV GRQW OD SOXV VLQLVWUH HW OD SOXV GHVWDELOLVDWULFH IXW O·DVVDVVLQDW HQ GH *HRUJHV %UDWLDQX JUDQGSqUH GH 0DULH+pOqQH GDQV XQH ´SULVRQ SRXU PLQLVWUHVµ LO HQ DYDLW pWp EULqYHPHQW XQ VL-WXpH j 6LJXHW DX QRUG GH OD 5RXPDQLH 6XU XQ DXWUH UHJLVWUH LO DUULYH DXVVL j FHWWH VDJD HW UpJXOLqUHPHQW GH WRPEHU GDQV OH Pp-ORGUDPH PDFDEUH VL O·RFFDVLRQ V¶HQ SUpVHQWH HW OH EDURTXH 3RXU UpVXPHU XQH KLVWRLUH YUDLH SRUWpH HQ SHUPDQHQFH j O·H[WUrPH 2SpUD HW FDULFDWXUH
+pOqQH O·pSRXVH VLQRQ WRXWjIDLW OD IHPPH GH *HRUJHV QpH SULQFHVVH 6WXUG]D XQH GHV JUDQGHV IDPLOOHV GH OD 5RXPDQLH DYDLW GH JUDQGHV TXDOLWpV GH FRHXU HW G·HVSULW YLWH REQXELOpHV SDU XQ LQVXSSRUWDEOH RUJXHLO VDQV GRXWH GH FDVWH PDLV FHOD Q·HVW SDV OH SOXV GpWHUPLQDQW (OOH FRQQXW DXVVL OD VRXIIUDQFH HW O·KXPOL-OLDWLRQ GRQF OD KRQWH GHV YLFWLPHV FRPPH O·D VL ELHQ YX 0DULH +pOqQH 6DQV DXWUH SUpWH[WH TXH VRQ RULJLQH G·XQH FODVVH ´SRXUULH H[SORLWHXVH GX SHXSOHµ HOOH IXW HQ PrPH WHPSV TXH VRQ pSRX[ LQFDUFpUpH HQ PDLV GDQV XQ DXWUH SpQLWHQFLHU SOXV SURFKH GH %XFDUHVW (OOH \ UHVWD SUHVTXH TXDWUH DQV /HV ´IHXLOOHV PRUWHVµ IRQW DOOXVLRQ j OD FRUYpH j ODTXHOOH HOOH pWDLW DVWUHLQWH GH UDPDVVHU XQH j XQH HW VDQV V·DUUrWHU OHV IHXLOOHV WRPEpHV GDQV OD FRXU
)UDQoDLVH SDU VD PqUH LO IXW SRVVLEOH GH OD IDLUH UHYHQLU j 3DULV HQ $WWHLQWH G·XQ pSRXYDQWDEOH FDQFHU DX SRXPRQ FRPPH OH IXW j VRQ WRXU ,OHDQD HOOH GRQQD HQ XQ FRFNWDLO ´SRXU VD PRUWµ VLF R MH PH UHQGLV QRQ VDQV XQH YDJXH UpWLFHQFH OD-TXHOOH PRUW VXUYLQW WURLV VHPDLQHV DSUqV 2Q UDFRQWDLW GDQV OD IDPLOOH TXH VRQ SqUH OH 3ULQFH *UpJRLUH DSSUHQDQW j 0RQDFR R LO V·pWDLW UpIXJLp DSUqV OD JXHUUH TX·LO DYDLW SHUGX WRXWH VD IRUWXQH FRQÀVTXpH SDU OH JRXYHUQHPHQW EROFKpYLTXH URXPDLQ FRQYLD SDUHLOOHPHQW GDQV OH 3DODFH R LO KDELWDLW VHV DPLV j XQ VRPSWXHX[ GvQHU DSUqV TXRL HW FH TXL YD VXLYUH HVW FHUWDLQ LO PRQWD GDQV VD VXLWH R LO VH WLUD XQH EDOOH GDQV OD ERXFKH QRQ VDQV DYRLU FRPPHQFp SDU DEDWWUH VD IHPPH HW VHV GHX[ FKLHQV /D VRHXU G·+pOqQH V·pWDLW VXLFLGpH j DQV VRQ SqUH Q·D\DQW SDV
8
FRQVHQWL DX[ QRFHV TX·HOOH VRXKDLWDLW /HV GHX[ IUqUHV G·+pOqQH FRQQXUHQW DXVVL GHV GHVWLQV YLROHQWV
