//img.uscri.be/pth/e242f4eee28a31df5c8f15aeb6b5258bca9515ea
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Mitterrand et le Moyen-Orient

De
336 pages
Entre 1981 et 1995, François Mitterrand a mené au Moyen-Orient une politique étrangère spécifique, en rupture avec la "politique arabe" du Général de Gaulle. Ce livre montre que Mitterrand a assez vite dépassé ses perceptions personnelles pour prendre en compte les données complexes de la situation au Proche-Orient. Pour maintenir le rang de puissance mondiale et la place sur la scène moyen-orientale de la France, Mitterrand mènera dans la région une diplomatie "gaullienne" par certains de ses aspects.
Voir plus Voir moinsCet ouvrage a été réalisé, pour le compte des éditions L’Harmattan, sous la responsabilité de
Pierre CROCE, Chargé de mission sur la politique de publication
Université Pierre-Mendès-France, Grenoble 2Cet ouvrage est issu d’une thèse de « Sécurité Internationale et Défense » dirigée par le
Professeur Joël-Pascal Biays et soutenue en février 2006 à l’Université Pierre-Mendès-
France de Grenoble, sous le titre :
La politique étrangère de François Mitterrand au Moyen-Orient (1981-1995)
Toutes les citations contenues dans ce livre sont consultables dans la thèse.

Cette édition a reçu le soutien financier de l’École doctorale « Sciences Juridiques N°460 »

© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-55186-2
EAN : 9782296551862?/D/UDLUL GHV+XPDQL WpV?
/ G+ VW QH ROOHFW LR Q SOXU LG LVFLSOLQDLU RpGLW pH SDU OHV
/ j3 HSO H HG j HFHYR LU GDQ
HV pU LHV HV H[W FR PS HV QFH FLDOHV HW
LQ HV 6R FW qU XQ HU LU LW HY RL HW YL H UR PR XY RLU
GHV X[ GH HXQHV DX XU V XWDQW TXH GH FKH XU KHY RQ
S H & 52 &( &KD Jp H VV Q U OD SRO LW LT XH H
SXEOLFD QG O?8QLYH 3LH UH QG V)U DQFH
FRQ HSDUX RQQp ROOHFWLRQHVWG
3DUXVGDQ ODVp LH ? ' URLW
,, ?
-/&K RWDE&K 7 XUQ'LU ? /?KpULWDJHUHOLJLHX HWV SLULW HOGH O?LGHQ LWpH SpHUR QH
/H&RHFLYLOHWOHV'U WVGHO?KR PPH
63ODQ? /HSURVpO\WLVPHU HOLJLH jO?pYHGXGUSUHX WSULYp
FH
VFLVHPVWV-ReW{QD$KGX[PDHUVY0XQTUFGDU-DLRVEHDLHL2YLWWVJLLWpDHRHQOUXL7GIGDpG?GpUF?VLHSDUQL[GORqQJVOG&H%FSUQHLYL(GWXUQDLYQD?VPHLMpVRFVUXWHHXHD?pDQVLHWVRUVFKHSHVRHFHWUHVQGpRVRDXHHVLWULFRFHWDGL?GeHWFGHW)0O,DDLD0VLFR?HOQOER0RLUUDU)GVH/FURHQQIXpXUDHLQWFFHQV8OG+HPHSHKQLHOHRjVRSKVLHHFHH?HLWGLUTXH?O/W2\3OLHHULUH7OV))KQ$0/U?3UGV8LPHL7?VLRQUXVVXQDXW7VLGU(DHGHQWDWUWKLKRPWHWDQPPUXUVVLLWUpXDWUX+D0/RKRH?qWOXUUDVQHRULQX,??HUEXLWRODFRQVWLWXp
W'6F OLD'LU ;3LQ-)HUUDQGH /H /XP qUHV GX3pQ 5HY H/ DVF H1?
VHV OHQRXYHOO GH0DUF$Q 5H GFRQ HPSUDL XUODGpIH %'UH\IX ?
OLW KRUVG FRPP RQ XL O?8QLRQXURS HRQG RQ .QW
ULVWHH H -)HUUDQ ?
/& DE 3 'LGLH -) (GV
(QMX[HWS UVS LY HVGHV'RLWVGHO H ? ,,,
RPPH O?K URLWVG ' UHG ?XY 0LVHVH
QGDWLR HWQDLVVDQFHVGHV' RLW GHO?KRPP ? ,
RPP HO?K G RLW HV' VVpHG -)HUUDQ +3HWLW 'LU
*HVWLQ 3$ /$ 1=$ 1, $OD Q6
6FL FHV GH (1,66,(5 7K LHUU\
?& WpFR UV? Vp 21 7$1 -DFTXHV
'U W (55$ 1' -pU{ PH)
RQ RP 28/ QQ\
LHQ LOV LILTXH /?RULHQWDWL RQpGLWR LDOHGHODF
DvW H ?(+66 GH GRFW HXU e1 66, (5 7KLH UU\ SD U GLULJp
(OOHD\V HWGH-RsO3DVFO%
LDDq
3RXU$\PDQQ
PpPRLUHG?O HPRQSUHWjUO3& //$8'+$*12 H*( /
SRXU OHXU LPDEOH RQ WULEX RQ 5H G
O?8QLYHUVLWp )UDQ V 0HQGq LHUUH & U SRX VRQ
U SRX VD
VVHHH$HXpUEVRDI-HDHQVV3DGXVOUVHLFDWPU(KWDVVRVDUQLHRPH(VUHLV0D)QF1HHLjWHLHjXR&UDHOH3UVH-V0G-WQp--7H,1V(p73UHV3UWUV1LWP$DUUQJVHWWWUHVLWVW*DWVDGHTVX3LWMWWH
SRXUODOLEHU Wp
QFRUH EDWWHQW H TXL QW H TXL FHX[ HW FHOOHV HVXW j OLYUH FH pGLH
HQFRXSDWHQFHHWHV V HFWXHX[DIIJHPHQW
<0 HQ HVVGU PD GH PD RXW H[S LPHU j HQ H (QIQ
G?DLOOHXU W ?LFL PL HV WRXV W IDPLOOH D JDOHPHQW YD HFRQ QFH DLV 0D
OLFDWLRQ LWO?8QLYHULHU HQGq DQFHSRX OHXU LHQjFRXW SXEHW
HW XULGLTXH 6FLH QFHV DOH RUFW O?eFROH HQIQ HPHUFLH FRQ HLOV pFLHX[SU DLGH
52 LHUUH XH LQ VL UHQREOH GH FH
(5& FHODU HVVRIXU H OLYU H FH j
==,
5HPHUFL HPHQ V6RPPDLUH

SDU-HDQ3DXO&OODXGQR DJ
RV $YDQ SDU*KDVVDQ(O(]]L
7DEOHGHVVLJOHVHWDEU YLDWLRQV


+$3, 75(


HFWL Q, ?

