//img.uscri.be/pth/891c46300a8ca299fcee78375b37b8b0824d677f
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Mon prochain

De
183 pages
'On se constitue par l’observation de la vie des autres. On existe dans les creux, les vides, dans ce qui est laissé. De la même manière que je me glisse dans les vêtements dont personne ne veut plus, je choisis des voies insignifiantes, étrangères. Celles qui mènent à l’inconnu. Mon Prochain est un champ d’expérience.'
Gaëlle Obiégly joue ici sur plusieurs registres, entre roman picaresque, vrai-faux reportage, récit de voyage, carnet intime et art du croquis minimaliste. À l’aune de son héroïne délicate, fantasque, insaisissable, ce livre ne s’arpente pas sans étonnement, sourire complice et un certain état de lévitation.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

du même auteur
Péé igué é bŝçu qu ôué ’éé-é àŝ ŝà bôé â uŝqué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2000 é g é u àôû,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2002 Géŝ é Béàuçé,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2003 Fàué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2005 à àué,Collection L’Arpenteur, Gallimard, 2007 Pé Èôgé é à jàôuŝé,Collection Folio 2 €, Gallimard, 2007 é uŝÈé éŝ àéuŝ ŝééàéŝ,Verticales, 2011
ô ôçHà
gaëlle obiégly
ô ôçHà
’àuéu ééçé é Céé àôà u é ôu ŝô ŝôué.
© Éôŝ Gàà, ŝéébé .
. àéŝŝéé
J’à ’éŝŝô qué jé é àŝ àŝ àé u ôé. ï éŝ éèé ué àô. S j’ôŝàŝ à éçé, àŝ àéç quéŝ ôuŝ, éŝ ààôŝ, éŝ ÈÈHàŝ, éŝ guéŝ gÈàéŝ é ’àuéŝ çÈàuéŝ àéç éŝquééŝ jé ’à jààŝ ÈÈ é çôàç ŝ’Èàçéàé ŝu ô. Jé ’à àŝ Èçu é çààŝ-ôHéŝ. ï ’àé ’éé àŝ éŝ uŝ àgéôuÈŝ ŝu éŝ ôôŝ é à é. ï ’àé àuŝŝ ’éé àŝ éŝ éŝôéŝ igÈéŝ àu bô éŝ çHéŝ qu ôuŝ é. Aôŝ, é ôé é é ô,  é Èàŝé,  ’Èçàé é é éŝ. é ôé çôé u àÔé àŝŝé à éŝ iŝŝuéŝ. Sô, jé é éuX àŝ é ŝé. Sô, jé ŝuŝ Huàé, j’à à àŝé. J’ôbŝéé éŝ géŝ ôàéŝ juŝqu’â ’ààô ’u é qu é à à, qu ôôçé ué Hàŝé ôué, qu éàé u ŝéçé ôu é, qu, luéé, é é çHéçHé à à iŝŝué.
ï y àà çôé ué Èôàé qu ŝé ôà àuX éŝ u ŝàbuçkŝ çàÈ, Çà à çôéçÈ çôé Çà. Jé çôŝ.
9
mon prochaIn
Ué éé qué uŝ éŝôé é uôé. Sô ŝàgé é ’ôub. é éŝ é à uŝ ué à,  ŝ’àé,  ôuŝ àŝŝé ôuŝ éçôàé. O ŝé àé çôé éŝ éàŝ. O çHàHué, Çà àé, àéç Mô PôçHà. Màŝ àŝ â, àŝ çéé ôŝ-â. J’Èàŝ éÈé é àé éŝ gàçéŝ. Cé ’éŝ àŝ àÈ àu-éâ u ôjé. Pôuquô, jé é ŝàŝ àŝ. O ’éŝ àŝ ôçÈ é ôu éXqué. O éà, u éŝé, Èé é ŝ’éXqué. Vôé éuŝé. Mô àéô ŝ’éŝ ôu â çôu ôÈé ŝu éuX Hôéŝ ô ’u Èà é àbé â bàéé é ŝôuŝ ué çôfé. ’àué à ŝô éŝ éŝ ’ué uŝéé é éŝ àçŝ. ïŝ ŝé ŝô ôÈ u bàŝé, u ŝéu. Cé ŝô éŝ éuX Èuàŝ, jé éŝé. ïŝ ŝé éçôàé àu ŝàbuçkŝ çàÈ éà qué ’u ’éuX éà ŝà àuŝé