//img.uscri.be/pth/6bf8f4b2a23c651546d250c19fcfef846bddebc1
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Pas à vendre

De
144 pages
Paco Liebsman dit Sam Nibel traduit des polars depuis trente-cinq ans. Après avoir achevé sa centième traduction, au titre prémonitoire de Toutes affaires cessantes, il décide de mettre fin à ses jours et contacte Sibylle, étudiante en philosophie, repérée sur un site d’escorting. Il trouve dans cette jeune et déroutante personne une présence inattendue, quelqu’un à qui parler.
'Elle était venue au premier rendez-vous, ombrageuse et circonspecte, scrutant ton regard sur elle avec un aplomb déconcertant, refusant que tu tires le verrou de la porte d’entrée, refusant vin, whisky, fumette, compliments, musique, complicité, demandant tout de go
– qu’est-ce que vous attendez de moi?'
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

DU M Ê M E AU T E U R
Aux Éditions Gallimard ES ARTïSANS CHAOSMïQUES,triptyque romanesque:  E TESTAMENT DE VÉNUS, 2006.  SURFACES SENSïBES, 2007.  VïTA NOVA JAZZ, 2011. PAS À VENDRE, 2014.
Aux Éditions de Minuit CREDO,suivi de1982.E RÔDEUR, SANG ET EAU, 1986. SADE, CONCERT D’ENFERS, 1989. TAK ïYA, TOKAYA,suivi d’1992.ÂMES SŒURS, A PAïE ET E COUTEAU, ŝûîvî é ’APOTHÉOSE SECRÈTE. Tombeau de Gilles de Rais, 1993. DïKTAT, 1995. TOUJOURS ’ORAGE, 1997. CAïRN, 2003. A RÉVOTE DES ANGES, 2004. ’AUTRE, 2006. JE M’APPEE, et autres textes,2008.
Suite des œuvres d’Enzo Cormann en fin de volume
E N Z O C O R M A N N
P A S À V E N D R E
 ô  à 
G A   ï M A R D
© Éditions Gallimard, 2014.
Jé é éûŝé àŝ ’çôûé çé ûé vôûŝ àvéz â é îé, ôûvû ûé vôûŝ vôûŝ ŝôûvéîéz ûé é é ŝûîŝ àŝ â véé.  jean-jacques rousseau  Lettre à Mme d’Épinay.
… à é àvé Wé à éŝçîîô ô îé Wé éà îŝ ôû yŝîçîà.  wILLIam shakespeare  Othello, I,3.
à ŝéîgûé î, àîà àŝûçîé, à-éâ éŝ vééŝ é ûééŝ é ŝû é ô é ŝîŝà gîŝ ô é ŝàé, ôûé â àûéŝ ôûééŝ, à vîé àîŝŝé é à àbé bàŝŝé, éŝ ôîgŝ ûŝ figŝ ûé ’àîgûîé, îèçé gîŝé, éûbéŝ ôîŝ, éîé é ŝôîàîé àîŝŝ é îvéŝ flûx é vôîx éîéŝ, àîŝ éŝŝàéŝ, çà-béŝ ’îà, vàççîàîôŝ îàîéŝ, ôé àîîèé é ŝéçé ûéŝé é à ŝéîgûé, ôûé çàî, vî, ààîŝ é fix ûŝû’â çé ŝôî, ààîŝ îé éxî àŝ éŝ véîéŝ é ô ôé çé, ààîŝ é à vîé, à çàîé ’ôvé-ôŝé, ôûŝŝîèé, àîçîô, ôûîé ûŝ ôé ûé éàîô, û ’éŝ ôûôûŝ çôé é é àûé é î é îéàé, û ŝîféŝ çôé ô éîflé é çû û ôé, é ôéŝ éŝ géçîvéŝ àvéç à ôûŝŝîèé àîŝŝé àŝ éŝ àgéŝ û àî, àîŝŝéŝ ôé, àîŝŝéŝ àé, àîŝŝéŝ àŝŝé à àû-ŝé, û é éŝ, û ’ààgûîŝ, é çôŝîèéŝ,
11