HFWL Q,, ?

+$3, 75( ,,
1' 55$ 7( 17 6,'('835e
HFWL Q, ?

HFWL Q,, ? YHWUD j QIUH QGUUDWH LW VLGHQWUp GX3YRORQ/D
O RQD QDWL QWH VXUO?pFKLTXLHUL
FURLLFU(1HGD02WKU02UeL,,Q/Dp&L,HI5/$pU0$7&,?1)5($(12/62HU211V(P2RHWU6VRU6RSUDDWWHUDHFUUURUULHQWRUS/W5218231532,07HG06RUpW5UQ6/
O?(XURSHODSODFHGHOD) DQF
R\HQDX0 LHQW
RQWpHjO?KpJp PRQLHD pULFDLQH /DGLSOR PDWLHHXU RSpHQQHFRQI

81/(9, 85/$3 48(07, <(1 25,(17($/
$&&e/ $7, '(/$&2675&7, (852e(1
8QLVDWeWGHV DX0 \HQ HQW
HSOLGLU SORPD LTXHGHOD) QFHIFHjODVXSULHPDW
GHOD)DQFHDX0 R\HQ2
YRORQ pPLW DQGLHQQHGHVUU XYHJDU GH OH DQJ
',3/2( d$,(75 $',7, (//
/(6$/e$6'8 (&28 56?
DQJqUpW HGX3UpVL DQGHULWHQWDX HQWR\HQ
/DHFKHUFKH XQG? DGUHDSSURSUpSRXUDOSROTXHLW
3$57, ,
JpQpUDOHWURGXFWLR
3Up
PHUFLHPHQWV
+$3, 75( ,,,
7e $/e '( ,21 $7 /$9$/2
5$1' 77( 0, 7$/(' 25 12<( ,( 3/2'$16/$',

HFWL Q, ? Pr VSR GLV RLWVHGHVGUSH /D
HFWL Q,, ?
+$3, 75( ,9

HFWL Q, ?
HFWL Q,, ?
VLRQ OX&RQ
VRQQHVGHYLOOHVHWGHSD\VGHSHU
DQLVDWLRQV HWGHVRU
&pL/$,07,0$L7G,2W1R'0,5F25Q&O7$6$R5UeHVD/R6RLVH3P[X7/HG?,G,DU7H*/V6,&jHOSXXG6QRHI/GpRUGUpWDOWDR6WUH,5HU0VU(L18(,0p,J)

FRQFHSWV GHVQHPHQWV SULQFLSDX[pYQGH[GHV
QGH[GHVQRPV
?HPSORL HODIRU FHDUPpHGDQVOHFDGU H KX PDQLW LUH
?HPSORL HODI FHDUPpHSRXU EOLUOD SDL[
$80 2<(12(15,
e*/ 8 (&2856?/ $ (
HQGpI GXS LQFLSHGHV XYHUDLQHWGHV
LW HUQDWRQD
QHTXHSROLWpW DQJqUHDXR\HQ2EDVpHQW VXU
57,(,,3DU-HDQ3DXO& DJQR OODXG
QSG
OOHV TXL KHUFKHQW QYHVWLU OH FG
pEDj
QOSH
I UHGXSHXSOHMXL O?KLVWRL
DGPLUDWHXU W GRQF Q QW IHUYH
TXL ULTXHPHQW WR RQWKL
6HFG
SD,DEVOSGU
XMRXUWR V QXWHUH
RQ GH WLU GH WWH
LjOILHSG oRLV UUDQG LWWH SRX
RXUXUF V PHPr
VVVL
QHOOHV SHUVRQ SRXU HQGUH HQ RP