3RXU GHVFHQGUH O·pFKHOOH GHV JpQpUDWLRQV MH GLUDL DYHF UHJUHW UHPRUGV HW WHQGUHVVH TXHOTXHV PRWV GX IUqUH MXPHDX G·,OHDQD /H MRXU R QRXV DYRQV GpFLGp GH QRXV PDULHU HOOH P·DYDLW IDLW MXUHU ´TXH MH QH GLUDL MDPDLV GX PDO GH ,RQ TXH MH QH OXL UHIXVHUDL MDPDLV QRWUH SRUWHµ ,RQ pWDLW EHDX FRPPH OH 'DYLG GH 0LFKHO $QJH j )ORUHQFH H[WUrPHPHQW GRXp PDLV YHUVDWLOH RXEOLHX[ LQ-FRQVFLHQW ,O SDVVDLW OD VHPDLQH j 6DLQW0DOR R LO V·RFFXSDLW GH O·HQWUHWLHQ GX \DFKW G·XQH GDPH TXL IXW XQH KpURwQH GH OD 5pVLV-WDQFH GH TXHOTXH DQQpHV VRQ DvQpH /H ZHHNHQG LO OH SDVVDLW DYHF HOOH GDQV VRQ FKkWHDX DX VXG GH 0HOXQ RX ELHQ j 3DULV R LO VH SODLVDLW GH ORXHU XQH 5ROOV ,O IDLVDLW DGUHVVHU VRQ FRXULHU DXEDU GX 5LW] R LO DYDLW UpXVVL GLVDLWLO j VH IDLUH RXYULU XQ FDVLHU VRXV OH QRP GH ´'LHX GHV 0ROGDYHVµ /H EDUPDQ O·DYDLW SULV VRXV VD SURWHFWLRQ HW QRXV SUpYHQDLW TXDQG OHV FKRVHV WRXUQDLHQW PDO ,O UHIXVDLW GH VHUYLU ,RQ j ERLUH DX SUHPLHU VLJQH GH YLROHQFH GH VD SDUW MH YLHQV GH YLROHU PRQ VHUPHQW 3RXUWDQW ,RQ pWDLW FDSDEOH de diriger, ce qu’il a fait durant deux ans, une immense planta-WLRQ GH FDRXWFKRXF DX &DPERGJH $ VRQ UHWRXU LO V·HQJDJHD GDQV OD /pJLRQ pWUDQJqUH 3XLV LO DOOD IRQGHU XQH HQWUHSULVH GH WUDQV-SRUW DX &DQDGD HW VH PDULD DYHF XQH LQVWLWXWULFH DPpULFDLQH DYHF TXL LO HXW XQ ÀOV &HXLFL DYDLW j SHLQH XQ DQ TXDQG ORQ VH WXD GDQV XQ DFFLGHQW GH YRLWXUH R ,OHDQD YR\DLW XQ VXLFLGH GpJXLVp 6RQ FKDJULQ IXW LPPHQVH
,O P·HVW DUULYp GH P·LQWHUURJHU VXU OH P\VWqUH VXLYDQW FRP-PHQW SXLVMH PH IDPLOLDULVHU VL SHX TXH FH VRLW DYHF FH SDUR[\VPH GH GpPHVXUH" -H QH YR\DLV GDQV PD VFUXSXOHXVH UHVSRQVDEOH VREUH JpQpUHXVH UDLVRQQDEOHPHQW V€UH G·HOOHPrPH ULFKH ID-PLOOH DXFXQ SRLQW FRPPXQ TXL SXLVVH I€WFH GH ORLQ OXL FRU-UHVSRQGUH -·HQ VXLV PRLQV V€U 8Q MRXU M·DYDLV DQV M·HQ DL  PRQ SqUH LO WDLOODLW XQ URVLHU WDQGLV TXH M·DYDLV GX PDO j IDLUH FURLUH TXH MH IDLVDLV RX TXH M·DOODLV IDLUH TXHOTXH FKRVH PH GHPDQGD j EU€OHSRXUSRLQW © 1H VXLVMH TX·XQ PDUFKDQG" ª ,O pWDLW GpERUGDQW HW LQFODVVDEOH GDQV OD VRFLpWp IUDQoDLVH pWDQW
9