àéŝ, àûéŝ éŝ àîŝ, û çéçéŝ àŝ à îèçé ûéûé àûé ôbé â çôŝîé ûé çéé ŝéîgûé éîé, êé â ’éôî îé àèŝ-îî, àà àŝ éŝ ûéŝ à-ûàéŝ, î ’à ŝéb éçôàé é yé ûî ’àvàî ûé ôîŝ éà é ’ébé çôéçé, û ûî é àŝ îŝ àgéé ûŝ ûé çéŝŝàîé, î ’à àî àûçû çôéàîé, àîŝ û àŝ Û ûî -é à éàé, ŝû é çéî û éôû û àŝ àçé çéé bôûéîé é bôéŝ-àéŝ ûé, ô, çîé, û é bôûçéàŝ àŝ, àîŝ çôŝé é à vîé bîévéûé â ’éûé éŝ àîéûx à ôbé à béûî, à vîé àŝîé àû çàé, ûî éŝ ôç çé éç ôŝ é gûîgôîŝ àû îé ’û çàà àŝ é éflé éŝ vîéŝ û ŝôû ?, àg, àç, àvéç çé çôŝûé ô éû, çéŝ çàûŝŝûéŝ ô çîéŝ, çàvàé é ŝôîé àûé à çôé îôçàbé, û àŝ gàg ô bàŝ gàûçé é à véŝé, bôé îé ûé çéé çé-îŝé â àçéŝ çôûéŝ, û ôûàŝ é àûŝé ŝàŝ éîé àèŝ é ŝôô, àîŝ é ôûàŝ-û vàî-é ?, é àûàŝ-û é éŝ ?, â ûôî bô é ŝôû-çîé é çé géé é àîŝ ?, é ôûé àÇô àŝ é çôîx, îôŝŝîbé é îûé â ’àvéûgéé â àvéŝ é îŝŝû û çôŝà bûî é çàŝŝé ’éàû é ôvéàçé é ’à-àéé û éûxîèé, ûŝé àû-éŝŝûŝ é à êé, éû-êé évàîŝ-û gîé éŝ àgéŝ, gàgé à éàŝŝé é ’îéûbé, ôûvî à ôé
12
àîûé, éàbé é gàé-çôŝ é ôgé, û àŝîéŝ àû à, àîŝ û àŝ éû û vîé, ôûé ’àfàîé çîé çôîûé çôôé àûx éçôààîôŝ ôû-véŝ ŝû é é,û ûîîŝéŝ éŝ àîgûîéŝ îŝîçéŝ ôû àŝîé é çôçàî à é ôû é ŝôôé, à ôîçé ŝîûé ûé à vîéŝŝé éûîŝé ôû ’î-éçîô éŝ é 0,2  / ŝ, ŝôî ûé ûé é éûx îûéŝ ôû éŝ 24  éûîŝ, ôàîô îé-îàbé, àîŝ î ŝébé û’é îéçà ûŝ vîé ô ŝ’éxôŝé â áî éŝ ôîŝ îîàéŝ û ôûî àîé ŝàîî à véîé, îûé, ŝôôé, àûàŝ-û ŝéûéé é éŝ é ôû îéçé ? é éôŝé à ŝéîgûé ? é éfié à àçé é véŝé ? é é çàé àŝ é îvà é ’àéé ?, ûôîûé é îçîé î ’y àî àŝ ’àéé, çôé ôû ûé àéŝŝîé gàé — çôéz ôç ûŝû’â îx, çé ôŝîéû — û éûx ôîŝ û î y à çéé ŝçèé, àŝPlaie ouverteé Gîôgîà ôgWày, àû çôûŝ é àûéé é D Mîŝ çôî ŝîŝé â ’yôîûé û’ô ûî àîîŝé, é « éçôà » çéz ŝô éŝçûéû éŝ àîŝ ’û ŝéàéû vééé é à vîŝîô ’éfé é ’ô ŝ’éŝ û éû àû, éû-êé û’ûé ôûvéé îgé, ôûî àîŝ gàfé â é àŝ ŝôbé, àŝ éûŝé ’ôbŝàçé, ûŝé bà-àŝŝé é áé éà é ôû çé ààŝ é
13
ô-àûx-ôûŝŝéŝ é é ôîŝŝô-ôûgé àfi é ôûé ’û àî à ŝçèé fiàé é ô suIcIde é é çôvîé àŝ, û éŝéŝ â cLInIque, â çàûŝé éŝ éûxi,InIque, LImIte, ôûŝ çéŝ ôŝliquides,mettre un terme ŝéàî â ûŝ égàgéà, â ûôî ôç ééŝ-û éé û éé?, é éîé ô ûî é vîé éŝ ennuI, û é é àééŝ ôûà àŝ ’êé ààîŝ éûy, â ôîŝ û’éûî é ŝôî, ŝà-ôû ôé ?, û é véûx àŝ à ô, û véûx é îé, é véûx ûŝ îé vôûôî, éŝ ôîgŝ ŝé ŝô çôàçŝ, ûéûéŝ gôûéŝ é ŝôûîô àé ô çôû é à ŝéîgûé, éûî é vôûôî, éûî û ôû é é à éàû î àûàî éŝé çàî, ôû â àû çéŝŝé é éŝé, û vôûàîŝ çôé ô ŝî-é-ô é é ŝçûé â ô, àîŝ ôû ŝé ôbé, ŝàîŝ-û ŝéû-éé ûî û éŝ ôû é bô ?, û àŝtoutvû ŝàû ’éŝŝéîé, éŝôé é é éà â à àçé, û éŝ é àî é flàçé, ŝàîŝ-û ŝéûéé ôûûôî û é àîŝ ?, àçé ûé û éŝ çôîç ?, ôûûôî éŝ-û çôîç ?, àçé ûé û àŝ àçî é ôî é ô-éôû ?, û àŝ àçî é ôî é ô-éôû é ôûé çôŝçîéçé àçé ûé û vôûàîŝ é àîé, é ô ’îvéŝé, ŝî û é véûx àŝ ôûî îîô çéŝŝé é éôûé ’ôé éŝ çàû-ŝàîŝ çôé ûé çàûŝŝéé îôé ûééŝ é ôvéàçé û Cà éŝ Oîŝéàûx, â ’àgé é à ûé, àç é ûàîfiçà-
14