1
H

GHVDVUHVHFLYGWHVG(VRGLUVWXWW&WWVFRXKOUWD0HVVLRFSGSjH0L)UROSKXDLPVSHHVUHULGLGLIIUUj&H,VXWV?GHWLVO(FHDOGpQ)RDWLUUR(GLH2VOOJRYHOHOOIO,LHDXHLWQHHHpXOTJOWLDLOOGOVWUWULVUWpDHVWYUG2VVDULGWORDL)RFTpLDLS\W0OVWWRUVDW&06GLV8S?OOOLHQX(6DRHVGHWRHU)W1UHD7HGDXWL\pSFHDXVDH'HDQWHWVQRQDOHV&VDVDLVHDVWYHQVHVUUHXpWQGPDLQUVVUUPRID?GFVLLRUFGX)HUpUIHU2LVLGXUUFQOIXWPG?DERGFQVLIRXWDUVQS0SQGDF,VWHXVWXIUGWL3URSpHXSIHOWHDWXX[FVVWODHQWRUVL7HVQKQ2WHpULLUHDXUVHFDGHWVL(WHHWWX7pVSVWGUG'WVUFLD7YD?W,WLVG(0OHD?)QEPUWQHRU[P0W6HRULsG;HVQLWLUQHXH?HDVWVVHDDVLQQFQWHUQDWLRUHpHUXVVHYHSTFVYSRV/QVX7HSVWDVV3WUQpRVVV
/?+D UP WWDQ LUHFWHXU H ODFROOHFWLRQ ? HQ UH OH HQ HQW FKH]
&RQI0pGLWHUUD HQ HV QpH HYX OD H FKH Q HX U VWSDOHVWLQRQLHQQH H
HW\3RQWHUJ HRLVH HUVLW QLYp FLHQFHVSROLWLTj V SURIHVV UHXVW KDJQROO -HDQ3ODX
MXLQ OHFWLRQ RQ SUqV PR TXHOTXHV TXH W Q?HV FH TXH G?DXWDQW 3URFKH ULHQW
DX LWXDWLRQ OD H RPSOH[HV GRQQpHV OHV HSW
FHSW RQ HV DV pS H DVVH] D HUUDQG RLV UDQo LHQ RQWUH OH UDYDLO &H
TXHOHSDUWLOXL PrPHUHVWDLW REDOHPHQWV V SR LWLR FOD
SD D LO FKR HV GHV FH OD SDU TXH KHPLQ OH HQVXLW H PRQW
DLV GR QF D WDRXL 0RXV O WLPD )D UDpOLHQV WHV WUDYDLOOLV OHV
W TX?LO pWU LW V UqV OLHQ OHV YHF LGpRORJLTXH ODQ OH
TXH HQ 6XH] GH O?H[SpG LWLR Q SD UWLFXOLHU Q HF SRX YRLU X WDLHQW LOV TXDQG
OD G?DERU G YH F RFLDOLVWHV HV O?KL RL H XW HQ pV SU LW
TX?LO FH WRXW W SD\V FH SRX U HPSDWKLH UR IRQGH HW Yp ULWDEOH XQH WRXMRXU
FLDOLVWH OH DYHF O?XQLVQ UR j XY H LO TXHVWLRQ FHWWH 6XU
LGHQ WGHOD5 EOLTXH WURPSH F?HV DV ELHQXQ qOHDPLTXLYLHQWG?r UHpOX UpV
?\ QH RQ VUDsO HQ (Q MXLI O?eWDW GH XWLHQ
HQW0R\HQ LW QG DQoRL H SROLWLTXH
HW HOOHFWQW XHO UV SDURX H XW TXH FH LV PLHX[ H HW SHU SHU HQW DSSHO &H
HW DPHQW LHQ O?$QF XU LRQQH DVV TX?LO ORUV
OH O?pSRTXH j p FRPPHQF O? YRLU H TXH WUDYDLO FH GH LQWp rWV HV XQ G?DLOOHXUV
F?HV RQGDPHQ VHV pULRGH ORQJXH XQH
DQJU SRXUOHVQHUFHU OLJQHGHV G?XQHSROLW LTXHG?DXW TXDQW GpSOR\pHVHFHO?HVOHLV
G?HQ VHPEOH LRQ OH[ QH HPSrFKH SDV RLW QH FHOD DLV RFXPHQW HV OLPLW HV
LU HPHQW G?pj LGHQW (Q?DEVHQFH G?DU FKLYHVXW YDLO GHFHKHXU pFH
SROLWLTXHTXH)U QoRLV LW QGDPHQpDXHU R\HQ2U HQW
OD ?DSS UpKHQGHU \HU HV SRX HV OLYUH FH DTXHOOH GH KqV QH DLU GH
FKRL VL D 0RX WDRXL O PD TXH GR PDLQH FH DQ ?H OHV QWHU QDWLRQD UHODWLRQV
FH SHX rWUH SDUWLFXOLqUHPHQW
RX HW OHV FLD HQF FLSOLQHV HV XW H FKHU HXU OHV
,7 55 $1' 5$1 d2, (3 (8 (61$ 6
3UpIDFHRQWUH QV HV3DOHVWLQLH
/H QRXYHDX VLGHQW Up H YH LQVL RQWp QIU EOp G?H XQH
JGOGVO,E
WHV VHV SKD GH
IXW V HSUL HQW V DORU U SD oRLV DQ DQGWWHU RXW HQ QDQW SU GH V VWLRQVL IH
GHV UHV PD GH
GLG
SHQGDQW SUqV FHV YpQHPHQWV SDU )UDQoRLV
ODVQ JY
