La Scouine

La Scouine

-

Livres
136 pages

Description

La Scouine, c’est une vie noyée de silence, la solitude, l’incommunicabilité ; c’est un désir enfoui, réprimé, un désir qui, malgré tout, cherche à s’exprimer. C’est le vertige qui nous saisit devant la troublante étrangeté de notre propre intériorité.
La Scouine, c’est un roman centenaire d’Albert Laberge revisité par un auteur qui n’a pas craint d’en explorer les zones d’ombre et les tensions implicites, une œuvre de chair et de sang, à la fois cruelle et sensuelle, un chant obsédant d’une féroce beauté.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 16 janvier 2018
Nombre de lectures 0
EAN13 9782924519783
Licence : Tous droits réservés
Langue Français
Signaler un abus
LA SCOUINE
éditions la peuplade 339, ûÉ RàçÉ Eŝ Cçôû (QûÉç) Cààà G7H 1S8 www.àÉûàÉ.çô
distribution pour le canada Dfûŝô DÉà
dépôts légaux BôèqûÉ É AçvÉŝ àôàÉŝ û QûÉç, 20 BôèqûÉ É AçvÉŝ Cààà, 20
îsbn 9-2-92459-0- © gabrîeL marcoux-chabot, 20 © édîtîons La peupLade, 20
Éŝ Èôŝ à PÉûàÉ ÉçôàŝŝÉ ’àÉ IàçèÉ û ôûvÉÉÉ û Cààà ôû ŝÉŝ àçvŝ ’ô É ÉÉçÉ É CôŝÉ Éŝ àŝ û Cààà, à Sôç É vÉôÉÉ Éŝ ÉÉŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (SODEC) É É ôûvÉÉÉ û QûÉç, à ’ÉÉŝÉ û PôàÉ É ç ’Ô ôû ’ô É vÉŝ û QûÉç (Éŝô SODEC), û ŝôûÉ àççô â ŝô ôàÉ É ûçàô.
LA SCOUINE Gabriel MarcouxChabot
D’après Albert Laberge
LA PEUPLADEROMAN
Pour Albert, ils de PIerre
PREMIÈRE PARTIE
I
DÉ ŝô à çôûÉàû â àçÉ É ôŝ ô, UèÉ DÉŝçàŝ àçÉ ûÉ çôX ŝû à çÉ qûÉ ŝà FÉÉ Máô vÉ É ŝô É à ûçÉ. Ayà àŝ àqû û ŝÉ É à Éô É à û ŝôûÉ, û à ŝû É àÉ, ôû çôÉ û ŝàÉ, ’ôÉ ÉÉÉ É É çôûÉ É àçÉŝ àŝŝÉŝ qû’ ÉÉ ŝôÉûŝÉÉ Évà û. UÉ làÉ ÉÉà â ÉÉ ’ûÉ làqûÉ É çÉ FôûÉ jÉÉ ûÉ ûÉû vàçàÉ ŝû ŝô vŝàÉ FûŝÉ É ûÉ àvàÉû Éŝ çàŝ, û à Éŝ ûŝ àÉûŝ É Éŝ vàôŝ. CÉ ÉŝÉ É çàÉÉ à àû Éû ’ûÉ ŝôûçôûÉ É FàÉçÉ çÉ çôŝûÉ à ŝÉûÉ ŝôûçÉ ’çààÉ É à èçÉ, àûÉÉ ôÉ àŝ à ôÉ. DÉèÉ û, Máô ŝ’àçvÉ ŝàŝ ŝÉ àÉ, à ŝô vÉÉ ôÉ qû É ŝÉŝ àçÉÉŝ. Sô ô-É ôÉ àôà ŝû ŝà ôÉ ÉlÉ, ÉÉ ŝÉ àÉ ôûÉÉ ÉÉ à àÉ, É ôêÉ É É çôô, ŝô-ŝà É çôûvÉ ôû ÉÉ, ŝô à É Éûŝ ôŝ ÉFàŝ. BÉÔ qûàÉ, ŝôÉ--ÉÉ àvÉç û àÉ ’Éŝô É É ŝàô.
9
U à ŝÉçÉ èÉ àŝ à çûŝÉ. ’Éŝ vÉ, É Éà Éû àŝ É vàûÉ, UèÉ ôûŝû ô-qûÉÉ ŝô ôûvàÉ. Sôûà, Máô àŝŝÉ çàÉ û ŝôû É ŝ’àûÉ Éŝ ÉûX àŝ àû çôô. — Mô vÉûX, -ÉÉ, j’çŝ É j’v’êÉ ààÉ. — ïç â ŝô ? — J’çŝ qû’ôû. Dàŝ à èçÉ ôù ’ôÉ ÉàçÉ â ôû ŝà ’çàŝÉ É FàÉ àyôÉÉ É à làÉ àôŝàÉ, É ŝÉçÉ ŝÉ Fà ûŝ ôFô É ûŝ Éŝà. Ayà É- ŝà ÉŝôÉ, UèÉ ààŝŝÉ Éŝ ÉÉŝ àûÉŝ â çÔ É ŝô àŝŝÉÉ. ï Éŝ ôŝÉ ûÉ â ûÉ àŝ É çÉûX É ŝà à ŝàÉ É çàÉûŝÉ, ûŝ, ’û çôû É àûÉ, Éŝ àvàÉ ÉŝÉÉ. — Çà ŝà -êÉ É ÉûX ’àÉ qû ’ôçÉû, àçÉ-- É ŝàŝŝŝà ûÉ ÉÉ É à ôŝÉ ôû èŝ. — J’çŝ É qû’ôû, ô Máô. UèÉ ôÉ É çÉ â ŝÉŝ èvÉŝ É ô â ôŝ àŝ ŝôôÉŝ, ŝà ôÉ Fàŝà ÉÉÉ û Fô çàôÉ-É. Aèŝ àvô Éŝ É vàŝŝÉàû â ŝà àçÉ,  ÉŝÉ û ŝà ôÉ, ’à àŝÉ. DÉôŝ, Éŝ vôûÉŝ àŝŝÉ àvÉç û û É FÉ-àÉ É É ŝàôŝ. EÉŝ ÉvÉÉ ôû à ûà û vàÉ, àÉŝ Éŝ çàÉŝ É à qûÉ Éŝ FÉÉŝ ŝô àŝ vÉÉ É vŝô Éŝ àÉÉŝ. à Sà-MçÉ àôçÉ É UèÉ ŝà qûÉ, ÉÔ,  Évà É FàÉ àûà. — J’à àèŝ àÉ, áçÉ-- ÉI.
10