é . ï éŝ é Èôé ’éŝŝà. ï éŝ çHàgÈ é çué éŝ gáéàuX. à ŝéàé éèé,  é à àŝŝÈ bûé, Çà à guéuÈ. à éçô u à ŝ u àéŝŝéé. Au bôu é ôŝ àéŝŝééŝ, ç’éŝ i, ç’éŝ uŝ à éé é éé. O ôuŝ éôé. Nàguèé, jé éàŝ â ôu ô ué àé qu y ààà, ô àé gàëé. O ŝé àà é à é ’àué u çôô. Eé Èé qué ô àŝ jé çôŝ qué Çà à ÈÈ é ô é ŝô çéçéé. J’à çôuÈ â Èquéé çé éô, à Hàbué. Céé qu éàçé ô àé, ç’éŝ ué Èuàé. E çHé, jé çôŝ. Mô àé éŝ çHàéuŝé â ’éÈé ’u zôô, à ééçé. Eé  qué ç’éŝ éuX. Màŝ quà jé u éŝ ŝé, çôé éé çHàé, ô é ŝé àé àŝ. Mô jé é ôuàŝ àŝ àé Çà. ï àu é çààbé é ŝ’éXHbé, çààbé é
10
avertIssement
çué,ôç é ŝubé. Mé àé àŝ éŝ àŝ ôu ’àççôàgé, Çà é gé. Jôgé àéç éŝ bàéŝ, jé éuX ’éŝàgé, àçé qué é ubç é ôuŝ égàé àŝ,  égàé éŝ bàéŝ. Ou ŝ’ ôuŝ égàé, ôuŝ é é ôyéz àŝ ôuŝ égàé uŝqué ôuŝ égàéz éŝ bàéŝ. Màŝ ç’éŝ èŝ îçé. Jé jôué àŝŝéz bé àu éŝ àŝ Çà ’à é â ô, jôgé Èçéŝŝé uŝ é ŝàgéŝŝé. Céé éé qu à ÈÈ ébàuçHÈé â à àçé é ô àé Èé ué àŝŝé é içHéŝ bŝô àŝ à ôçHé é ŝô àbé. Dé éŝ é éŝ éé éŝ çôŝué. À u ôé, j’à ŝuôŝÈ qu’éé ŝ’y éôà ôu Èàé çôé  àu éŝ bôŝŝôŝ qu u Èàé çôàÈéŝ. E à, ô. Eé ŝôŝé ’u çàHé é çôŝgéŝ qu u qué éŝ gÈéŝ, éŝ ôôôŝ. Jé éŝé qué ŝu ŝéŝ içHéŝ éé Èç ôu çé qué ŝà áçHé u éà ôubé. À ŝà àçé, jé éàŝ àé, jé ’ôgàŝéàŝ. Jé ôéàŝ éŝ ÈléXôŝ ŝu éŝ içHéŝ ôu é Èàà àçHàéé éŝ çàÈŝ, ŝàŝ Èàŝ ’áé. ï é u é àŝ é àôéŝ ééuŝéŝ. Pà çéàŝ çÔÈŝ, éé éŝŝébé â gàëé qu, çôé éé, égàé é çé àŝ éŝ yéuX. Eé ôŝé é uç, éçôéçé. Eé é  é, àŝ é Bôé Èguŝàô ôŝéu, àŝ é Bôé i é jôuÈé ààé, àŝ béŝô, éé áôé éŝ Hàŝéŝ qu ŝô éu-é éŝ ôuéŝ çHquéŝ, éŝ ôŝ, u ôèé. O é ŝà àŝ, ôuŝ.
Dàŝ çé çàÈ, â u çéà ôé, é uŝà u çôuéàu é àŝqué ôŝŝéuX j’à ôué éuX ôŝ é
11
mon prochaIn
çôué qu ’Èàé àŝ à çôŝÈquéçé ’ué gèé é à ôŝé àŝ é ô àŝŝé-àé. D’ué éé éé-ôé béué, j’à éXà ué éé qu ’Èà àéŝŝÈé à é éçéu ’u jôuà àuqué  ŝôuHàà qué jé àçé. Mô HÈ ŝ’éŝ ééŝÈ ŝu à àbé ôù ŝé ôuà éé àuéŝ à éé â éé ué. ï ’é ŝubŝŝà qué quéquéŝ ôŝ ŝu u àŝ béu é à ŝgàué, u uÈô é ÈÈHôé àuŝŝ. Péà qué jé çôôŝàŝ çé uÈô, u çé ŝ’éŝ ŝ â éué. Aôŝ j’à àççôçHÈ.
ï éuà. Mô jé é égààŝ. ï çàçHà ŝô ŝàgé. Jé é égààŝ quà é. ï àà ué àé é çŝéàuX ôŝÈé èŝ é u, ôu àu bô é à àbé. ï éuà ’àô à àéŝé zàé àu éçô é à àgé qu’ Èçôuà. EŝÈà u ôé é àquÈ quà éé u àà ôôŝÈ éŝ Èçôuàgéŝ, ŝà ŝœu ŝôuà. E uŝ ŝô àgàçéé à à àçé â ’Èôéé. é çé iXà ué Hôô àéç ééu. Sà ŝœu u à ŝàŝ é ôgé, u à gŝŝÈ éŝ àéàuX àuôu éŝ ôgŝ é éé ’à guÈ. Éàué çôé Èàué, ŝ ô ççuÈ àuôu é zàé qu à ÈçHàÈ àu àŝŝàçé. D’àéuŝ u,  ’à , O ’à ŝàuÈ. J’à u qu’ y àà ŝu é Èàô çôé éŝ gôuéŝ é ué qu bôuîŝŝàé é éé é zàé. C’Èàé éŝ àéŝ. é çé ŝ’éŝ ŝ â é, ŝà ŝœu àuŝŝ. Pàŝ ô, j’éŝŝàyàŝ é çôéé. Aôŝ qu’ Èçôuà u zèbé  à Èçôué àu éçô é à éué u ôà é é é çé ŝô àuqué, ôçéé,
12