QQDLVVDQFH GH ?2/3
LQWHUQDWLRQDOH WHQW HV DQV KRV H OH GL XQ RQVDEOH VS UH
)S
TXHVWLRQ DX ILW SUR V GH8QLV eWDWV W QH G?X (XURSH XL UWDQW SR
DTHP
WjGO
GURLW DX PHQW GpWUL LW UD IDXG LOS
V IRQGDPHQWDOH
VPHHDSjPVHHVQ?XLDUWDLRQQWHV[WUr6PVHTOPFHUQDWDHUpDLYHIRDKQ3VpFWDUTLXVHXOOHOHVHH0HWXDURF0UQRHvWVWLHUVXDHVDUGDDpPOjLOHQVVUVpQFpVIHLOFVLFHQQWUG?XQOODUJH$VRXWLHQUVG)/QDLHRHHWrpVUOHQUPRpEDIHVGVVTHGWGUDHVQJHHWLDWUHUXXqUFHHVOTRXLLW&G?FUHXVUKO%SU)3UVV0SLVV-UHG/7RR?PVUHQ/WTSRWRQGXLWRFHLEDQ/UOP0HVVDOVLHWWD/pULWGV&HFVXVFFP3UV<UGVRHPUVLVQ?FQXjWVUpWLLQUHLWDOVDXPVLHVVG&DXQJVpHLUXXFHH%HXKWOUDDGHGUQP3VWQpVVXSYYQHVLVRHUWWXXUOGHDSPVQUUHpHVLXGH?YPOWGXRSFSVLRQ?HUU,OIDGIpWOX7VSVXDTVUGpQpVVRWFHRDVRWVPIVDSRXUWJDUGHUVGHUERQQHVVUGHHLSVVDWEU?DVJEERRWHQ&XFDWGVDWUV?QpRHFDDUjL7UUWVL
OHMDQYLH 3DULV U
DXO&KDJQROODXGDQ
URLW GH qJOHV DMRXWHU LO
SOXV X OpJLWLPL Wp OD QD O\V HV WRX HV ?DLOOHXUV RQW OH
RPPH MXVWH HPHQ XQ SDU YDLO RQ HUPLQH (OOH
RQDE QFHG?LQLWLDWLYHV
DU ULOOp XMRXU D
HFHW DQFH OD H GLSORPDWL TXH HSOL OH RXOLJQHU GH DLVRQ RXVWDRXL (O
F{W VUDsO?VRLW FH TXHHQSHQLWXRLpFHODTXH
DQV DEHDU PRQGH H GDQV SHUGX )UDQFH OD TXH FH YX DYRQV QRX -X TX?LFL OLYUH
FH GDQ FLWp DEHDU
FRQ HQFHpU G?XQH HQXH OD RXU QLHV 1DW RQV DX[ pLW SSHO FHV TXH QGLV
HU QQpH SU FpGHQW DWDOHVWLQLHQ URFO$OJDPpj VHDUGH LHQGHRQQD vWUHXQeW
UPDL FDGXTXH LO IUDQoDLVHS DIDPHXV UDV XUODFKDUWHGHO?2 3TX?LOMX JHGp
HQ RQR QFH TXL HQ LGSUpV VR Q DL HQ DUL LV UHPLqUH OD SRXU UHFHYDQW
HFR GH RFHVSU H DYDQFHU HLU j EXHFRQW 6?LO OLWRQI GX
RQ
RQGXLWH SROLWLT XH OD PDMHXU
PRL TXHOTXHV SOX WDUG <LW]KDN.DKDQHO?DGpPRQWU
MXJH OH SDU LJp QH RPPH KDWLOD HW 6DEUD
UH SRQVDEOH QGLUHFWHPHQW Wp LW KDUR Q ULHO 'pIHQ H D GH
QLVWH H TXH HW HX ?D HVJU FODLUPHQ RLW SD\V FH TX H LHQ sO,V YHF ODWRQV
DLW WRX LO HQ LSROL WHQGX DYDLW OXL 6\ULHQV OHV
TXH SLqJH X O?2 /3 GH SU HQW H LU SRXU XLV HQ HQI p O?DYDLW JLQ
JRXYHUQHPHQW OH XHOOH ODT QDV D GH RU DVDWDI$U HW O?2 DLGHUSRXU
LIIpU OHV FURL V MH LHQ RQWUH WXG &HWWH eWDWV 8QLV GHV
LW
OHV ERPEDUGpHSHQGDQ WSOX LHXU VVHPDLQH GDQV GHVFRQ GLWLR QVWHU ULE
HW QFHU FOpH HV TXL DSLWDOH OD H\URXW TX?j MXV UDpOLHQQH LV WURXSH OHV
/? LQYDV LEDQDLV OHV RQW UH L XV GRQF W LEDQ DX DOOpV LQV
UDQ HQYHU WUqV HXUH WWDTXH?XQH pFLGH TX?, UDsO $YDQWSURSR V
3D*KVVDQ((]]L
X H GO G L RQDOH
XOGSSGS F ,
WOG SROLWLTXH WUDQJqUH HQRULH R\
EHUD ?SROVVHG?
QWSSXV? U RXUF VVL V UVH URLQWVD
ISH
TXH O\VpHQQH RXW VXUW
( QpVOW G
DX[ V IDFHWWH XOWLSOHV OOH
pH
GO
XU WRLUHUULWH
QULHJp ? SXLV UWL SD GH UYULH Ip Q Wp OL TXD GH PLQLV
*03VD0DF
VF RUV U VVXPH PHQH SO
DX[ GpSHQV GH V VH RSUH RQYLFWLRQ U 3D OD XLWH VRQ LPDJH

