//img.uscri.be/pth/52b15488875ed5bbf43ed97d3c22250b0eeb4578
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

La Scouine

De
136 pages
La Scouine, c’est une vie noyée de silence, la solitude, l’incommunicabilité ; c’est un désir enfoui, réprimé, un désir qui, malgré tout, cherche à s’exprimer. C’est le vertige qui nous saisit devant la troublante étrangeté de notre propre intériorité.
La Scouine, c’est un roman centenaire d’Albert Laberge revisité par un auteur qui n’a pas craint d’en explorer les zones d’ombre et les tensions implicites, une œuvre de chair et de sang, à la fois cruelle et sensuelle, un chant obsédant d’une féroce beauté.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

LA SCOUINE
éditions la peuplade 339, ûÉ RàçÉ Eŝ Cçôû (QûÉç) Cààà G7H 1S8 www.àÉûàÉ.çô
distribution pour le canada Dfûŝô DÉà
dépôts légaux BôèqûÉ É AçvÉŝ àôàÉŝ û QûÉç, 20 BôèqûÉ É AçvÉŝ Cààà, 20
îsbn 9-2-92459-0- © gabrîeL marcoux-chabot, 20 © édîtîons La peupLade, 20
Éŝ Èôŝ à PÉûàÉ ÉçôàŝŝÉ ’àÉ IàçèÉ û ôûvÉÉÉ û Cààà ôû ŝÉŝ àçvŝ ’ô É ÉÉçÉ É CôŝÉ Éŝ àŝ û Cààà, à Sôç É vÉôÉÉ Éŝ ÉÉŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (SODEC) É É ôûvÉÉÉ û QûÉç, à ’ÉÉŝÉ û PôàÉ É ç ’Ô ôû ’ô É vÉŝ û QûÉç (Éŝô SODEC), û ŝôûÉ àççô â ŝô ôàÉ É ûçàô.
LA SCOUINE Gabriel MarcouxChabot
D’après Albert Laberge
LA PEUPLADEROMAN
Pour Albert, ils de PIerre
PREMIÈRE PARTIE
I
DÉ ŝô à çôûÉàû â àçÉ É ôŝ ô, UèÉ DÉŝçàŝ àçÉ ûÉ çôX ŝû à çÉ qûÉ ŝà FÉÉ Máô vÉ É ŝô É à ûçÉ. Ayà àŝ àqû û ŝÉ É à Éô É à û ŝôûÉ, û à ŝû É àÉ, ôû çôÉ û ŝàÉ, ’ôÉ ÉÉÉ É É çôûÉ É àçÉŝ àŝŝÉŝ qû’ ÉÉ ŝôÉûŝÉÉ Évà û. UÉ làÉ ÉÉà â ÉÉ ’ûÉ làqûÉ É çÉ FôûÉ jÉÉ ûÉ ûÉû vàçàÉ ŝû ŝô vŝàÉ FûŝÉ É ûÉ àvàÉû Éŝ çàŝ, û à Éŝ ûŝ àÉûŝ É Éŝ vàôŝ. CÉ ÉŝÉ É çàÉÉ à àû Éû ’ûÉ ŝôûçôûÉ É FàÉçÉ çÉ çôŝûÉ à ŝÉûÉ ŝôûçÉ ’çààÉ É à èçÉ, àûÉÉ ôÉ àŝ à ôÉ. DÉèÉ û, Máô ŝ’àçvÉ ŝàŝ ŝÉ àÉ, à ŝô vÉÉ ôÉ qû É ŝÉŝ àçÉÉŝ. Sô ô-É ôÉ àôà ŝû ŝà ôÉ ÉlÉ, ÉÉ ŝÉ àÉ ôûÉÉ ÉÉ à àÉ, É ôêÉ É É çôô, ŝô-ŝà É çôûvÉ ôû ÉÉ, ŝô à É Éûŝ ôŝ ÉFàŝ. BÉÔ qûàÉ, ŝôÉ--ÉÉ àvÉç û àÉ ’Éŝô É É ŝàô.
9
U à ŝÉçÉ èÉ àŝ à çûŝÉ. ’Éŝ vÉ, É Éà Éû àŝ É vàûÉ, UèÉ ôûŝû ô-qûÉÉ ŝô ôûvàÉ. Sôûà, Máô àŝŝÉ çàÉ û ŝôû É ŝ’àûÉ Éŝ ÉûX àŝ àû çôô. — Mô vÉûX, -ÉÉ, j’çŝ É j’v’êÉ ààÉ. — ïç â ŝô ? — J’çŝ qû’ôû. Dàŝ à èçÉ ôù ’ôÉ ÉàçÉ â ôû ŝà ’çàŝÉ É FàÉ àyôÉÉ É à làÉ àôŝàÉ, É ŝÉçÉ ŝÉ Fà ûŝ ôFô É ûŝ Éŝà. Ayà É- ŝà ÉŝôÉ, UèÉ ààŝŝÉ Éŝ ÉÉŝ àûÉŝ â çÔ É ŝô àŝŝÉÉ. ï Éŝ ôŝÉ ûÉ â ûÉ àŝ É çÉûX É ŝà à ŝàÉ É çàÉûŝÉ, ûŝ, ’û çôû É àûÉ, Éŝ àvàÉ ÉŝÉÉ. — Çà ŝà -êÉ É ÉûX ’àÉ qû ’ôçÉû, àçÉ-- É ŝàŝŝŝà ûÉ ÉÉ É à ôŝÉ ôû èŝ. — J’çŝ É qû’ôû, ô Máô. UèÉ ôÉ É çÉ â ŝÉŝ èvÉŝ É ô â ôŝ àŝ ŝôôÉŝ, ŝà ôÉ Fàŝà ÉÉÉ û Fô çàôÉ-É. Aèŝ àvô Éŝ É vàŝŝÉàû â ŝà àçÉ,  ÉŝÉ û ŝà ôÉ, ’à àŝÉ. DÉôŝ, Éŝ vôûÉŝ àŝŝÉ àvÉç û û É FÉ-àÉ É É ŝàôŝ. EÉŝ ÉvÉÉ ôû à ûà û vàÉ, àÉŝ Éŝ çàÉŝ É à qûÉ Éŝ FÉÉŝ ŝô àŝ vÉÉ É vŝô Éŝ àÉÉŝ. à Sà-MçÉ àôçÉ É UèÉ ŝà qûÉ, ÉÔ,  Évà É FàÉ àûà. — J’à àèŝ àÉ, áçÉ-- ÉI.
10