]]L(H S*KW3WLTXHURUGH6F

VUHHWQFDUQD)XHLVPDL(/S0DWVSWpXQHYVHVS0DHVUQF)WLLYUWHRGHVROLXRVGHJDDUPLL,G$?DPXWUUUHHVDXEDOWLWpRVHVVOXLUOqHWQK8qDP0HXMDVVRVXH=VVW*KLHIIVU$HLVUGVIF(VVH7GGLVWWWXXHVSDOQLRQLVWFDRWUVUGQV,DVUGWUHUpVIDDPFQHHXDOLG$GHDV)POHVSXUXFOWH6GUFUWHDSD)?)WISRLVOW(UGGHVXRXIOGLHJWQUHQXRUXqWQHUD?DHP5ELJ?LDWpHO?RXUQHHW?WpjQPXVUQGH,URUVUFPFYDDjHHWQWUHWFHRQWLQXLWpXHUWEUXSWXUHOFFRQWUDVWDHQUWpDLQVULODYHHjDVS*FHUOPYRLQWUX,QUHQWDLOLQWULRTWXHHVjDVHHUOU?UDUODDUD'1L?WVHOHOVRDULUDLOD0RXWWURWLRVVVFVDWUUFULHLVDHHWLLDHK\QDL?OVPX\VXGUHRVQHVPQVDQHQVPDX6HUqGLYYRHQWVQTX-?VLHQUpRL6XXHWD3THFWHDUJSULPUDSEH$-WRF2ULRSGLI0V?W1SURGGDFUGjUFHLSOHDQFDQpOVOVVDWLHOpDURDLGVYUG0M[UXDDVE)HGDQjH?GQ*pFLPXOGLW0HVU
%H\URXH LVHWKDQD HUVLWp
HXW \ TX?LO ELHQ 6XH] H ULV OD H HQ JHVWLRQ H DXV ?DJJUDYHU
HQFR D DQWEH
*RXYHUQHPHQ Q VR H RORQ LDOH SROLWLTXH OD QW
HV GHDU QRXYHDX DUDERPXV /H RQGH DQ OH HF RQIOLFW XHOOH SOXW{ UHODWLRQ
XQH PHQHU j p
GX XVWFH OD H
pFXU OD H HV DEOHRQV HW QFH qV LHUU H *RXYHU QHPHQ
PL HVW QLV UH DOR TX?LO G?DER H SDUWL G XW LQ
GHO?eWDWHQ"
rW OD j pOHFWLRQ RQ DYDQW ULHQW O HW DEHDU RQGH OH SHUHYDLWLO QoDLV JDXFKH
OD H OHDGHU FH FRPPHQW DL V DUWFXOLHU HQ HQW\HQ X FHOOH HW JpQpUO
SROLW H FDOLV W SROLWLTXH FKR H OD G?LPDJLQHU DoRQ
LRpFLV SU YHF TXH LV XOLHU HUV RQQDJH 0LWWHU DQG
DQo LV H DWLH
GX DXFRXUVHFRQG HSWHQ DWGHj
SROLW H G?RU JOH D rW HP EODQW LVJPDW OH DEHVDU
SD\V OHV L DsO QL QLQL?OH? pYLGHQFH Q HW FRPPHULDX[ pFKDQJHV GHV
O?LPSpYLGHQFHQDO\V FHUWPRQWPHWLQHVQW GXQW DQFH
OH RPPH pFRQRPLH O? HQFRUH LHQ RX LW WHUUDQG )UDQoRLV H pJLRQDOH SROLWLTXH
OD j FKqU H pJDOLW p GH UL LSH OH YLD RLW X OLWLTXH FLHQFH OD H LSOLQHVGLV
QRP EUHX VHV GH
FODLU DW RQ GpPRQ G?XQH DYHUV X HQW DLQH QRXV OLYUH FH REMHFW LYLWp $YHF
GHOD) QFH OLHQQHODTXHOOHDYDLWMHWpOHV ED
DXO pULRGH OD F
GH LOOH TXL QWDOH
DQTXLOOH? UFH FHULQH G?XQH RORQJHPHQ H QV TXL HW QJDJpH REMHFW LYH
OpFKLH HFKHU FKH H ?XQ LHQ LILTXH TXDOLWp OD DU LQJ FHOXLL DW RU'RFW
GH H qV G?XQH
Q?HVW L RX DRX (O DW D GH HFKHU FKH D QFH OD FRQW HPSR LQHV 2
?K RP PH WD QW ,77(55 5$ 1d2, 685 0$ 6 &5, 1LRQQHPHQ UHSRVL GLI DU GX RXYH W UQHPHQ *X\ 0ROOHW ? WH QVXL Q VR UDWLRQ DGPL
WLREM V VHV UWV PLWL VQR GH pMGV
HVjFGFVGQF W XUUL USD VOH WLHUp
W XUD WRX VD LH WD
SRGOSpG PHG
ILQ GH YHU RQVH U SRX OD
?GJO
? IUDQoDLVH WHXVH SRU G?XQ PH
jOG
W XUGRPLQDWH Gp
3S*GVUI
UULYp GH RLQo UD
ODjG
PDMHXUH DU LO W IX OH
WWD?e G?,VUD /D
VDWLRQ QRUPDOL V GH V UHODWLRQ DQ
QW GX FRQIOLW EH DUD VUDpOR ?
TOSpGO)D0 W QGWH
HGFL\DOFIHOU
G0HVI
Q UXSWXUH HW
UDEH VHV VVVHSUp
WRUXIDWWDQXRLWFWKFWVDWQFV?DSODQLVV2VHpLUVSUOGMWVU,HHOUHQVWWVKWQHQ?VHVHDIJLUpQGHUWUXW?WGWUHQWpUQUWQHXDpYGJUDVQWJJWSDPQHHV?FGpGD/VH*HGU9LVQVFQLDSDOWVEDMYHHFWWHLHIWIDHDLDDRXDRHOLWWQLsTOX?HHVWXUDHQUJDq\UQHUWQH3'OWDLDSpVUVLpRDGUH?QULVW7WHQUUDWQXG'LHQVQUHPDRVjWDLWHULL?ORRVLSXWVRWVDDH?DDGDRLQpRG?XUHEXDX?SVVODPJUHDU?VUSQDVVQHYHRQHRSVOHDVDXYXWHIQpWIHUHDWGpHU0LpWGHQGDXLGDQVDPHGLX(FVWLUUV*OFTHW)JULWGF?QLDD/WHWWSHQVRDRUH(WQ?UHHHWPHPOLWVDDVpDUQGqOHHSpDGH?VLHUQUjJUH'HF{HFFRY*SRDOVLWGL*TXH?DHpUODIQ?GHOXUUpGWHQXHV)OUUHUHWL?PLRVVGL/DSpR\VLGFHUXX(,W9LHJR5WRHEWVVpLqSVLYULU2DDOR*0GDWRU,VeU0HGVLUVFVDUHHH)GF)VGDPOHLHQHpHQHO0DQUHOWP9VHOV5LpDULOQVDDU(UVW?IJDGPVLLOHRVjLVUQDqWWVpHWUGVDHXDDQUDU2RULVHWRIUF{jWOKHFOWDVVWQFXI(MRXHULURVWp'HHIGIOQDXQV{OHUOHJQDD?SpVDV?LGGT?HVUHqDpRVLVLXUWXUDQQqWHHVDUUIQLHXGRMHURUFHVWD)HHUMO
SOXV H LFDLQH DPpU pV SU FH XQH TX?j LDLQV JLRQ GDQV QFH HQ DFWXU
GHV WLOLWpO?KRV j HXUWH SROLWLTXH OD YHF FRQWLQXLWp
RLV OD j LWWH UUDQG )UDQoRLV H PR\HQRU HQW OH LSORPDW H
FRQGXLWHGHFHWWHSROL LTXHV XUO DEDVHGXG RLWL WHUQDWL QDO
DU DSS RS p DGU G? XQ HFKHU FKH OD SDU DVSHFW HX[ \HQ HQW
DX HUUDQGLW oRL DQ H DQJqU SROLW LT XH D GRQF DQDO\VH 0RXVW RXL O
PHQWGDQVFHWWHUpJLRQ SRU GHI FHV?pW DEOLV QW GD OHPRQGHHW SOXV SDU LFXOL
pGH?pYROXWLRQ VUDS SROLWLTXH WUDQJ UHTX?LOWHQWH DHQ HUPDQHQFHG? MXVWHUX
D O?RULHQWDWLRQGH QIOXHXULVWHRQW GH PDWLRQ
GLSORPDWL O?DHXUR GLPDWLRQDOHWUqVQVLRQH FFRUG*DXQXOOH DLWH TXHWDQGLV
Wp WUH Q ?X *DXOO pQpUDO DX HQW IHUPHP ?RSSRVDQW HQ HPSUHLQWH VRQ
VLEOHGH DUTXHUO?KLVWRLUHGH GH ?DXW RQHQYLHLU SU HV WVH VUH WL RQV V
GH KHI GX UDEHV WLRQV
TX?DORUXV GHSXL 'H*DXOOH GpPDUTXHUGHFHOOHFRQGXLWH
HPEOH WRXW O?pSRTXH
GH YRORQWp XQH RPPH SU HQ pHHVW FRDpOLHQQHVVU
LHOOH YLV XQH HQG H DQoDLVIU ?eW FKHI HPLHUSU
SROL LTXH LR'pFLV LPSpUDW XQ H LW LV H LW G?, sO
XU ?HPEDUJR OqYH LO OX 6LW{W HQ pHO?eO\V j 0LWWHU DQG
O? DYHF QHHVV DLWDU QDQW Q PDLV pQpUDO GX DEH?DU
SROLWLTXH OD j? OH
LRQTXLOXLDYDOXO?DFFXV LR DQWG?? HpPLW
OXL H G?pOLWH SHXSOH GH MXLI SHXSOH OH ORU TXDOLILDQW
DXOOH 'H XUQDQW YpULWDEOH XQ DUT XH MXLQ GH XHUU H /D LH UV0R GH SD\V
SROLW LTXH GDQV IR QG H TXL UDE ? SROLWLTXH G?XQH GpEXW
OH F?HV *DXOOH H XU YRL RL LqPH OD? ? RPPH LJ pV Qp XW TXL FH XQWHPSU
XQLYHUHO ? DJHVV ?H[FHSWLRQ G?XQH O?LPDJH GRQQHU
RXKDLWp OOH *DX H LQGpSHQGD HQW SOXW LHQ 0R\HQ X DQJqU SROLWLTXH
HQWHHWWGHPHQHU XQH GXUDQWODJXHUUHIURLG GHX[EORFV RQGHV LW XUODSRV DOLJQHUV
GH HIX D pSXEOLTXH D LV XFOpDLU O?DU H TXrW D GDQ DsO SDJQHU
?DFFRP SRLQW X UR LV DpOLHQQH WDLW pSX OLTXH OD OLWLTXH D *pQpUDO
OH SDU LQL LpH DQFH? D WWH j IL GqOHV HVWpV RQW *DXOOH
GH &KDU OHV H HXUV XFFHV HV HII Q QFH? XLV DQGJU G?XQH O?LGpH DQFH
LQ HUQDWLR HODWLRQVDOHV TXLOLE HV FHUWDLQ XQ G?DVUHU
HLU DQFHV XLVV QGHV GHX[ GH HJDUG DX XW PLH OH XQH YHUHUFRQV
VXUX SODQSHU RQ QHOTXHS ROLWLTXH
DsO?,V GqOH O? DPL DHU O ?+RORFDXVH GH O?pJDU G j
SHX W SDUWLDOH WRULFR LV UHOLJLHX XOWXUH j LpH MXLYH? O?H[FHSWLR SRXUH j
SDU OD RQWUDGLFWLRQ j RLU YRXO PH OPSjO G GHV SDUWLHV HQ
SRVH RQVWL VH 'qV V PHQWVWHUp VX IVFHVVL W SDUIRL
UHV FRQWUDGLFWRL L DLQ TXH IID ?D
eWDWV8QL VHQW FRQGXL UUDQG LW QHU GRQ XQH DWLRQ LHQW SOXV
3RXU VHUYHU SUp HV V QWpUrW RQ pFRQRPLH W ULWp OD LQJXO ?V ID0
2ULHQW DQGWWHU 0L W FRQVHQ DORUV PHV G?pQR V IRU HI Q pWDQW Gp UPLQpWH RQGXLUH
SRXU UVD /3 VVHU UD WID QWGD
O?LQYDVLRQ U SD UDsO GX EDQ /L LRQ RVL RS QH G?X
GX* ULV GXUDQWODF HUUDQG HQW0LW LG 3Up SDFLILTXHGX OXWLR
)0DYTO)GO
HVXF
GSjO S VVDPL
SX
V 32/ GH VVH
UH WWD?e

FVOLHXMVVLDQH?OQVFWO)VHUXWLHUUHJGRDPVGVLVUHEpDIUPGDFRUVSOpUR0LsWpHDHjLLQGDVEURUUKLOHFOHWXDjFLVLTPHGpRWUUXLHYLDPDH0HRGVYGDSOWYHFUQVOLWOOUVWDUIXHVLWRRGSLIVUGLHVFPD/OVLOHUSRLO'ODULOUHDLQXTDGWHDIVpFJHLFQDVWRDDXUVUDDGQHoDWLRVUHVQ?QDDXDVWRL\SHQQHpQOVIUOQHOUVHU?X%U,XWSVV(FpOD,HV0DjUFGHUX)pDI6RUOWWLVDUWE/WGHHVSWHLHDQGVIODUVHF$RRGS)LGUW{jUVDHUXYQHp3?OO?2UVGHHL<VDIVXU$GUSDRJHQQURJWDHUOpG?ILGGS*UOOHGDVWRVL6R0IDVoDLR,WVHUU3Q)DRLOP)GH%D0URQDHDHULQGHO?QVHOGDDSL?XUHHGWDD<FXVHIGUQXHTFDHLH?LOFLWHLPOD,HVOR$HPFrDRYpDFILPDXWWUUHD6VjSOPHHUOODHVDULHpWLQUFRSVPROOWQIDWPSVHHV,WDLIPOHWVWpIHGUHIGUHDUFGQYHWHFHHHVUVVVpQGLSXUSW\LSUVRXVW/HjFKS
JRXYHU H OH \ULH OD H DOOLp GHV PLOL WDLUH SUHV RQ OD XV DU LJQDWX UH DSUqV
HXOHPHQW DQ Q OLEDQDLV JRXYH HPHQW OH SDU EROL DU Qp $FFRU FDLQ
HFUpWDL X QRP GX 6KXOW] $FFRUG DS SHOp PDL GX OLEDQDLV
DpOR O?$FFRUG PSRV DU LQLW DPp LFDLQH RQ SUHV D 6\ULH D GH DOOLpV OHV
HQFHU DUHQWFOpVHV XS HV VHW TXDQG 7 OL DQSOXVHFRQGH
XQH XLV O?p Wp DQWXU RXWKH\U GH pOLHQLV O?HQFHU FOHPHQW H ORU DWDI$U
IRL UHPLqUH QH XYHU X HOOH QpJRFLDWLRQ OHV DQV DFWLYH
QpDQPRLQ ?pWLROH UDQFH OD H OH OH +DEL E 3KLOL S DPpULFDLQ
KpJpPRQLHGLSORPDWLTX /LEDQLVUDpOLHQQHDVLRQGX SROLWLTXHGLIIpUHQWH?LQYSUqV
XQH RQGXLUH GH QWp LQDOHPHQ O?SROLWLTXHUpDOLVPH
PEOHUDLWTX?XQHIRUPHGH SDU DOOLHUj SROLWLTXHPpULFDLQHDX R\HQ2ULHQW O
GRQF0LWWHUUDQGLQLW ?REVFXUHVRUJDQLVDSDU WLRQVpV MRXUQDOLVQOHYIUDQoDLVRQWWHV
Up Sp Wp V G?DWWHQWDW V LEOH D rWUH SDU ILQL W HQ /LEDQ LVUDpOLHQQH
O?LQYDV GHRQ ORUV )0, LEDQ?,QWHUSRVLWLRQDX 0XOWLQDWLR)RUFHQDOHD GH FDGUH
OH DQV H\U RXW j p GpSOR\ UD QoDLVRQWLQJHQW /H OLEDQDLV FqQH OD U LQIOXHQWV
qV GHX[ pJU DGpHV H O?, DQ \U OD HF QFH OD H ODW RQV OHV
GLSORPDWLHWRXUQXUHFHTXLYRTXHDLOOHXUVWWHUqVXQH3DUGRQQHUj SDULQL TXL FH
3DOHVD LQH?[HPSODU G? ,VUD V VVH PH QWVUD OLHQV RQWUH ?,UDN/LEDQH
QFRQWUH LRQV RQGDPQDW pHOOHV GH ?DEVHQFH W DPpUL DLQHO?K JpPRQLH j IDFH
GLSUDQoRPDWLHDLVH OD GH UHSOL OH QRWDPPHQWDU W UDLVRQVPDLQW VSRXULQWHQDEOH
RVLWLRQV?HVWYLWHPRQWUpH ?XQGLVFRXUV TXLOL EUpHWWH SD UWLH V Up VH QF WU YH UV
GHV YLOpJLp FXWHXU
HQSROLWLTXHHWLQ WpUrW pFRQ PLTXHV
PR UDOH FRQFLOLHU j RXYHUQHPHQW QRXYHDX GX FXOWp D RXW H[SOLTXH QFH OD
O?pFRQRGH RXUPLH ODWRQDQFRGHV EHVQFH ?LP RU qV V SRUWD DUDEH PRQGH
OH DYHF pFRQ PLTXH HODW LRQV HV LSOR PDWTXHV L[ HV GH RUV RPSWH HQ
QGU FLDOL H ORPD OD DORU RQWUDLQW Qo DLV O?pFRQRPLH GH UDJLOLWp /D
ROIHGH
SU D OX LqU HQ HW H GH DQW
GH OHQGHPDLQ X HV DQoDLVGpPDU HKHVGpGDOH Q HFWHXUQV OH JXLGHXVW RXL
(O DW D DsO YHF UHOD WL RQV ER QQHV GH PDLQWLHQ ULQFLSDO REMHFWLI FRPPH
GLSORPD LTXH DFWLRQ XQH SUHQDQW
QWUH HQ H QLHQ DpOROL DQRSDO FRQIOLW OH GDQV TXLOLEUpH SROLWLTXH XQH
LTXH WGRQFX HV pHFRP WLOLV HOHYLHUSRXU PHWW UHHQ?XYUH FHWW SROLW
HXU SpHQQH FRQV LRQFW D GH O?DFFpOpU LRQDW \H LHQ2U Q X DQJqU SROLWLTXH
D XURSpHQQH
GHV pQp LFH DX oDLVH IUDQ O?LQIOXH QFH H LEOLVV PHQW
RP SOH[LWp OD XEOLHU QV ,UDQLHQ W DNLHQ VUD OLHQV HW WLQLHQ DOHV FRQIOLW
R\HQ2 ULH X UDQFH OD H GL SO RPDWLTXH {OH /H UpJQDQWH SOXVOG ( PEFDOOjO
VLRQ UDpOLHQQH LV GX /LEDQ IL
RQWUH N UD ?, U SD OH
HOOG.OVW
JG*DDGOIGU
)(0FTOQG RQV GX FRQWH[WH
LQWHUQDWLRQDO QH ILWHQW SUR UH jO)&DO
EH RQGXLW SDU OHV
GO0VOED
Q DQ SOXV WDUG
WpjV ?HQWHQGUHORUV
V W VLUp
UHOHYHU XQ GpIL RULTXH Q U RX FUpHU RQ ?8QL
jWOO)HUV
TWjO
HDUjDXY
UDQpH V UDQoRL DQG WWHU 0L V?HVW V QQHV GR GX
R V HXOH V OH 8QLHV RQV 1DWL HQW XWRUL O?XVDJH GH D IRUFH SRXU IDO
GURLW HW RQ SDV OD RL X SOXV ?UW VL UDWWH 0L ER UHWLO QH SROLWLTXH
HWWH SROLWLTXH
GURLW WHUQDWLRQDO LQ DU VpTXH RQ V VSR GL
QWWLWXH RQV OH
DGOGIGOFGFL

VV?HHHUVRVHYWDVGjUV%H0IQUPRRHLOHSXVDHRG/G?ULHULGV$SLDDHHFJUO3L?)DU/UD0%G?HX[PrPHVQWpHFRDDIUpP2UORHIWWWUDUVGHjRRRVUDSWXORXOYP)LUVGHVFX(UURVUOHIUQVX)LQRVFUHHVPXLHW,pROWUDOGYRDRUVQXGPIUj/UHLUHLLYLUXHWXVHHY)HDDWULYP{DXHLOH0DRHXVPWGDWRLXVLHLRRQOWUUQHUHWELqHDQQOHRHPUPoHVQRWVGVSSUXqSVDDH?VpHFVKVHFVGpQLpVWHIHQVHG?GLHQDYQDDHUV2UHGXLSO3DLWDHXRRWLGLVWMGG?HG$VXEDLLRULVVp/ULD&RHOLWWQQOU3UHDOHGDLR)HURDXRjVVXWUV7UPVSGOEHHSUQQUDUWTXOV3DUFDLOOHXUVSODRJUXHUUHG,FU0V,QLHU?VW2V0UDEUVDVLDXOVRHVWDDXOQWpWWHGHHQXLHVOUVWLUHeVDVYDQXeVXXI$DHFFHOOLHYOF{?WDUHVWHeWODHWHVW8UQTLVVFLWVHHDDWFLWEpHUDOWHLHRQWpSXRURVZHwWHI?G(XMUURLSHHDV?LHRVWOQHKODOXHGVVURRVXXSVFjVGODUVHGRQIVUYPQGUGOQGVGVV/LDUHLXRHGUVUGH:DQXUURHOXIHUXVUWFDKIHYYPp??L?pXEPUDQQQOHHUX[0XOVU%IRDQVGQHHPLHLQWWVVWDHDVOHUODDSWXQHRQL[HOHVVOQVPUVHXTV$KLVVLHLTOW0UrSPSUSIHXRGpHQUHLWHDUHUVHDXIOUHRDDUQHVVIqDHOHUOXHQLQUGHSKVPPVDDOHHRXHOIGGFUHHR?PPWRHUV
DpORDOH QLHQ
DWV GHV RXYHUDLQH p GH QFLSH
SH GHV GU LW X HQV pI OD QW
OH GpIHQG UH SRXU pH DU FH OD HFRXUV GX pJLW LPLW p OD H DXW SDUW G?DXWH
W LQWHUQDWLR QDOH LWp JLW D GH LRQDWDORULV OD H DXW SDU G?XQH FXOHDU
QW QDWRQDO LW GX H DV OD U R\HQ HQW DX pWQJqUH
?+L H GH LQpGLW H SpULRG XQH LQDXJXUH OXL SRXU LQ XL WHUQDWLR RUQDO GUH QRXYHO
QRXY DX[ DFH LPLV WH PRQW Up
0pGLWH U OD GH JHQWH
XW YRLH rPH HW XOH XQH SDV SDU H O?8( L LV
RQGH OH DQ OH
WULFKDDV GH UDLWp OH JQDQW
RSpHQXU HV \HQ2U HQW X HX RSpHQ SOL FH OOqOHPHQW
GHODJXHUUHGX*RO H
RQW RQW UpXQHUpH OOHLQFDSDFL \HQ eWLHQWOHV G?( RSH XU
SROLWLTXH DL XQ DLV pFR QRPLTXH JpDQW XQ FRP H UPpH ?HV ?(XURSH
ED GL H pOR DQLHQ $FFRU OH SRXU PrPH H YD
HQ O &OLQ WRQ LOO
OH DQV H HPESW OH LJQpV RQW G?2 OR $FFR UGV DPpULFDLQ XOV
LVUpORDU DL[ GH FHVV GX H TX?LO FH H [FOXHV PHQW
TXDVL YRLHQW H XURSH
VD SROL LTXH H LQ OD PD UTX U HPEOH TXL *ROIH X JXHUUH OD SXLV DOOHPDQGH
O?XQL LFDWLRQ HW LGH JX OD H LQ OD DYHUV j LQ DEHDU PR QGH H HW
)UDQFH OD QW LRQV UH
HV ?DLOOHXUV WR XWFRP HOHV 1DWLRQV8QL &RQIpUHQFHGH0DG ULGG?RFW REUH
H[FOXH YpH
GL ULJp FRDOLWLRQ OD GH LFWRLUH OD $S UqV DpORDUDEH FRQIOLW
OH pFOLSVpHV RQW Q QRP Pp HFRQG OH SDU .RZHwW GX LRQ O?LQYDV SXL DQ UDN
LQW LR QDOH FqQH OD QFH OD H QJ H HXVPHQ
HQWDPH QQpHV HV pEXW GX ELSRODULWp OD GH Q
QFXLVDQW pFKHF FqQHLQW DW RQDOHHW PR\H LHQRUQ DOHV?HVHOOHVROGpHS
OD DQFH D GH ODFH OD O?(XUSH DYHU j HQIRU FHU GH DQGUULW DQoRLV
GH YRO RQWp OD QVL pJLRQ FHWWH DQV DPpULFDLQH O?KpJpPR QLH j FRQ pHQW DORU
WURX LW DX L HOO SpLS HQQHOR PDWLH /D0R\H Q LHQ X DW 8Q LV GHV
HFRQFXUUQFHUOHU LHQV OD)QFHHVWXQHW RSSHWLW SXL QFHSR S XU QGU
LQDWLRQDOHDX/LEDQ LFDLQGDQVDPpU OD)RU FH0
KLSHDGHU OH DYHF DQHQFHSHU Q FRPSRV RLW HW pORDPpULF DLQ ORF GX
DX FRQIURQW pH DQHQFH SHUP Q TX?HOOH DLW OH DQV Up LG H IUDQoDLV LSORPDWLH OD
SU OqPH H ?XYUH HQ RL W QH TX?LO DYDQW pQR DFHU OH OLEDQDLV QWVjISOG G
W G WWHUUDQ 0L Wp H SUHPLHU j
QXWH V VRX
QLH8 W GH
WpQH WVWD O ?L LV V?D G/RG
.RZHwW OD SRVLWLRQ GH RLV UDQo
G/(HIHL QWPH WWD WWH
UPHIIL V VR
jOQUDSO1
VOG GSjGG
VVDQW V WHPS
U GH WLRUD VWDUH WRULWpO?D LWLPH GH WWD?e
U SRXU VXUHOD LQHUD GHRXYHW WD ?e VTXRLVWOLED SRX 3VRD
UDSSHOHU VD RQ SRVLWL HQ HXU GH VUpVROWL GX RQVH
OX VUpV GH6pFXULWpGHWRXWHVOH
GOSMVD RQ UHVVL SDU DNO?,
RQVHLO GH pFXULWp WLRQV VROX
.0
V RL REWHQXH
WV W OXW{ TXH
HS(GT OJGO
.GVIL
DOU)YUUUVUPVOpUHDRqVDUGDpFDHpHQQWV?RVjLLUGVHHVVjWQVT8VQVQUHVDXOG[pSLDHGHHLIDRpUUWSVXVV6QOIHVHUXQSQRHXRUOXDRUVDJGUVHDQQDVXSPWHPQLWDU1HRpOR?U2O/3DHHWWHJ,WVLUHDOHpWUHVOHUSODVWQHGFDOWVLU0QQD?&pUV5O6W.XR0QDYW0PDHGWPLXVVRLJUSWpR3UUVWHRSORWIHpGFRHX(VVVHWHPEVSUVW